Nógrád. 1964. július (20. évfolyam. 119-145. szám)

1964-07-01 / 119. szám

-' VILÁG PROLETÁRJAI, EGYESÜLJETEK.’ 'AjL_C^lA U­EOLETÄRJAI, EGYESÜLJETEK.’ '— <^)J /ísX O fÖGRÁD A Z MSZMP NÖG R A D MEGYEI BIZOTTSÁGA ÉS A MEGYEI TANÁCS LAPJA XX. ÉVE. 119. SZÁM. ARA: 60 FILLÉR 1964. JÜLIUS 1 L. SZERDA Sikerült az év e!@]i adósságból törleszteni hőnap eredményei a tanácsi iparban A tanácsi könnyű- észetlenségek száma, emel- haladja meg a tervezettet, élelmiszeripari vállalatok- kedett a vezetés színvona- Az előbb említett válla- nak az idén jóval nagyobb la. latoknál az eredmen;. ek feladattal kell megbirkózni- A Salgótarjani Vegyes- elérésében sokat segített a ok, mint az elmúlt évben, ipari Vállalat májusban 11 szocialista munkaverseny. Egyik-másik helyen, ahol százalékkal termelt többet amelvnek keretében a szo­lodban előkészítették' az az előírtnál, s ezzel esedé- cialista címért küzdő kol- esztendő zökkenőmentes kés tervét május végéig lektivák és munkabriga- termelését, ott az átmeneti 108.7 százalékra teljesítet- dók mérték, össze tudásu- nehézségekkel viszonylag te. Hasonló a helyzet a kát, ügyességüket, jól megbirkóztak, de van Nógrád megyei Vegyes- és Nem következett be meg olyan vállalatunk, üze- Vasipari Vállalatnál Szé- teljes fordulat, a Balassa- münk„ ahol az év eleji el- csényben. Az itt dolgozók gyarmati Fémtömegcikk­maradást még nem sike- májusban 12.5 százalékkal ipari Vállalatnál, amelv- rült pótolni. adtak több árút a terve- nek. bár májusban 3.2 szá­Az előzetes adatok azt zettnél, így esedékes éves mutatják, hogy aköny- nyűiparí ágazathoz tartozó vállalatok dön­tő többségében megja­vult a munkaszervezés, miáltal tervszerűbbé vált a termelés, sikerült fordula­tot elérni az anyagellátás­ban, csökkent a fegyelme­terviiket május végéig 107.7 százalékra növelték. A Patyolatnál is 17.4 százalékos többletter­melést értek el az év első öt hónapjában. A Nógrád megyei Nyomda­ipari vállalat öthavi terv­teljesítése 15.1 Üdülnek a bányászok Javában tart az üdülési szezon. A bányász szakszer- vezátnél érdeklődtünk: hány dolgozó számára tud­jak biztosítani beutalóje­gyet. A kővetkezőket tud­tuk meg: A tröszt bükkszék! üdü­lőjében már a negyedik csoport tölti szabadságát. most már negyvemhatan vannak. Pénteken újabb csoportok érkeznek. Az ország különböző he­lyein, a SZÓT üdülőkben 1100 nógrádi bányász üdül az idén. Ezenkívül 157 dol­gozó kapott kedvezményes belföldi beutalót, 125 dol­gozónak pedig háromhetes Egyszerre 40 személy vet- szanatóriumi beutalót biz- te igénybe az üdülőt, de tosított a szakszervezet. Äretasra jelentkeztek a KISZ-fiatelok zalékkal haladták meg a havi tervet. elmaradása június elején még mindig 11.5 százalék volt. A Balassagyarmati Bú­torgyártó Vállalat kol­lektívája májusban szintén lemaradt. Ennek következtében to- százalékkal vább nőtt az adósság. Je- ■ _______lenleg eléri a 6 3 százalé­k ot. A rane'i'tán ->■» nt-i só helyet a Nógrád megyei Kézműipari V:-',!- , lalja el. Dolgozói öt hónap alatt 81 százalékra teljesí­tették időarányos tervüket. A megyei tanács ipari osz­tályának útmutatása alap­ján rövidesen bevezeti/ >. harmadik műszakot, hogy mielőbb letörlesszék adós­ságukat. Az élelmiszeriparban, a sütőipari dolgozók tervteljesítése az év el­ső öt hónapjában 99,4 százalék, míg a szikvíziparban te­vékenykedők 11.7 százalék­kal haladták meg előirány­zatukat. , A tanácsi iparban a be­A patvarcj KISZ-szerve- veznek majd a Balaton zet fiataljai már sokszor mellé és az ország olyan magukra vonták a figyel- tájaira, ahol ezideig még met élénk szervezeti éle­tükkel, szorgalmas társa­dalmi tevékenységükkel. Jelenleg Drezdicsek János KlSZ-titkár vezetésével a művelődési otthon kertjét parkosítják és segítenek a kerítés felállításában. Az új kerítést egyébként a helybeli Lenin Tsz mester­emberei készítették el félig-meddig társadalmi munkában. A parkosításban második hete minden délután 30-40 fiatal vesz részt. A virág­palánták nagy részét a pa­lántázásban élen járó ki- szes lányok hozták össze. A közös munkában ösz- szeszokott fiatalok most elhatározták, hogy jelent­keznek a tsz vezetőinél és elvállalják 15—20 hold ka­lászos növény kézi aratá­sát. Előreláthatólag húsz aratópárt állítanak ki Az arató munkacsapatba a fiatal tanácstitkár, Rát- kai Ottó az elsők közt je­lentkezett. Tervezik, hogy később a cséplésben is se­gítenek az idősebbeknek. A patvarci KlSZ-íiata- . lók az aratás jövedelmé­ből közös kirándulást szer­nem jártak. Kendőzés nélkül r()am, cl o ätäijlp lau Széieíkeieíi gondokról beszél a Jogász Vihar után a Ludányhalászi Téglagyárban Hegesztés Múzeum^gazgatók országos értekezlete Balassagyarmaton Változatosabb népművelési módszerek — Lendület, épít vita-szellem jellemzi a múzeológusok munkáját Kedden délelőtt kezdő­dött Balassagyarmaton a múzeum igazgatók kétna­pos országos értekezlete. A múzeulógusok tanács­kozását —, amelyen reszt- ve tt Molnár János műve­lődésügyi miniszterhelyet­tes. Havas Péter, a megyei pártbizottság tője, Géczi János, a Nóg­rád megyei tanács vb el­nökhelyettese —, Liptai Ervin, a Művelődésügyi Minisztérium múzeumi fő­osztályának vezetője nyi­totta meg. Ezt követően La­katos László főosztályve- vezetőben említett időszak í zető helyettes értékelte az lésbe kerültek a fejlődés minden irányban, s a szer­vezése terén is érezhető. A népművelés módszerei változatosabbak, érdeke­sebbek. a munka eszmei színvonala nőtt, A megyei múzeumok határozottabban látják feladataikat. Munká- osztályveze- jukkái a tanácsok mélyre­hatóan foglalkoznak, egy­szóval vezetik a múzeumot. es felkeszúltsegben is rr ütik a mértéket. Leguja kori vizsgálódásaink n segítséget nyújthatnak felszabadulási kiállíts megszervezésé ben, s később a felszat _. előtti hely történelem tárásához: A jövő íela. — hangsúlyozta az ele — az. amit eddig icsi. tunk, scak jobban tud sabban kielégíteni az; a társadalmi igénye alatt 96.2 százalékos terv- tejlesitést értek el, ami a lemaradás ellenére az el­múlt évhez viszonyítva ja­vuló eredményeknek szá­mit. elmúlt év eredményeit, be­szélt a további célokról. Három éve, hogy rend­szeresen kidolgozzák a mú­zeumok irányelveit. Amióta a múzeumok tanácsi keze­Könnyebb, gyorsabb, gazdaságosabb lesz a termelés Szaporodnak a gépek megyénk kisipari szövetkezeteiben Nógrád megye kisipari ra alkalmas, hanem a régi tartó. Festő részlege a termelőszövetkezetei az parkett javítására is. Eb- nagy felületek festését már idén sok új kisgéppel gaz- ben nagy az igény Salgó- kompresszor segítségével dagodtak. A gépesítés nem- tarjánban, de eddig mun- végzi. A sírköves részleg csak a termelékenyebb kaerő hiányában képtele- egy kézi és egy állványos munkát, segíti elő, hanem nek voltak kielégíteni. csiszoló gépet kapott. A a szolgáltatások javítását A PVC hegesztőpisztoly, vasak darabolásánál az új Is. Eddig például az építő- amelyet korábban vásárólt. müanyagtárcsás daraboló^ ipari részlegek szinte gép a KTSZ. igen jól bevált. nélkül, csak kézi erővel termeltek. Az idén több szövetkezet rendelt beton- és habarcskeverésre egy­aránt alkalmas gépet. A Salgótarjáni Lakás- karbantartó KTSZ például már megkapta az úgyne­vezett beharcskeverőt. Hétfőn Debrecenben Vere- bélvi Sándor részlegvezető Segítségével el tudták ké­szíteni az üveggyár rsava- Zóját, ami hosszú ideig e.ondot okozott a vállalat, vezetőinek. Megrendeltek egy rob­banómotoros szállítószala­got is, csak sajnos, ez év végére igazolták vissza. Ugyanígy vannak a job­bágyi. a karancskeszi és vette át a nullszériában az érsekvadkerti KTSZ-ek készült parkett csiszológé- a megrendelt beharcskeve- pet. Ilyet kap egyébkén1' rő gépekkel, rövidesen az Érsekvadkerti A megye egyik legjob- KTSZ is. Az új gép nem- ban gépesülő KTSZ-e a csak új parkett csiszolása- Salgótarjáni Lakáskarban­géppel a termelékenység megháromszorozódott. A Nógrádmegyeri Vas­tömegcikk , KTSZ is sokat fejlődött az idén. Egyesült á sóshartyáni KTSZ-szel és most már jobban tudja szakosítani termelését, ők könyvjóvárrással gépesítet­tek az idén. Hét présgépet, két gyalugépet, lemezvá­gót.. lemezegyengétok csi­szolódobot. helyeztek üzem­be A kisgépesítés csak ennél a KTSZ-nél mini egy kétmillió forintos termelés­növekedést tesz lehetővé — Az 1962-63-64. év vi-|JBBB| _____ s zony latéban a vidéki mú- szükségleteket, amelye zeumok értékükbe megket- múzeumok munkái szerezod'tek. De nem ez a kapcsolatosan felvet legjelentősebb, hanem a Meg kell teremteni a muzeológusok munkájának lágnézeti nevelés újabb javuló szelleme. Rendkívül hetóséeeit T»hat lendületes, jószándékú, cpí- világnézeti neveié tő, vitatkozó szellem ala-* nos és szakműve 't kult ki. Ez az elmúlt év egyik legfontosabb ered­ménye. Nagyobbára tisztá­zódtak a múzeumi tudomá­nyos munka problémái. A múzeufni munka össztársa­dalmi üggyé nőtt és mind több támogatást kap a me- délutáni ónákban Hol! gyében. Talán egy év sem ré látogattak el a ve mi^at olyan eredményt, gek. Ma, szerdán dél mint a 63-64-es. A legbüsz- Salgótarjánban, a TIT kébbek ebben az esztendő- gyei székhazában föl; ben kiállításainkra va- ják tanácskozásukat a gyünk, amelyek számban zeum igazgatók. Átépítették az észak-balaíonparti vasútvonalat ali-t ség. jesztése a műv szj 3 , fejlesztése, jelen rk a fontosabb feladataink* Az értekezlet meg gyalta a múzeumi he fontos tennivalóit, ma A nagy idegenforgalmú útszakasz mentén eddig csak a déli oldalon közle­kedtek kielégítő gyorsaság­gal a vonatok, míg a Sza- badbattyán—tapolcai vona­lon a pályatest korszerűt­lensége miatt többnyire csak 40 kilométeres sebes­séggel haladhattak. A va­sútépítők egész télen, a leghidegebb időkben is szü­net nélkül dolgoztak, s en­nek az áldozatkész munká­nak az eredménye, hogy a balatoni főszezonra Szabad- battvántól Balatonfüredig befejezték a pályatest szerüsítését és a régi neket hosszú sínekkel rélték föl. A Budapest-tapolcai útvonal Szabadbattyf Balatonfüredig tér mintegy 50 kilomé korszerűsített szakasza eddigi 40 kilométeres ■besség helyett most c ként 80 kilométeres í sasággal haladhatna! vonatok. A pályaépítést júliui tői Balatoníüred es T ca között folytatják.

Next

/
Oldalképek
Tartalom