Nógrád. 1964. április (20. évfolyam. 43-67. szám)

1964-04-01 / 43. szám

Világ proletárjai, egyesüljetek! Ww. ■> — ..................................■■■—"— >*■«■' i » ■■■ "I j K oros vizsgálok* kHrksft a megyei HEB és or SZMT Új Gilgames Termékeny tagértekezletek A tabella élén az SBTC A Lottó jutalom-sorsolás gyorslistája Hazánkba érkezett a Hruscsov elvtárs vezette . \ szovjet párt- és kormányküldöttsé * < Fogadás Záhonyban és Budapesten A Magyar Szocialista Munkáspárt Központi Bi­zottságának és a forradal­mi munkás-paraszt kor­mánynak a meghívására kedden reggel hivatalos baráti látogatásra Magyar- országra érkezett a Szov­jetunió párt- és kormány­küldöttsége. A szovjet, ma­gyar és vörös zászlókkal, orosz- és magyarnyelvű fediratokkal díszített záho­nyi határállomásra ' a Rá­kóczi induló hangjai mel­lett fél 7 után néhány perccel gördült be a dele­gáció külömvonata. A kedves vendégeket, N. Sz. Hruscsovot, a Szov­jetunió Kommunista Párt­ja Központi Bizottságának első titkárát, a szovjet kor­mány elnökét, a szovjet párt- és kormányküldöttség vezetőjét és a küldöttség tagjait a záhonyi állomá­son ünneyélyesen fogadták. A szovjet delegációt* amellyel együtt érkezett Nyina Petrovna, N. Sz. Hruscsov felesége, vala­mint Szipka József, hazánk moszkvai nagykövete, — a csapi határállomáson Ger­gely Miklós, a külügymi­nisztérium protokoll osz­tályának vezetője várta. Ugyancsak ott volt G. A. Gyenyiszov, a Szovjetunió magyarországi nagykövete, Magyar földön A szovjet- part és kor­mányküldöttség elé a zá­honyi határállomásra uta­zott Kállas. Gyula, a mi­nisztertanács elnökhelyet­tese, Nemes Dezső, az MSZMP Központi Bizott­ságának titkára, a politikai bizottság tagja, Péter Já­nos külügyminiszter, Gye- nes András, az MSZMP Központi Bizottsága kül­ügyi osztályának helyettes vezetője. Orosz Ferenc, a Szabolcs megyei pártbi­zottság első titkára, dr. P. Szabó Gyula, a megyei ta­nács végrehajtó bizottságá­nak elnökhelyettese. Ott voltak a fogadtatásnál a járási és a záhonyi pártbi­zottság, a járási, illetve a községi tanács vezetői. N. Sz. Hruscsov fogadta a felsorakozott diszszázad parancsnokának jelentését, majd a zenekar eljátszotta a szovjet es a magyar him­nuszt. A himnuszok el­hangzása után N. Sz. Hrus­csov Kállai Gyulával együtt ellépett a díszszázad előtt, s üdvözölte a díszegységet. Úttörők és KISZ-fiatalok virágcsokrokat adtak át N Sz. Hruscsovnak, fele­ségének és a küldöttség tagjainak, akiket a pálya­udvaron Összegyűlt többez­res tömeg lelkes ünneplés­ben részesített. A záhonyi állomáson Kállai Gyula mondott üd­vözlő beszédet, amelyre N. Sz. Hruscsov válaszolt. A vendégek rövid baráti eszmecserét folytattak a fo­gadtatásukra megjelent me­gyei, járási és községi ve­zetőkkel. Ezután az eléjük utazott magyar párt- és állami vezetők táraágában felszálltak a különvonatra, amely .továbbindult Buda­pest felé. Bizottságának tagja, a Szovjetunió Tudományos Akadémiájának alelnöke, a Szovjet-Magyar Baráti Társaság elnöke, R. F. Gyementyeva, a Szovjet­unió Kommunista Pártja Központi Bizottsága Reví­ziós Bizottságának tagja, a Szovjetunió Kommunista Pártja Moszkva Városi Bi­zottságának titkára, és G. A, Gyenyiszov, a Szovjet­unió Kommunista Pártja Központi bizottságána k tagja, a Szovjetunió buda­pesti nagykövete. A küldöttséggel együtt érkezett Budapestre Nyina Hruscsova, N. Sz. Hrus­csov felesége, A küldöttség fogadására már jóval 12 óra előtt gyü­lekeztek a főváros dolgo­zói a Keleti-Pályaudvar Kerepesi úti oldalán. A kellemes, tavaszias időben mintegy tízezren gyűltek össze, s sokezren várakoz­tak a pályaudvarhoz ve­zető útvonalakon is. A vendégek fogadtatásara ünnepi díszt oltott á pá­lyaudvar épülete és a kör­nyező hazak. Szovjet, ma­gyar és vörös zászlók, üd­vözlő feliratok köszöntöt­ték a kedves vendégeket. A pályaudvar előtt dísz- örség sorakozott fel csapat- zászlóval. Szovjet vendegeink fo­gadására megjelent Kádár János, a Magyar Szocialis­ta Munkáspárt Központi Bizottságának első titkára, a forradalmi munkás-pa­raszt kormány elnöke. Ap­ró Antal, Biszkv Béla, Fe­hér Lajos, Fock Jenő, Gáspár Sándor, Komócsin Zoltán, dr. Münnich Fe­renc, Rónai Sándor, So­mogyi Miklós és Szirmai István, az MSZMP Politi­kai Bizottságának tagjai, valamint a Politikai Bi­zottság póttagja es a Köz­ponti Bizottság titkárai. Ott. volt a fogadtatásnál az MSZMP Központi Bizott­ságának. a Népköztársaság Elnöki Tanácsának és a kormánynak számos tagja, a politikai, a gazdasági és a kulturális élet sok más ve­zető személyisége. Jelen volt a budapesti doplomá- ciai képviseletek számos vezetője és - tagja. Pontosan 12 óra 15 per­cet mutatott a pályaudvar órája, amikor begördült a szovjet párt- és kormány­küldöttség különvonata a Rákóczi induló pattogó hangjai mellett a pályaud­var csarnokába. VíUántak a fotóriporterek lámpái, pe­regtek a filmfelvevő gépek, amikor a vonat ajtajában mosolyogva. derűs arccal megjelent Nyikita Szerge- jevics Hruscsov jólismert aiakia. A vonatról, lalépő szovjet párt- és kormány- vezetőt és feleségét, továb­bá a küldöttség tagjatt el­sőként Kádár János és felesége. Komócsin Zoltán t •? m m"T■ wnm v ■ I ( Ü A Keleti pályaudvarnál Kedden délben Buda- P. J. Seleszt, a Szovjetunió pestre érkezett a Szovjet- Kommunista Pártja Köz­unió Kommunista Pártja ponti Bizottsága elnöksé- Közponü Bizottságának és gének póttagja, az Ukrán a Szovjetunió Miniszter- Kommunista Párt Központi tanácsának küldöttsége, Bizottságának első titkára amely a Magyar Szociális- í. V. Andropcv a Szovjel- ta Munkáspárt Központi unió Kommunista Párt.ú Bizottsága és a forradalmi Központi Bizottságánál munkás-paraszt kormány titkára. A. A. V. Gromikó, c meghívására hivatalos ba- Szovjetunió Kommunisi ráti látogatást tesz ha- Pártja Központi Bizottsé zánkban. gának tagja, külügjmimisz A küldöttséget N. SZ. ter> . p- A- Szatyukov : Hruscsov, a Szovjetunió Szovjetunió Kommunist- Kommunista Pártja Köz- Pártja Központi Bizotts, ponti Bizottságának első , Sáriak tagja, a Pravda f< titkára, a Szovjetunió Mi- szerkesztője, P. N. Fedő nisztertanácsának elnöke szejev a Szovjetunió Kon vezeti. A delegáció tagjai: munista Pártja Központ; lm. llÍÍlP*PlinÉ klip*' Hl ipiipil ■ mm ÉT . rci 4* ' WÉI és Erdélyi Károly kül- ügymmiszterhelyettes kö­szöntötte N. Sz. Hruscsov meleg, baráti kézszorítás­sal, öleléssel üdvözölte Ká­dár Jánost, Kádár Jáno~ne pedig nemzetiszinű szalag­gal átkötött, hatalmas cso­korral kedveskedett Nyi­na Petrovnanak. Hosszan zúgott a taps. az éljenzés, amikor a vendégek a ma ­gyar párt- és állami veze­tők társaságában, KISZ-fia- talok. úttörők és kisdobo­sok sorfala között - elhalad­va. kiléptek a pályaud­var előtti térré. Hatalmas ünneplés közben, nemze- tisrínű és szovjet zászlók emelkedtek a magasba: a budapestiek forro szeretet­tel köszöntötték a testvéri szovjet nép küldötteit. Elhangzott a díszjel. a díszőrség parancsnoka je­lentést tett a szovjet párt- és‘ kormánvküldötség ve­zetőjének. Ezután felcsen­dültek' a szovjet és a ma­gyar himnusz hsnr-.ai. N. Sz. Hruscsov Kádár Já- hos társaságában — ellé­pett; a felsorakozott dísz- ríiség, előtt és köszön­tötte az egységet. Úttörők virágcsokrokat nyújtotta k át a vendégeknek, akik ezután üdvözölték a fo­gadtatásukra megjeleni közélett vezetőket, vala­mint a diplomáciai testű­ét képviselőit. Viharos taps. éljenzés töltötte be a teret, amikor N. Sz. Hruscsov és Kádár 'ános az üdvözlések után a fogadásukra megjelent >u da pesti dolgozókat kö- zöntotte. Percekig zúgott a taps, ismét, magasra mielkedtek a vörös és lemzeti színű zászlók. A iimaká sörök sorfala előtt 'gyszertben kisebb gyepek- 'ereg vette körül a derű­én mosolygó N. Sz. Hrus- ■sovot, aki. megsimogatta, megcsókolta az apróságo­kat. Másutt orosz nyelven :iáttoít.ák: Béke és barát­ig! A szovjet delegáció ezetője szívélyesen viszo- ozta az üdvözléseket. Az lienzés, a taps még foko- >,dott, amikor Kádár Já- os a mikrofonhoz lépett, úgy üdvözölje a vendége­it. í.folytatása a 3. oldalon.) /

Next

/
Oldalképek
Tartalom