Nógrádi Népújság. 1963. december (19. évfolyam. 97-105. szám)

1963-12-04 / 97. szám

NÓGRÁDI Világ proletárjai, egyesüljetek! ITT A TÉLAPÓ Népújság A Z MSZMP NÖGRAD MEGYEI BIZOTTSÁGA E S A MEGYEI TANÁCS LAPJA XIX. ÉVF 97. SZÁM. ARA: 60 FILLER 1963. DCEMBER 4. A tsz-könyvelőkön a sor (L. Cy.) A jó főkönyvelő nemcsak az iparban, de a mezőgazdasági termelőszö­vetkezetben is a termelés harmadik legfontosabb em­bere. A könyvelési részleg­nek oly érzékenyen kell reagálnia az időközben fel­bukkanó hibákra, miként a szeizmográfnak a földren­gésre. Biztonságos műszer­ként kell mutatnia a helyes utat, a szükséges sebességet a gazdasági fejlődés irányá­ban. Ilyen nagyszerűen irá­nyító műszerekkel, tökélete­sen szakképzett és mara­déktalanul helytálló appa­rátussal egyelőre csak szö­vetkezeteink kisebb része rendelkezik. Sok szövetke­zetünkben a könyvelés csak regisztrál, az események nyomában kullog, ahelyett, hogy már évközben segítsé­gére lenne a termelést irá­nyító szövetkezeti vezető­ségnek. Van azonban az évnek egy olyan időszaka, amikor a szövetkezeti köny­velők már nem késleked­hetnek: ez a zárszámadási előkészületek idejére, de­cemberre és januárra esik. A naprakész könyvelés, bz évközben előadódó sok­féle adminisztráció külön­ben is állandó szorgalmat, fokozott igyekvést és hiva­tástudatot követel a tsz-iro- dák dolgozóitól, ilyenkor azonban gyakran a késő éj­szakába nyúlik a könyvelők munkája s nem egyszer egész éjjel világít a főköny­velő szobájának ablaka. Olyan két hónap ez, amikor a szövetkezetek könyvelőin' a sor, amikor a munkák sú­lya fokozottan nehezedik Vállukra és a termelőszö­vetkezetek tagjai izgatott kíváncsisággal várják, mi­lyen számadatokhoz, mi­lyen végösszegekhez jutnak a zárt ajtók mögött. A tsz-könyvelők idénye már kezdetét vette. A járá­si székhelyeken megkapták a felvilágosítást, a szakmai tanácsot, hogyan készítsék elő a zárszámadást, milyen kimutatásokkal, számítások­kal, mérlegekkel tegyék pontosabbá, áttekinthetőbbé szövetkezetük egyéves mun­káját, évvégi eredményét. Helyesen teszik tehát szövetkezeteink könyvelői, ha már most, jóelőre elvé­geznek több olyan munkát, amelyek a zárszámadások­hoz nélkülözhetetlenek. Mindenekelőtt nagyon fon­tos, hogy mielőbb pótolják az esetleges lemaradást és hogy munkájukat naprakész állapotba hozzák. Az is fon­tos, hogy az állóeszköz számlákon minden üzembe­helyezett beruházás szere­peljen s hogy előkészültük­kor megállapítsák a befeje­zett beruházások úgyneve­zett „bekerülési értékét”. A naprakész könyvelés biztosítása után sor kerül­het a többi, zárszámadáshoz szükséges adatok begyűjté­sére is. Nemcsak a zárszámadás elkészítéséhez nélkülözhe­tetlen, de a tsz-tagságot is nagyon érdekli a teljesít­ményeknek munkaegységre való átszámítása. A szövet­kezetek könyvelősége ugyan­is a tsz-tag pénz- vagy ter­mészetbeni részesedésre vég­zett munkáját is átszámítja munkaegységre a vállalt terület nagysága és a vég­zett munkák alapján. Uta­sítás tájékoztatja könyve­lőinket arról, hogy milyen átszámítási kulcsot kell al­kalmazniuk a különböző jö­vedelemelosztási formák szerint. Természetesen mun­kaegységre csak a tagok és a tagok családtagjai által végzett teljesítményeket számítják át, hiszen az al­kalmi dolgozók munkadíja munkabérként, termelési költségként kerül elszámo­lásra. Tehát „a munkaegy­ség számbavétele” egyma­gában is nagy körültekin­tést, alapos részletező mun­kát követel. Ez azonban csak egy ki­csi része a zárszámadási előkészületnek. A zárszámadás követel­ményeinek megfelelően „ki kell gyűjteniök” és részle­tezniük kell a fel nem oszt­ható szövetkezeti alap nö­vekedését. Itt jelentkeznek a 3004-es rendelet beruhá­zási kedvezményei és a sa­ját erőből megvalósított be­ruházások értéke, s a fel nem osztható szövetkezeti alap növelését szolgálja többi között a saját tenyész­tésből származó állatérték­növekedés is. Viszont a net­tó-csökkenés kimutatásához a kiselejtezett „állóeszkö­zök” összegezése szükséges. A szociális és kulturális alap felhasználásáról mind pénzbeni, mind természet­beni juttatás esetén, együt­tes kimutatás készül, vi­szont részletezve mutatják ki: milyen összeget, mennyi terményt fordítottak az öre­gek és betegek segélyezésé­re, mennyit egyéb segélye­zésre, mennyit szociális jel­legű beruházásra s részle­tezik a kulturális jellegű kiadásokat is. A költségek és kpltség- megtérülések kimutatása külön gondja a tsz-könyve- lőknek. Ebből a kimutatás­ból derül ki, hogyan gaz­dálkodtak a szövetkezetek­ben a vetőmaggal, a takar­mánnyal, a különböző anya­gokkal és mennyi bért kel­lett kifizetni az időszaki és állandó alkalmazottaknak s hogy milyen költségek té­rültek meg biztosításból,, a legelők kaszálásából, trá­gyahozamból, az elárusító helyek fenntartásából és a különféle térítésekből. Külön „bontják” a segéd­üzemek, így a fogatok, te­hergépkocsik, traktorok, ja­vítóműhelyek, kombájnok, öntözőberendezések, kisvas­utak költségeit és külön a segédüzemek egész évi tel­jesítményét. Könyvelési előkészítő fel­adat a hozamok értékének ágazati, illetve főágazati bontása és az „értékcsökke­nési leírás” kimunkálása. Ezek lennének azok a legfőbb tennivalók, ame­lyek munkaigényességben túltesznek a kertészkedésen s amelyeknek elvégzése rendkívül hasznos az év­végi munkatorlódások elke­rülése érdekében. Könyve­lőinkre az elkövetkező he­tekben sok munka vár, raj­tuk most a tsz-tagok, tsz- vezetők és a járási irányító szervek munkatársainak szeme. Igyekezetük, amely nem mindig részesül méltó elismerésben, most minden támogatást és segítséget különösen megérdemel. A Lottó tárgy nyeremény sorsolása Elméleti tanácsadó Megfiatalodnak gyáraink, üzemeink Fehér foltok a térképen Újjáválasztották a megyei TST vezető szerveit Újjáválasztják a Hazafias Népfront- bizottságokat Elkészültek az i't-mtervek — 300 küldött a megyei értekezletre — Február elsején kezdődnek a választások Narczinek István megyei titkár nyilatkozata tások és milyen egyéb fel­adatokat kell még addig megvalósítani? Februar 1. és 20. kö­zött tartjuk meg a közsé­gi választásokat. Ezt követő­en a községi és járási bizott­Országos Népfront tanács- Mindezeket figyelembe vé- munkálkodunk teljes erővel, kozásra készülünk és ezt me- ve előreláthatólag több köz- Ezzel egyben jelentős vitafo- gyeszerte a községi illetve, a ségben, a népfrontbizottsági rumot akarunk biztosítani a megyei népfrontbizottságok tagság jelentős részét új község lakosságának, újjáválasztása előzi meg. A népfrontaktívákkal frissítjük hiszen a községben vá­kongresszusra történő felké- fel. Előzetes tájékozódásunk lasztják meg a járási és szülés és a megyén belüli vá- szerint a megyében általá- a megyei küldötteket is. lasztások számos szervezeti ban 30-32 százalékban kerül- Reméljük érvényesülni fog sági tagok megtartja* aia.tu- tennivalót rónak a népfront' nek újak a régiek helyére. A az az elv, hogy a község ar- ló üléseiket, majd március bizottságokra. Munkatársunk választások alapvető célja az, ra legérdemesebb, a tsz-moz- elején lesz a megyei küldött- Marczinek Istvánt a Hazafi- hogy a népfront munka po- galom fejlesztésében is kié- értekezlet. Itt már úgy hatá­litikai színvonala emelkedjék, melkedő munkát végző dolgo- rozzuk meg a feladatainkat, zói kerüljenek megválasztás- és azokat a módszereket is, — Hogyan történik a kül- ra. A megyei küldöttválasz- amelyekkel az eddiginél is job- ’'döf {választás, hány küldött tó értekezletre egyébként há- ban teljesíthetjük fő célki­kerül a megyei értekezlet- romszáz, aktívát küldünk az tűzésünket: a szocialista nem­re, illetve az országos országos kongresszuson pedig zeti egység erősítését, fejlesz- kongresszusra? " —’—15 *­as Népfront megyei Bizott­ságának titkárát kérte meg, hogy nyilatkozzék az elkövet­kezendő hetek eseményeiről.' — Hogyan készül el a választási ütemterv, milyen szempontok szerint vá­lasztják ki a leendő nép­frontbizottsági tagokat? — Mindenekelőtt az orszá­— Olyan népfrontbizttságo- kat szeretnénk kialakítani, amelyek hűen tükrözik a la­kosság társadalmi összetéte­képviseli tését. — fejezte be nyilat­kozatát a Hazafias Népfront megyei titkára. — Mikor lesznek a válasz- C. M. tizenhét küldött majd megyénket. gos központunktól kapott lét. Falun mindenek előtt a irányelveket, a megyei adott- tsz-tagságra és a nőkre go?- ságokat, valamint az eddigi dőlünk. Ezen a választáson a előkészületek tapasztalatait szokástól eltérően először al- vesszük figyelembe. A me- kalmazzuk azt az elvet, hogy gyei elnökség megvitatta és a népfront községi bizottsá- jóváhagyta az ütemtervet, gaink újjáválasztása a ieg- tegnap pedig az apparátus fontosabb, mivel a népfront­értekezletén a járások kőnk- mozgalom tevékenysége, jó, rét feladatait is megtárgyal- vagy rossz munkája a köz­tük. Előzetesen felméréseket ségekben érzékelhető legin- végeztünk, hogy megyénk kább. Ezért a járási küldött­társadalmának egyes rétegei választó értekezletek el is hogyan kapcsolódnak be a maradnak és helyettük a köz- népfront-munkába. ségi választások szervezésén A gépállomások teljesítménye: mélyszántás 103 százalék A gépállomások megyei szántási tervüknek december igazgatóságán kapott értesü- első napjaiban eleget tettek, lések alapján Nógrád megye A szécsényi járás termelő- gépállomásai 103 százalékra szövetkezeteinél 10 950 hold túlteljesítették mélyszántási volt a' mélyszántási terv. Eb­tervüket. bői 6 250 holdat a termelő­Elsőként a Szécsényi Gép- szövetkezetek erőgépei, a töb- állomásról jelentették: mély- bit a gépállomások traktorai szántották meg. A megrendelők nem csalódhatnak Az évvégi exportmérleg kedvezőnek mutatkozik Megyénk ipari üzemei kö- gű táblaüvegre kaptak export bői 34 tonnát leszállítottak, zül többnek igen jelentős megbízást. A későbbiek folya- a hiányzó 38 tonna pedig az export kötelezettsége, mán még 76 ezer négyzetmé- csomagolás alatt áll. Ez azt Az eddigi jelentések azt bi- terrel tetézték a rendelést. A jelenti, hogy a vasötvözetgyár zonyítják, hogy legtöbb üzem gyár dolgozói becsülettel áll- dolgozói december 15-re, — eleget tesz ennek a köteles- ták a sarat. Ez tette lehető- két héttel a határidő előtt — ségének is, sőt nem egy kö- vé, hogy december elsejéig teljesítik export feladatukat, zülük határidő előtt befejezi már 379 ezibr négyzetméter export szállítását. Akad azon- táblaüveg hagyta el a gyá- ban olyan gyár ahol kisebb rat, amelyet elsősorban Olasz­akadály gátolja a tervek tel- országnak, Nyugat-Németor- jesítését, szagnak és Hollandiának szál­lítottak. Kétszázötven millió értékű áru exportra Az öblösüveggyár A szocialista országok irán­ti export kötelezettségeit, ke­vés híján máris teljesítette a Salgótarjáni Öblösüveggyár. A huszonegy milliós értékű áruból körülbelül hétszáz- ezemyi. hiányzik, de ennek időbeni elkészítése már nem okoz problémát a vállalatnak. Segítsen a külkereskedelem . A Salgótarjáni Táblaüveg­gyár dolgozói az év elején 400 ezer négyzetméter jó minősé­December 15-re eleget tesznek kötelezettségüknek Az idén kereken kétszázöt­ven millió értékű árút szállít a Salgótarjáni Acélárugvár külföldre. Különösen kedve­ző a helyzet a hidegen hen­gerelt szalagok exportjával, amelynek teljesítésével kö­rülbelül 103-104 százalékra Bár már a korábbi évek- állnak. Nem ilyen jók a hí- ben is exportált, jelentőségé- rek a kovácsológyár készít­őn azonban ebben az évben ményeivel kapcsolatosan. A lépett be az export vállala- gyár ugyanis mezőgazdasági tok sorába a Magyar Vasöt- szerszámokat szállít, a többi vözetgyár. A gyár kollektí- között Görögországnak, Tö- vájától 72 tonna 98-99 száza- rökországnak, Burmának, Al­lékos fémsziliciumot kért ex- gériának, Tunisznak. De te- portra a külkereskedelem, el- kintve, hogy a megrendelé- sősorban Anglia részére. Hét- sek komplettírózása nehézke- főn már azt jelenthették, sen halad, a szállítások el-el- hogy az igényelt mennyiség- maradoznak. Vasárnap az utolsó ün­nepi műszakot tartották a szécsényi járásban, és 21 traktor dolgozott. A Kisterenyei Gépállomás­ról ugyancsak az a hír érke­zett: teljesítették mélyszán­tási tervüket. Több erőgépet most a Karancskeszi Gépál­lomás körzetében küldtek, hogy ott siettessék a mély­szántási tervek teljesítését. A tervezett 7 552 hold mélyszán­tást elvégezték az Erdőkürti Gépállomás körzetében is, és amint azt a Pásztói Gépállo­másról jelentették 7 360 hold mélyszántásá­val teljesítették tervüket a pásztóiak is. Pásztón ugyancsak dolgoztak a gépek vasárnap is. A gép­állomások traktorai közül 25 dolgozott. A termelőszövet­kezetek pedig 17 gépet fog­lalkoztattak vasárnap is. A mélyszántási terv telje­sítéséhez szükséges utolsó holdakat szántják a Tolmá- csi Gépállomás traktorosai is. A Berceli Gépállomás kör­zetében ugyancsak befejezés előtt áll a munka. A legutób­bi jelentések arról számolnak be, hogy a gépállomás körze­tében 39 gépállomási és 37 ter­melőszövetkezeti erőgép dolgozik mélyszántáson. A hirtelen hidegre fordjlt időjárás igen .nagy erőfeszí­téseket követel a traktorosok­tól.

Next

/
Oldalképek
Tartalom