Nógrádi Népújság. 1963. szeptember (19. évfolyam. 71-78. szám)

1963-09-07 / 72. szám

NÓGRÁDI VILÁG PROLETÁRJAI. EGYESÜLJETEK! Népújság AZ MSZMP NOGRAD megyei bizottsága es A MEGYEI TANÄCS LAPJA XIX. ÉVF. 72. SZÄM. ÄRA: 60 FILLÉR 1963. SZEPTEMBER 7. Tovább lombosodik a főépitésvezetőségek dolgozóinak termelési vetélkedése Síem állá§pén%re9 hanem vadonokra van üziikiiég A vasút és az üzemek együttműködéséről nyilatkozik az állomásfőnök A salgótarjáni ipari üzemek éves tervteljesítése, il­letve a termelt áruk elszállítása, nem utolsó sorban pe­dig az őszi csúcsforgalom komoly feladatok elé állítja me­gyénk vasutasait, különöskép pe- a salgótarjáni vasúti ál­lomás dolgozóit. Sok függ attól, hogy a vasútas dolgozók hogyan állnak helyt, hogyan biztosítják az áru továbbszál­lításához szükséges vasúti kocsikat. Munkatársunk felke­reste Újvári Ferenc elvtársat a salgótarjáni vasútállomás főnökét, és az alábbi kérdésekre kért választ: Lankadatlan lendülettel fo­lyik a munkaverseny a me­gyei építőipari vállalat dol­gozói között. A III. számú főépítésvezetőség másfél hó­nappal ezelőtti kezdeménye­zése kedvező visszhangra ta­lált. Néhány nappal a ver­senykihívás közzététele után bejelentétték csatlakozásukat a Pécskő útcai lakásépítők Luda László építésvezetővel az élen. Hamarosan jelentkez­tek a mezőgazdasági építkezé­seket lebonyolító II. számú építésvezetőség dolgozói is. A legnagyobb objektumok kivi­telezője, az I. számú főépítés­vezetőség vezetője, Misztrik Imre elvtárs is úgy nyilatko­zott lapunk munkatársának, hogy „fölveszik a kesztyűt”. Az elképzelések azóta formát öltöttek. A többi között vállalták, hogy a Salgótarjáni Rá­kóczi úton, az üveggyárai szemben épülő negyvenla­kásos szövetkezeti házat, az eredeti határidővel — december 31-vel — szem­ben november 15-én a be- rnházó rendelkezésére bo- csájtják. Elkészülnek a vasbeton szer­kezet szerelési, illetve elhe­lyezési munkáival az üveg­gyári export-raktár építkezé­sén október 15-re, a belső építőmesteri munkákkal pedig úgy igyekeznek, hogy novem­ber 25-ével elkezdhessék a szakipari műveletek lebonyo­lítását. őszre tető alatt lesz a sajtó székház csarnok ré­sze, az emeletes szárny pe­dig év végéig olyan állapot­ba kerül, hogy télen is le­hessen dolgozni az épületen belül. A pártszékházban az év végéig a válaszfalazást is be akarják fejezni. A DÍVSZ főtitkárának látogatása megyénkben Csütörtökön- pénteken Nóg- rád megyében járt Pietró Pi- eralli a DÍVSZ főtitkára. A neves vendéget a megyei pártbizottság és KISZ bizott­ság vezetői fogadták. Pénteken a megyei KISZ bizottságon találkozott Nóg- rád megye ifjúságmozgalmi vezetőivel, majd városnézésen vett részt. Intézkedés a nők munkábaállításáért Jelentős lépést tettek a szécsényi járásban a nők munkába állítása érdekében. Mint azt az illetékes szer­vek közölték, szeptember 15- ével dohánysimító üzemet épí­tenek Szécsényben, ahol 10-12 női dolgozót tudnak foglal­koztatni. Az elkövetkező év­ben a szécsényi Vegyesipari Javító Vállalatnál a tervek szerint körülbelül 20 női munkaerő beállítása válik szükségessé. Felmérést végez­tek Litke, Ipolytarnóc, Nóg- rádszakál községekben is a nők foglalkoztatását illetően. Úgy tervezik, hogv a majd létesítendő víztároló építésé­nél is több női munkaerőt tudnak elhelyezni. Az intéz­kedéssel a szécsényi járásban megoldódik a női munkaerők zömének foglalkoztatása. Tető alatt lesz erre az az időre a salgótarjáni megyei művelődési ház is. A főépítésvezetőség szilárd el­határozása, hogy a szállodát még az idén átadják rendel­tetésének. Jelentős téliesítés- re nyilik mód a kórház épít­kezésen, valamint a 13. jelű lakóháznál végzendő munkák alapos megszervezésével. A gazdaságosabb termelés érdekében kiterjesztik az egyösszegű utalványozást, a minőség javítására pedig el­határozták. hogy a kifogá­solt munkák értékét a jövőben 15 százalékkal csökkentik. Emelik a termelékenységet, amelyhez hozzájárul a gépki- használás fokának növelése is. A szakipari építésvezetőség számláján 1 millió 300 ezer forintos elmaradás volt a fél­év végén. Ebből 300 ezret már törlesztettek. vállalásuk szerint az egy­millióból sem marad sem­mi az esztendő végéig. Ehhez az kell, hogy például a Pécskő utcában az átadásra váró épületekben 10-10 nap­pal hamarább fejezzék be a szakipari munkákat, s ez nemcsak a minőség rovására nem mehet, de annak még javulnia is kell a jelenlegi- höz kénest. A dokumentum hangoztatja, hogy valamennyi objektumon a brigádok ver­senyfelajánlást dolgoznak ki. Különösen fontos lehetne a vállalás azon pont­ja. mely a kisgépek jobb ki­használására irányítja a fi­gyelmet — de sajnos ez és dából Kot­roczó-pusztára küldtek, ugyan­is ott van az istálló. Nagy üggyel-bajjal elvergődtünk a sáros úton a pusztáig, s meg­találjuk, akit keresünk, Zám- bó Vilmost. Ö az irányító a tehenészetben, a vele együtt három tagú fejőgulyás csapat vezetője. — Sokkal több tejet is ad­hatnának ezek a tehenek — int az állások felé, de hiába kapom oda a tekintetem. A tehenek most legelnek. — Akkor miért nem segítik elő, hogy többet adjanak? — csapok rá az előbbi szavakra. Zámbó meghökken, de a má­sik pillanatban már elmoso­lyodik. — Ha csak rajtunk múlna? De miért elégedetlenkedik? Tavaly alig nyolc litert fej­tünk egy-egy tehéntől, az idén már kilencet, 6,8 liter az is­tállóátlag, teljesítettük szer­ződési kötelességünket, mert augusztus 31-ig leadtunk 55 000 liter tejet... a vállalás több más pontja is. kissé általános. Az építés- vezetőség csatlakozása a mélyépítők felhívásához di­cséretes. De abban a doku­mentumban. amelyben ez az elhatározás testet öltött, nem tapasztaltuk azt a szinte minden részletre kiterjedő alaposságot. konkrétságot mint más főépítésvezetőségek illetve építésvezetőségek csat­lakozásánál. Alig több, mint 1200 lelket számlálnak Nógrádkövesden. Ennek a kis községnek lakói még 1961-ben elhatározták, hogy a községfejlesztési alap­ból, új minden igényt kielé­gítő iskolát építenek. Az el­határozást tett követte, s még abban az évben hozzáláttak az építkezéshez. Lassan három év telt el az­óta, hogy megkezdték az új öt tanteremmel, politechnikai ok­tatóteremmel és nevelői la­kással rendelkező iskola épí­tését. A munkánál a társa­dalom nagyszerű összefogása érvényesült. Segített az építkezésnél a kőbánya, a termelőszö­vetkezet, az állami gaz­daság. Legtöbbet azonban a község lakói tettek- Nincs a falunak egyetlen lakója, aki ne segí­tett volna az építkezésen. Katók Miklós iskola igazga­tó és Oravecz Sándorné, a községi tanács vb. titkárnője Ügy belelendül a tények sorolásába, hogy szóhoz sem juthatok. S még azt mondja „tavaly alig nyolc litert fej­tek tehenenként”. Hm. Ez az alig milyen jó lenne sok szö­vetkezetben. Figyelmeztetőleg még hozzáteszi: — ... Pedig takarmányszű­kös esztendő volt a tavalyi. Nagyon féltünk a teleltetés- től. Az etesiek azt tartják, jobb félni, mint megijedni. Mikor az idei feladatokat tervezték, csupán 55 000 liter tejre kö­töttek szerződést, éppen a gyenge takarmány miatt, ösz- szesen pedig 103 200 liter tej „megtermelését” tervezték. A szerződést teljesítették az éves feladat teljesítéséből, még valamivel több mint 24 000 liter hiányzik. — S mi a jó eredmény tit­ka? — kérdezem. — Nincs titok — mondja Zámbó Vilmos. A teheneink zöme öt-tízéves. Jól ismerjük — MILYEN ELMARADÄS MUTATKOZIK JELEN­LÉG A VASÜTI SZÁLLI­TÄSNÄL? — Az úgy nevezett téli adóság és elmaradás salgótar­jáni vonatkozásban nem léte­zik. Az üzemek ezt az első félévben pótolták, amit leg­jobban bizonyít az első fél­évben elért szép siker. Is­meretes, hogy a város na­gyobb üzemei jóformán ter­melésből rakodnak, annál is inkább, mivel a raktározási lehetőségekkel vagy egyálta­lán nem, vagy igen kisjnér- tékben rendelkeznek. Éppen ezért részesülnek kivételes elbírálásban a téli korlátozá­volt a munka szervezője irá­nyítója. Ott voltak a szülői munkaközösség tagjai külö­nösen az asszonyok, de tevé­kenykedtek az úttörők is. S ha a falú lakói közül valakit mégis meglehetne dicsérni, az elsősorban Jobbágy József lenne, akinek iskolába járó gyermeke sincs, mégis csak­nem 600 órát végzett társa­dalmi munkában. Ezen a héten hétfőn, az is­kolai év megnyitásának nap­ján kedves ünnepség zajlott le Nógrádkövesden. A több mint 1,5 millió forint értékű új iskolát avatták fel, s adták át rendeltetésének. A teljes költséget községfej­lesztésből biztosították, s a társadalmi munka értéke is meghaladja a 470 ezer forin­tot. A kövesdi nevelők és di­ákok ebben a tanítási évben már az új, egyemeletes isko­lában végezhetik eredményes munkájukat. mindegyiket. Rendszeresen selejtezzük az állományt. S ha van jó takarmány, bősé­ges a tejhozam is. S még egyet! — emeli fel a hangját. — Telelés előtt jő húsban le­gyenek a jószágok, mert a jó kondíció nagyon döntő. Ismert aranyigazságokat mond Zámbó Vilmos, amelye­ket minden termelőszövetke­zetben ismerni kell; de Ete- sen nem vizet prédikálnak és bort isznak. Ebben a termelő- szövetkezetben nagy szerepe van az állattenyésztésnek, így nagyon fontos a fejlesztés elő­mozdítása. Az átteleltetés ta­karmányszükségletét biztosí­tották. A pillangósok bősége­sebben teremtek, mint tavaly, viszont abraktakarmány szű­kösebben van. Milyen hasz­nos lenne, ha Zámbó Vilmos, Pál László és Kalcsó Béla — akik már hosszú évek óta a tehenészetben dolgoznak — a tejtermelés olyan módszereit is elsajátítanák, amelyek a sok idején is, amivel más iparmedence nem dicsekedhe­tett. Ha mégis lemaradásról beszélhetünk, az csak igen kisméretű lehetett és nem is annyira a szállítás, mint a tervezés következménye kell legyen. Ugyanis a tervezéssel szemben inkább többet, mint kevesebbet szállí­tottunk el. Például a Nógrádi Szénbá­nyászati Tröszt a zagyvái ra­kodóra 34 ezer tonna szén elszállítását tervezte. Ezzei szemben több mint 37 ezer tonnát továbbítottunk. Az acélárugyár 9 395 tonnájával szemben 9 846, az öblösüveg­gyár 4 342 tonna helyett 4 404 tonnát rakott be vasúti ko­csikba. Elmaradás a Zománc­ipari Műveknél van, ahol a tervezett 2 479 tonnával szem­ben csak 2168 tonna volt az elszállított termék. Elmara­dásról csak a szállítóeszközök területén beszélhetünk, mert a vasút vontatott és vontató járműparkja nem szaporodik oly mértékben, mint ahogyan emelkedik a szállítási igény. — HOL LATJA A LEG­TÖBB HIBÁT, MIT TE­HETNÉNEK AZ ÜZEMEK A SZÁLLÍTÁS MEGYOR- SITASA ÉRDEKÉBEN? — A korábbi téves nézetek melyek szerint az őszi csúcs- forgalom iparmedencénkben nem lehet probléma — mi­vel a mezőgazdaság betakarí­tása nem oly mérvű, mint más helyeken — már meg­dőltek, A jó termés által el­foglalt kocsik hiánya itt is érződik. Az üzemek igényei vasúti kocsikban jelentkeznek kocsit követelnek a termelt áruk elszállításához, mivel termelésük nagysága a kiszál­lított tonnákban mutatkozik meg. Ugyanakkor megfeled­keznek, — legalábbis kisebb erőt fordítanak a rakva érke­zett vagonok kiürítésére — seg könyv szerint díjazzák. Viszont min­den kifejt tej litere után 20 fillér prémiumot kapnak a fejőgulyások. Augusztus vé­géig majdnem 13 000 forint prémiumot kaptak, önmagá­ban már ez is buzdítja a fejő­gulyásokat a jobb munkára. De nem panaszkodnak a havi keresetre sem, mert ez min­dent beszámítva, több mint kétezer forint. Már éppen búcsúzunk, mi­kor odakint elbödül egy te­hén. — Megjött delelni a csorda — tájékoztat Zámbó. Alacsony, vékony ember, Kalcsó Béla kíséri a jószágo­kat. Ma ő a soros legeltető. Addig legeltetnek az idén is, amíg lehet. Hadd maradjon a széna és az abrak télre és ta­vaszra. Most egy kiszántásra váró lucernásba járnak. A jó­szágok szépek. Kócos pulik hangoskodnak, mintha ők lennének a főszereplők. PADÁR ANDRÁS jóllehet ezek a kocsik lesznek újra megrakhatok, ha nem is mindig ugyanabban az üzem­ben, de a medence egy má­sik üzemében. Rengeteg a kocsiálláspénz ami nem pótólja a MÁV vagonokat. Csak a legnagyobb üzemek példájából néhányat .August tus hónapban az acélárugyár­ban 1 616 kocsit kezeltek, eb­ből 987-nél lépték túl a rako­dási jdőt, ami több mint 190 ezer forint álláspénzt ered­ményezett. Az öblösüveggyár- 876 kocsival dolgozott, és eb­ből 471 volt álláspénzes, 37,528 forinttal. A Zománc­ipari Művek 514 kocsijából 180 után fizettek álláspénzt, 17 328 forint értékben. Ve­gyük ehhez az állami építő­ipari vállalatöt, amely kizá­rólag csak űrit, 459 kocsit raktak ki, és a kocsiállás- pénz meghaladja a 27 ezer forintot, s még lehetne foly­tatni. Ha a fentiekben elmon­dottakat órákban számol­nánk, ez 29 773 kocsióra túlídőzésnek felel meg, ami a négynapos kocsi­fordulót tekintve 310 va­gon kivonását jelenti a forgalomból. El kell mondani azt is, hegy a bányán kívül az igény in­kább fedett kocsikban jelent­kezik. A nyitott vagonokat ki - ürítés után üresen kell más állomásokra küldeni. Vélemé­nyem szerint bátrabban kel­lene ezeket a nyitott kocsikat ponyvával használni úgy. ahogy azt külföldön, keleten és nyugaton egyaránt teszik. Ettől legjobban éppen a Zo­máncipari Művek irtózik, pe­dig az üzem által fogadott kocsik teljes egészében fe­deznék a gvár igényét. A szállítás meggyorsítása érdekében lehetne beszélni a MÁV és a szállítófelek jó kooperációjáról, vagy arról, hogy az üzemek — különösen az építőipari vállalat a ko­csik tökéletes kitakarításával is elősegítheti a gyorsabb ra­kodást, végső soron a szállí­tást. _ miben szánta M^r, A F FT *P»TnK AT. Kfl­LÍÍNfiS TFKTNTETTEL AZ OSZT CSÜrSFORGA­LOMRA? — A feladatok között sok olyan van, amelyeknek meg­oldása meghaladja a helyi erőket. Ilyen például az acél­árugyári pályaudvar meg- éoítése, avagy az üveggyár és a Zománcipari Művek iparvágányának kettéválasz­tása. Ugyanis az egy iparva- gányú kiszolgálás lassítja a vagonellátást. Véleményünk szerint a ZIM második vá­gányán meg kellene oldani a rakodás gépesítését is. Fel­tétlen javítani kellene az AKÖV munkáján, mert vé­leményünk szerint jelenleg képtelen minden igényt kielégíteni, ami a vasútnál úgy jelentkezik, hogy több vagon vár ki­rakásra. Azzal foglalkozzunk tehát, amit meg is oldhatunk. A vasútnak meg kell szervez­ni a pontos kiszolgálásokat, mégpedig menetrendszerűen. Ez a menetrend is legyen vastörvény. Meg kell találni a módját az üzemek reális tájékoztatásának is. Előfor­dul, hogy szombaton nem tudjuk megmondani: vasár­napra lesz-e kocsi, jóllehet, vasárnapi rakodáshoz szer­vezni kell a munkásokat. A kiürített kocsikat azonnal el kell távolítanunk az üze­mekből, mert egyrészt útban van a következőknek, más­részt a vagonokra máshol van szükség. És amit még mi látunk. Az üzemek veze­tőinek nem szabad a szállítá­si részlegeket magukra hagy­ni. Régen eldőlt már az, hogy a szállítás a termelésnek egy része, tehát olyan súllyal vegyék számítás­ba, mint a termelés egyéb ágait. Legtöbb, amit az. üzemek a hátralévő feladatok megol­dásában tehetnek: a rakodási idő betartása, esetleg lerövi­dítése. —. fejezte be nyilat­kozatát Újvári Ferenc elv­társ. S. L. Az etesl Haladás Termelőszö­vetkezetben egy év alatt egy literrel emelték a tehenek fe- jési átlagát. önmagában talán ke­veset mond ez. pedig jelentős eredmény: szorgalmas, lelkiisme­retes, cél­tudatos munkát bi­zonyít. A szövet­kezeti iro­Á fejési átlag 9 liter Az etesi fejőgulyások a magasabb tejhozamért takar­mány adagok nö­velésének mellőzé­sével is ‘ jobb ered­ményt biz­tosítaná­nak. Az ered­ménye­sebb tejter­melést i termelő- szövet­kezet is elő­segíti — he­lyes anyagi ösztönzés­sel, A jó­szágok gon­dozását c munkaegy­Iskolát avattak Nógrádkövesden Több mint 470 ezer forint értékű társadalmi munka i

Next

/
Oldalképek
Tartalom