Nógrádi Népújság. 1963. július (19. évfolyam. 53-61. szám)

1963-07-03 / 53. szám

NÓGRÁDI VILÁG PROLETÁRJAI, EGYESÜLJETEK! Népújság AZ MSZMP NOGRAD MEGYEI BIZOTTSÁGA ES A MEGYEI TANÁCS LAPJA XIX. ÉVF. 53. SZÁM. ARA 60 FILLÉR 1963. JÜLIUS 3. Készüljünk fel a termés betakarítására Aratási előkészületek a megyében Ezekben a napokban az egyik legnagyobb mezőgazdasá­gi munkához, az aratáshoz, csépléshez kezdenek megyénk mezőgazdasági üzemeiben. Bár manapság már nem jelent akkora gondot ez a munka, mint néhány évvel ezelőtt, mégis jó felkészülést, szervezettséget kíván, ha azt akarják, hogy lehetőleg veszteségmentesen takarítsuk be a kalászo­sok termését. A felkészüléssel és a tennivalókkal kapcsolat­ban kérdeztük meg az illetékesek véleményét. Jó munkaszervezést, gondos munkát Jelűnek Tibor, a megyei ta­nács iőagronómusa: — A megye termelőszövet­kezeteiben 65 000 holdon kell learatni a kalászosokat. Ezt csaknem teljes egészében gépekkel végzik el. kézi aratásra alig ezer hold marad. Ha azonban a gépek munká­lat gondosan megszervezik, maximálisan kihasználják a Képek kapacitását. tovább csökkenthetik a kézi aratás területét. Az időjárás azon­ban közbeszólhat és össze­kuszálhatja a gabonát. Éppen ezért fontos, hogy erre is ké­szüljön fel minden termelő- szövetkezet. Minden aratásra való táblát jelöljenek meg. hogv gépállomási, vagy ter­melőszövetkezeti gép vágia-e. vagy kézzel aratják. Ahol méa nem szervezték meg az aratópárokat, azonnal lássa­nak hozzá. Ha kevés a mun­kaerő, kérjék a vállalatoknál dolgozók, vagy a patronálok segítségét, — Legfontosabb feladat a gyors, lehetőleg veszteség­mentes betakarítás. A lelkiismeretlen munka ál­tal kevesebb terményt vásá­rolhatnak fel az állami szer­vek és kisebb lesz a szövet­kezet tervezett bevétele is. Intézkedtünk annak érdeké­ben. hogv megfelelő kombáin- szérük készüljenek, kombáj­nolás után azonnal lehúzzák a szalmát a tarlóról. De nem elég lehúzni, azonnal rakják kazalba, mert a szalma takar­mányként is számításba jön. Ahol nincs kazalrakó elevá­tor. rakjanak alacsony, hosz- szú kazlat. A gépállomások felkészülten várják az indulást Szomszéd József, a gépállo­más! igazgatósáé vezetője: — A késői kitavaszodás el­lenére is a korábbi éveknél iobbban felkészültünk az ara­tásra. cséolésre. Ezen a nyáron 72 kom­bájn. 262 aratógép és 236 cséplőgép, tehát 570 gép­állomás! és termelőszövet­kezeti gép fog dolgozni. A kombájnoknál indüó akku­A dolgozók érdekében Pál Lajos, az SZMT mun­kavédelmi csoportvezetője: — Több sajnálatos múltévi eset arra figyelmeztetett, hogy nagv figyelmet szenteljenek mindenütt a munkásvédelem­re. A gépállomásokon és ter­melőszövetkezetekben néhánv hiányosságtól eltekintve ki­elégítően felkészültek. A gép­szemlék tapasztalatai alapián azonban felhívjuk a figyelmet ezúton is a cséplőgép védő­rácsok elhelyezésére. A láb­deszkák mindenütt megvoltak. Mozgóárusok elegendő élelmiszer és iparcikk Holub Gyula, a MÉSZÖV kereskedelmi főosztályának vezetőie: — Időben gondoskodtunk elegendő aratószalonna tölte­lékáru és italáru biztosításá­ról. Az idei nyáron több mint 200 mázsa aratószalonnát igé­nyeltek boltjaink, de ha szük­séges méa ezen felül is tu­dunk adni. Töltelékáruból is lesz elegendő, csupán szállí­tási gondjaink vannak, de a Húsipari Vállalat Ígéretet tett. hogy segít ennek a megoldá­sában. Előreláthatólag három üzemünk készít hűsítő italt, ami nagyobb részt biztosítja az ellátást. A korábbi évekhez hasonló­an az idén is mozgóárusok járják maid a határt élelmi­szerrel. dohányáruval és hű­sítő italokkal. A földműves- szövetkezetek a területükön levő termelőszövetkezetekkel külön-külön megbízott felelő­sökön keresztül tartják a kap­csolatot. akik közvetítik a ter­melőszövetkezet kívánságait. Az idén mar 125 mozgó­árus lesz a megyében, va­lamivel több mint tavaly nyáron. Ha a termelőszövetkezetek igénylik, melegétel ellátást is biztosítunk dolgozóiknak. Elsősorban a járási székhelye­ken, de a lehetőségekhez mérten bármelyik községben. Boltjaink elegendő iparcikket is tároltak, csaknem 1500 da­rab kasza és nagymennyiségű kaszakő is rendelkezésre áll Bz üzletékben. de ez nem elé«. Ugyancsak pótolják az aratógépek hiány­zó kardánburkolatait is. Az állami gazdaságokban az idén is hanvagul készültek fel a nagy munkákra. Az igazga­tóság elrendelte a szemléket, de azzal már nem törődött, hogy megtartják-e. vagy el­lenőrizték volna a felkészü­lést. Sok helyen felhívtuk a figyelmet a hiányzó vé­dőszemüvegek és védőru­hák pótlására, az elsőse­gély ládák feltöltésére, valamint a balesetvédelmi ok­tatások minden mezőgazdasá­gi üzemben való elvégzésére. mulátor. az aratógépeknél pe­dig főleg ponyvafeszítő gumi­pálca gondiaink lehetnek. A cséplőgépek javítása gondo­sabban történt, mint máskor. Igen vigyáztunk arra. hogy ne szórják a szemet, s min­den gépet gabonával próbál­tunk ki. — Felkészültünk ö várható* meghibásodásokra is. A ko­rábbi tapasztalatok alapján tárolunk alkatrészeket. Az AG KOKER pedig szigorú ügyeletet tart ebben az idő­szakban még vasárnapokon is. Sajnos mintegy 80—83 traktoros hiányzik ahhoz, hogy a gépek kapacitását megfe­lelően kihasználjuk. Ezt csak akkor tudjuk meg­valósítani. ha azok az ipari üzemek, ahol volt traktoris­ták dolgoznak, kölcsönzik az embereket az aratás idejére. U THANT BUDAPESTEN Érezze jól magát hazánkban az ENSZ főtitkára jután 14 óra 10 számos vezetőie Az előadás Péter János kü Hétfőn délután 14 óra 10 perckor a menetrendszerű KLM repülőgéppel a forradal­mi munkás-paraszt kormány meghívására Budapestre ér­kezett U Thant, az ENSZ fő­titkára. Kíséretében volt Ram- sess Assi sajtótikár is. A magyar nemzeti, valamint kék színű ENSZ zászlókkal díszített Ferihegyi repülőté­ren a vendéget Kállai Gyula a Minisztertanács elnökhelyet­tese, liku Pál művelődésügyi miniszter, Péter János külügy­miniszter, Mód Péter a kü­lügyminiszter első helyettese, Bognár József a Kulturális Kapcsolatok Intézetének el­nöke és Csatorday Károly, hazánk állandó ENSZ képvi­selője fogadta. Jelen volt az érkezésnél a Minisztertanács és a külügyminisztérium több vezető munkatársa, a buda­pesti diplomáciai testületek sok képviselője és számos kül­földi újságíró. Úttörők vi­rággal köszöntötték a vendé­get. Kállai Gyula beszédében kö­szöntötte az ENSZ főtitkárát, amelyre U Thant válaszolt. Kádár János a forradalmi munkás-paraszt kormány el­nöke hétfőn délután fogadta U Thantot, az ENSZ főtitká­rát. A fogadáson jelen volt Péter János külügyminiszter. Hétfőn este az ENSZ fő­titkárának tiszteletére a Ma­gyar Állami Népi Együttes ünnepi előadást tartott a Ma­gyar Optikai Művek Művelő-' désí Házában. Az előadáson résztvett Péter János külügy­miniszter, ott volt a buda­pesti diplomáciai képviseletek számos vezetője. Az előadás után U Thant főtitkár virág- kosárral jutalmazta az együt­tes művészi teljesítményét. Péter János külügyminisz­ter hétfőn este vacsorát adott U Thant tiszteletére. Kedden délelőtt a Magyar V Thant ,az ENSZ főtitkára. EGYESÜLTJE AZ EGYESÜLT NEMZETEK SZERVEZETÉNEK NÖVEKEDÉSE-1S45DEC.31 1946 JANI-1950 KCtt '19£1.JAN M955 DtC 31 1956MNM960 D1C3I »61 M* 1J963 jut t bt T40 i 6 TÁS V 15 US + UTAS f V U. imr,nTinmTrm Esssss'-sa iMWBBHBai d.rrr.73 msmmum ÖSSZíScH: 52 60 76 19 /// JASAILAM 1945 október !4-én alakult meg Hivatalosan a föM független népeinek legfelsőbb nemzetközi szer­vezete az ENSZ. Térképünkön az Egyesült Nemzetek Szervezetének «téves időszakonkénti tag lét­szám növekedését, valamint eaaet megfelelően a* ENSZ államok földrajzi elhelyezkedését áb­rázoljuk. Kedvezőbb feltételekkel indul az állatnevelési és hizialási szerződéskötés A Minisztertanács legutóbbi ülésén, az élelmezésügyi mi­niszter és az Országos Árhi­vatal elnökének előterjesztése alapján, határozatban szabá­lyozta a sertés- és a szarvas­marha-nevelési és hizialási akció feltételeit. A nagyüzemi felár elnyeré­se céliából eddig a termelő- szövetkezeteknek az volt az érdekük, hogv a hízgba fo­gott állatokat tovább tartsák, még abban az esetben is. ha takarmányozásuk már nem volt gazdaságos. A most élet­be lépett intézkedések vál­toztatnak ezen a helyzeten: azok az állami gazdasá­gok és termelőszövetkeze­tek ugyanis, amelyek egy naptári negyedéven belül tíz vágómarhát adnak át a felvásárló szerveknek, kilónként esrv forint nagy­üzemi felárat kannak. A 20. vagv ennél több át­adott hízott sertés után a fel­ár 2 forint. További kedvez­mény. hosv a nagyüzemi fel­árat ezentúl a vágómarhák teli es súlva után és a má­sodosztályú minőségi állato­kért is ki kell fizetni. A kormányhatározat értel­mében most a felnőtt korú szarvasmarháknál megszün­tetik az úgynevezett extrém minőség kategóriát, és az er­re megállapított magasabb árat is. A jobb minőségű hústermelést azzal is elősegí­tik. hogv az első- és másod­osztályú tehenek, üszők és bi­kák árát az ökör és a tinó árával azonosan állaoítiák meg. Kiseleitezett tehenekre ezen­túl általában csak az álla­mi gazdaságokkal és a terme­lőszövetkezetekkel kötnek szerződést. A háztáji és az egyéni gazdaságokkal csak ab­ban az esetben, ha azok az államnak eladott kiseleitezett tehenük helyett üszőt állíta­nak tenvészésbe. Az üszőket tenyésztésbe állító gazdaságok az érté­kesített selejttehenek sza­bad felvásárlási árán fe­lül kilónként 3 forint üszöbeállítási prémiumot kapnak. A háztáji gazdaságoknak le­hetővé teszik egyúttal azt. hogy az eddiginél kedvezőbb áron vásárolhassanak üszőt az Állatforgalmi Vállalattól. A háztáji és egvéni gazdaságok a süldőnevelési akció kereté­ben az eddigi 50 kiló helyett 80 kiló takarmányt kapnak. A Minisztertanács határoza­ta értelmében a szerződéskö­téseket július elsején kezdik meg. az új feltételek szerint. Tudományos Akadémiára lá­togatott el az ENSZ főtitkára. Itt az Akadémia tagjaival, kulturális és művészeti éle­tünk számos képviselőjével volt alkalma találkozni, majd a jelenlévők részére előadást tartott. Hisszük, hogy látogatása so­rán az ENSZ főtitkárának al­kalma lesz meggyőződnie ar­ról, hogy a magyar nép ön­tudatosan és lelkesen munkál­kodik szabad, független szo­cialista hazájának építésén. Alkalma lesz személyesen és közelről is megismerni népünk és kormányunk mélyről fa­kadó és rendíthetetlen béke­akaratát. Bizonyosak vagyunk benne, ezek a tapasztalatok is megerősítik abban a törek­vésében, U Thantot, hogy to­vább munkálkodjon a'nemzet- közi helyzet javításán, az egyetemes béke megszilárdí­tásán és biztosításán. Kiváló orvosokat, gyógyszerészeket tüntettek ki Hétfőn Budapesten az Or­vosegészségügyi Dolgozók Szakszervezete Serrunelweis­Sikerrd helyt álltak KISZ-eseink a szellemi vetélkedő országos döntőjén Az elmúlt vasárnap a tv- nézők sok tízezres tömege előtt ért véget az a szellemi ve­télkedő, amelyet a KISZ Köz­ruárban indultak a szellemi vetélkedők a KISZ megyei Bizottságának szervezésében alapszervezeti szinten, vala­ponti Bizottsága és a Magyar1 mivel több mint 2 500 részt­Szovjet Baráti Társaság szer­vezett. Ezen a vetélkedésen az ország öt csapata volt a döntőben, 5-5 taggal, öt. különböző té­makörben mérték össze tudá­sukat. Köztük voltak a me­gyénket képviselő fiatalok is. Nógrád megyében még feb­vevővel. Fokról-fokra jutottak el a megyei döntőig, amelyen a salgótarjáni járás fiataljai vitték el a pálmát. Egerben négy északi me­gye: Heves, Borsod, Pest és Nógrád legjobbjai kö­zött a nógrádiak győztek. És most az országos döntőben Baranya és Békés megyék után, a Műszaki Egyetem és Vas megye csapata előtt fi­aink a megtisztelő harmadik helyezést érték el. Az irodalom, a képzőmű­vészet és film, a magyar és szovjet baráti kapcsolatok, a technika, a politikai kérdések ismeretanyagából, majd kü­lönböző ügyességi számokban olyan fiatalok álltak helyt, akiknek sokoldalú képességét eddig nem ismertük. házának dísztermében ünne­pélyesen kiosztották az idei kiváló és érdemes orvos, il­letve gyógyszerész kitünteté­seket. Dr. Doleschall Frigyes egészségügyi miniszter többek között 3 Nógrád megyei or­vost. illetve gyógyszerészt is kitüntetett. Érdemes orvos jel­vényt és oklevelte kapott: dr Fábián Zoltán rendelő Intéze­ti sebész szakfőorvos és dn Németh Sándor cserhátszent- iváni körzeti orvos. Endrényi Ernő sziráki gyógyszerészt Ér­demes gyógyszerész jelvénnyel és oklevéllel tüntették ki.

Next

/
Oldalképek
Tartalom