Nógrádi Népújság. 1963. június (19. évfolyam. 44-52. szám)

1963-06-08 / 46. szám

8 NÓGRÁDI NEpOJSAC 1963. június 8. VasArnap június 9. Kossuth-rádió: 8.10: Operettrész- letek. 8.55: Édes anyanyelvűnk. 8.00: Örvendhetnek a múzsák. 9.50: Vasarnap délelőtt. Könnyűzene. 10.45: A varázslástól a művészé­tig. 11.15: A Magyar Bádió és Televízió Szimfonikus Zenekará­nak nyilvános hangversenye a stúdióban. 12.55: Hétvégi jegyze­tek. 13.05: Trombitaszólók. 13.20: Bádiólexikon. 13.50: Magyar nó­ták, csárdások. 14.24: A podolini kisértet. Folytatásos rádiójáték. 15.00: Az olasz dalról... 15.40: Nemzetközi kaleiodszkóp. 16.07: Családi körben. 17.05: Esztrád­zenekarok találkozója. 17.30: Uj Zenei Újság. 18.05: Népzene. 18.30: II. félidői Közvetítés bajnoki lab­darúgó-mérkőzésekről. 19.20: Lisa della Casa és Nicolai Gedda éne­kel. 20.15: Tánczene. 21.00: Meny- nyei ügyekben utazom. Rádiói á- ték. 22.30: Népdalok, népi tán­cok. 23.05: Lírai önéletrajz. 23.20: Kamarazene. PetSfi-r&dió: 8.00: Mit hallunk a jövő héten? 8.30: A Gyermek- rádió műsora. 9.00: Operakalauz. 10.00: Színjátszók között. 10.15: Schubert: c-moU szonáta. 10.45: Térzene. 11.15: Tánczene. 13.05: Ifjúsági szamár. Elbeszélés. 13.20: Müvészlemezek. 14.30: Zenekari muzsika. 15.00: A titok. Bádió- játék gyermekeknek. 15.45: Ré­gi beszélgetés Arturó Toscaninl- vel. 16.05: A ház közbeszól... 17.05: Arisztokraták. Vígjáték há­rom felvonásban. 22.25: Arcképek rivaldafényben. 22.35: Az istenek alkonya. Két részlet Wagner ze­néjéből. Televízió: 9.00: Hétmérföldes ka­mera. 9.15: Ki miben tudós? Fi­zika, földrajz. Döntő. 10.55: Tata­bánya—MTK bajnoki labdarúgó- méskőzés. Közvetítés Tatabányá­ról. 16.40: Többet, jobbat, kor­szerűbben. Kémia a mezőgazda­ságban. A pillangós takarmányok betakarításának nagyüzemi mód­szerei. Korszerű és gazdaságos takarmányozás. 17.30: KI mit tud? Í9.20: Esti beszélgetés. 19.30: TV Híradó. 19.50: Szép álmokat, gye­rekek! 20.00: Vasárnapi vers. 20.Í0: Kövessen fiatalember. Magyarul beszélő francia film. <10 éven fe­lülieknek!) 21.35: Telesport. 21.55: Hírek. Petőfi-rádiő: 14.00: Három dal. 14.25: Csajkovszkij: Anyagin Zá­rójelenet. 14.40: Nótacsokor. 15.05: Tánczene. 15.451 Segítőtársaink az állatok. Előadás. 16.00: Kamara- kórusok énekelnek. 16.08: Klasszi­kus operettrészletek. 16.50: Tíz perc világgazdaság. 17.05: Zenei fejtörő. 17.55: Muzsikáló paraszt­fiatalok. Hl. 18.15: A kék füzet. Regényismertetés. 18.45: Füvosze- ne. 19.05: Kamarazene. 19.55: Könnyűzene. 20.25: Debussy zon­goramuzsikája. Előadás. 20.45: Arcképek rivaldafényben. 21.05: Szimfonikus zene. 22.08: Tánc­zene. 22.47: Szép magyar novella. Kosztolányi Dezső: Fürdés. Televízió: 17.35: Hírek. 17.40: Iskolások műsora: 1. Kukkantó. 2. Kedves ismerősünk: Fekete István. 3. Mit tudsz róla? 18.50: Romantika és valóság Bugacon. 19.10: Profilok és pavilonok. Még- egyszer a Budapesti Nemzetközi Vásáron. 19.30: TV Híradó. 19.45: Szép álmokat, gyerekek! 19.55: Kertes házak utcája. Magyar film. 21.15: Szegedi Anikó zongorázik. 21.35: TV Híradó. Hírek. 20.05: A jövő hét műsora. 20.10: Nagy nevettetők. „A burleszk műhelyében". 21.05: Fórum. A TV Művészeti folyóirata. 22.25: Hírek. TV Híradó. PÉNTEK SZERDA HÉTFŐ JUNIUS 10. Kossuth-rádió: 8.10: Nyitott bo­rítékban. 8.15: Operettrészletek. 9.00: Lányok, asszonyok.., 9.20: Zenekari muzsika. 10.10: Az óvo­dások műsora. 10.50: Tánczene. 11.00: Az én falum. 11.30: Doni­zetti operáiból. 12.10: Mindenki kedvére! 12.58: A vidéki színhá­zak műsora. 14.10: Heti zenes ka­lendárium. 15.05: Válaszolunk hallgatóinknak. 15.20: Magyar nó­ták. 15.40: A nagy kaland. Ur- bán Ernő regénye folytatások­ban. XVI. rész, 16.10: Uttőrőhlr- adó. 16.30: Daítanulás. Mendels­sohn: Ballagás. 16.50: Partizán­dalok. 17.05: Beszéljünk a mű­sorról. 17.20: Tánczene. 18.15: Ze­nekari muzsika. 19.05: Mit ten­nél, ha...? 19.25: Psota Irén és Charles Aznavour énekel. 20.25: Népi zene. 20.40: Haláltánc. Ko­média. 21.10: Nagy énekesek élet­regénye. Jussi Björling. 22.15: Sporthíradó. 22.30: Ebédszünet. Rádiójáték. 23.03: Tánczene. 23.30: Zongoraművek. 0.10: Verbunko­sok. Petőfi-rSdió: 14.25: Szép Juhász- né. Részletek Huszka Jenő— Kristóf Károly operettjéből. 15.05: Kamarazene. 16.00: Könnyű meló­diák. 16.50: A világ minden tá­járól. 17.05: A XVH. század fú­vószenéjéből. 17.20: Hangverseny 5,Az opera útja” című műsor hall­gatóinak Verdi operáiból. 18.00: Zenés séta Veszprémben. 18.40: Barát érkezik a házhoz. Könyv- ismertetés. 19.05: Komlós Péter és Miklós György hangversenye. 19,35: Gazdaszemmel hazánk me­zőgazdaságáról. 19.50: Édes anya- nyelvünk. 19.55: Bemutatjuk a Müncheni Rádió Énekkarát. 20.25: Történelmi szállóigék nyomában. 20.40: Szervánszky Endre: Vonós- szerenád. 21.05: Hangversenyfan­tázia. 22.30: Költemény a forra­dalomról: Vers. 22.35: A becsü­let diadala. Részletek Scarlatti operájából. _ JÜNIUS 12. Kossuth-rádió: 8:10: Reggeli hangverseny. 9.00: Ruha teszi az embert. Novella. 9.30: Operett- részletek. 10.10: Uttörőhíradó. 10.30: Mozart: A-dur klarinétötös. 11.00: Napirenden. 11.05: A Sorok­sári Dózsa Művelődési Ház ,.Kék Duna”-együttes és a túrkevei ci­gányegyüttes műsorából. 11.25: A Szabó család. 12.15: Tánczenei koktél. 12.58: A vidéki színházak műsora. 13.00: Válaszolunk hall­gatóinknak. 13.15: Zenekari mu­zsika. 14.10: Mezei csokor. 14.30: Lányok, asszonyok... 15.00: Tannhäuser Részletek Wagner operájából. 15.40: A nagy kaland. Urbán Ernő regénye folytatások­ban. XVII. rész 16.10: Könnyű­zene nyugdíjasoknak. 17.05: Ho­rizont. Gazdasági híradó. 17.24: Ze­nekari muzsika. 18.10: Moszkvai tudósítónk jelenti. 18.20: Tánc­zene. 18.44: A megbízott vőfély. Rádiójáték. 20.25: Suppé-est. 21.11: Az emberke tragédiája. 21.35: Mo­zart: C-dúr zongoraverseny. 22.20: Sporthíradó. 22.35: Kamarazene. 23.20: Könnyűzene. 0.10: Bach- kőrusok. Petőfi-rádiő: 14.00: Fúvőszene. 14.25: Zongoramuzsika. 15.05: Nem boszorkányság, technika. 15.25: Könnyűzene. 15.49: Muzsikusok a vádlottak padján. összeállítás. 16.40: Beszélgetés. Elbeszélés. 17.05: Verbunkosok, népdalok. 17.45: Hir­detőoszlop. 18.00: A végzet hatalma. Részletek Verdi operájából. 18.25: Rádió-szabadegyetem. A marxiz­mus vonzásában. 19.05: Könnyű hangszerszólók. 19.28: Orvosi taná­csok. 19.33: Közvetítés Rómából. 21.05: Magyarországi útiképek. Ri­portsorozat. 21.20: Tánczene. 22,10: Szopránáriák. 22.40: A Lengyel Rádió népi együttesének műso­rából. Televízió: 10.00: TV Híradó. 10.15: Kertes házak utcája. Magyar film (ismétlés). 11.35: Romantika és valóság Bugacon. 18.00: Hírek. 18.05: Tanuljunk oroszul! Nyelv­lecke kezdőknek. 18.25: A Ma­gyar Hirdető műsora. 18.35: Ki­csinyek műsora: 1. Palkó egye­dül. Képes mese. 2. Elvetettem kenderkémet. Verses, énekes já­ték. 19.05: A klsfilmek kedvelői­nek: 1. Az 1500 éves cirill írás. A Bolgár v. kisfilmje. 2. Nep­tunus jegyében. Csehszlovák kis- fllm. 19.30: TV VUághiradó. 19.45: ®5*P álmokat, gyerekek! 19.55: Nincsenek kisistenek. Magyarul beszélő jugoszláv film. 21.35: Pi­ros volt a paradicsom. Cigány­dalok. 21.55: Hírek. TV Viláe- híradő. JÜNIUS 14. « Kossuth-rádió: 8.10: Napiren­den. 8.15: Operarészletek. 8.55: Megtudtuk elmondjuk. 9.10: Köny- nyuzenei híradó. 10.10: Künn a bárány, benn a farkas. Gyer­mekműsor. 10.32: Zenekari muzsi­ka. 11.00: Élő világirodalom. A modern indonéz költészet és pró­za. li.20: Dallal, tánccal a világ körül. 12.15: Mindenki kedvére. 12.50: A vidéki színházak műso­ra. 13.45: Gazdaszemmel a nagy­világ mezőgazdaságáról. 14.10: Hétfőtől szombatig. Zenés or­szágjárás a Falurádió ’inikrofón­jával. 14.40: Jegy a Marsba. Rá­diójáték. II. rész. 15.05: örökszép operettmelódiák. 15.40: A nagy kaland. Folytatásos regény. XVlli. rész. 16.10: Mendelssohn: III. szimfónia. 16.43: Világszínvona­lon. .. 16.58: Ötórai tea. 18.15: Népdalcsokor. 18.40: Szóljon hoz­zá! 19.00: Hangverseny Erkel Fe­renc halálának 70. évfordulója alkalmából. 20.25: Könnyűzene. 21.00: Mindenki kedvére a száz­arcú színházból. 23.10: Könnyű­zene. Petőfi-rádló: 14.00: Filmzene. 14.25: Balettzenék operákból. 15.05: Kamarazene. 15.50: Fúvószene. 16.10: Móricz Zsigmond Hét krajcár című novellájáról. 16.33: Népi zene. 17.05: Az ostoba kis veréb. Mese. 17.25: Heti hangver­senykalauz. 18.17: Ismeretterjesz­tő előadás. 18.32: Edwin Fischer zongorázik. 19.05: Könnyűzene. 19.35: Láttuk, hallottuk. 19.55: Ze­nekari muzsika 21.05: Népi ze­ne. 21.45: Sporthíradó. 22.flo: U.1 Kodály-f elvételeinkből. 22.15: Tánczene. Televízió: 9.50: TV Híradó. 10.05: Telesport. 10.20: Nincsenek kis­istenek. Magyarul beszélő jugosz­láv film (ismétlés). SZOMBAT CSÜTÖRTÖK KEDD JÜNIUS 1L Kossuth-rádió: 8.10: Népi zene. Í.40: Mit tennél, ha...7 9.00: A Világifjúsági Találkozó műsorából. 9.20: Schubert: G-dúr vonósné­gyes. 1010: Lány árnyékban. Rá­diójáték. 11.15: A Magyar Kama­razene műsorából. 12.15: Táncze­nei koktél. 12.58: A vidéki szín­házak műsora. 13.00: A Rádió jo­gi műsora. 13.15: Egy téma — kit szerző. 14.10: Népdalok csár­dások. 14.40: Hűség és hűtlenség. Elbeszélés. 15,00: Zenekari muzsi­ka. 16.10: Uj élet az ősi vár kö­rül. Sümeg. 16.30: A sültkrumpl! őrs. Rádiójáték. I. rész. 16.50: Könnyűzene. 18.15: Régi hires énekesek műsorából. 18.45: Falusi klub. 19.00: Néni zene. 19.25: A Szabó család. 20 25: Könnyűzenei híradó. 21.15: Irodalmi arckép­csarnok. A haramia. 22.15: Mai szemmel. .. 22.25: Közvetítés a Theatre des Champs Elysées-ből. 23.42: Operettrészletek. JÜNIUS 13. Kossuth-rádió: 8.10: Könnyűze­ne. 8.55: Édes anyanyelvűnk. 9.00: Mit tudsz barátainkról. Szellemi vetélkedő döntője. 9.45: Iskolai .kórusok énekelnek. 10.10: Zeneka­ri muzsika. 11.22: Rádió-szabad- egyetem. A marxizmus vonzásá­ban. 12.15: Tánczenei koktél. 13.00: Népzene. 13.30: Hűtőszek­rények nemzetisége. 13.40: Szóra­koztató fúvószene. 14.10: Liszt- és Bartók-zongoraművek. 15.05: Túl a határon. Előadás. 15.25: Duna­jevszkij operett- és filmzenéiből. 16.10: Operarészletek. 17.05: Egv hét a tenger alatt. Előadás. 17 20- Faluról falura. 18.15: László Mar­git énekel. 18.35: Ifjú Figyelő 18.55: Dalol az ifjúság... 20.25' Tánczene. 21.15: Olvasónaplómból. 21.30; Szimfónikus zene. 23.00: Könnyűzene. 0.10: Maria Cebota- ri énekel. Petőfi-rádiő: 14.00: Dzsessz. 14.25: Népi együttesek műsorából. 14.50: Tíz perc az igazgatóval. 15.05: Kantátahangverseny. 16.12: A sült­krumpli őrs. Rádiójáték. 16.52: A külföldi sajtó hasábjairól. 17.45: Miről ír a Társadalmi Szemle leg­újabb száma? 17.55: Könnyű me­lódiák. 18.37: Beethoven: D-dúr szonáta. 19.05: Nyíri Pál énekel. 19.15: Madárijesztő. Vígjáték 3 felvonásban. 21.35: Néni zene. 22.15: Gyermeknevelés. 22.33: Dal- J áték-részletek. Televízió: 18.15: Hirek. 18.20: Be­szélgessünk oroszul! Nyelvlecke haladóknak. 18.40: Ml a vélemé­nye a zenéről? Tánczenei film- összeálíitás. 19.05: Telesport. 19.30: TV Híradó. 19.45: Szép álmokat, gyerekek! 19.55; Mai vendégünk... JUNIUS 15. Kossuth-rádió: 8.10: , Lányok, asszonyok. 8.30: örgonamuzsika. 0.00: A barátság hullámhosszán. 0.10: Rádióoperettekből 10.10: Já­tékos riport egy üdülő életéből. 11.45: Beethoven-dalok. 11.52: Elő­fordul, hogy... 12.15: Tánczenei koktél. 12.58: A vidéki színházak műsora. 13.00: Bemutatjuk Bella Ahmadulina szovjet költőnőt. 13.15: Népi zene. 13.45: Hirdető­oszlop. 14.10: Két zongoraszoná­ta. 15.05: Ifjúsági Magazin. 15.30: Zengjen dalunk! 16.10: Hét nap a külpolitikában. 16.20: Élőszó­val — muzsikával. 18.10: Muzsiká­ló képeslapok. 18.33: A Rádió Irodalmi hetilapja. 19.12: Bartók: Concerto. 20.25: Nem az én szín­padom. Fővárosi színházak vetél­kedése. n. forduló. 22.35; Tánc­zene. Petőfi-rádiő: 14.00: Rossini: Teli Vilmos.. Arnold áriája. 14.25: Autó­sok és motorosok ötperce. 14.30: Negyedóra háromnegyed ütem­ben. 14.45: Válaszolunk hallgató­inknak. 15.05: Könnyűzene. 15.35: Csiao nagyságos úr furcsa talál­kozása. Zenés vígjáték. 17.05: Két versenymű. 17.45: Mit olvassunk? Könyvszemle. 18.05: Meizl Ferenc és Szűcs Loránd hangversenye. 18.25: Orvosi tanácsok. 18.30: Könnyűzene. 19.05: Verbunkosok, magyar nóták. 19.45: János pap országa. Szuhay Havas Ervin írá­sa. 20.00: Paganini—Liszt: E-dúr etűd. 20.03: Rimszkij-Korszakov: Az aranykakas. Háromfelvonásos opera. 21.05: A Postások Művelő­dési Otthonában. 22.15: Babits M'- hály verseiből. Televízió: 17.15: Hírek, 17.20: Ki mit tud? III. középdöntő. 19.20: Hétről hétre . .. 19.30: TV Hír­adó. 19.45: Szép álmokat, gyere­kek! 19.55: Te. A Balázs Eéla Stúdió kisfilmje. 20.05: A gép földet ér. Közvetítés Prágából. 21.10: A TV irodalmi klubja. 22.50: Hirek. TV Hiradó. A balassagyarmati járásban a Falusi Spartakiád küzdelmeiben már a körzeti döntőkig jutottak Már jó ütemben folynak a Fa­lusi Spartakiád küzdelmei me- gyeszerte. A napokban Bárdos Károllyal, a balassagyarmati já­rás TST vezetőjével beszélgetve megtudtam, hogy ők már a kör­zeti döntőkig jutottak el. Az elmúlt hónapokban a sport­vetélkedéseket, a községi döntő­ket Mohorán, Szügyben, Ipolyszö- gön, Ipolyvecén, Cserháthalápon, Honton és Patak községben ren­dezték meg nagyobb számú részt­vevővel. Ezek közül a községek közül is kiemelkedő volt a Hon­ton megrendezett Spartakiád ver­seny, ahol több mint 180 fiatal mérte össze tudását, ügyességét az egyes versenyszámokban. Ami örvendetes, hogy ezek közül pon­tosan 73 volt a női versenyzők száma. Tehát ebben a községben Nincsenek lehetetlenek BESZÉLGETÉS TALIGA FERENCCEL Váratlanul érte nemcsak a sportkedvelő közönséget, de Ta­liga Ferencet az SBTC NB I-es labdarúgó csapatának centerét is a meghívás a magyar válogatott B. csapatának csehszlovákok ellem mérkőzésére Diósgyőrbe. Nép­szerű játékosunk a diósgyőri mérkőzésen, a balszélső helyén nyújtott a tudósítások szerint át­lagon felüli teljesítményt. Ebből az alkalomból kerestük fel a Szeged elleni mérkőzés előtt két nappal a népszerű „Furikot”, hogy nyilatkozzon lapunknak. — Régen tagja vagyok a B- válogatottnak, de a mostani sze­replésemre az Olimpiai keret több játékosának betegsége miatt került ilyen nagy hirtelen sor — kezdte nyilatkozatát Taliga Fe­renc — Lelkes, jószellemű együt­tesben játszottam és ez nagyban hozzájárul az állítólag jó szerep­lésemhez. Sokan kérdezték azt is tőlem, hogyan találtam fel ma­gamat a balszélső posztján? Ez a kérdés teljesen fölösleges. Ma már ugyanis a csatársorban mindkét lábbal biztosan játszó, univerzális játékosok kellenek. — Mi a véleménye a bajnok­ság jelenlegi állásáról? — Még egyetlen évben sem álltunk ilyes reménytelen helyen a tabellán, mint most. Mégis azt kell mondanom: nincsenek lehe­tetlenek. Jó kollektív szellemre, nagy küzdeniakarásra, sportszerű életmódra van szükség. Én ma­gam is úgy gondolom, hogy a válogatottban való részvételem még nagyobb helytállásra köte­lez, nehéz helyzetben levő klub­csapatomban. A legfontosabbnak azt tartom a szegedi mérkőzés előtt, hogy ne az ellenlábasok, történetesen a Debrecen veresé­gére számítsunk, hanem úgy ját­szunk a hátralevő négy mérkő­zésen, hogy győzelem koronázza küzdelmünket — fejezte be nyi­latkozatát Taliga Ferenc. Sporl sorokban A kézilabda Népköztársasági Ku­pa előselejtező mérkőzéseinek győztesei: a salgótarjáni csoport­ban az St. Építők, a nagybátonyi- ban a Nagybátonyi Bányász. A győztesek tovább folytatják a se­lejtezőket a küzdelmekbe bekap­csolódó NB Il-es csapatokkal. A kézilabda bajnokság a 10. for­dulónál tart. A küzdelmek a kö­vetkező fordulóval 16-án fejeződ­nek be, ekkor kerül sor az SBTC—St. Építők döntőre is. A megyei röplabda válogatott május 26-án Almásfüzitőn szere­pelt Komárom megye válogatottja ellen. A női mérkőzésen a ven­déglátók — bár szoros küzdelem­ben - 18:16, 15:13, 15:13 játszma­aránnyal, tehát 3:0-ra nyertek. Férfi válogatottunk jobban szere­pelt, 3:1 arányú győzelmet aratott. A nagyszerűen játszó csapatból kiemelkedett Petrovics, Pataki és Takács kitűnő játéka. A kettős mérkőzéssel sorra kerülő vissza­vágóra ma, szombaton délután négy órakor kerül sor az St. Épí­tők pályáján. A labdarúgó NB III. egyik legkiegyensúlyozottabb együttese: a Kisterenyei Bányász Ha a tabellát nézzük az NB ITI labdarúgó-bajnokság Északi cso­portjánál, akkor azt láthatjuk, hogy a Kisterenyei Bányász csa­pata az 5. helyen áll 25 mérkőzés után, 45:25-ös gólaránnyal és 33 ponttal. Bezzeg másként állt ez még az elmúlt évben. Ez azonban nem tűnik ki a tabellából. De az sem, hogy az idei szereplést alapul vé­ve a Kisterenyei Bányászé lenne az első hely, hiszen az idén egyet­len mérkőzést sem vesztett ez a lelkes, fiatal gárda. Mindössze két esetben játszott valamivel gyengébben, s döntetlen ered­ményt ért el. Az idei szereplésével a tabella élén állna a megfiatalított gárda, megelőzve valamennyi együttest a bajnokságban. De menjünk csak sorjába. A kisterenyei fiúk sze­replése. de különösen az idei, kel­lemes meglepetés a szakemberek és a szurkolók számára is. Igaz, a 13. mérkőzés, a Chinoin elleni találkozót megelőzően sokan úgy vélekedtek, hogy véget ér a siker- sorozat, vagyis, hogy nem lesz meg a győzelem a 13. egymásután következő mérkőzésen. Azonban a babonásokra rácáfoltak a lel­kes bányász labdarúgók, s biztos győzelmet arattak. Azonban még ezután is voltak sokan, akik úgy vélekedtek, hogy szerencsés vé­letlennek köszönhető a Kisterenye 26 szereplése. Azonban már az­óta rácáfolták a fiatalok erre is, hiszen az egyik sikert a másik után aratták, s most, a tizennyol­cadik mérkőzés után is veretle­nek maradtak. Pedig hát nem ki­sebb ellenfelekkel kellett ezt a si­kert kiharcolni, mint az otthonuk­ban szinte veretlennek ismert Sashalom együttese, melyet szin­tén biztosan győztek le, vagy pl. az Ikarus csapata. Ma már szerte a megyében min­denki látja, hogy nem történt kü­lönös dolog Kisterenyén, csak annyi, hogy a csapat vezetői és Takács Lajos edző az őszi szezon előtt bátran nyúltak a csapat át­szervezéséhez, megfiatalításához, s ma már az NB ni egyik leg­fiatalabb évjáratú játékosokkal rendelkező egyesülete a Kistere­nyei Bányász. A fiatalítás sikerült. A csapat minden egyes tagja Takács edző vezetésével úgy látott a munká­hoz, oíyan lelkesen, olyan szivvel- lélekkel, mindenkor betartva az edző utasításait, hogy annak az eredményekben meg kellett mu­tatkozni. A nagyszerű csapatszel­lem, az eddig elért eredmények ma már némi reményt engednek nyújtani ahhoz, hogy a Kistere­nyei Bányász együttese bekerül­het az első négy közé, s ennek alapján a szezon végén egy osz­tállyal feljebb léphet: az NB II- be. A kisterenyei szurkolók, kik­nek a száma a tavaszi szezon alatt alaposan megnövekedett, re­ménykednek abban, hogy ez si­kerülni is fog. G. J.-T. A. A lakosság szolgálatában A Nm-i Iparcikk Kiskereskedelmi Vállalat a salgótarjáni Keravill boltjában bevezette, hogy az ott vásárolt csillárokat a kívánt helyen FELSZERELI. valamint az összes villamossági cikkeket — televíziót, rádiót, mosógépet, porszí­vót, Padlókefélöt stb. — a vásárló lakásán üzembe helyezi. igen aktívan kapcsolódtak be a nők a küzdelmekbe. Mint ahogyan Bárdos elvtárs elmondotta, már legtöbb helyen izgatottan várják a fiatalok a körzeti döntőket, merthiszen ott nemcsak a községbeliekkel mérik össze tudásukat. A körzethez tar­tozó községek versenyzőiből ke­rülnek majd ki azok, akik a já­rási döntőn is részt vehetnek. A járást hat körzetre osztották, s így június 9-étől Dejtáron, Dré- gelypalánkon, Szügyben, Cserhát­halápon, Bercelen és Patvarcon kerül sor a további vetélkedések­re. A járási döntőre, - mely Ba­lassagyarmaton kerül majd meg­rendezésre — előreláthatólag jú­nius utolsó vasárnapján kerül sor. Bárdos elvtárs véleménye sze­rint bár az idén nem tudták any- nyi községben megrendezni a sportvelélkedéseket, mint az előző évben, Így kevesebb lesz a részt­vevők száma, mint tavaly volt, de színvonalban nem marad el az idei sem az elmúlt évinél, sőt.. . talán túl is lógja szárnyalni. —Gregor—* A hétvégi labdarúgó műsor A hétvégi labdarúgó műsor ki­emelkedő eseménye lesz Salgó­tarjánban az SBTC—Szeged NB i-es labdarúgó találkozó 17 óra- tcor. Ennek az összecsapásnak még mindig igen nagy jelentősé­ge van a tarjániak szempontjá­ból. Az NB Il-es Salgótarjáni Kohász SE idegenben próbál sikerrel helytállni. Ugyanis a Bp. Előre csapata fogadja a fővárosban a salgótarj ániakat. Az NB IlI-ban csapataink kö­zül csak a Kisterenyei Bányász mérkőzik otthonában. A Nagy­bátonyi Bányász, a Baglyasaljai Bányász és a Zagyvapálfalvi Épí­tők is idegenben lép pályára, hogy megmérkőzzenek a bajnoki pontokért. Kisterenyén a Kisterenyei Bá­nyász—KIS1 EXT együttesei mér­kőznek meg egymással. A Nagybátonyi Bányász—Vác találkozóra Vácott kerül sor. A Baglyasaljai Bányász—Ikarus találkozót az Ikarusz otthonában rendezik meg. A Zagyvapilfalvi Építők—Dina­mó mérkőzésre pedig a V. Dina­mó pályán a fővárosba kerül majd sor. A megyei labdarúgó bajnokság­ban a 9. tavaszi fordulóra kisor­solt mérkőzések közül: Balassagyarmaton a listavezető Eálassagyarmati Dózsa Szécsény labdarúgóinak mérkőzését ren­dezik meg. Zagyvapálfalván a Zp. Bányász— Rétsági Honvéd csapatainak küz­delmére kerül sor. Somoskőújfaluban a Somosi Építők—Szorospataki Bányász lab­darúgóinak erőmérőjét láthatja a közönség. Salgótarjánban az üveggyári pá­lyán a Salg. Üveggyár—De jtári Tsz labdarúgói, míg a tűzhely­gyári pályán a Salg. ZIM—Ka- rancslapújiői Bányász összecsapás ígér jó küzdelmet. Karancskesziben a hazai labda­rúgók a Pásztó csapatát látják vendégül, s mérkőznek meg ve­lük. Forgácson a Forgácsi Bányász— Kazárt Bányász találkozóra kerül sor. Karancsalján a KarancsaHai Bányász—Balassagyarmati MÁV mérkőznek meg egymással. ÉPÍTEK V ípi ÍNAK SPORTMŰSORA Délelőtt 11 órakor St. Építők— Verpeléti Honvéd kézilabda mér­kőzés az Építők pályáján. Ezt kö­vetően kövérek—sóvá o vak kispá­lyás labdarúgó-mérkőzés. ß Az St. Üveggyár Sporttelepén fél kettőkor kezdődik az atlétikai egyesületi bajnokság versenye, majd fél öt órai kezdettel az St. Üveggyár—Dejtári Tsz megyebaj- r.cki labdarúgó-mérkőzésre kerül sor. NÓGRÁDI NÉPÚJSÁG A Magyar Szocialista Munkáspárt Nógrád megyei Bizottsága és a megyei tanács lapja. Szerkeszti a szerkesztő bizottság Főszerkesztő S. Nagy Sándor Kiadja: a Nógrádi Népújság Lapkiadó V. Felelős kiadő: Vida Edit. Előállítja: a Nógrád megyei Nyomdaipari Vállalat. Salgótarján Rákóczi út 193. 63.7374 Felelős vezető: Fila István. Terjeszti a Magyar Posta. Előfizethető a helyi postahivata­loknál és kézbesítőknél. Előfizetési díj: egy hóra 4 forint Index-szám: 25063 Szerkesztőség: Salgótarján. Város! tanács-kőz ) Telefon: főszerkesztő: 12-94 párt-, tömegszervezeti és kulturá­lis rovat 14-40, 10-79. Ipari ro­vat: 10-64. mezőgazdasági rovat: n-59. bányai teL Kiadóhivatal: Salgótarján. Rákóczi űt 53. Telefon: 10-29.

Next

/
Oldalképek
Tartalom