Nógrádi Népújság. 1963. május (19. évfolyam. 35-43. szám)

1963-05-01 / 35. szám

8 NÓGRÁDINÉPÚJSÁG 1963. májú 1* Apróhirdetések Nagyvirágú francia chabaud szegfűpalánta, eredeti magból, minden színben kapható, dara­bonként 50 fillérért Toronyi ker­tésznél, Békéscsaba. Sztraka. 27. (316) Egy családi ház eladó 500 négy­szögöl gyümölcsössel. Érdeklődni lehet, Kárpitosnál. Salgótarján Rákóczi út 67. sz. alatt. (317) Volga, pasztelkék, majdnem új állapotban igényesnek betegség miatt sürgősen eladó. Dr. Ocso- vay János, Nógrádkövesd, Tele­fonok __________________________(318) W arszava személygépkocsi, 17 000 km-rel, kifogástalan, eladó. Ér­deklődni du. 2—7-ig Dr. Varga Budapest II. kér. Lórándffy Zs. U. 1,_____________________________(319) Jókarban levő 125-ös Csepel mo­torkerékpár olcsón eladó. Cim: Salgótarján. Damjanich u. 32. (320) Trabant Limousine 1961-es, ki­fogástalan eladó. Balázs állator- vos Szirák, Telefon 8._________(321) 7 000 km-t futott garanciális Skoda Oktávia eladó. Salgótar­ján Házi Ferenc út 5/a fsz. 4. a. Tóth. (322) Érettségivel és mérlegképes ok­levéllel rendelkező dolgozót azon­nali belépésre keres állami vál­lalat. Esetleg mérlegképes tan­folyamra beiskolázott is megfe­lel. Fizetés megegyezés szerint. Cím a Kiadóban. (323) Idős férfi vagy nő gondozását vállalom „megbízható” jeligére a Kiadóba. (324) Eladó akácvirágzás előtt 19 méhscalád. Cím: Adám Árpád Rákóczi bányatelep Tőkés u. 6. (342) Eladó 2 szobás családi ház beköltözhetően. Salgótarján Fe- renc-telep Táncsics u. 10. (343) Eladó 290 négyszögöles ház­hely Salgótarján Béke-telepen irányár 10 000 Ft. Érdeklődni le­het Papp Ferenc Bede-puszta te­lefon Nagybárkány 6. (344) Kereskedelmi vállalat mezőgaz­dasági gépalkatrész szakismeret­tel, vagy gyakorlattal rendelke­ző érettségizett, vagy egyetemet végzett dolgozót keresünk kiren­deltségvezetőnek Balassagyar­matra. A munkakör betöltéséhez erkölcsi bizonyítvány szükséges. Az életrajzot az alább közölt címre kérjük megküldeni. AGROKER. Budapest, V. Deák tér 3. Személyzeti osztály. (311) Eladó jóállapotban levő keve­set futott'* 350-es IZS építkezés miatt. Mátranovák Jeszenszki János Petőfi u. 93. (309) Órás és műszerész szakmun­kást azonnali felvételre keres a szécsényi szolgáltató KTSZ. Je­lentkezni lehet Szécsény. Rákóczi u. 90 sz. alatt. (286) Vaskerítés készítést vállalok, egy tanulót és egy vasmunkást felveszek Salgótarján Régi posta u. 26. Szekrényes János kerítés­készítő. Telefon: 19-72. (248) Eladó jóállapotban levő oldal­kocsis IZS motorkerékpár Nagy- bátony bányaváros Szabó Olivér 26- B. (301) Eladó Salgótarján Néphadsereg u. 12. számú 200 négyszögöles kö­rülkerített gyönyörű telek. Ér­deklődni Néphadsereg u. 3 szám Deák, Telefon: 19-06. (27S) mosd Legszebb a goldsol és a szatén fehérnemű Szatén hálóing normál és extra méretben 220.— 235. Ft-ig Goldsol „ „ ., 160,— 180. Ft-ig ÉRDEMES házini/ulat tenyészteni ! Előnyös feltételek mellett nevelési szerződést köthet a földművesszövetkezettel átvételi ár: 2,51-2,80 kg sú­lyú nyúlnál kilogrammonként 14,80 Ft, 2,80 kg feletti súlyú nyúlnál kilogrammonként 15,80 Ft. Kedvezmé­nyek: Abraktakarmány-juttatás állami áron, kamat­mentes előleg, nagyüzemi felár. (315) Kát éves a Kilián A munkásosztály nemzetkö­zi nagy ünnepéin, május 1-én, a sportéletünk egy jelentős mozgalmának, a Kilián Moz­galomnak évforduóját is ün­nepeljük. Két éve, 1961 má­jus elsején indult-útjára ha­zánk legnagyobb tömegsport­mozgalma, a Kilián Testne­velési Mozgalom, azzal a cél­lal, hogy egységes keretbe foglalja a tömegek testneve­lését és sportját, és újabb ez­reknek .százezreknek tegye lehetővé a testet felüdítö sportolást. Az eltelt két év jelentős eredményeiről számolhatunk be akkor is, ha csupán me­gyénk viszonylatában értékel­jük. Nógrádban több mint 21100-an kapcsolódtak be ed­dig az új, nagy tömegsport­mozgalomba, s váltották meg a pontgyűjtéshez szükséges könyvecskéket. Ha a járáso­kat külön-külön értékeljük a legtöbb jelentkező) a salgótar­jáni járás területén van. Itt pontosan 9 838--an kezdték meg a Kilián jelvény meg­szerzéséhez szükséges pontok gyűjtését. A Kilián Testnevelési Moz­galom lehetőséget ad arra is, hogy az „Ifjúság a szocializ­musért” mozgalomban részt­vevő fiatalok a sportkövetel- ménynek eleget tehessenek. A két év munkája azonban azt is mutatja, hogy a Kilián Mozgalom még nem vált a sportegyesületi, a sportköri munka szerves részévé. A sportvezetők közül egynéhá- nyan még most is mellékes­ként foglalkoznak a mozgalom szervezésével. Ez a munka is elsősorban csak a szakosztá­lyokban, az aktívan sportolók­ra terjed ki, amelynek az oka esősorban az, hogy több helyen csupán egyszerű moz­galomnak tekintik az előző jelvényszerző mozgalmakat és nem úgy foglalkoznak vele, mint a tömegek testnevelését és sportját összefogó egységes testnevelési rendszerrel. Má­sodsorban pedig az, hogy a sportegyesületi vezetők jelen­tős része hivatkozik a mozga­lom szélesítését gátló ténye­zőkre és sokkal kevesebb ener giát fordítanak arra, hogy a mozgalom fellendítésének le­hetőségeit keressék és való­sítsák is meg. Ez a szemlélet vezetett oda, hogy megyénk­ben a nagyszámú jelentkezés dacára is csak 4 367-en szerez­ték meg ezidáig a jelvények elnyeréséhez szükséges ponto­kat. A további legfontosabb teen­dő, hogy az a sok ezer fia­tal, akinek június 30-ával letelik a jelentkezéstől szá­mított két éve, a hátralévő időben szerezze meg a jel­vény elnyeréséhez szükséges pontokat. A KlSZ-szerveze­Testnovelési Mozgalom tek keressék fel azokat a fia­talokat, akik a Kilián Moz­galomba való részvételre je­lentkeztek, s kérdezzék meg hogy milyen sportágban sze­retnének pontokat gyűjteni, hogy a vállalt kötelezettsé­güknek eleget tudjanak tenni. Az így összegyűjtött adatok alapján a sportegyesületekkel közösen dolgozzanak ki rész­letes programot, melybe sok­sok alapfokú versenyt iktas­sanak be. Továbbra is elsőrendű fel­adat a pontgyűjtési alkalmak biztosítása mellett a Kilián Mozgalom szervezése. Töre­kedni kell arra, hogy az ed­diginél is több fiatal, főleg nő a Kilián Mozgalomban va­ló részvétellel teljesítse az „Ifjúság a szocializmusért” mozgalom sportkövetelménye­it, amelyhez az szükséges, hogy a fiatalok egy év alatt Kilián jelvény megszerzésé­hez a pontoknak legalább az 50 százalékát szerezzék meg. Üldöz a balszerencse B. Honvéd — SBTC 1:0 (1:0) A mérkőzést szombaton játszot­ták a kispesti Honvédpályán 15 ezer néző előtt. Vezette Ensber- ger. Alig kezdődött a játék, Krajcsi előtt óriási gólszerzési lehetőség csillant meg, de elhibázta. Az­tán a Honvéd támadott a szél­től is támogatva. A játékra az idegesség nyomta rá bélyegét. A 7. percben Cserháti egy hatal­mas Komora-bombát hárított, majd változatos játék követke­zett. Közben a megsérült Men- czelt a vonal mellett ápolták pár percig. A félidő utolsó negyed­órájában a Honvéd támadott. Az SBTC védelme nagyszerűen mentett minden helyzetben Sán­dor még a gólvonalról is. A gól a 42. percben született. Ferencz a félvonal tájékán késlekedett egy labda elgurulásával, s a kö­zelben tanyázó Tuschinger el­száguldott vele, és a kifutó Cserháti mellett mintegy 14 mé­terről laposan a balsarokba lőtt. 1:0. Elaludt az SBTC védelme. Senki nem tudta megakadályoz­ni a szemfüles csatárt a gól­szerzésben. A második félidőben is a Honvéd kezdett jobban, majd lassan feljött az SBTC. AZ NB. II. Úzdi Kohász—SKSE 0:0 A* ózdiak: Katona — Büdal, Szúrdoki í, Siska — Szucsányi, Ferdinánd — Borbás II., Szilasi, Frenkó. Szendrei Zalai. SKSE: Libus — Kovács, Martinkó, Eab- lena — Csala, Cserven — Rozgondi, Havasi, Vékony, Romhányi, Ki- risics összetételben játszottak öz- don 5 ezer néző előtt. A mér­kőzést a védelmek harca jelle­mezte. A nagy küzdelemben a tarjánlak álltak közelebb a győ­zelemhez, de Havasi, Romhányi és Kirisics három nagy helyze­tet hagytak ki az I. félidőben. A gólvonaltól pár lépésről nem tudták értékesíteni a jő beadá­sokat. Az ózdiak a mérkőzés végén még a döntetlennek is örültek. A tarjánlak legjobbjai: Libus, (a mezőny legjobbja), Bab- lena. Cserven és Martinkó. NB III-as csapataink eredményei: KISTEXT— Nagybátonyi Bányász 1:1 (1:1) Kisterenyei Bányász— Chinoin 2:1 (2:0) Hajógyár— Bagiyasaija 2:1 (0:1) Autótaxi—Zp. Építők 4:2 (1:1) Sajnos, Krajcsi, Kriskó és Men- czel lövéseit nem koronázta si­ker. A mérkőzés végén Menczel elől kézzel mentett Takács a 16-oson kívül, de a büntetőt Fe­rencz a sorfalba lőtte. Katona és Tuschinger mellélövéseivel fe­jeződött be a mérkőzés. A Bp. Honvédből Marosi, Lé­vai, Kotász, Tuschinger és Ba­logh .iátéka emelkedett ki, míg az SBTC-ben Cserháti, Ferencz (a kisiklást eltekintve, s a köz­vetlen védőtársainak figyelmét felhívva) Szőj ka, valamint Tali­ga és László jó játéka tűnt ki. A salgótarjániakat legjobban a szerencse száműzte. Nem ment a góllövés, bár lelkesen, jól ját­szott a csapat. Zavarólag hatott ezúttal az is, hogy Menczel já­tékán végig érződött a sérülés. Immár mérkőzésről mérkőzésre kíséri a csapatot a balsors. A helyzetek mindig megadódnak, de hiányzik a góllövő cipő. És valahogy még mindig nem az a „Stéeé” küzd a pályán, ame­lyik régebben foggal, körömmel harcolt a győzelemért. Nem elég „csak játszani’» a labdarú­gást. Még több szív és lelkesedés kell! AZ NB ül. ÉSZAKI CSOPORT 1. Nagybátony 2. Ikarus 3. KISTEXT 4. Bagiyasaija 5. Tehertaxi 6. Kisterenye 7. Vác 8. Sashalom 9. Petőfibánya 10. Statisztika* 11. Autótaxi 12. Hajógyár 13. Kartal 14. Chinoin 15. Z.-pálf. Ed. 16. V. Dinamó 21 16 2 3 46:15 34 21 14 4 3 44:21 32 21 13 5 3 37:17 31 21 12 5 4 32:18 29 21 11 6 4 37:18 28 21 9 8 4 33:20 26 21 8 1Ó 3 31:22 26 21 9 2 10 36:33 20 21 6 6 9 28:35 18 21 7 3 11 33:36 17 21 6 4 11 37:49 16 21 3 7 11 22:36 13 21 3 7 11 17:35 13 21 2 8 11 22:38 12 21 5 2 14 19:45 12 21 2 5 14 16:52 9 A megyei labdarúgó bajnokság eredményei: Karancskeszi B.— Karancsaljai B. 1:1 (1:0) St. Üveggyár— Forgácsi Bányász 1:0 (0:0) Somos? Építők— Bgy. MÁV 3:0 (1:0) Z.pálfalvai Bányász— SKSE H. 1:5 (0:3) Bgy. Dózsa—Kazár! Bányász 2:1 (1:0) Rétsági Honvéd— Dejtári Tsz 0:1 (0:0) Szorospataki B.—K.lapűjtői B. 4:0 (2:0) Emlékezés Zelenka Istvánnal, az SBTC volt sokszoros mara- n thoni futóbajnokával be- ^ szélgettünk a régi május ^ elsejékről. Vajon az 6 fia- e tál életében, amikor tiltva ^ volt a május elsejék meg- c ünneplése, hogyan ünne- 1 pelték meg a munkásság i nagy ünnepét? ^ 4- veterán sportembert * felélénkítik a régi errUé- í kék. — Fiatal sportoló vol­tam, barátaim: Omaszta Lojos, Döör László, Kiss Vilmos és Mikulisz János alkották a baráti körömet. Nagyon sokat voltunt-, együtt. Mind a négyen áhítattal hallgatták, mikor Marx forradalmi tané­ról, Leninről beszéltem ne­kik. Emlékszem, a maihoz hasonló szép napsütéses tavasz volt, amikor elha­tároztuk, hogy mi is meg­ünnepeljük május elsejét, a munkások nagy ünnepét. — Nagy feladatra vállal­koztunk. A rendőrség má­jus elseje előtt mindent el­követett, hogy a munká­sok ne tudjanak közösen ünnepelni. Akkor még a legnagyobb bűn wlt május 1-én távol maradni a mun­kából. Mi ügyes tervet agyaltunk ki. Május elseje előtt két nappal mindegyi­künk rosszullétről panasz­kodott a munkahelyén. El­sején a betegséget színlelve otthon maradtunk, ünnep­lőbe öltöztünk s az előre megbeszélt helyen, a Som­lyói erdőben találkoztunk. Mindenki hozott magával egy kis ennivalót és igy ünnepeltük a mi ünnepün­ket abban a reményben, hogy eljön egyszer az igazi május elseje is. Ma már a l8.-at ünnepeljük és én mindegyiken ott vagyok, gyönyörködöm a színpom­pás felvonulásban, ahol ott haladnak a fiatal sporto­lók is. Ökölvívás SBTC—Hatvani Kinizsi 18:0 A hatvaniak csupán 7 verseny­zőt tudtak felvonultatni, az SBTC pedig nehézsúlyban nem állított ki versenyzőt. A szabá­lyok értelmében így tehát csu­pán barátságos mérkőzésre ke­rült sor Salgótarjánban. NÓGRÁDI NÉPÚJSÁG A Magyar Szocialista Munkáspárt Nógrád megyei Bizottsága és a megye) tanács lapja. Szerkeszti a szerkesztő bizottság Főszerkesztő S. Nagy Sándor Kiadja: a Nógrádi Népújság Lapkiadó V. Felelős kiadó: Vida Edit. Előállítja: a Nógrád megyei Nyomdaipart Vállalat. Salgótarján Rákóczi út 193. — 63.6856 Sportlövészet Április 20—21-én, valamint 28-án zajlott le Salgótarjánban a Eéke- kupa I. osztályú csapatbajnok­ság első fordulója. Eredmények: 1. 2. 3. 4. 1. 2. 3. 4. 5. 1. 2. 3. 4. 1. 3. 3. 1. 2. 3. 1. 2. 3. 120 lövéses sportpuska Szutor Imre MHS Nógrád Pintér János Eger Csapó Lajos „ Nógrád Dr. Kiss Ferenc ,, Postás 60 lövéses sportpisztoly Miklós György MHS Nógrád Mártonffy Lajos ;; Eger Szira László * Posta Lugosi Győző ;; „ Polaneczki Pál j, Nógrád 60 lövéses önműködő sportpisztoly Mártonffy Lajos MHS Eger Miklós György „ Nógrád Kovács László -,i Eger Polaneczki Pál Nógrád Női 30 lövéses sportpuska Tatai Sarolta MHS Eger Sótanyi Ilona „ Eger Csapó Lajosné „ Nógrád Ifjúsági 90 lövéses összetett sportpuska Kiss István MHS Postás Pápista László Eger Thunyogi István ti Postás Ifjúsági 30 lövéses sportpisztoly Szemes Miklós MHS Eger Fridrich János MHS Nógrád Benkő Lajos 1097 1071 1070 1068 540 532 529 506 498 574 558 553 543 785 782 781 798 78G 782 238 236 220 Az első forduló befejezése után 1. Heves megye 13 490 köregys. 2. Nógrád megye 13 393 „ 3. Bp. Postás 13 327 A Nógrád megyei csapat leg­jobb eredményét az ifjúsági sport- pisztolyosok érték el. Csapatban az összetett csapatversenyben: 656 köregységgel nyertek Heves (615) és Postás (603) előtt. A sportpuskás csapat szerepelt leg­gyengébben, mert Környei Lász­ló nem jelent meg a versenyen. Soltész Lajos pedig betegsége miatt maradt távolt. A bajnoki táblázat állása: Felelős vezető: Fila István. 1. Hgy. Dózsa 19 14 2 3 63:27 30 Terjeszti a Magyar Posta. 2. St. Üveggyár 21 11 7 3 41:23 29 Előfizethető a helyj postahivata­3. Kazári B. 21 12 4 5 60:27 28 lóknál és kézbesítőknél 4. Z.pálf. B. 19 10 4 5 37:27 24 Előfizetési díj: egy hóra 4 forint. 5. B.gy. MÁV 21 9 6 6 35:33 24 Index-szára: 25063 6. St. ZIM 20 7 6 7 34:27 20 Szerkesztőség: 7. Pásztói FSK 21 6 8 7 28:33 20 Salgótarján, Városi tanács-köz 1 8. Sz.pataki B. 20 7 6 7 37:28 20 Telefon: főszerkesztő: 12-94 9. Kkeszi Trakt. 21 5 10 6 25:35 2G párt-, tömegszervezeti és kulturá­10. Szécsényi T. 19 6 5 8 36:50 17 lis rovat 14-40. 10-79. ipari ro­11. Dejtári Tsz 21 7 3 11 31:51 17 vat: 10-64. mezőgazdasági rovat: 12. Somosi Ép. 20 6 4 10 42:49 16 n-39. bányai teL 13. K.aljai B. 21 5 6 10 23:34 16 Kiadóhivatal: 14. K.lapújtői B. 20 6 4 10 21.40 16 Salgótarján. Rákóczi út 53. 15. Rétsági H 19 0 o 9 34 ;4l 15 16. Forgácsi B. 21 3 6 12 25:47 12 Telefon: 10-29. Figyelem! \ Nógrád megyei Kézműipari Vállalat. Salgótarján 1963. IV. 1-től megindította a lakosság szolgálatában a házi varrónői szolgálatot Iránként 10 forintért mindenféle fehérnemű, felső­ruha és ágynemű javítását vállaljuk. Bejelentés sorrendjében házhoz jövünk, ha kell táskagéppel együtt. Telefon: 17-81, vagy sze­mélyesen Rákóczi út 47. sz. alatti részlegünk ad fel­világosítást. (245) t

Next

/
Oldalképek
Tartalom