Nógrádi Népújság. 1963. március (19. évfolyam. 17-26. szám)

1963-03-02 / 18. szám

nógrádi VILÁG PROLETÁRJAI, EGYESÜLJETEK! Népújság m AZ MSZMP NÓGRÁD MEGYEI BIZOTTSÁGA ÉS A MEGYEI TANÁCS LAPJA ❖ 4 ❖ > t ♦> ♦> l i 4 ❖ ❖ ❖ 4 4 Átvették Megbízólevelüket Nógrád megye országgyűlési képviselői ■fPj'ww XIX. ÉVF. 18. SZÁM. ARA: 60 FILLÉR A rét és legelőjavítás hónapja A tél még tartja magát: nagy a hó, hidegek az éjsza­kák s mégis március a hosz- szantartó tél végét, a mezei munka kezdeteiét jelenti. A legkorábbi mezei munkák kö­zé tartozik a rét- és legel 5 javítás. Ennek a munkának ma különösen nagy jelentő­sége van. Állattenyésztésünk fejlesztése csak szilárd takar­mányalappal lehetséges. Eh­hez nem csupán a szántóföl­di terményeknek és különösen a szántóföldi takarmányter­mesztésnek, hanem a rétnek és legelőnek is megfelelő mértékben hozzá kell járul­nia. Rét és legelőkultúránk na­gyon elmaradott. Bokrok, cserjék foglalják el a helyet az értékes füvek elől, s csök­kentik a hozamot. A réte­ken elszaporodott cserjék aka­dályozzák a gépi kaszálást. Szabadjára pusztít a víz, az erózió. Mindezek e1 lenére leg­nagyobb takarmánytartaléka­ink a rétek, legelők hozamá­nak növelésében vannak. A 22,000 hold rétterületünk szénatermését az alapvető karbantartási és ápolási mun­kák elvégzésével holdanként két mázsával növelhetnénk. Ez 440 vagon szénatöbbletet jelentene, amely 4,400 tehén évi szénaszükségletét fedez­né. Ugyanez vonatkozik a le­gelő fű hozamának növelésére is. A meglévő 38.000 hold legelő fűhozamát •— az alap­vető munkák elvégzésével — holdanként három mázsával növelhetnénk. Ez 1.050 vagon zöld fűhozam többletet jelen­tene, amely közel 1.700 szarvasmarha számosállat évi zöldfű szükségletét fedezné. Nemcsak az idén vannak ilyen lehetőségek. Megvoltak a korábbi években is. Saj­nos, a tsz-ek, az egyéni ál­lattartók és a községi taná­csok nem fordítottak gondot a rét és legelő kultúra fej­lesztésére. A takarmánybázist a szántóföldi takarmányter­mesztésre alapozták. S most az ilyen takarmányinséges té­len jöttek rá, mily nagy kárt jelentett a rét és legelőgaz­dálkodás mellőzése. A megyei tanács mezőgaz- dasáet osztálya és a Hazafi­as Népfront megyei titkár­sága a szövetkezetek legsze­mélyesebb érdekeire alapoz­va hirdeti meg á márciusi rét és legelőjavítási hónapot. A feladatok nagyok. Minden erő mozgósítását igénybe ve­szik. Az erodált hegyoldalak kivételével meg kell kezdeni a bokrok, cserjék kiirtását. A kivágott cserjéket, az ösz- szeszedett köveket a vízmo­sások megkötésére kell fel­használni. Jelenleg a réteket, legelőket keresztül-kasul szelik a kocsi- és a gyalogutak. Ezek nagy területkiesést okoznak. A felesleges utakat meg kell szüntetni és csak a leggazdaságosabb, legrövi­debb felhajtó utakat kell meghagyni. Az idén tartani kell a gyep felfagyásától. Amint a lege­lőre károsodás nélkül rá lehet menni, nagyméretű simahen­gerrel hengerezzünk! A fogas használatát mindenképpen kerülni kell. A hóolvadás után a réteken, legelőkön ta­laj és pangóvíz keletkezik. Már most fel kell készülni levezetésére. Szükséges kitisz­títani az itatókutak környé­két. A legelő és rét kitisztítása jelentősen növeli a fűhoza­mot. Ennyivel azonban nem érhetjük be, bár a jelenlegi műtrágyakészlet nem teszi le­hetővé a rét és a legelő nagy- adagú műtrágyázását. Ezért a t.szek éyi nitrogénműtrágya készletének tíz százalékát a rétre, legelőre helyes kiszór­ni, holdanként egy mázsán felüli adagokkal. Ezzel a mód­szerrel megduplázhatjuk a fúhozamot. Ugyanilyen ter­mésfokozó hatása van a trá- gyalevezésnek is. A Nö­vényvédő Állomás gépkapa­citása elegendő ehhez a mun­kához. A márciusi rét és legelő javítási hónap Sikere a já­rási irányító szervek tömeg­mozgósító munkájától függ. Szövetkezetenként szervezzék meg a munkát, s juttassák érvényre a legjobb munka­ösztönző premizálási mód­szereket. A járási szakirányító appa­rátus feladata .hogy a nép­front bizottságokkal összefog-, va. a falu népének cselekvő köreműködésével sikerre ví­gve a rét és legelőjavítási hónapot. Lantos Lás-ló ❖ ❖ * 4 4 •> ❖ ❖ 1963. MÁRCIUS 2. Tanácskozás a megyei felnőttoktatás kérdéseiről v t A felnőttoktatás fontos j kérdéseivel, eddigi biztató eredményeivel és a további 4 feladatokkal kapcsolatos érte- .;. kezletet tartott szerdán dél- 4 után a megyei tanács mű- velődésügyi osztálya. . Az értekezleten Molnár Pál, % a megyei művelődésügyi ősz- § tály vezetője számolt be a | felnőttoktatás tapasztalatai- * ról, tartalmi jelentőségéről, 4 elemezve azokat a problémá­kat, amelyeknek megoldása elősegíti az oktatás tartalmi és szervezeti feladatait. * 4 A * ❖ ❖ Matúz József, a megyei választási elnökség elnöke átadja a megbízólevelet Bmtyó Jánosnak, Nógrád megye listavezető képviselőjének A vitaindító után a felnőtt­oktatással foglalkozó művelő­dési munkások, pedagógusok tartalmas felszólalásokban a 4 Salgótarjánban szerdán délelőtt 10 óra­% kor találkoztak először a vasárnap meg- á választott Nógrád megyei országgyűlési | képviselők. Megjelent Brutyó János, a 4 Politikai Bizottság póttagja, a Szakszer- vezetek Országos Tanácsának főtitkára, •j. Mihályfi Ernő, a Magyar Nemzet főszer- kesztője, Jakab Sándor, a Központi Bi- zottság póttagja, a Nógrád megyei párt- bizottság első titkára, Róka Mihály ve­zérőrnagy, Schuchmann Zoltán iparita­A Hazafias Népfront nevében Nagy Béla, a megyei népfrontbizottság elnöke nyitotta meg az ülést és köszöntötte a megjelenteket Majd Matúz József, a me- 4 gyei választási dott beszédet: elnökség nevében mon­! — A munka további eredményes- % nuló-isfcola igazgató, Somoskői Lajos Árpád bányavezető, Krizsanyik Jánosné termelőszövetkezeti tag, és Sümegi Já­nos, a szécsényi II. Rákóczi Termelőszö­vetkezet elnöke, megyénk országgyűlési képviselői, valamint Simon Ábel raktár­díj kezelő, Ürmössy László mérnök, Homo- 4 ki Lászlóné tanárnő, Chikány Józsefné 4 termelőszövetkezeti brigádvezető és ifj. 4 Sándor István bányász, szocialista bri- X gádvezető, megyénk ^ országgyűlési pót- X képviselői, valamint a megyei pártbi- J zottság, a Hazafias Népfront és a me­gyei tanács több vezetője. ségét szolgáló javaslataikat mondották el. Egységes he­lyesléssel fogadták a megyei művelődésügyi osztálynak azt a tervét, hogy a tanulás meg­könnyítésére a közép- és fő­iskolákhoz hasonlóan általá­nos iskolai szinten is előkészí­tő tanfolyamokat kell szer­vezni. Az értekezlet részletes Is­mertetésére március 6-i, szer­dai számunkban visszatérünk. 5 vasárnap befejeződött választás ? eredményei méltóak a hathetes időszak- r* hóz, amikor ,a jelölőgyűlések sorozatú- J ban, kisgyűléseken, találkozókon 4 vettük számba a megtett utat, tárgyal- « tűk meg megyénk lakosságával a tenni- ^ valókat. Megyénk dolgozó népe valóságos ^ népünnepéllyé tette a mostani szavazást: j eddigi politikánkra, a párt Vili. kong- 4 resszusa határozataira, azok maradékta- 4 lan végrehajtására, a nagy népi nemzeti •> összefogásra, a békére, a szocializmus ^ felépítésére szavazott. Ezután a választási elnökség nevében 4 átnyújtotta a képviselőknek és á pótkép- 4 viselőknek a megbízólevelüket. 4 Ünnepségek, találkozók a nőnapon A nemzetközi nőnap meg­ünneplésére az idén is sor ke­rül országszerte. Már me­gyénkben meg is kezdődtek a nőnap megünneplésével kapcsolatos előkészületek. Az idén a békéért folyó harc jegyében, a VIII. pártkong­resszus határozatainak szel­lemében, a napi politikai és gazdasági feladatok segíté­sével ünnepelnek a nők. A községi és városi nőta­nácsok, az üzemi és hivatali nőbizottságok már megbeszél­ték a március 8-val kapcso­latos programtervezetet. Ér­dekesnek Ígérkezik az újsze­rű program. Levelezési , kap­csolatot létesítettek különbö­ző országok asszonyaival és szorgalmazzák majd a nők életével, munkájával, nőmoz­galmával kapcsolatos levelek kicserélését. A nőnap előkészületeinek jegyében rendezték meg a megye öt helyiségében az üzemi és tsz asszonyok ta­lálkozóját. Ugyancsak öt he lyen tsz tapasztalatcseréket szerveznek, a jól záró terme- lőszövetkezétekbe elviszik a gyengébb tsz-ek képviselőit. Műszaki és orvosfeleségek részvételével értelmiségi ta- lákozót is tartanak a nem­zetközi nőnap tiszteletére. Si­keresek a munkásőr felesé­gek találkozói, a honvédasz- szonyok .termelőszövetkezeti tagok asszonyainak összejöve­telei. Salgótarjánban, Pásztón és Szécsényben kisiparosok feleségeinek találkozóját is megrendezik. A megyei szakszervezetek, a Hazafias Népfront, a vö­röskereszt és a nőtanács fo­gadást ad a kiválóan dolgozó a munkában, közéleti tevé­kenységben egyaránt helytál­ló lányok, asszonyok részé re. Salgótarjánban a veterán asszonyok, munkásmozgalmi harcosok feleségeinek összehí­vása Ígér emlékezetes él­ményt. Az úttörők emlékla­pokkal üdvözlik majd az il­legális mozgalom régi női harcosait. A nőnapi ünnepsé­geket egyébként üzemenként hivatalonként, termelőszövet­kezetenként helvben rende­zik meg. Több helyen a fér­fi munkatársak is készülőd­nek dolgozó nőtársaik kö­szöntésére, megünneplésére. '1 **<•444444444444444444444>44444444444444444444444* 4444444444444444444-t Hősi küzdelem a tervek teljesítéséért A zord és hosszú tél igen komoly megpróbáltatás elé állította megyénk ipari üzemeinek dolgozóit. Fizikai és műszaki összefogásra van szükség, hogy leküzdjék ezeket a nehézségeket s mindent megtegyenek a tervek mara­déktalan teljesítéséért. A bányákban a hideg idő, a gyári üzemekben az anyagellátás és szállítás nehezíti a mun­kát. Harcban a téllel a Salgótarjáni Üveg-g-yárban szénmennyiséget megtakarí­tották. De a januári terv csak 85 százalékra sikerült és sajnos, a helyzet nem sokkal könnyebbedett februárban sem. A rossz időjárás másik következményeként — a va­gonhiány miatt — a gyár te­rületen hallatlan mennyiségű áru halmozódott fel, magában rejtse a törési selejt jelenté­keny emelkedését. Mint a karámok egy gaz­daságban, úgy terpeszkednek el ezek a deszka fészerfélék a Salgótarjáni Üveggyár ud­varán, teli s teli üveggel. Há­romszáz vagonnyi áru a gyár­ban! Az összes raktárak, s a gyár udvara dugig palackok­kal. S a tél még mindig nem adta ki a mérgét, újabb és újabb hideghullámmal ostro­mol. Szokatlan feladattal kel­lett megbírkózniok az idén a gyár vezetőinek, dolgozói­nak. Azt kérték tőlük, hogy a hideg idők folyamán takarít­sanak meg több mint 2000 tonna szenet. Azért, hogy ezt a mennyiséget másüvé irá­nyíthassák, oda, ahol népgaz­dasági szempontból. még na­gyobb szükség van rá. Sok vita és fejtörés után, úgy döntöttek, hogy a IV. számú kádkemence márciusra ter­vezett kioltását és nagyjaví­tását elvégzik január-február­ban. Az automatákat is fel­váltva 10—10 napra leállítot­ták, s elvégezték rajtuk a ja­vítást, amelyet a negyedév egy későbbi időpontjára tűz­tek ki eredetileg. Természe­tesen az automatákat tápláló kádkemence is csökkentett üzemmel mehetett, kevesebb gáz kellett, tehát kevesebb fűtőanyag is, így aztán, a kért Annak ellenére, hogy feb­ruár közepe óta valamivel több vagon fut be áruért a gyárba, az állapotok gyöke­res megjavulásától még mesz- sze vagyunk. A készáru el­szállításához naponta 11—12 vagon kéne, de tekintve, hogy a MÁV súlyos nehézségekkel küzd, ezt a mennyiségű szál­lítóeszközt nem tudja bizto­sítani. A gyár vezetői mégis remélik, hogy az időjárás eny­hültével — ha két hónapon keresztül naponta 14—15 va­gont kapnak majd — rende­ződnek a viszonyok. Ami a lemaradást illeti — ez ja1 nuár-februárban mintegy két millió forint — márciusban már szeretnék pótolni. Az üveggyár vezetői büszkék a gyár kollektívájára, amely már sok nehéz helyzetből megtalálta a kiutat. Erre mutat a legutóbbi műszaki és termelési tanácskozások han­gulata. A versenyvállalások az év első felében a vesztesé­gek pótlására összpontosul­nak, továbbá a selejt csök­kentésére. Ugyankkor a veze­tők szakadatlanul tárgyalnak a MÁV illetékes szerveivel és az üvegnagykereskedelmi vállalatok képviselőivel az árukiszállítás meggyorsításá­nak módozatairól. Téli gondok nehezítik a Tűzhelygyár munkáját Januári tervét csak 96,5 százalékra teljesítette a Sal­gótarjáni Tűzhelygyár. Csak, írjuk, de azt kellett volna in­kább írni — mégis. Mégis, mert az idei tél mindent el­követett, hogy ennyi sem, sőt ennél sokkal kevesebb legyen. Néhány héttel ezelőtt közöl­tük a gyár főkönyvelőjének nyilatkozatát, aki a többi kö­zött elmondotta: a szállítási nehézségek miatt olyan di­lemma előtt álltak a veze­tők, hogy vagy leállítják a termelést, vagy vállalják a vasútinál sokkalta drágább tehergépkocsi szállítással já­ró többletköltségeket. Nem vitás, hogy a gyár vezetőinek akkor volt. igazuk, amikor ezt a másodikat választották. Úgy számítottak, hogy az idő enyhülésével februárban ja­nuári mintegy 1 millió száz­ezer forint elmaradást sikerül behozni. A február azonban nem hozott gyökeres válto­zást, sőt veszélyesen fogyni kezdenek az alapvető nyers­anyagok is: bentonit, víz­üveg, homok, szén. A legna­gyobb szükség bentonitban van, ami nélkül az öntöde munkája megbénul. Három napja már szabadságolni kell embereket emiatt. A bentoni- tért küldött teherautó leg­utóbb is üresen fordult visz- sza Mádról, mert az ottani ásványanyaggyár üzemelési zavarokkal küzd a hideg miatt. Az üzem vezetői azon­ban — mint mondták — a föld alól is előteremtik a nyersanyagot. Enyhítette a vízüveg felhasználásából származható problémákat, hogy Péter Pál mérnök újí­tása idejében jött: segítségé­vel a samott-habarcs vízüveg- aránya 28 százalékról 14 szá­zalékra csökkenthető, anél­kül, hogy a samott tulajdon­ságai romlanának. Lemezből, szénből egyelőbe vannak még tartalékaik. A készáru szállítással még mindig nagy nehézségek van­nak. Naponta itt is 10—12 va­gonra volna szükség, ahelyett 7—8 vagont kapnak. Nagy segítség a vasárnapi szállítás, mert ekkor 10—15 vagon fut be rendszeresen. Sajnos, a MÁV gyakran ezt a vagon­mennyiséget sem tudja bizto­sítani, amelyre a nógrádi iparvállalatok engedélyt kap­tak, mert az automataváltók országszerte lefagytak, a va­gonokat nem tudják mozgat­ni, továbbítani, így gyakran el sem jutnak Salgótarján nagyállomásra. A nehézségek nagyok. A gyár idáig is hősiesen tartot­ta magát a tél támadásaival szemben, minden tőlük telhe­tőt elkövetnek, hogy a to­vábbiakban sem legyen na­gyobb hiba. Ha pedig az idő­járás változik — a kollektíva szinte ugrásra készen várja ezt — nem kétséges, hogy az elmaradást pótolják, s telje­sítik még negyedévi tervüket is.

Next

/
Oldalképek
Tartalom