Nógrádi Népújság. 1962. június (18. évfolyam. 44-52. szám)

1962-06-02 / 44. szám

8 »008A DI HZrOJSAO 1962; június 2. is és benne a tehát mégsem A magyar rádió és televízió műsora végzetes. A csalódásom csak az, hogy nem lehet rajtuk szánkózni- Legokosabb őket szépen összesöpörni. A szo­bában is, az ablak alatt is. Söpörni. Ahelyett, aki fel­sőbb emeleti ablakából leráz­ta. Mit ér hát az a rendelke­zés, amelyik előírja, hogy bérházak emeleteinek abla­kaiból szőnyegeket, porron- gyokat és pelyhező angino- kat szigorúan tilos lerázni. A rendeletnek ez a csúfos megszegése talán nem is len­ne annyira bántó, ha a ter­mészet fizikai törvényei egyenlő esélyeket biztosítaná­nak az alsóbb szintek lakói­nak a felsőbb szintiekkel. Ha alulról ugyanúgy lehetne a fentiek ablakába rázni a pok­rócok dús porát, a porron­gyok egésszégtelen tartalmát és az anginok sűrű pelyheit, mint azt felülről teszik, ak­kor máris minden rendben lenne. Csak hát ez könnyen bosz- szúságot okozna a fentiek­nek. — O. — — Négy hónap alatt 0,62- ről 0,54 százalékra csökkent a selejt a Salgótarjáni Acél­árugyárban. — Szécsényben ma nyitják meg a Budapesten nagy tet­szést aratott legújabb plakát­kiállítást. — Az építők napját egy hét múlva, június 10-én tart­ják meg megyénk építő- és építőanyagipari vállalatainál. — 30—40 kilogrammal nö­vekszik az idén az elmúlt évhez viszonyítva megyénk termelőszövetkezeteinél az egy holdra jutó műtrágya­mennyiség. — A megyei postahivatal fiatal dolgozói ma este tart­ják újonnan rendbehozott kultúrtermükben első KISZ- klub estjüket. 0 chilei labdartigó-világbainokség városai A MAGYAR VÁLOGATOTT CSÜTÖRTÖKÖN NAGYSZERŰ JÁTÉKKAL 2:1 ARÁNYBAN LEGYŐZTE AZ ANGOL VÁLOGATOTTAT 1962 május 30-án kezdődött nyolcaddöntő keretében a há- eredetű városa Arica, mely A napokban arra ébredtem, hogy hópelyhecskék cikáz­nak kitárt ablakom előtt. De hiszen — szőttem az elemző gondolatokat — már Breg május van, az orgona­bokrok is kibontották illatos jfttrtjelket, a lágy szellő is szertartásosan sodorja magá­nál a közelgő nyarat, s még­is, hogyan hullhatnak ilyen­kor kövér hópelyhek? Pedig pelyhek úszkálnak ti Bitem. Sőt, tisztán cseng fülemben az a tompa, suho­gó hang, amely útnak ere­geti a pihéket. Hamar be kell csuknom az ablakokat. De Mába az igyekezet. A pihék már berontottak, s oda az illúzió. Közülük elég csak egyet megtapintani, s annak megállapításához már nem kell különleges ész, hogy a kövér hópelyhecskék, amelyek oly sűrűn tolakodtak be a szobába, nem mások, mint egykori baromfiak hófehér pelyhecskéi. Tehát pelyhecskék hófehérek is. Ez megnyugtató. Akkor korábbi tévedésem A LOTTO E HETI SORSOLÁSÁNAK NYERŐSZÁMAI 5 10 58 84 88 — Kongresszusi vállalásu­kat hatszorosára teljesítették az első negyedévben a me­gyei Bánya- és Építőipari Vál­lalat dolgozói. 120 ezer fo­rint értékű anyagot takarí­tottak meg. — A marxista-leninista esti egyetem évvégi vizsgáira jú­nius 4-től megkezdik a hall­gatók az évfolyamkénti egy- egy hetes bentlakásos felké­szülést. Június közepén vé­geznek három év után azok az első hallgatók, akikkel az esti egyetem megkezdte mű­ködését.. Vasárnapi június 3. Kossuth-rádló: 8.10; Sporthírek. 9.15: Operettrészletek. 9.00: Édes anyanyelvűnk. 9.05: A pedagógus- napra. 10.00: Tánczene. 10.50: Arcképek rivaldafényben. 11.05: Bzlmfónlkus zene. 12.55: Hétvégi Jegyzetek. 13.05: Népi zene. 13.30: Százados szenzációk. 14.00: Szív küldi i i i 14.40: Nemzetközi ka­leidoszkóp. 15.00: Filharmonikus zene. 15.10: Bemutatjuk Dietrich Fischer-Dieskau operaénekest. H.45: Olvasónaplómból. 16.00: Könnyűzene. 16.30: OJ Zenei üj- «ág; 17.10: Kincses Kalendárium. 18.10: Tánczene. 18.50: A zeneiro­dalom remekműveiből. 19.15: Ün­nepi könyvhét. 20.10: Országúton dűlőúton. 20.20: Népi zene. 9U0: Bástyasétány 77. Részletek az operettből. 23.00: Zenekari muzsika: 0.10: Sporthírek. 0.15’. Könnyűzene. Petőfl-rádiő: 7.30: A római ka­tolikus egyház félórája. 8.00: Síit hallunk a Jövő héten? 8.30: Miska bácsi lemezesládája. 9.00: Magyar tájak. 9.30: Az opera- azerkesztő postájából. 10.30: Lát­tuk, hallottuk ;;; 10.50: Gyer­mekkórusok. 11.05: Irodalmi mű- •ori 11.20: Szív küldi. ; > 12.35: Ünnepi könyvhét: 12.55: Művész­lemezek. 14.15: Gazdaszemmel. 14.30: Händel: d-moll concerto grosso. 14.50: Pénteken este ..: 19.10: Eszmék és hősök. Rádió­játék; 19.12: Néger spirituálék. **.S0: Vitorlával a Vénusra; Elő­adási 19.50: Zenekari hangver­seny; 20.25: Értelmiségiek falun. 11.00: Zenei műsor. 22.30: Irodal­mi műsor: Június 1, hétfő; Koasuth-rádió: 8.10: Könnyű­mé. 9.00: Lányok, asszonyok ... M.10; Az óvodások műsora. 10.30: Táncrene. 11.00: Elő világiroda­lom. 11.20: Bartók: IL szvit. 12.10: Operettrészletefc. 13.00: Napiren­den. 11.OS: Etet) zenés kalendá­rium. 14.00; Szivárvány havasán. Regényrészlet. 14.20: Népi muzsi­ka. 15.30: A Magyar Rádió és Te­levízió Gyermekkórusa énekel. 15.45: Válaszolunk hallgatóink­nak. 16.00: Szív küldi... 17.15: Népi muzsika. 17.35: Ifjúsági őr­járat. 17.50; Livletta és Tracolló. Egyfelvonásos opera. 18.35: A mikrofon előtt: nku Pál, műve­lődésügyi miniszter. 18.50: Tessék választani! 21.20: Vidám évvége. Petőfl-bánya: 14.15: LJadov; Há­rom szimfónlkus költemény. 14.00: Vidor Miklós két elbeszélése. 15.00: Operettrészletek. 16.05: A Világ minden tájáról. 16.15: Kó­rusok, hangszerszólók. 16.35; A fekete arany története: az olaj Európában. 16.35: Fúvószene. 17.10: Kublnyl Attila, Sopronyl Mária és Comensoll Mária hang­versenye a stúdióban. 17.50: Ká­polnáról jelentjük. 18.05: Katona­dalok. 18.20: A bölcső. Elbeszé­lés. 18.35; F-dúr divertimento. 19.05: Szentivánéjl álom. Víg­játék. 21.06: Operarészletek. 21.45: Gyermeknevelés. Június 5, kedd: Kossuth-rádló: Csehszlovák, ro­mán és bolgár művészek opera- hangversenye. 8.00: A Gyermek- rádió műsora. 6.40: Könnyű fú­vószene. 10.10: Egy pillanat gyü­mölcse. Rádiójáték. 11.30: Liszt zongoraművek. 12.15: Könnyű­zene. 13.00: Ady Endre két verse. 13.07: Egy falu - egy nóta. 13.40: Az Ifjúsági Rádió műsora. 14.00: Beethoven: Prometheus - balett­zene. 15.10: Dalok a Koreai Rá­dió műsorából. 15.25: Törvény- könyv, - a Rádió jogi műsora. 15.40: Népdalok, csárdások. 16.951: Megtudtuk - elmondjuk. 16.25: Mefistofele. Operarészletek. 17.15: Tánczene. 17.30: Az Ifjúsági Rá­dió műsora. 18.00: Sosztakovlcr: Spanyol dalok. 11.15: Horizont. 19.31: Népi muzsika. 19.01: Szabó­meg Chile 4 városában: San- tiagoban, Arica-ban, Ranca- gua-ban és Vina del Mar-ban a 7. labdarúgó-világbajnok­ság 16-os döntője, melyben 10 európai és 6 latinamerikai ország labdarúgócsapata vesz részt. A labdarúgó-világbajnoksá­got rendező dél-amerikai köz­társaság több mint 4000 km hosszúságban, de csupán átlagosan 180 km-nyi szélessé­gű sávban húzódik a Csendes­óceán partján. A 742 000 négy­zetkilométernyi nagyságú Chile területének nagy részét az Andok hegyláncai boritjá1' Az Andok és a Parti-hegység között fekszik az úgynevezett Központi-völgy, ahol az or­szág 7,8 millió lakosságának mintegy kétharmada él. A labdarúgó VB városai közül a közel 2 millió lako­sú Santiago, teljes nevén San­tiago de Chile az ország fő­városa. A Központi-völgyben, 520 m tengerszintfeletti ma­gasságban fekszik. Santiagói a 16. század derekán a spa­nyol hódítók alapították. Az ország legfontosabb kereske­delmi, kulturális és ipari centruma. Gyárai Chile ipari termelésének több mint 50 százalékát szolgáltatják. Santiago után Chile életé­ben legnagyobb szerepet a 110 000 lakosú Vina del Mar játssza, mely jelentős ipari és mezőgazdasági központ s Dél- Amerika egyik legkedveltebb tengerparti fürdőhelye. A VB városok közül szá­munkra jelenleg legfontosabb az 55 000 lakosú Rancagua, ahol Magyarország labdarú­gócsapata méri össze erejét a család. Petőfi-rádiő: 14.15: Tánczene. 15.10: Csillagvizsgáló a légkörben. Előadás. 15.25: Kantáta hangver­seny. 16.05: Könnyűzene. 16.45: Cifra lakodalom. Elbeszélés. 17.00: Virágénekek. 17.15: Időszerű nem­zetközi kérdések. 17.25: Szegedi Ernő hangversenye a stúdióban. 18.10: Klasszikus operettek. 18.45: Orpheusz nyomában. 19.05: Zene­kari hangverseny. 20.40’: Falu­rádió. Június 6, szerda: Kossuth-rádló: 8.10: Operett­részletek. 9.00: Decemberi csoda. Elbeszélés. 9.20: Chopin: e-moll zongoraverseny. 10.10: Uttörő- hiradó. 10.30: Könnyűzene. 11.00: Napirenden. 11.05: Hegedűmuzsi­ka. 11.25: A Szabó-család. 12.15: Verbunkosok, magyar nóták, csár­dások. 12.50: Válaszolunk hall­gatóinknak. 13.05: Operarészletek. 14.00: Fekete kerítések mögött. 14.20: Tánczene. 15.10: A Gyer­mekrádió műsora. 15.30: Szív küldi... 16.25: Liszt Ferenchez. Vers. 16.31: Liszt: Hősi sirató — szimfónlkus költemény. 17.15: Népi muzsika. 17.45: Délutáni beszélgetés. 18.00: Klm Borg éne­kel. 18.25: ,;Az Al-Dunától a Ke­leti-tengerig”. Előadás. 18.35: Tánczene. 19.00: ülik, nem Illik. 20.25: Vörös Sári és dr. Palló Imre magyar nótákat énekel. 20.45: Halló; Itt Chilei Közvetítés a Labdarúgó VB-ről; az Argentína -Magyarország mérkőzés IL fél­idejéről. Petőfl-rádló: 14.15: Geszty Szil­via és Mells György énekel. 14.40: Orosz nyelvlecke a VH. osztályosoknak. 16.00: Horváth Jenő: Concertino vlbrafonra és klszenekarra. u.10: Közvetítés Debrecenből. 18.01: Napsugár a ködben. Versek. 18.20: Zenés ejándékműsor Ipari üzemek dol­gozóinak. 17.19: Az ács meg a felesége. Elbeszélés. 17.15: A rom ország labdarúgóival. Az 1740-es években alapított Rancagua ugyancsak a Köz­ponti völgyben fekszik, San- tiagotól mintegy 80 km-re dél­re, s jelentős mezőgazdasági centrum. A magyar csapat jelenlegi szálláshelye a 6000 lakosú Rengo-ban van, mely Rancagua-tól 30 km-re délre terül el. A VB negyedik, s egyúttal az ország legrégibb Salgótarjánban, a Stadionban: Salgótarjáni Kohász SE-Chinoin; Kazáron: a Kazár! Bányász- Kartal együttesel; Baglyasalján: a Baglyasaljai Bá- nyász-Petőfibánya labdarúgói ta­lálkozóját rendezik meg. A Klsterenye! Bányász Idegen­ben, a GD Hajógyár otthonában szerepel. A Nagybátonyl Bányász vasár­nap a Gázmüvekhez megy. A Salgótarjáni ZIM labdarúgói a Kábelgyár ellen mérkőznek. Az eddig lejátszott mérkőzések után a bajnoki tabella Így ala­kult: 1. Salg. Kohász SE ga. pont 62;32 42 2. Nagybátonyl Bányász 53:25 40 3. Baglyasaljai Bányász 44:25 36 4. Ikarus 51:36 35 5. Sashalom 39:30 29 6. Chinoin 55:43 29 7. Petőfibánya 53:38 28 8. Kartal 42:43 28 9. Hajógyár 41:46 25 10. Klsterenye! B. 34:54 24 magyar vonóstriő hangversenye a stúdióban. 18.10: Egyveleg Gyöngy Pál műveiből. 18.35: Rá­dió szabadegyetem. 19.05: Opera- híradó. 19.55: Nebáncsvlrág. Ope­rettrészletek. 20.20: Kórusok. 20.35: Orvosi tanácsok. 20.40: Falurádió. 21.05: A Magyar Rá­dió és Televízió szimfónlkus ze­nekarának hangversenye a stú­dióban. 21.50: Tanítók; tanárok fóruma. A TELEVÍZIÓ MŰSORA Vasárnap, június 3. 9.15: Hétmérföldes kamera Üttőrőhiradó. 9.30: Elfogtunk egy elefántbébit. Afrikai útifilm. 10.00: Mit tudunk barátainkról? Gyermekvetélkedö. 11.30: Falusi emberek. 16.25: 22. sz Magyar Híradó. 16.35: A Magyar Hirdető műsora, 16.55: Tatabánya—AJ ax nemzetközi labdarúgó-mérkőzés. 19.15: TV Híradó. 19.45: Vasár­napi vers. 20.00: A norvég tele­vízió műsorából. 20.30: KI mit tud? Első elődöntő. Utána: Tele­sport; Majd: Hírek. Június 4, hétfő; 19.50: Közvetítés Prágából. Szimfónlkus hangverseny. 21.15: Hírek. Június 5, kedd: 18.30: A póruljárt haramiák. Televíziós bábjáték. 19.00: Ipari mozaik. 19.30: TV Híradó. 19.45: A W agronómusa. 19.50: A Ma­gyar Hirdető műsora. 20.05: KI mit tud? 22.05': Hírek. TV Hír­adó Ismétlése. Június 9, szerda: 11.00: Ördög és pokol. Előadás. 19.30: TV VUághlradő. 18.45: Ta­nuljunk oroszuL 19.00: Édes fiaim. Dráma 1 felvonásban. 21.00: Hírek. TV VUághlradő ismétlése. (A Magyar Kádló és Televízió a mflaorváltoztatás jogát fenn­tartja.) már Amerika felfedezése előtti időszakban is fennállt. A fővárostól légvonalban több mint 1600 km távolságra fekszik. A 25 000 lakosú Arica Észak-Chile legfontosabb ki­kötővárosa, jelentős halászati és kereskedelmi központ. Bo­lívia és a szomszédos Peru szabadkikötője, ezért különö­sen a tengernélküli Bolívia számára fontos. 11. Gázművek 35:51 22 12. Kazárt Bányász 27:45 21 13. Salg. ZIM 44:54 20 14. Vác 31:50 20 15. V. Dinamó 25;39 19 16. V. Kábel 29:54 16 A Salgótarjáni Kohász I.-St. Dózsa L 6:2. 2363:2353 fa. St. Dózsa n.-Zp. Építők I. 1: 7. 2223:2434 fa. St. Üveggyár I.-Zp. Ép. II. 771. 2370;2205 fa. Mátraszőllősl SK—St. Üveggyár H. 7:1. 2137:1987 fa. Karancsaljal B. St. Kohász II. 1:7. 1328:2232 fa. Nagybátony-Kisterenyel mérkő­zésre a klsterenyeiek nem jelen­tek meg. A hetedik forduló után Így alakult a bajnokság állása: 1. Salg. Kohász SE I. 49 pont, 16 781 fa. 2. Zp. üveggyár I. 41 és fél pont, 13 497 fa. Tavasz van! BAJ VAN AZ ARCBŐRÉVEL? Keresse fel bizalommal a Balassagy armati Fodrász Szövetkezet kozmetikai sza­lonját. (303) Az ÉM. Nógrád megyei All Építőipari V. vasbetonsze­relő, kőműves, ács szak­munkásokat és kubikosokat vesz fel. Jelentkezni lehet a vállalat központjában I Salgótarján, Úttörők útja, I Napi háromszori étkezés és j munkásszállás biztosítva j van. (312) Apróhirdetések Olcsón eladó jó karban levő Renault személygépkocsi. Csikós, Zagyvapálfalva, Rákóczi út 103. (307) Eladó Balassagyarmaton, Baross Gábor u. 18. sz. ház 2 utcai szo­bával, konyhával, kamrával, 300 négyszögöles telekkel 50 000 Ft-ért. Felvilágosítás a Hirdetőben. (308) Kovács és kerítés-készítő ta­nulót felveszek. Salgótarján, Ré­giposta u. 26. (310) Elcserélném nagyméretű össz­komfortos, haUos, vásártéri laká­somat kisebbre. Érdeklődés le­vélben: Kovácsné, Főpostaflók 26. (318) Drótkefék kaphatók. Berta Má­rta műszaki kefekötő mesternél, Budapest, m.; Bécsi út 36. (319) Anyanyulak eladók, Sebajtelep 8-os buss végállomás, Fehérvári. Mi újság az SBTC-nél A labdarúgó világbajnokság miatt az Idén a szokottnál előbb fejezték be a bajnoki mérkőzé­seket a labdarúgó NB I-ben. De a bajnokság befejezése után sem tértek pihenőre a játékosok. így a Salgótarjáni BTC játékosai sem. Igaz, nemrégen Szlovákiában lép­tek néhány mérkőzésen pályára a tarján! fiúk, majd pedig ide­haza játszottak néhány barátsá­gos mérkőzést azok, akik itthon— maradtak, mivel Menczel a nagy­válogatottal utazott a világbaj­nokságra, Szojkát és Cserhátit pedig a Dorogi Bányász kérte kölcsön, mivel ez a bányászegyüt­tes nemzetközi mérkőzéseket ját­szik. Krajcsi és Taliga sérült, s mindketten Igyekeznek gyögylt- gatnl sérüléseiket, hogy az őszi felkészülésnél már csapatuk ren­delkezésére állhassanak. Titkos Pál edző újságolta, hogy még most sem tér a csapat pi­henőre, mert Romániából kaptak meghívást, melynek eleget szeret­nének tenni. Június elején egy­két hetes romániai túrára utaz­nak, melynek befejezése után következhet csak pihenő, ezután kezdődik el az őszi felkészülés. 3. Mátraszőllős 39 és fél pont. 13 311 fa. 4. St. Dózsa I. 37 pont, 16 446 fa. 5. St. Üveggyár I. 36 és fél pont, 16 300 fa. 6. Nagybátony 23 pont 1510" fa. 7. Karancsalja 13 pont, 14 292 fa. 8. Klsterenye 1 pont, 5564 fa. A tartalékcsapatok bajnokságának állása: 1. Salg. Kohász SE 36 és tél pont, 15 294 fa. 2. Zp. Üveggyár II. 28 pont, 15 150 fa. 3. St. Dózsa II. 23 pont, 15 436 fa. 4. St. Üveggyár II. 15 pont, 15 317 fa. KASZA Kaszaverő szerszám, kaszakő, sarló megrendelés esetén azonnal szállítja „VASÉRT" Vállalat Budapest, Vili. kér. Üllői út 32. (311) NÓGRÁDINÉPÜJSÁG A Magyar Szocialista Munkáspárt. Nógrád megyei Bizottsága és e megyei tanács lapja; Felelős szerkesztő: Godó László Kiadja: a Nógrádi Népújság Lapkiadó V* Felelős kiadó: Vida Edit Előállítja: a Nógrád megyei Nyomdaipari Vállalat, Salgótarjáni; Rákóczi út 193. Feldős vezető: Fila István Terjeszti a Magyar Posta Előfizethető a helyi pőstahivstác­ióknál és kézbesítőknél Előfizetési díj: egy hóra 4 forinft Szerkesztőség: Salgótarján, Városi Tanács-köz te. Telefon: felelős szerkesztő: 12-M, belpolitikai és mezőgazdaság!» rovati 19-79, Ipari rovat: 10—**, adminisztrációi 11-59, bányai MA Kiadóhivatal: Salgótarján, Rákóczi út iá Telefoni 10-39. A labdarúgó J\B III-ban a hét végén megyénk csapatai a következő mérkőzéseket játsszák: A megyei tekebajnokság legutóbbi fordulójárt

Next

/
Oldalképek
Tartalom