Nógrádi Népújság. 1962. május (18. évfolyam. 36-43. szám)

1962-05-30 / 43. szám

8 NÓGRÁDINÄPÜJBAO 1962. május 30. A RADIO- ÉS TELEVÍZIÓ PAVILONBAN — A műsorokat bezzeg nem merték kiállítani (Erdei Sándor rajza) — Túlteljesítette termelési tervét az év első négy hó­napjában a Balassagyarmati Bútorgyár. Ennek nyomán öt darab kombinált szekrényt készítettek terven felül. — Ülést tart ma Magyar- nándorban az országgyűlési képviselők Nógrád megyei cso­portja. Az ülésen megyénk ál­lami gazdaságainak áruter­melését, Salgótarján város távfűtésének tervét beszélik meg a képviselők. — Újítási hónapot rendez­nek júniusban a helyiipari üzemekben. Megnyitójaként június 1-én tanácskozást tar­tottak a helyiipari vállalatok igazgatói, műszaki vezetői és újítási előadói Salgótarján­ban. — A Tolmácsi Gépállomás 22 kiszesét a tavaszi munkák jó elvégzése jutalmául június 2-án és 3-án autóbuszkirán­dulásra viszi az üzem. A fia­talok a salgótarjáni üzemek meglátogatása után a vasárna­pot a Mátrában töltik. — A Fagyosszentek című készülő új magyar filmben vezető szerepet kapott a Dé­ryné Színház két fiatal mű­vésze, Blaha Márta és Patas- sy Tibor. — Megjelent a burgonya­bogár megyénkben is. A vé­dekezés elvégzéséhez már három vagon DDT por érke­zett meg. A közeljövőben még mintegy hét vagonnyi vegyszer érkezik, hogy meg­felelően elvégezhessék a kár­tevők elleni védekezést. — Pályaválasztási tájékozta­tó címmel füzetet adott ki a Munkaügyi és a Művelődés- ügyi Minisztérium. A kiad­vány nagy segítséget jelent a pedagógusoknak és a szülők­nek, a Vili. általános iskolát végzett gyermekek elhelyezé­se, továbbtanulása érdeké­ben. A füzet minden könyves­boltban kapható 2,60 forintos áron. — Ki mit tud? — találko- kozókat rendeznek a nyári hónapokban a Televízió min­tájára a balassagyarmati já­rásban. Az érdekes versengés járási döntőjére Balassagyar­maton kerül sor. — Mintegy 300 tehenet tar­tanak számon az év vé­gén a Rorsosberényi Állami Gazdaságban. Jelentősen nö­vekszik így az értékesítésre kerülő tejmennyiség, hiszen jelenleg a 180 tehéntől na­ponta 2 ezer liter tejet érté­kesítenek. — A rétsági járás szlovák lakta községeiből 23 tagú, párt. és gazdasági vezetőkből, jól dolgozó tsz tagokból álló küldöttség utazik egynapos látogatásra Inárcs Pest me­gyei községbe tapasztalatcsere céljából. — „Nógrádi népművelés” címmel a megyei Népművelé­si Tanácsadó tájékoztatót adott ki. A tájékoztató vá­laszt ad az irodalmi színpa­dok műsorszerkesztésére, fog­lalkozik „Zene az irodalmi színpadon”. A nyári hónapok­ra műsorjavaslatot tesz. Eze­ken kívül más fontos kérdé­sekkel is foglalkozik. — Éjféli nyomozás címmel angol bűnügyi drámát mutat be június 1-én a Déryné Színház Nagybátony Bánya­városban. A labdarúgó NB Ill-ban a zm Salgótarjánban szombaton dél­után került sor erre a találko­zóra, melyen a kiesés elkerü­léséért küzdő salgótarjániak Igen idegesen kezdtek, s Így hiába voltak jó helyzeteik, azokból csak 1 kettőt tudtak góllá értéke­síteni. Igaz, ez elég volt a győ­zelem megszerzéséhez. Mindjárt az elején Gaálnak, a ZIM kapuvédőjének sikerült tisz­tázni. Válaszul Morovnyán távoli jól eltalált lövését védte az Ikarus kapuvédője. Egyre jobban kidom­borodott a hazaiak fölénye, de Bandur, Kulcsár, Nyerges egy­másután hibáztak gólszerzési helyzetben. Végül a félidő vége előtt pár perccel Nyerges szorongatott helyzetből nagy lövést küldött az Ikarus ka­pujára, mely a jobboldali ka­pufáról vágódott a hálóba. 1;0 A második félidőben egyre na­gyobb fölénybe került a hazai együttes, de a csatároknak most sem sikerült a jó helyzeteket ér­tékesíteni. Bandur egy szezonra való biztos helyzetet hagyott ki. De végül is a befejezés előtt 15 perccel sikerült a második gólt megszerezni. Azonban a szemre igen tetszetősen játszó Ikarus nem törődött bele ebbe, s egy védelmi hibából szépíteni sikerült nekik. így legyőzte az Salg. ZIM—Ikarus 2:1 végeredményben E:1 arányban győztek a tarjánl fiúk, akik közül Tátra nyugodt; Jó Játéka, Morovnyánnak a nagy szorgalma és ésszerű leadásai, valamint Gaálnak bravúros vé­dései dicsérhetők. Pontot hozott el a Chinointól a Kazári Bányász Chinoin—Kazári Bányász 0:0 A Kazári Bányász a Chlnoin- nal játszott bajnoki mérkőzést szombaton Kőbányán, ahol nagy küzdelem után végül is gólnélküli mérkőzésen osztozott meg a pon­tokon a két együttes. * Növelte előnyét a Salgótarjáni Kohász Salg. Kohász SE—Sashalom 1:0 Nagyiccén került sor erre a találkozóra, ahol a salgótarjáni fiúk igen lelkesen; nagy akarás­sal játszottak, s meglepetésre le tudták győzni a hazai jő képes­ségű együttest 1:0 arányban. így a Salgótarjáni Kohász igen érté­kes két bajnoki ponthoz jutott, Ikarust s előnyét növelni tudta az első helyen. Újabb pontot vesztett a Nagybátonyi Bányász Nagybátonyi Bányász— Baglyasaljai Bányász 1:1 Nagybátonyban igen heves- iramú, kemény találkozót hozott ez a mérkőzés, ahol az első félidőben inkább a hazai, míg a másodikban a vendégek voltak valamivel jobbak. Az eredmény Is ezt mutatja, mivel az első fél­időben l:0-ra vezetett a hazai együttes. A másodikban azonban sikerült a vendégeknek kiegyen­líteni. Győzött a Kisterenyei Bányász Kisterenyei Bányász—V. Kábel 4:2 Klsterenyén a hazai együttes már az első félidőben beállította a végeredményt. Bár a második félidőben is jobbak voltak a ha­zai labdarúgók, de ekkor már nem tudtak eredményesek lenni. NB III. ökölvívó mérkőzésen Salgótarjánban került sor az SBTC-Egri Dózsa NB m-as ökölvívó mérkőzésre, ahol bizony nagy erőpróba elé állították a vendégek a hazai fiúkat. A ta­lálkozó mindvégig igen nagy küz­delmet hozott, s nagy erőkifej­tésre késztette az SBTC csapatát. Sajnos; egyik-másik tarjánl versenyző a találkozón gyenge erőnlét, lassúság, határozatlanság ré­vén alulmaradt, s Így az egyik pontot el tudták vinni a vendégek. A csapatok egy-egy súlycso­portban nem tudtak versenyzőt állítani, s így 2:2-es állással in­dultak. A továbbiak során Simkó vereséget szenvedett Bálinttal szemben. Majd Oláh Rudi ke­mény mérkőzésen biztosan győzte le Gáspárt, s így 4:4-re alakult a mérkőzés állása. Ezután Dancsi növelte pontozásos győzelmével a hazaiak előnyét Virággal szem­MEGLEPETÉSEK a megyei labdarúgó-bajnokság; vasárnapi fordulóján Kikapott a listavezető Zp. Épí­tők, kikapott a Balassagyarmata Dózsa, pontot vesztett otthonában? a Balassagyarmati MÁV. Ezelc mind meglepetések, melyekre bi­zony nem igen számítottak még a legvérmesebb szurkolók sem™ A forduló eredményei; Romhány—Karancskeszi 4:1 Somost Építők—Zp. Építők 2:0 Balassagyarmati MAv-St. Üveg­gyár 2:2 Zp. Bányász-Bgyarmati Dózsa 3:1 Karancslapujtő—Ménkes 4:2 Mátranovák—Forgács 0:0 Karancsalja-Rétsági Honvéd l;t> * Miskei László (SKSE) új megyei csúcsot dobott tekében! A megyei tekebajnokság 7. for­dulóján, ahol a Salgótarjáni Ko­hász SE legyőzte á jó képesség® Salgótarjáni Üveggyár II. csapa­tát, Miskei László, a Salgótar­jáni Kohász tekézője megdöntötte- a már két éve fennálló megyei csúcsot, melyet szintén ő tartott,. A régi csúcs 477 fa volt, míg az: új csúcs 186 fa. ben. 6:4. Majd Vanó győzött: Barta ellen, s 8:4-re húzott el azt SBTC. Botos Nagy ellen ponto­zásos vereséget szenvedett. Májé) egy bírói tévedés fosztotta meg a tarjániakat az előny fokozásától. Ugyanis a Balogh—Pogány talál­kozón a kemény összecsapások­ban Balogh sokkal jobb volt el­lenfelénél, s a volt „B” váloga­tott kerettagot két ízben Is meg­intette a bíró szabálytalansá­gokért. Igaz, egy ízben Balogh is meg lett Intve, de akkor is nagy- meglepetést okozott a Dózsa ver­senyzőjének győzelme, melyet: elégedetlenséggel fogadott a kö­zönség. Oláh István győzelme újabb ve­zetést biztosított az SBTC csal- patának 10:8, de az utolsó pár­ként szorltóba lépő Koperla—Fo­dor mérkőzésen a hazai ver­senyző vereséget szenvedett, &> így 10:10 lett a találkozó vég­eredménye. Az SBTC sportegyesületénél már két éve működik a KISZ- csoport. A napokban létrejött az önálló KISZ-szervezet is, amely feladatának tartja a sportban fegyelmezett fiatalok nevelését, valamint segítséget nyújtani a szakosztályvezetőknek, edzőknek. Képünkön: az ünnepi alakuló taggyűlésen Szerémi Andor be­számolóját tartja. Apróhirdetések SBTC — Egri Dózsa 10:10 A magyar rádió és televízió műsora Csütörtök, május 31. Kossuth-rádió: 8.10: Operarészle­tek. 8.55: Édes anyanyelvűnk. #.00: Rádiójáték kicsinyeknek. ».45: Fúvószene. 10.10: Napiren­den. 10.15: Tánczene. 11.00: Rá­dió szabadegyetem. 11.25; Ope­rettrészletek. 12.15: Népek zené­je. 13.00: Versek. 13.10: Zenekari hangverseny. 14.15: Automatizá­lás. 14.25: Egy falu - egy nóta. 15.10: A Gyermekrádió énekszak­köre. 15.30: Irány Helsinki. 15.50: Könnyűzene. 17.10: Moszkvai tu­dósítónk jegyzete. 17.20: A Ma­gyar Állami Népi Együttes mű­sorából. 17.45: Lányok, asszo­nyok .:: 18.00: Tánczene. 18.40. Ifjú Figyelő. 19.00: Operarészle­tek. 20.25: Könnyűzene. 21.30: Ze­nei műsor. 22.20: Könnyűzene. 22.15: Szólóművek. 0.15: Tánc­zene. Petöfi-rádló: 14.15: Tánczene. 14.90: Ünnepi könyvhét. 15.00: Operettrészletek. 15.50: A külföl­di sajtó hasábjairól. 16.05: Zene­kari muzsika. 16.50: 1000 szó oro­szul. 17.00: A Gyermekrádió mű­sora. 17.18: Johannes mester vét­ke. Rádiójáték. 18.05: Népműve­lők negyedórája. 18.20: Heti hangversenykalauz. 19.05: Zenei műsor. 19.4«: Van új a Nap alatt: 20.00: A zene világa. Előadás. 20.25: Szimfonikus zene. 21.50: Automatizálás és ipari fejlődés. 22.00: Zenei műsor. 22.20: Opera­részletek. Péntek, június 1. Kossuth-rádió: 8.10: Tánczene. 9.00: Lírai önéletrajz. 9.10: Kama­razene. 9.50: Kórusok. 10.10: Na­pirenden. 10.15: Könnyűzene. 11.00: Ünnepi könyvhét. 11.20: Népi zene. 12.15: Operarészletek. 13.00: Gazdaszemmel a nagyvilág mezőgazdaságáról. 13.15: Tánczene. 14.00: Novellák. 14.20: Beethoven: Egmont — kísérőzene. 14 40: A Gyermekrádió műsora. 15.10: Operettrészletek. 15.30: Ünnepi könyvhét. 15.50: Szív küldi. . . 16.25: Periszkóp. 16.40: Énekka­rok. 17.15: Tánczene. 17.45: Rá­dióiskola. 18.45; Virágénekek. 19.00: mik, nem Ülik? 19.20: Schumann: TV. szimfónia. 20.20: A bajadér. 21.20: Zenés giccs- szemle. 22.20: Könnyűzene. 23.20: Kamarazene. 0.10: Csárdások. Petöfl-rádió: 14.15; Tánczene. 14.40: Bartók-művek. 15.10: A horvát regényírás megteremtője. 15.30: Mezei csokor. 15.50: Riport- műsor. 16.05: Operaflnálék. 16.50: 1000 szó franciául. 17.00: Túl a Plreneusokon 17.45: Fúvószene. 18.10: Operetthangverseny. 18.45: Versek. 19.05: Népi zene. 19.40: Az egységes paraszti osztály. Előadás. 19.55: Képek Bayreuth múltjából. 20.40: Falurádió Szombat, június 2. Kossuth-rádió: 8.10: Népi zene. 8.50: Lányok, asszonyok . .. 9.10: Zenekari muzsika. 10.10: Az óvo­dások műsora. 10.30: Tánczene. 10.55: Rádiólskola. 12.15: Részle­tek a Vidróczky című zenés bal­ladából. 13.00: Az elefánt. Elbe­szélés. 13.15: Szív küldi . . . 14.00: Mit olvassunk? 14.15: Zongora­művek. 15.10: Előszóval — muzsi­kával. 16.50: Hét nap a külpoli­tikában. 17.10: Könnyűzenei hír­adó. 17.50: Gondolat. 18.30: Ze­nés irodalmi összeállítás. 18.50: Mai emberek. 19.00. Zenekari muzsika. 19.38: Fred Frohberg énekel. 20.25: Nyakig a habarcs­ban. Rádióbohózat. 21.13: Tánc­zenei Petöfl-rádió: 14.15: Bélyeggyűj­tők ötperce. 14.20: Tánczene 14.45: Válaszolunk hallgatóink­nak. 15.00: Operakalauz. Verdi: A végzet hatalma. Ismertetés. 16.05: Karrier. Rádiójáték. 17.01: Fúvószene. 17.10: Ünnepi könyv­hét. 17.25: Kárbaveszett szerenád. 18.05: Orvosi tanácsok. 18 10: Rit­muskoktél. 18.35: Énekkarok 19.05: Nótacsokor. 19.23: Szerel­mes kalendárium. 19.38: Igor herceg. Háromíelvonásos opera. 21.05: Kulturális krónika. 1 TElEVfZIÚ MŰSORA Csütörtök, május 31, 18.00: TV Híradó. 18 15: Tele­sport. 18.40: A jövő hét műsora. 18.45: Beszélgessünk oroszul! 19.00: Verdi: Nabucco. Opera há­rom felvonásban, hat képben. 22.00: Hírek. A TV Híradó ismét­lése. Szombat, június 2. 17.25: Fiatalok motorversenye; Közvetítés Prágából. 18.40: Hét­ről hétre ... 19.00: Lányok, asz- szonyok... 19.30: TV Híradói 19.50: Szeged híres város..; Is Szegedi mozaik, TV klsfilm: 2; „A Tisza partján halkan balla­gok . ..” 3. „Vidám szegedi tár­sasjáték . ..” 21.45: Az elnök fe­lesége. Olasz film. Utána: Hírek; A TV Híradó Ismétlése. (A Magyar Rádió és Televízió a műsorváltoztatás jogát fenn­tartja.) Községi tanácsok! Gyalogjáró építésére alkalmas, hidegen be­építhető aszfalt kapható. Gyártja a Betonútépítő Vállalat. Ara 380 Ft/tonna. Az anyag helyi mun­kaerővel, gépesítés nélkül házilag beépíthető. Érdeklődni lehet; Be­tonútépítő Vállalat, Budapest, VI., Népköztársaság útja 9. Telefon: 423-999, Czudor László. (290) Beköltözhető családi ház: szoba, konyha, előszoba, komplett für­dőszoba, angol WC, kamra, pince, nyárikonyha, vízvezeték, villany, 300-as termő gyümölcsös telken kilencvenezerért eladó. Rétság, József Attila krt. 12. (289) Jókarban levő 350 cm3-es Triumph motorkerékpár sürgősen, olcsón eladó. Salgótarján, Salgó u. 7. Babják Lajos. (296) Szállító vállalatok, figyelem! A salgótarjáni 17. sz. Jóbarát ét­terem bélyegzője elveszett. A bélyegző szövege a következő: „Felsőmagyarországi Üzemi Ven­déglátó Vállalat 17. sz. Jóbarát Étterme, Salgótarján.” A fenti szö­vegű bélyegző felmutatására árut kiszolgáltatni nem lehet. (297) Olcsón eladó jőkarban levő Renault személygépkocsi. Csikós, Zagyvapálfalva, Rákóczi út 103. (298) Ffirészport vidékre vagontétel­Hirdesaen a Nógrádi Népújságé l ben szállít a Bútorlap és Faári» Kisipari Termelőszövetkezet, Bu­dapest, TV., Tavasz u. 39-41. (283> Pásztón, a kastélykertben, Lu- dányékkal szemben levő új sarok- ház eladó. Érdeklődni: Szekeres: János, Veszprém, Szabadság­puszta. (279)' Eladó a nógrádi termelőszövet­kezetnél 4000 db görögdinnye és? 8000 db cukordlnnye palánta. Ér­deklődés Nógrád, 8-as telefonon! NÓGRÁDI népújság A Magyar Szocialista Munkáspárt» Nógrád megyei Bizottsága és megyei tanács lapja. Felelős szerkesztő: Godő László Kiadja: a Nógrádi Népújság Lapkiadó Vb Felelős kiadó: Vlda Edit Előállítja: a Nógrád megyei Nyomdaipari Vállalat, Salgótarjánt» Rákóczi út 193. Felelős vezető: Fila István Terjeszti a Magyar Posta Előfizethető a helyi postahivat»- lóknál és kézbesítőknél^ Előfizetési díj: egy hóra 4 formt» Szerkesztőség: Salgótarján, Városi Tanács-köz fc. Telefon: felelős szerkesztő: 12-Mt, belpolitikai és mezőgazdasági» rovat: 10-7», ipari rovat: 10-061, adminisztráció: 11-59, bányai l*> Kiadóhivatal: Salgótarján, Rákóczi út H> Telefon: 10-19.

Next

/
Oldalképek
Tartalom