Nógrádi Népújság. 1962. április (18. évfolyam. 26-35. szám)

1962-04-25 / 33. szám

6 NÓGRÁDI NtPÜJBAS 1962. április 25. 1an jKlubok a művelődési otthonokban! es meg tincs „Reggel 7—9 óráig tej, ka­kaó, kávé, tea kapható” — olvassuk örvendezve Balassa­gyarmaton, a földművesszö­vetkezeti vendéglő kirakatá­ban, amikor leszállunk a Sal­gótarjánból jövő buszról. Még csak negyed 8 van, egyelőre úgy sem lehet intézni sem­mit, miután a hivatalokban csak 8-kor kezdődik a mun­kaidő. Addig legalább felme­legszünk és jóllakunk, s mindezt, földművesszövetke- zeti tagok lévén, a „saját” vendéglőnkben tehetjük. Hanem az étterem ajtaja tárva-nyitva van s ez a tény mindjárt rossz sejtelmeket ébreszt bennünk. — Még ta­karítanak — állapítjuk meg elkedvetlenedve. — A kály­ha is hideg, 'be sem gyújtot­tak. — Mikor lesz reggeli? — fordulunk az egyik felszol­gálóhoz, aki éppen átsiet a termen, a söntés irányába. — Majd később, — vála­szolja lekötelező mosollyal. — De itt van a közelben a tejbolt, ott tetszenek tejet, kakaót, kávét kapni. — Hogy-hogy? — kérdez­zük. — Ha nincs reggeli, miért írják ki, hogy van? — Nem igen megy ez ná­lunk kérem — hangzik a to­vábbi felvilágosítás. — A vendégek a tejboltba járnak. Hallgatunk a jó tanácsra, odébbállunk egy házzal. Meg is reggelizünk jóízűen. De azért nem vagyunk egészen elégedettek. Mert — mint említettük — földművesszövetkezeti tagok volnánk, s így nem hagyhat hidegen bennünket a félre­vezető felírás. Ezen felül a szíves útbaigazítást sem ve­hetjük tudomásul kritika nélkül. Ugyanis, ha a felszolgálók a tejboltba küldik a vendé­geket, hogyan várhatják, hogy azok valamikor is a földmű­vesszövetkezeti étterembe járjanak reggelizni?... K. E. Kulturális forradalmunk kibontakozásával nagymér­tékben növekszik egész nép­művelési munkánk jelentősé­ge. Művelődési otthonunk megnövekedett feladataiból következik, hogy állandóan szélesítjük a népművelés esz­közeit és formáit, sokoldalú nevelőhatással segítjük elő a felnőttek és fiatalok művelt­ségi színvonalának emelkedé­sét. Művelődési otthonaink általános programjában egy­re nagyobb helyet kell kap­janak a klubszerű foglal­kozások, melyek lényege és értelme abban van, hogy megfelelő helyet lehet adni az ismeretterjesztésnek, mű­vészeti munkának, ízléses szórakoztatásnak és az eszté­tikai nevelés számos lehető­ségének. Ennek elérése érde­kébén művelődési otthonaink vezetőségének arra kell töre­kedni, hogy megteremtsék a klubélet kibontakoztatásához szükséges személyi és . tárgyi feltételeket. A klubfoglalkozá­sok sikereinek titka a sokol­dalú, színes, szórakoztató és nevelő program biztosítása. Álljanak rendelkezésre újsá­gok, folyóiratok, klubjátékok, lehetőség szerint rádió, le­mezjátszó, televízió és mind­olyan eszközök, amelyek biz- tosíthajták a látogatók kötet­len, vagy részben kötött szó­rakozását, művelődését. A szécsényi járási művelő­dési otthon egész program­jában egyre nagyobb helyet kap a sokoldalú klubélet ki­bontakoztatására való törek­vés. Megteremtettük a leg­alapvetőbb tát'gyi és szemé­lyi feltételeket. Havonként elkészítjük a klub program­ját, melyet heti lebontásban a klubhelyiségben kifüggesz­tünk. A programban helyet kapnak játékos foglalkozá­sok, kérdezz-felelek estek, zenei félórák, irodalmi fejtö­rők, műsorok, táncos estek, filmvetítések, de mindezenkí- vül még számos lehetősége van a színes, gazdag program biztosításának. A program biztosításán túl fon­MEGJEGYZÉSEK: Dömperek nyomán tos annak kellő propagálása, fiatalok érdeklődését a klub- ff A klubfoglalkozásokra meg- foglalkozások iránt. - Körülbelül egy hete már, hogy éjjel-nappal óriási por­hívók küldésével, a KISZ-ak- Járási művelődési ottho-S felhőt kavarva zúgnak a dömperek a salgótarjáni Rok nunk fontos feladata, hogy a § kant-telepen. A megyetanács mögötti úton, aztán a Dam tívák segítségével, személyes beszélgetéssel, plakátok ki­függesztésével nyertük meg a fiatalokat. Elért eredményeink alap­ján szerzett tapasztalataink azt mutatják, hogy nagy sze­repe van az első klubfoglal­kozás sikerének a rendszeres klubélet megteremtésében. Ennek sikere, vagy sikerte­lensége megkönnyítheti, vagy nehezítheti a klublátogatók szervezését. Már a kezdet kezdetén nagy figyelmet for­dítottunk arra, hogy zenés, táncos, csaknem teljes kötet­len szórakozást biztosítsunk a meghívott fiataloknak. Eb­ből vontuk le azt a tapaszta­latot, hogy célratörő bizo­nyos nevelési szempontokat is érvényesítő, irányított fog­lalkozásokat csak akkor he­lyes már bevezetni, amikor felkeltettük a fiatalok érdek­lődését a szabadidő helyes eltöltésére, a kultúrált közös­ségi élet megteremtésére. A fenti elvekből kiindulva ma már eljutottunk odáig, hogy a teljesen kötetlen- spontán és szórakoztató klub­estek mellett a fiatalok nagy része érdeklődést tanúsít az ismereteket nyújtó irányított klubfoglalkozások iránt. Az ilyen klubfoglalkozásokon ál­talában 60—70 fiatal találja meg foglalkozási és művelő­dési lehetőségeit. Elért ered­ményeink bár még kezdetle­gesek, de elmondhatjuk, hogy állandóan keressük az utakat és formákat, amelyekkel még színesebbé, tartalmasabbá te­hetjük klubmunkánkat. Fontos feladatunknak te­kintjük a klubvezetőség lét­rehozását és működtetését annak érdekében, hogy a fia­talok nagyobb felelősséget érezzenek a klub felszerelé­seinek megbecsüléséért és ugyanakkor a klubvezetőség segítségével az eddiginél jobban fel tudjuk mérni a Űj»bb jogosítványokat vontak be ittas vezetésért A közúti közlekedésben igen gyakori az ittas vezetés­ből adódó baleset. Sokszor követel emberi életet, súlyos sérülést az, hogy gépjármű- vezetők ittasan ülnek volán mellé, vagy motorkerékpáro­sok nagyobb mennyiségű szesz hatása alatt vezetik ke­rékpárjukat. Példák sokasága igazolja ezt az állítást. A jó idő beálltával mind több motorkerékpár és ma­gángépkocsi vesz részt a for­galomban, feltétlen növek­szik a balesetek lehetősége is. Ezért csak üdvözölni lehet a Közlekedést és Gépjármű­veket Ellenőrző Csoport be­osztottjainak azt a törekvé­sét, hogy a közúti balesetek meg­előzése érdekében fokoz­za az ittas vezetés ellen­őrzését. Ez az ellenőrzés máris bizo­A Nógrádi Szénbányászati Tröszt 15—17 éves fiúkat iskoláz be vájártanulónak a Munkaügyi Minisztérium 209 sz. Nagybátonyi Ipari- tanuló Intézetébe. Tanulmá­nyi idő 3 év. A távollakó tanulók az intézet otthoná­ban elhelyezést és teljes ellátást kapnak A tanulmányi idő alatt a tanulók tanulmányi ered­ményüktől függően össztön- díjban részesülnek. Jelentkezés személyesen, vagy írásban az intézet igazgatójánál. (201) nyitja, hogy a gépjárműveze­tők közül többen mit sem törődnek a KRESZ előírásai­val, ittasain vesznek részt a közúti forgalomban. Az el­lenőrzés során állapították meg, hogy Bordás Zoltán, a 2-es számú AKÖV tehergép­kocsi vezetője nagyobb meny- nyiségű szesz fagyasztása után vezette gépjárművét. Több mint egy liter bor­nak megfelelő szeszmeny- nyiséget mutatott ki az orvosi vérvizsgálat. Tórák András motorkerék­párjával ittasan vett részt a közúti forgalomban. A vizs­gálat állapította meg, hogy Tórák András 6,2 liter bor­nak megfelelő italt fogyasz­tott. Kovács József kismotor­kerékpárján, míg Orosz Ist­ván Berva motorján hajtott ittasan. Bár közúti balesetet — ép­pen az ellenőrzés következ­tében nem idéztek elő, de a közlekedési szabályok meg­sértéséért, az ittas vezetésért valamennyitől bevonták gép- járművezetői igazolványukat, s ellenük a bűnvádi eljárást is megindították. Külszíni Szénbányászati Vállalat Mizserfai Üzem- vezetősége VIZSGÁZOTT férfi B A NY AGÉPKEZELÖKET vesz fel. Jelentkezés az üzemvezetőségen. Munkás- szállás, étkezés biztosítva. Tanácsi igazolás szükséges. (197) APRÓHIRDETÉSEK Jóállapotban levő Danuvia mo­torkerékpár sürgősen eladó. Zagyvapálfalva Vörös hadsereg u 20. (207) Alig használt 175-ös Jáwa, új típusú eladó. Salgótarján, Vasvári Pál u. 25. (Forgács.) járás területén működő mű- r janich utcán, a Zója és Hunyadi körúton át földet szál vei "*dési otthonoknak mód- 5 lítanak fel a magaslati ponthoz, ahol az épülő, új lakó- szertani segítséget nyújtson y házak ellátásához szükséges víztároló készítési munkálatai a klubmozgalom megteremtő- ff folynak. A felszállított földdel a hepe-hupás domboldal se érdekében. Ezt szükséges- e gödreit töltik fel, amelyre aztán bekötő utat epitenek. sé teszi az a tény, hogy já- 3 Mindez szükséges munka, és az itt lakók közlekedési rásunk egy-két községét ki-§ problémáinak enyhítését szolgálja — majd. Ahogy azon- véve, nem folyik irányított ff ban derék dömpereseink ezt az előkészületet végzik, bosz- klubélet. Ezen a helyzeten s szántó és káros. Esztelen nyargalásaikkal nemcsak rémii- úgyis akarunk segíteni, hogy 3 letbe ejtik a gyermekes szülőket, hanem az amúgy is eléggé ez év április 28-tól létrehoz- § elhanyagolt utat már pár nap alatt szinte járhatatlanná zuk a járási klubvezető- ff tették. Ugyannyira, hogy saját maguk is inkább a járdán képző szakkört. A szakkör s közlekednek azóta behemót járműveikkel. Az eddig annyi­célja lesz, hogy jól felkészült S ra féltett és szorgalmas munkával karbantartott beton­klubvezetőket képezzen a & járda megrepedezett, összetört, s ha tovább folytatódhat községi művelődési otthonok r ez a vandalizmus, a Rokkant-telepet sem járművel, sem és KISZ-szervezetek klubjai 3 gyalog nem lehet megközelíteni. részére § Vagy talán utána ezt az utat, járdával együtt szintén ff újra építik?! A községi művelődési ott- c honok igazgatóinak és KISZ- 3 borbanallas titkárainak feladata, hogy § A húsvéti népszokások között nemcsak a locsolkodás­erre alkalmas fiatalt küldje-^ nak, hanem a betegségig való eszem-iszomnak is hagyo- nek a szakkörbe. - mányai vannak nálunk Ilyenkor olyan mennyiségű élel­-5 miszer halmozódik fel a háztartásban, hogy utána egy hét E rövid cikket nem mód- § múlva még a kutyáknak is jut a penészes sonka- és szertani útmutatónak szán- ? tortadarabokból. juk, de meggyőződésünk, •; Van ebben a húsvét előtti vásárlási hajszában bízo­hogy a klubélet számtalan nyos „kiteszek magamért” versengés is, hiszen nagy a pozitív jelentősége ellenére § vendégjárás ilyenkor. sem tudott mind a mai na- <r Ezért a szigorú bőjtű ünnep előtti napokban több üzlet pig széles körben elterjedni 3 előtt lehetett látni tülekedő sorbanállókat. Én is kérdez- járásunkban. Helyes lenne, § tem a salgótarjáni utcán ilyen csoportokat, mire várnak? ha művelődési otthonaink ff Egyik helyen tortalapra, másutt húsra, amott pedig sa- nagyobb helyet biztosítaná- í vanyú káposztára. nak egész programjukban a 3 En nemcsak a sorbanálló embereket hibáztatom a szórakoztató és nevelő lehe- ff csődületért. A Vendéglátóipari Vállalat teljes kapacitással tőségek jobb kihasználásá- c gyártotta a tortalapokat még vidéki üzemeiben is — húsvét. nak, a klubélet megteremtő- 3 előtt pár nappal. Végülis kielégítette az igényeket. De sének. Ez annál is 'inkább § miért, nem tette ezt egy-két héttel előbb, hiszen a szó­fontos, mivel a klubélet meg- ff ban levő áru hetekig tartósítható. Friss és füstölthús- teremtése segítheti elő első- ból is volt bőven, kár volt órákig ácsorogni érte. Sorban azt a fontos célkitű- 3 De ez a káposztaügy is nevetséges. Már az ősszel bosz­zésünket, hogy művelődésid szúságokat okozott, hogy nem lehetett káposztát kapni a otthonaink olyan intézmé-ff piacon. Ugyanakkor például a jászberényi termelőszövetke- nyekké váljanak, ahol felnőt- s zetek állattakarmánynak silózták be eladhatatlan, több tek és fiatalok ’ otthonosan i vagonnyi fölöslegüket. A kereskedelmi szervek előrelátása érzik magukat, ahol megta-3 talán feleslegessé tehette volna ezt a mostani sorbanállást lálják a széleskörű szórako- § — savanyú káposztáért. zási és művelődési lehetősé- ff Különben ilyen látványok lelkesítik nyugati újságíró 3 kollégáinkat a magyar nép nyomoráról szóló storijaik meg- § írására! Még akkor is, ha utána ők is szívesen mennek lo- Leukó Albert ff csolkodni. Járási Művelődési? geket egyaránt. Szécsényi Otthon mb. igazgatója Az élelmes ember § § Bozóky György még valamikor 1950-ben önkényesen - —s— i ff beköltözött Balassagyarmaton, a Táncsics utca 7. számú házba, amikor az éppen üresen állt, mert a volt tulajdonos Vnlner n iióUciitomónvr már elhagyta, az új tulajdonos pedig két napot késett a rOlasz a peKSU temen y^ beköltözéssel. Özvegy Ráczné beteg, nyugdíjas édesanyjával az Utcán című cikkreff ®s fiúgyermekével összekuporgatott kis pénzén vásárolta ^ akkor meg a nem valami jó állapotban levő házat. Bo- A Nógrád megyei Élelmi-3 zóky, az egykori szálloda és étterembérlő azzal nyugtatta szer Kiskereskedelmi Vállalat§ me® az aPát vesztett családot, hogy csak átmenetileg la- levélben válaszolt lapunk már-ff kik a házukban. így azok — más választás nem lévén — cius 17-i számában megjelenti a még el nem foglalt egy szobába és éléskamrába hurcol- Péksütemény az utcán címűS kodtak be. Bozóky, aki a fővárosban és üdülőtelepeken cikkre. ff idénymunkákra vállalkozó vendéglátóipari alkalmazott, fe­ji leségével két szobát és mellékhelyiséget foglal el — az- „A panasz megszüntetése 3 óta is. érdekében a megfelelő intéz-§ Közben OTP kölcsönnel épített ugyan két szoba össz­kedést megtettük... Vélemé-c komfortos családi házat, amire egy éve lakhatási enge- nyünk szerint, ha a Sütőiparig délyt is kapott, de esze ágában sincs oda átköltözni. Mert Vállalat abba a néhány boít-§ — mondja — az ő háza is elfoglalt, egyik fia és egy al­ba, amely a kiszállítás utánff bérlő lakik benne. így a kölcsön törlesztésére sincs gondja, nyit, megfelelő szállító gön-2 maga is háborítatlanul lakhat — havi 45 forintért — a má- gyölegekben juttatja el a pék-S séban. süteményt és az egészségügyig Hát ha embertársa iránti megértő megbecsülést nem követelményeket betartja, a ff is, kapitalista ízű üzleti érzéket mindenesetre elsajátított kérdés feltétlenül megoldhatói a volt szállodás. lesz.” 5 KONDOROSI JANOS Vándorzászlót kapott a rétsági földművesszövetkezet Ünnepi termelési tanácsko- Üzem” címet. Az itt dolgo- Rétság^ és Vidéke Körzeti zásra gyűltek össze szerdán zók lelkiismeretes munkája Földművesszövetkezet vala- a Rétsági Körzeti Földműves- jelentősen hozzájárult ahhoz, mennyi tagjának, szövetkezet dolgozói, akik ez hogy ma jó eredményekről évben elsőként nyerték el számolhatunk be. megyénkben 1961. II. félévi munkájuk eredményeként a ösztönző hatásúak­Kiváló Foldmuvesszovetke- J ^ lenni céIkitűzéseinl zet” címet. A tanácskozáson ‘ff, ,. -uff, -*.0. megjelentek Molnár Károly kiTszocialista versenyek je- "SS, inffoOS?Se*t ,az ügyvezető bal a kis közösségből fejlő­1962. I. feleveben a szó vet ke a reakciót, a lakos­_ . T, „ ... .. , zeti vagyon meg fokozottabb Zemeny József a körzeti fold- védelmét és növetósét, vala­muvesszovetkezet elnöke, va- ^ leltárhiányok és a fe­lammt az országos, megyei es , - , , _. Ac lelotlen károkozás megszünte­tését tervezzük, minden bol­tunkban. Ezeken, felül emelni meg. Ahhoz, hogy az elnyert vándorzászlót meg is tarthas­sák, szükséges a SZÖVOSZ V. Kongresszusa határozatai­nak megtanácskozása és kö­zös megvalósítása. Ennek ér­telmében nemcsak jó mun­kát, hanem önmaguk szocia­lista emberré való alakítását — Nagy megtiszteltetés, is vállalniok kell a körzet hogy elnyerték a „Kiváló bolthálózatában dolgozóknak, „ „ . , , Földművesszövetkezet” cí- és szükség van a vezetők he­. ,“ Munkave^scn^.ei, nek; , met, büszkék lehetnek rá lyes irányítására, okosságára „rvivaio roiumu vessző verne- J°voben u osztonzo hatasuak- _ mondotta Molnár elv- is. „ff;, . 4 At - ff ff nak kell lenni, célkitűzéseink ,, .q,, zet” címet. A tanácskozáson _ ___társ. — 1948-ban nyolc pa­a SZÖVOSZ elnökhelyettese, Pilinyi László a MÉSZÖV, Kelemen József az FJK és ság ellenállását és a gazda­sági nehézségeket leküzdve, az a bolthálózat, amely ma már bőséges és változatos , ... áruval látja el a községek László főkönyvelő es meg har­népét. Ez a siker nemcsak S1™?*®“ Beszéde után Molnár Ká­roly elvtárs átadta a föld­művesszövetkezetnek a KPVDSZ vándorzászlaját és dicsérő oklevelét. Pénzjuta­lomban részésültek Zemény József ügyvezető, Wéber László üzemágvezető, Győré járási szakszervezet és KPVDSZ vezető funkcioná­riusai kívánjuk a gazdasági vezetés '^műve^zövebkeieteinkíTk a szakszervezet Misik ff) „ \ .... színvonalat es jobb eredme- . . . hanem István boltvezetőnek két he­foldmuvesszoyeüíezet 1961 igyekszünk elérni a ir„n,v rwene­evi munkáját Zemeny József példaként elnök ismertette. — A második félévi mun- ‘ff"“ ff“’.ff't mára is, amelyen: ma meg ff'",'*““ “ “.""'ffVffffff kaverseny értékelésénél meg- "em a . ^táji gazdasagok kezde’ti Droblémák megol- nak két hetes siófoki udules- ------bevonásává! is. dásán fáradoznak. re adott beutalot kulon ^ e iübuuüöi, iiddicui szolgálhat fiatal tes bratislavai, Kulik Ferenc­felvásáriás és értékesítés te- teiroeíőfeWtkezeleink "szá- - ^ konyhavezetőnek két he- ren nemcsak a tsz-ek, ha- 4o amelyek ma még ^es hévízi, Kulich Mihalyne­hogy minden teljesítettük, Zemény József beszámolója* - Most, Hogy tavalyi ver­Alapíthattuk, vállalásütllkat 1 leijeöiGtJinGUitt., Zjtamtaiiy ouz-öcl uca^amviuja — j-val/oi,, xiv&j- w.vt^ , , , , , — mondotta Zemény elv- után Molnár Károly, a senyvállalásaikat teljesítették gyártásiéért dip^retet. vMa­társ. — Ez idő alatt nyerte SZÖVOSZ elnökhelyettese a földművesszövetkezet dől- pénzjutalmat Kp . el a ruházati és a vegyes- tolmácsolta az Országos Föld- gozói — jelentette ki a to- ff,aaal' JO|ian. ioí;n bolt „a Szocialista Brigád” művesszövetkezeti Tanács és vábbiakban az elnökhelyet- osuriK istvan. a vendéglő pedig a „Kiváló a SZÖVOSZ üdvözletét a tes — nem állhatnak itt kemény

Next

/
Oldalképek
Tartalom