Nógrádi Népújság. 1962. március (18. évfolyam. 18-25. szám)

1962-03-03 / 18. szám

ÓGRÁDI VILÁG PROLETÁRJAI, EGYESÜLJETEK! Népújság AZ MSZMP NOGRÁD MEGYEI BIZOTTSÁGA ÉS A MEGYEI TANÁCS LAPJA XVIII. ÉVF. 18., SZÁM. ÁBA: 6« FILLÉR 1962. MÁRCIUS 3. Több mint 660 millió forintra növekedett a szövetkezetek közös vagyona Mór az idei feladatokat vitatják a tsz-közgyűléseken A megyei pártbizottság és a megyei tanács mezőgazda- sági osztálya a napokban megvitatta termelőszövetke­zeteink elmúlt évi munkáját és az idei esztendő legfonto­sabb feladatait. Az elmúlt évben 148 termelőszövetkeze­tünk gazdálkodott és készí­tett zárszámadást, értékelve az elmúlt évi munkát. A zárszámadási közgyű­lések már valamennyi ter­melőszövetkezetben befe­jeződtek. Most már meg­állapítható, hogy a 148 termelőszövetkezetből 145 eredményesen zárta az évet. Az 1950-as évi 21 mérleg­hiányos termelőszövetkezettel szemben az idén mindössze 3 olyan termelőszövetkeze­tünk van, amelyek mérleg­hiánnyal zárták az elmúlt évet. Azok az intézkedések, ame­lyeket a párt és tanácsi szer­vek az elmúlt év elején hoz­tak, igen jó hatással voltak a szövetkezeti gazdálkodásra. Az, hogy a gazdálkodás fej­lesztésére fordított beruházá­sok lényegében időben befe­jezést nyertek, megteremtet­ték a lehetőségét annak, ogy a szövetkezetekben meg­ölelő ütemben fejlődjön a növénytermesztés és az ál­lattenyésztés. növekedjék a szövetkezet közös vagyona és a szövetkezeti gazdák élet­színvonala is. Igen jó képet mutat az 1960-as évhez viszonyítva a termelőszövetkezetekben a közös vagyon alakulása is. Jelenleg 663 millió 534 ezer forint a termelőszö­vetkezetek közös vagyona, egy esztendő alatt 321 millió 425 ezer forinttal növekedett. A tehermentes tiszta vagyon egy évi növekedése is meg­haladja a 100 millió forintot és jelenleg 242 millió 451 ezer forintot tesz ki. Nem kielégítő azonban az a kép, amelyet a beruházott vagyon alakulása mutat. Probléma­ként jelentkezik e téren, hogy a beruházásra fordított érté­kek viszonylag hosszú idő alatt térülnek meg egy-egy termelőszövetkezetben. A szövetkezeti gazdálkodás fejlődése lehetővé tette, hogy munkájuk után megfelelő jövedelemhez is jussanak a szövetkezeti tagok. Az el­múlt évben végzett munka után termelőszövetkezeteink közel 2 millió 100 ezer forin­tot osztottak ki munkaegy­ségrészesedésként a szövetke­zeti tagok között. Emellett meghaladta az ötmillió forintot az az összeg is, amelyet tavaly természet­ben és készpénzben pré­miumként kaptak a szö­vetkezeti gazdák. 1960- ban még 7 millió 54 ezer forint volt az az összeg, amelyet földjáradékként fi­zettek ki a termelőszövetke­zetek azoknak a tagoknak, akik földdel jöttek a szövet­kezetbe. Az elmúlt évben kö­zel 11 millió 400 ezer forin­tot fizettek ki ilymódon a termelőszövetkezeti tagoknak. Az idei gazdasági év új feladatokat ró a termelőszö­vetkezeti gazdaságok elé. Az idén tovább haladunk a nagy­üzemek kialakítása elé. Még 1961- ben 500 létesítmény ké­szült el a termelőszövetkeze­teknél. az idén már koncent­ráltabb lesz az építkezés, s nem egészen 200 létesítményt készítünk. Az állattenyésztésben na­gyobb szerepet kap a béke jegyében ünnepeljük március nyolcadikét Már megyeszerte javában folynak az előkészületek a Nemzetközi Nőnap idei év­fordulója megünneplésére. Ebben az évben a. XXII. kongresszus határozata szel­lemében a béke jegyében ün­nepeljük a Nemzetközi Nő­napot. Már februárban megkez­dődtek a gyűléssorozatok az üzemekben, hivataloikban, a két városban, a bányate­lepeken, községekben és ter­melőszövetkezetekben. Több községben zenei estek, élménybe­számolók, irodalmi estek formájában beszélgettek el az asszonyokkal a legje­lentősebb nemzetközi ese­ményekről. A gyarmati népek harcai iránti szolidaritás jegyében 12 helyen tartottak vietnami, kubai, ghánai, illetve algériai napot. Salgótarjánban március 7- én rendezik meg a már ha­gyományos központi ünnep­séget. Az ünnepségre meghív­tak szovjet asszonyokat is. Az ünnepi beszédet Jedlicska Gyula az MSZMP Salgótarjáni Vá­rosi Pártbizottságának titkára tartja majd. A községekben és bányatele­peken már a hónap első nap­jaiban megkezdődtek az ün­nepi nőgyűlések. nagyüzemi tenyészetek ki­alakítása, a szövetkeze­tek társulása egy-egy ál­latfaj tenyésztésére, hiz­lalására. A növényter­mesztésben ugyancsak a szakosítás, a nagyüzemi jelleg kerül előtérbe. Termelőszövetkezeteinknél már megkezdődtek a terv jó­váhagyó közgyűlések. Ezeken a közgyűléseken nemcsak a termelési terveket vitatják meg a szövetkezeti gazdák, hanem azokat a lehetősége­ket is megbeszélik, amelyek feltétlenül fontosak a ter­melési tervek teljesítéséhez. Az idén valamennyi termelő- szövetkezetben anyagilag is érdekeltté teszik a tagokat a magasabb termés- és termék­hozamok elérésében, s az anyagi ösztönzést, a premi­zálást már a tervjóváhagyó közgyűlésen megbeszélik. A betegellátás javításáról, a táppénzes állomány csökkentéséről BESZÉLGETÉS AZ EGÉSZSÉGÜGYI OSZTÁLY VEZETŐJÉVEL A múlt év azonos idősza­kához viszonyítva bizonyos fokú csökkenés tapasztalható a táppénzes állományban le­vők arányszámában. Azon­ban még mindig elég magas a betegek, táppénzesek szá­ma, sok feladatra, hathatós intézkedésre van szükség, hogy a továbbiakban is ked­vezően alakuljon az ilyen irányú statisztika. Felkeres­tük dr. Bánhegyi Istvánt, a megyei tanács egészségügyi osztályának vezetőjét, hogy megkérdezzük: mit tettek eddig az egészségügyi szervek a betegállomány csökkenté­séért, és milyen intézkedése­ket terveznek a következő időszakra. — Melyek az eddigi in­tézkedések és milyen szer­vek kapcsolódtak be a táppénzállomány csökken­tésére, elősegítésére? — A legfontosabb a lakos­ság alapellátásának biztosítá­sa — kezdte nyilatkozatát az egészségügyi osztály vezető­je. — Ennek érdekében igyekszünk feltölteni a kör­zeti orvosi állásoijat. A pász­tói járásban már minden ál­lást elfoglaltak orvosaink, a szécsényi és balassagyarmati járásban egy-egy üres kör­zeti orvosi állás van még. Salgótarján városban és já­rásban még két orvost vár­nak a körzetek. Ilyen irányú feladataink megoldását úgy igyekszünk megszervezni, hogy a kórházi orvosokat próbáljuk vidékre kihelyezni. Az elmúlt év folyamán 10— 12 állást töltöttünk be, ami gyakorlatilag azt jelenti, hogyha nem lett volna elha­lálkozás, nyugdíjazás, másho­vá költözés, már nem is len­ne hiányunk. — Mit tesznek az egész­ségügyi szervek a beteg- ellátás javítására, az or­vosok szakképzésének fo­kozására? — Mindenekelőtt törek­szünk a körzeti orvosi mun­ka minőségét is javítani. Ha­vonta tartunk szakmai to­vábbképző előadásokat ré­szükre. Itt értékelik a táp­pénzállomány helyzetének alakulását és megtárgyalják a konkrét feladatokat is. Igyekszünk a felülvizsgálat munkáját is javítani. Ered­mény: amíg eddig általában a felülvizsgálat által kereső- képtelennek minősített és döntőbizottsághoz fellebbezett betegek felét visszavették keresőképtelennek, napjaink­ban a döntőbizottsági esetek száma csökkeni tendenciát mutat. Ez tehát a felülvizs­gálás javulását jelenti. Igyek­szünk szakmai módszereket is adni. Hetenként egyszer a felülvizsgálaton a belgyó­gyász szakorvos minőségi fe­lülvizsgálást végez. A körze­ti orvosok jelentései alapján a járási, városi főorvosok és rendelőintézeti főorvosok he­tenként egyszer értékelik a táppénzállomány alakulását. Ahol indokoltabbnak látszik — például hirtelen emelke­dett a táppénzes betegek szá­ma — ott rendkívüli felül­vizsgálatot is tartanak. Kü­lönös súlyt helyezünk a bá­nyászok táppénzes helyzeté­nek alakulására. A szénbá­nyászati tröszt, az SZMT és a salgótarjáni rendelőintézet Sajót tervek alapján fejlődslí szén medencénk A Nógrádi Szénbányászati Tröszt tervezői részlegére — mint minden évben — 1962- ben is nagy feladat hárul. A tavalyi 31 millió forinttal szemben ez évben mintegy 35 millió forint értékű beru­házási munkára kell elkészí­teni saját terveiket. A tervező részleg ez évi munkáját a bányászati terve­zési munkálatok mellett a magasépítési kivitelezés, a gépészeti, a villamossági, út-, vasút- és teleprendezés, viz- és csatornázás képezi. A bá­nyászati tervezésben fő helyet foglal el a Margit VIII. új bányanyitás programjának el­készítése, a ménkesi légellátás rekonstrukció és a ventillátor méretezése. a Medve-akna, Mizserfa-dél, Duclos, Szék­völgy II. bányák beruházási programjának átárazása. Igen nagy teret foglal el a tervezési munkában a magas- énítési kivitelezés. A tervező részlegnek ebben az évben meg kell oldani a tiribesi kompresszorház. a forgácsi önmentőkészülék-raktár, a mizserfai salakfelvonó gép­ház. az ilonabányai melegedő magasépítési munkálatainak tervezését. A tervezésben he­lyet kap a felújítási munkák kivitelezése is. Ebben külö­nösképpen kiemelkedik a szo­ciális és kulturális tervezés, mint pl. a Salgótarjáni Bá­nyász Művelődési Otthon épü­Megyei küldöttgyűlést tart a MÉSZÖV Az Országos Földműves- szövetkezeti Tanács 1961 de­cember 8-án tartott ülésén határozatot hozott a SZÖ- VOSZ V. kongresszusának összehívásáról, melynek meg­rendezésére március 29—30— 31-én kerül sor. Ezt megelő­zően a SZÖVÖSZ Igazgatósá­gának határozata alapján a földművesszövetkezeti mozga­lom minden szervezeti szint­jén meg kellett tartani me­gyénkben is a kongresszust előkészítő tagértekezleteket, valamint a köz- és küldött- gyűléseket, amelyeken újjá­választották a vezetőségek, felügyelőbizottságok és vá­lasztmányok tagjait, és meg­választották a járási, illetve megyei küldötteket. Mindezeket követően tart­ja meg Salgótarjánban a MÉ­SZÖV ma délután 1 órai kez­dettel a felszabadulás óta ha­todik küldöttgyűlését. A más­fél napra tervezett tanácsko­záson a földművesszövetkeze­ti mozgalom megyénkben 1957 óta elért eredményeit, az ez idő alatt tapasztalt hiá­nyosságokat és a következő évek munkájának további irányvonalát tárgyalják meg a 46 000 tagot számláló moz­galom képviselői. A gyűlés be­fejező napirendi pontja a MÉSZÖV választmányának újjáválasztása, valamint a SZÖVÖSZ V. Kongresszusán résztvevő küldöttek megvá­lasztása lesz. leiének felújítása, a tordasi fürdő, több lakóház felújítá­sának előkészítése. Külön feladat a tröszt ter­vezőrészlege előtt a bányák gépészeti tervezése. Ilyen lesz a mátranováki bányaüzemhez tartozó Csurgó-táró előtörő- és válogató-szalag, a Pálhegy III. bányaüzem földalatti kör­buktató, a tiribesi kompresz- szorház gépészeti, a kistere- nyei bunker és feladóállomás kivitelezéséhez szükséges ter­vek elkészítése. A gépészet terén is több felújításra ke­rül sor 1962-ben, melynek ter­veit a tröszt saját kebelén belül valósítja meg. Ilyen többek között a rónai kötél­pálya, a zagyvái osztályozó állványozásának, a kistere- nyei osztályozó tetőszerkezeté­nek felújításához szükséges tervek elkészítése. A tröszt tervezőrészlege ma már ott tart, hogy a legkü­lönbözőbb munkák kivitele­zéséhez szükséges terveket is elkészíti. így például a vil­lamosság területén kiemelke­dik a tiribesi kompresszorház energiaellátása, a Margit lej­tősakna és Király-táró közötti vasút villamosításának terve, avagy a csaknem teljes mén­kesi villamossági rekonstruk­ció elkészítése a külszíni vi­lágítástól a transzformátor- és a kábelszerelésen keresz­tül. Jelentős az a tevékenység amelyet a tervezőrészleg az út-, vasút- és tereprendezés területén végzendő munkákra ebben az évben elkészít. A tervezőrészleg munkája alap­ján kerül sor a Salgótarjáni Szolgáltató Vállalathoz tartozó vasutak felújítására, a Gusz­táv bányatelepi bekötőút és a kisterenyei bekötőút kor­szerűsítésére. A többi között tovább folytatják a víz- és csatornaművek felújítását is — éppen a tröszt saját ter­vei alapján. Ilyen például a tordasi kút mélyítése, a mizserfai vízvezetékhálózat felújítása, vagy pedig a já- nosaknai ideiglenes, majd a végleges vízvezeték megol­dása. A tröszt saját tervezésével csaknem 3 millió forintos ter­vezési megtakarítást tud el­érni ebben az évben. illetékes szervei között egé­szen szoros munkakapcsolat alakult ki. Közös kiszálláso­kat végeznek, egy-egy köz­ponti üzemrészben megnézik a táppénzes helyzet alakulá­sát, orvosi, szakszervezeti és üzemi szempontból vizsgálva a dolgot. — Az egyes egészségügyi szervek hogyan segítik a körzeti orvosokat munká­juk végzésében és hogyan, milyen eredményekre ve­zettek az eddigi intézkedé­sek? — Felsőbb szerveink hoz­tak egy olyan intézkedést, hogy a négyezer lélekszám- nál magasabb körzeteket újabb körzeti ox-vosi állások betöltésével csökkentik. Az idén négy új körzet szerve­zésére kaptunk lehetőséget de a javulást segíti elő a négy­órás orvosi írnokok és a nyolcórás házibeteg ápolók megszervezése. (Bár őszintén meg kell mondani, szakkép­zett középkáderekben még hiányt szenvedünk.) Ide tar­tozik az is, hogy rendezték a körzeti orvosok ügyeleti diját és ugyancsak rendezték a kiszállási költségek össze­gét is. Mindezek mellett a korszerű gyógyításhoz szük­séges összes gyógyszerek ren­delkezésre állnak, gyógyszer- ellátásunkban nincs fennaka­dás. Az egyes egészségügyi szervek nagy szerepet tulaj­donítanak a betegségek meg­előzésének. Ezt célozzák a vö­röskereszt által száz számra tartott egészségügyi előadá­sok, és az alapos felvilágo­sító munka egyaránt. Ennek következtében az emberek bíznak az orvosokban, már a betegség elején felkeresik, hogy elejét vegyék nagyobb, tartc-nbb betegségeknek. Egészségügy! dolgozóink át­érzik felelősségüket és több­ségük áldozatot nem kímélve fáradozik a fentebb felsorolt feladatok megvalósításán — fejezte be nyilatkozatát dr. Bánhegyi István. ÉLETMENTŐK Kormányunk egészségügyi po­litikája tette lehetővé, hogy a betegellátás további javítása cél­jából a közelmúltban új mentő­állomást létesítettek megyénk egyik legnagyobb bányásztelepü* lésén, Nagybátonyban. A men­tők azóta is becsülettel végzik munkájukat, sok életet mentet« tek már meg. Vanó Károly ápoló a késő esti órákban is ügyeletet tart. A tele­fonon sürgős segítséget kérnek. Néhány pillanat múlik csak el, s Villányi László gépkocsivezető - ápolójával együtt - elindul a mentőautóval. Naponta egyéb­ként 18-20 riasztáson vesz részt, s nem kevesebb, mint kilométert utazik mentőautójával.

Next

/
Oldalképek
Tartalom