Nógrádi Népújság, 1961. augusztus (17. évfolyam, 61-69. szám)

1961-08-02 / 61. szám

Ifa. __PROLETÁRJAI, EGYESÜLJETEK! NÓ GRÁDI ■ ¥¥¥»¥ »»»*»¥¥»¥-¥¥■■¥»■¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥­Népújság AZ MSZMP NÚGRAD MEGYEI BIZOTTSÁGA ES Á MEGYEI TANÁCS LAPJA XII. ÉVFOLYAM, 61. SZÁM. ÁRA: 60 FILLÉR 1961. AUGUSZTUS 2. „A háború száműzése, az örök béke megteremtése a kommunizmus történelmi küldetése...“ (Az SZKP új programjának tervezetéből) í ► ***************************** *************************************v 2 A szovjet emberek mai nemzedéke a kommunizmusban fog élni A TASZSZ kivonatos ismertetője a Szovjetunió Kommunista Pártja új programjának tervezetéről Moszkva (TASZSZ), július 30-án közzé­tették a Szovjetunió Kommunista Pártja programjának tervezetét. Az SZKP Központi Bizottságának júniusi plénuma egyhangúlag jóváhagyta a program tervezetét. A plénum határozatának értel­mében a programtervezetet a Szovjetunió minden kommunistája, valamennyi dolgozója Bevezetés A programtervezet bevezetése elöljáróban hangsúlyozza: a Nagy Októberi Szocialista Forradalom új korszakot nyitott az emberi­ség történetében: a kapitalizmus pusztulá­sának és a kommunizmus megszilárdulásá­nak korszakát. A tervezet bevezető része a továbbiakban rámutat, hogy a nemzetközi forradalmi moz­galom középpontja a XX. sz. elején Orosz­országba tevődött át. Oroszország hősi mun­kásosztálya a Vlagyimir Iljics Lenin vezette bolsevik párt irányításával e mozgalom él­csapatává vált. A tervezet ezzel összefüggésben kiemeli: az 1903. évi II. pártkongresszuson elfogadott első program, amely Oroszország munkásosz­tályát és valamennyi dolgozóját harcba hívta a cári önkényuralom megdöntéséért, majd I. rész A kapitalizmusból a kommunizmusba való átmenet — az emberiség fejlődésének útja elé terjesztik széleskörű megvitatása végett, s végső megtárgyalásakor figyelembe veszik a vita eredményeit. A párt új programját az SZKP XXII. kongresszusa elé terjesztik megvitatás és jóváhagyás végett. A programtervezet beve­zetésből és két részből áll. Az alábbiakban közöljük a tervezet tartalmi összefoglalóját. pedig a burzsoá-rendszer megszüntetéséért és a proletárdiktatúra megteremtéséért. Meg­valósult, ugyancsak valóravált a párt 1919. évi VIII. kongresszusán elfogadott második program is, amely kitűzte a szocialista tár­sadalom felépítésének feladatát. A Szovjetunió Kommunista Pártja napja­inkban fogadja el harmadik programját: a kommunista társadalom felépítésének prog­ramját. A kommunizmus történelmi hivatást telje­sít: mentesít minden embert a társadalmi egyenlőtlenségtől, az elnyomás és kizsákmá­nyolás minden formájától, a háború szörnyű­ségeitől, s a földön békét, munkát, szabadsá­got, egyenlőséget és boldogságot teremt min­den nép számára. Az emberiség világtörténelmi jelentőségű fordulata a kapitalizmustól a szocializmus felé, amelyet az októberi forradalom indított el, a társadalom fejlődésének törvényszerű eredménye. A tervezet első része hangsúlyozza: a ka­pitalizmus belépett utolsó szakaszába: a mo- nopólkapitalizmus, az imperializmus szaka­szába. Az imperializmus rothadó és haldokló kapitalizmus, a szocialista forradalom előes­téje. A kapitalista világrendszer egészben véve megérett a proletariátus szocialista forradalom számára. A tervezet ezután taglalja az októberi for­radalom világtörténelmi jelentőségét, mély­rehatóan elemzi azt az utat, amelyet a szov­jet nép a szocializmus győzelméig a Szovjet­unióban megtett, s levonja ez út legfőbb ta­nulságait. A tervezet megállapítja: a Szov­jetunió tapasztalata bebizonyította, hogy a népek csupán a szocialista forradalomnak és a proletárdiktatúra megvalósításának ered­ményeként juthatnak el a szocializmusba. A Szovjetunió tapasztalata teljesen igazolta azt a marxista—leninista tanítást, amely a kommunista pártnak a szocialista társadalom megteremtésében és építésében betöltött dön­tő szerepéről szól. A tervezet ezután leszögezi: a Szovjetunió a kommunista építés feladatait nem egye­dül, hanem a szocialista országok testvéri családjában oldja meg. A német fasizmus és a japán militarizmus szétzúzása a második világháborúban a Szov­jetunió döntő szereidével — kedvező feltéte­leket teremtett ahhoz, hogy sok európai és ázsiai ország népei megdöntsék a kapitalis­ták és földesurak hatalmát. A szocializmus építésének útjára léptek Albánia, Bulgária, Magyarország, a Német Demokratikus Köz­társaság. a Vietnami Demokratikus Köztár­saság, Kína, a Koreai Népi Demokratikus Köztársaság, Lengyelország, Románia, Cseh­szlovákia, s még korábban a Mongol Népköz- társaság népei, s a Szovjetunióval együtt megalapították a szocialista tábort. A szo­cializmus útjára lépett Jugoszlávia is. A jugoszláv vezetők azonban revizionista poli­tikájukkal szembe állították Jugoszláviát a szocialista táborral és a nemzetközi kommu­nista mozgalommal, s előidézték azt a ve­szélyt, hogy a jugoszláv nép elveszti forra­dalmi vívmányait. Az európai és ázsiai országok szocialista forradalmai újabb hatalmas csapást mértek az imperializmus állásaira. Különösen nagy jelentőségű volt a forradalom győzelme Kí­nában. Az európai és ázsiai országok forra­dalmai 1917. októbere után a világtörténe­lem legnagyobb eseményét alkotják. A társadalom-politikai szervezetének új formája keletkezett: a népi demokrácia a proletárdiktatúra egyik formája. Ez a szo­cialista forradalom fejlődésének sajátosságát fejezte ki olyan viszonyok között, amikor az Imperializmus meggyengül, az erőviszonyok a szocializmus javára változtak meg, kifeje­zésre jutottak benne az érdekelt országok történelmi és nemzeti sajátosságai is. Kialakult a szocialista világrendszer: a szocializmus és a kommunizmus útján ha­ladó, a közös érdekek és célok egységében összeforrt, a nemzetközi szocialista szolidari­tás szálaival szorosan összefűzött szabad és független népek társadalmi, gazdasági és politikai együttműködése. A szocializmus építésének elszigetelt, a szocialista országok világméretű együttmű­ködésétől elkülönülő irányzata elméleti te­kintetben nem helytálló, mert ellene mond a szocialista társadalom objektív fejlődési törvényeinek. Gazdasági tekintetben káros, mert a társadalmi munka tékozlására, a ter­melés növekedési ütemének csökkentésére, s az országnak a kapitalista világtól való függőségére vezet. Politikai tekintetben reak­ciós és veszélyes, mert nem összeforraszt] a, hanem elválasztja egymástól a népeket az Imperialista erők egyesített frontjával szem­ben, táplálja a burzsoá-nacionalista irány­zatokat s végső soron a szocialista vívmányok elvesztésére vezethet. A szocialista világrendszer magabiztosan halad a döntő győzelem felé a kapitalizmus­sal vívott gazdasági versenyben. Már a leg­közelebbi időszakban biztosítja felsőbbségét a kapitalista világrendszerrel szemben a tel­jes ipari és mezőgazdasági termelés tekinte­tében. Még fokozottabban megnövekszik a szocialista világrendszer hatása a társadalmi fejlődésnek, a béke, a demokrácia és a szo­cializmus érdekében való menetére. A tervezetben fontos helyet kap a jelen­kori világkapitalizmus válságának elemzése. Az imperializmus a hanyatlás és a pusz­tulás időszakába lépett — állapítja meg a tervezet. — A bomlás feltartóztathatatlan folyamata tetőtől talpig úrrá lett a kapita­lizmuson, kiterjed gazdasági és állami rend­szerére, politikájára és ideológiájára. Az im­perializmus végérvényesen elveszítette hatal­mát az emberiség többsége felett. Az embe­riség történelmi fejlődésének fő tartalmát, fő irányát és fő sajátosságait a szocialista világrendszer, azok az erők határozzák meg, amelyek az imperializmus ellen, a társada­lom szocialista átalakításáért harcolnak. Az első világháború és az októberi forra­dalom előidézte a kapitalizmus általános válságát. A második világháború és a szo­cialista forradalmak során számos európai és ázsiai országban kibontakozott a kapita­lizmus általános válságának második szaka­sza. A világkapitalizmus most e válság új, harmadik szakaszába lépett. Ennek az új szakasznak az a legfontosabb sajátossága, hogy nem világháború folytán bontakozott ki. A tervezet a továbbiakban megállapítja, hogy az imperializmus korszakában az ál­lami monopolkapitalizmus nagy arányban kifejlődik, majd elemzi a kapitalizmust marcangoló legmélyebb ellentmondásokat, rámutat, hogy az állami monopolkapitaliz­must hallatlanul fokozza a militarizmus. A militarizmus, miközben a monopolisztikus burzsoázia egyes csoportjait gazdagítja, ugyanakkor a nemzőitek kimerülésére, a népek elnyomorodására vezet. Napjainkban a nemzetközi reakció fő pillére az Egyesült Államok monopolisz­tikus burzsoáziája, mely a kapitalizmus „megmentőjének” szerepét vállalta. A ter­vezet ezzel kapcsolatosan leszögezi, hogy a monopolisztikus burzsoázia még nukleáris fegyverrel sem képes szembeszállni a tör­ténelmi fejlődés megmásíthatatlan mene­tével. Az emberiség nem akar és nem fog megbékülni a kapitalizmus történelmileg elavult rendszerével. A tervezet első részének következő feje­zete a munkásosztály nemzetközi forradal­mi mozgalmával foglalkozik. A munkásosztály nemzetközi forradalmi mozgalma világtörténelmi jelentőségű győ­zelmeket aratott. Fő vívmánya a szocialista világrendszer. A győztes szocializmus a maga példájával forradalmi befolyást gya­korol a tőkés világ dolgozóinak értelmére, harcra buzdítja őket az imperializmus el­len és roppant nagy mértékben megköny- nyíti e harc feltételeit. A munkásosztály világtörténelmi külde­tésének teljesítése szempontjából fontos fel­tétel, hogy megszüntesse soraiban a sza­kadást. Az akcióegységben fellépő, össze­forrott munkásosztállyal szemben az im­perializmus egyetlen bástyája sem tud helytállni. Ugyanekkor a kommunisták bírálják a szociáldemokrácia ideológiai álláspontjait és a jobboldali opportunista eljárását, le­leplezik a szociáldemokrácia jobboldali ve­zéreit, akik nyíltan a buzsoázia mellé áll­tak, s lemondtak a munkásosztály hagyo­mányos szocialista követeléseiről. A kommunista mozgalom a különböző opportunista irányzatok ellen vívott harc­ban növekszik és edződik. A mai viszonyok között a kommunista mozgalomban a fő veszély a revizionizmus, a jobboldali op­portunizmus, mint a burzsoá befolyás visz- szattükröződése. A revizionisták tagadják a szocialista forradalom és a proletárdikta­túra történelmi szükségességét, a mar­xista—leninista pánt vezető szerepét, ki­kezdik a proletár internacionalizmus pil­léreit, a nacionalizmushoz szegődnek. A másik veszély a dogmatizmus és a szektásság, amely kibékíthetetlen ellentmon­dásban van a forradalmi elmélet alkotó fejlesztésével, a kommunistáknak a nagy tömegektől való elszakadására, elszigete­lődésére vezet, a kommunistákat passzív várakozásra kárhoztatja, vagy a forradalmi harcban balos, kalandos akciókba sodorja, akadályozza a változó helyzet helyes érté­kelését és az új lehetőségeknek a munkás- osztály, valamint az összes demokratikus erők érdekében való kihasználását, a dog­matizmus és a szektásság egyes pártok fejlődésének bizonyos szakaszában szintén fő veszéllyé válhat, ha nem harcolnak következetesen ellene. Az SZKP abból indul ki, hogy a revi- zionizmus, a dogmatizmus és a szektás­ság, a leninizmustól való bármiféle elhaj­lás ellen vívott kérlelhetetlen harc szüksé­ges feltétele annak, hogy a nemzetközi kommunista mozgalom egysége tovább erő­södjék, hogy a szocialista tábor még szi­lárdabbá váljék. A nemzeti felszabadító mozgalommal fog­lalkozó fejezeit kimondja: a világ a viha­ros nemzeti felszabadító forradalmak kor­szakát éli. A nemzeti felszabadító forra­dalmak hatalmas hulláma elsöpri a gyar­mati rendszert, alámossa az imperializmus pilléreit. A voR gyarmatok és félgyarmatok helyén fiatal szuverén államok keletkez­tek és keletkeznek. Ám a harc még nem ért véget. A kolo- nializmus bilincseit lerázó népek a felsza­badulás különböző fokán állnak. Sokan közülük a nemzeti állam megteremtése után gazdasági önállóságra és a politikai függetlenség megszilárdítására töreksze­nek. Az össznemzeti feladatok megoldásának az alapfeltétele az imperializmus elleni következetes harc. Az imperializmus arra törekszik, hogy a volt gyarmatokat és fél­gyarmatokat megtartsa a kapitalista gaz­dasági rendszerben, a esnék keretei között rögzítse egyenlőtlen helyzetüket. A mai kclonializmus fő oszlopa az Egyestelt Ál­lamok imperializmusa. A nemzeti felszabadító forradalom a politikai függetlenség kivívásával nem ér véget. Ez a függetlenség ingatag lesz és fikcióvá válik, ha a forradalom a társa­dalmi és a gazdasági életben nem vezet mélyreható változásokhoz, ha nem oldja meg a nemzeti újjászületés életbevágóan fontos feladatait. A nemzeti felszabadító mozgalmakkal foglalkozó rész kimondja: Az SZKP nemzetközi politikája egyik sarkkövének tekinti a gyarmati és félgyar­mati igától megszabadult népekkel való testvéri szövetséget. Tervezet a továbbiakban a két ideológia — a kommunista és a burzsoá ideológia — közötti harccal foglalkozik. Az imperializmus fő eszmei—politikai fegyvere az antikommunizmus, amelynek lényege a szocialista rendszer rágalmazása, a kommunista pártok politikájának és cél­jainak, a marxizmus—leninizmus tanításá­nak meghamisítása. A programtervezet mélyrehatóan, érvek­kel alátámasztva bírálja mindazon „elmé­leteket”, amelyek a burzsoá-rendszer ki­zsákmányoló természetét álcázzák, a ka­pitalizmust kendőzik, majd első részének zárófejezete a békés egymás mellett élés és az egyetemes békéért vívott harc kér­déseit taglalja. Kimondja, hogy az SZKP külpolitikai te­vékenységében fő céljának tekinti, hogy békés feltételeket biztosítson a Szovjet­unióban a kommunista társadalom felépí­téséhez és a szocialista, világrendszer fej­lődéséhez, valamint, hogy az összes béke­szerető népekkel együtt megszabadítsa az emberiséget a világméretű pusztító hábo­rúktól. Az SZKP abból indul ki, hogy a vilá­gon kialakultak és fejlődnek az egyetemes béke megőrzésére és megszilárdítására al­kalmas erők, létrejönnek a feltételek az elvileg új államiközi viszonyok megszilár­dulásához. A programtervezet szembeállítja az ál­lamok közötti kapcsolatok, alá- és fölé­rendeltségen alapuló régi imperialista mód­szerét, a nemzetközi kapcsolatok új, szo­cialista típusával. Ezután megállapítja: A szocialista államok külpolitikája, amely a békének, a népek egyenjogúságának, ön- rendelkezésének, valamennyi ország füg­getlensége és szuverénitása tiszteletbentar- tásának elvein, valamint a szocialista dip­lomácia becsületes, emberséges módszerein nyugszik, egyre növekvő befolyást gyako­rol a világhelyzetre. Korunk alapvető kérdése: a háború és béke kérdése. A háborús veszély egyedüli forrása az imperializmus. Az imperialista tábor a (Folytatás 2. oldalon.)

Next

/
Oldalképek
Tartalom