Nógrádi Népújság, 1961. május (17. évfolyam, 35-43. szám)

1961-05-06 / 36. szám

Köszöntjük a felszabadulásának évfordulóját ünneplő Csehszlovákiát és az NDK-t Beszédes számok az NDK fővárosának 1961. évi népgazdasági és költségvetési tervéből Gyorsütemű automatizálás Az egyik lipcsei gyárban 1961-ig több, világviszonylatban is jelentős gép sorozatgyártását kezdik meg. Egyik újdonsá­guk a képen látható hidraulikus precíziós maró- és for­gácsológép A KÜLKERESKEDELEM — KID A NÉPEK KÖZÖTT A Német Demokratikus Köztársaság ma száznál több országgal tart fenn kereske­delmi 'kapcsolatokat. Negy­venhárom országgal van ér­vényben kormány-, külkeres­kedelmi kamarai, avagy bank­szinten kötött egyezménye Külkereskedelmi forgalma as utóbbi éveikben több mini négyszeresére növekedett. HÁROMN APÓNKÉNT EGY ÜJ ÜZEM 1949-től 1960-ig terjedő idő ben átlag háromnaponkén kezdte meg a termelést egy egy új ipari üzem a Néme> Demokratikus Köztársaságban Ez idő alatt ezernél jóvá több üzemet építettek újon­nan, vagy állítottak helyre. „VILÄGHATALOM” A NEHÉZGÉPGYARTASBAN Az NDK exportjában a fémfeldolgozó ipar készítmé­nyei vezetnek. A fémfeldolgo­zó ipar termékeinek 60 szá­zalékát a világ minden ré­szébe szállítják. A kohászati és gépipari termékek képez­ték a fővonzóerőt azon a 88 nemzetközi vásáron és kiállí­táson is, amelyeken az NDK 1959-ben részt vett. Az 1959. évi tavaszi lipcsei vásáron kiállított gépek megtekintése után az „American Machinist” című amerikai szakfolyóirat azt írta, hogy a Német De­mokratikus Köztársaság „mint szerszámgép-termelő már vi­lághatalommá vált a világ­piac számára.” A KIVITEL 86 SZÁZALÉKOS NÖVEKEDÉSE A Német Demokratikus Köztársaság külkereskedelmi forgalmának értéke a hétéves terv elején 14,5 milliárd már­ka volt, 1965-ben pedig már 25 milliárd márka lesz. Az előirányzott külkereskedelmi forgalomból 75 százalék a szo­cialista országokra jut, de legalább 6 milliárd keretű forgalmat a kapitalista világ­piacon bonyolítanak le. Az NDK külkereskedelmében kb. 45 százalékos aránnyal a Szovjetunió áll az első he- lyen. SZOCIALISTA KOOPERÁCIÓ Egy 1960 tavaszán a prá­gai Techno-Export és a Ber­lini Gépexport Vállalat kö­zött kötött együttműködési egyezmény is jó bizonyíték arra, milyen lehetőségek van­nak a KGST-n belüli koope­Egy érdekes csehszlovák újdonsággal, az EKR típusú in­dukciós edzőberendezéssel maximálisan 1000 millim. hosz- szúságú motor-hajtótengelyek csapágyakban futó részeinek felületi keményítése végezhető el teljesen önműködően. A felületek felfűtéséhez szükséges energiát középfrekvenciás generátor szolgáltatja. A hevít esi és hűtési munkaszakaszo­kat időrelés berendezés vezérli; a munkadarab percenként száz fordulattal forog a berendezésben. A hűtővíz-felhasz­nálás percenként 40—60 liter OGGGGOGOOOGOOOOOOOOGOGÖOOOOOGOGGOGOQOOOOOOOOOC ÍOGQOOOOQOOOOOOGOOOOOGÖOOOOOOOOOOOOÖOG Feloszlatják az Algériában állomásozó két francia ejtőernyős hadosztályt A francia kormány csütör­tökön bejelentette: feloszlatja az Algériában állomásozó két ejtőernyős hadosztályt. A lö­vőben az ejtőernyősök vegyes alakulatodban teljesítenek majd szolgálatot, a gyalog­sággal együtt. A hadügy­minisztérium hivatalos köz­leménye leszögezi azt is, hogy három ezredet, az idegen- légiósok hírhedt 1. ejtő­ernyős ezredét, valamint a 14. és 18. ejtőernyős ezre­det leszerelik. Az Uj Kína hírügynökség csütörtökön közölte a Kínai Népköztársaság kormányának a laoszi tűzszünet és a bő­vített genfi értekezlet kérdé­sével foglalkozó nyilatkozatát. A kínai kormánynyilatko­zat bevezetőül ismerteti az elmúlt napok laoszi esemé­nyeit és hangoztatja, hogy a Kínai Népköztársaság kormá­nya melegen üdvözli a laoszi törvényes kormánynak a Neo Lao Hakszat párt támogatá­sával a tűzszünet megvalósí­tására és a laoszi kérdés bé­kés megoldására tett újabb erőfeszítéseit. A nyilatkozat ezután fel­hívja a figyelmet arra a tényre, hogy az Egyesült Államok részéről még mindig komoly aka­dályokat gördítenek a laoszi kérdés békés ren­dezésének útjába. Az amerikai kormány, ahe­lyett, hogy felhagyna a laosz belügyeibe való beavatkozás­sal és a Laosz elleni agresz- szióval, az utóbbi hetekben mindkettőt fokozta. Washingtonban közölték, hogy amerikai katonai tanácsadó csoport létesült Laoszban, és az Egyesült Államok az eddiginél jó­val nagyobb arányokban szállít légi úton katonai felszerelést a laoszi láza­dóknak. Különösen súlyossá teszi a helyzetet, hogy az amerikai kormány különféle mester­kedésekkel Laoszban katonai beavatkozásra igyekszik rá­bírni a SEATO tagállamait. A Kínai Népköztársaság kormánya — folytatódik a nyilatkozat — kezdettől fogva úgy vélekedik, hogy Laosz belső problémáit magának a laoszi népnek kell minden külső beavatkozástól mente­sen megoldania. A Laoszban előállott sú­lyos helyzetet azonban az ország belügyeibe való amerikai beavatkozás idézte elő, és elképzelhetetlen a laoszi probléma megoldása anélkül, hogy az érdekelt országok ne tartanának nemzetközi érte­kezletet az amerikai beavat­kozás megszüntetésére és Laosz békéjének, semlegessé­gének és függetlenségének együttes szavatolására. Ami­kor azonban Norodom Szi- hanuk kambodzsai államfőnek a bővített genfi értekezlet megtartására tett javaslata az államok túlnyomó többségé­nek támogatására talált és kitűzték az értekezlet idő­pontját, Harriman, Kennedy elnök rendkívüli megbízottja sietve Laoszba utazott. A laoszi király pedig nem átal- lotta Norodom Szihanuk ja­vaslatát az ország belügyeibe való beavatkazásnak minősí­teni. Ez teljességgel ésszerűt­len magatartás. A nyilatkozat végül hang­súlyozza, hogy a Kínai Nép- köztársaság kormánya hatá­rozottan támogatja a bővített genfi értekezlet megtartását és kész az értekezlet összes többi résztvevőjével együtt mindent elkövetni a laoszi kérdés békés megoldására. Az angolai hazafiak folytatják előrenyomulásukat Az angolai szabadságharco­sok fegyveres járőrei csütör­tök virradóra megtámadták Songo, Anza, Pornbi, vala­mint De Janeiro Észak-ango­lai városok helyőrségeit. Ki­lenc portugál katona meg­halt. Jelentések szerint e há­rom város környékén már napok óta elkeseredett har­cok dúlnak. Nyugati hírügynökségek jelentése szerint a felkelők egységei szerdán ismét rajta­ütésszerű támadást hajtottak végre Mucaba és Damba helységek ellen. Eközben a portugál kor­mány újabb és újabb csapa­tokat irányít Angola felé. Moreira, tengerentúli ügyek­kel foglalkozó portugál mi­niszter kijelentette, hogy újabb négyezer hatonát kül­denek Afrikába. Hír Laoszból Mint az ADN jelenti, a lao­szi lázadók vezetői csütörtö­kön közölték, hogy készek május 5-én képviselőket kül­deni a Souvanna Phouma- kormány és a Neo Lao Hak­szat párt megbízottaival folyta­tandó tanácskozásokra. Ugyan­akkor azonban hangoztatták, hogy véleményük szerint a tanácskozásoknak elsősorban a tűzszünet módozataira kell összpontosulniok. léka épült fel. Az 1948 óta épült új lakások Szlovákia lakásalapjának egynegyedét teszik ki. Ez azt jelenti, hogy Szlovákiában jelenleg minden negyedik család új lakásban lakik. A lakásépítés üteme fokozatosan emelkedett. Míg 1948-ban ezer lakosra szá­mítva 3,1 lakást, addig 1957- ben már 8,5 lakást építettek. A második ötéves tervben évente ezer lakosra számítva, átlagban hét lakás épült, s ezzel Szlovákiában elérték a legfejlettebb kapitalista or­szágok színvonalát. 1959-ben az Egyesült Államokban 7,7 a Német Szövetségi Köztár­saságban 10,5 Franciaország­ban 7,1 Svájcban 6,7 Olasz­országban 5,9 Angliában 5,5 Ausztriában pedig 4,1 lakás épült ezer lakosra számítva. A széleskörű lakásépítés természetszerűleg a lakáskul­túra egyre magasabb szín­vonalában is 'megmutatkozik. Míg 1945-ben egy lakásra 4,4 lakos jutott, addig ez a szám 1960 végén 3,9-re csökkent. A harmadik ötéves tervben tovább javul ez a mutató és 1965 végén egy-egy lakásra átlagban 3,66 lakos jut. SZÁZEZER LAKOSRA 689 FŐISKOLAI HALLGATÓ Szlovákiában a második öt­éves terv éveiben igen na­gyot fejlődött az oktatás és a kulturális intézmények épí­tése. öt év alatt 184 óvoda épült több mint 16 ezer gyer­mek számára. A 9 osztályos iskolák tanulóinak száma ezen idő alatt 148 ezerrel, az osztályok száma pedig 6214-el növekedett. Jelentős változá­son mentek keresztül a főis­kolák is. 1960-ban 1955-höz viszonyítva a főiskolai hall­gatók száma 43 százalékkal növekedett és megközelítette a 28 ezret. A második ötéves terv végén Szlovákiában 100 ezer lakosra 689 főiskolai hallgató jutott. Jelentős ered­mények születtek kulturális- népművelési intézmények épí­tésében is. Míg 1937-ben Szlo­vákiában öszesen 196 film­színház állt a dolgozók ren­delkezésére, addig 1960-ban számuk 1030-ra emelkedett, a nézők száma ugyanezen idő alatt 6,5 millióról 43 millióra növekedett. Ugrásszerűen emelkedett a könyvkiadás is. A második ötéves terv utol­só évében 100 ezer lakosra számítva átlagban 42 kötet könyv jelent meg, ami világ­viszonylatban is igen magas eredmény. TÖBB MINT 200 EZER FÉRŐHELY AZ EGÉSSZÉGÜGYI INTÉZMÉNYEKBEN A csehszlovák Szocialista Köztársaság harmadik öt­éves tervében tovább széle­sedik az egészségügyi intéz­mények hálózata. A férőhe­lyek száma meghaladja a 200 ezret, az orvosoké pedig a 28 ezret. Az egészségügyi intéz­mények munkája elsősorban olyan megbetegedések leküz­désére irányul, amelyek leg­inkább veszélyeztetik a la­kosság egészségét, különös te­kintettel a fertőző, és szív- betegségekre, a véredények megbetegedéseire, a rosszin­dulatú daganatokra, a légző­szervek megbetegedésire, reu­mára, valamint az ideg és lelki bajokra. iKelet-Berlin városi képvi­selőtestülete kétnapos ta­nácskozáson foglalkozott a népgazdasági terv célkitűzé­seivel és a költségvetés kér­déseivel. A tanácskozáson a város központjának felépíté­séről is sok szó esett. Néhány beszédes szám az idei tervek­ből: Az ipari termelést 7,4 szá­zalékkal fokozzák 1960-hoz viszonyítva. Az ipari termé­kek értéke eléri az 5,2 milli­árd márkát. A villamosipar 15,9, az ál­talános gépipar 22,9 és az építőanyagipar 12 százalékkal növekszik, 1960-hoz képest. A kelet-berlini helyiipar­nak 614,3 millió márkát bo- : csátanak rendelkezésére a meglévő ipari létesítmények : fenntartására, illetve új ka- ] pacitások létrehozására. Ez a tavaly felhasználtnál 25 szá- ; zalékkal nagyobb összeg. Idén 10 210 lakás építését fejezik be határidőre. Idén építik fel először a lakásokat a hozzátartozó berendezések­kel — üzletekkel, bölcsődék­kel stb. — folyamatos mód­szerrel, szériaépítkezéssel. A Berlinhez tartozó mező- gazdasági üzemek idén töb­bek között 6,5 millió darab tojást és 14 000 tonna tejet szállítanak a kereskedelem- ' nek. A mezőgazdasági üzemek ■ sok új gépet kapnak, többek között 29 traktort és 8 kom­bájnt. Az ipari áruk forgalma 80 millió márkával, vagyis 4,8 százalékkal, az élelmiszerek és élvezeti cikkek forgalma 60 millió márkával, illetve 3 százalékkal növekszik, 1960- hoz viszonyítva. így például 17 000 hűtőszekrényt (16,9 szá­zalékkal többet, mint 1960- ban), 14 000 mosógépet (18,9 százalékkal többet, mint ta­valy) fognak árusítani az üz­letek. Friss gyümölcsökből például 26 400 tonna kerül eladásra, 17,3 százalékkal több, mint 1960-ban. A bölcsödéi férőhelyeket 1278-al, a napközi férőhelyeit 1421-el gyarapítják ebben az évben. A népművelés, a tudomány és kultúra, az ifjúság támo­gatásának, az egészségügy és a szociális ügy céljaira la­kosonként számítva' 487 már­kát biztosítanak a főváros költségvetéséből. Végül még egy beszédes számadat: az NDK fővárosá­nak tavalyi költségvetése 63,2 millió márka felesleggel zá­rult. Az idei költségvetés ke­rete 65 millióval haladja meg a tavalyit és megköze­líti a kétmilliárd márkát. A költségvetés 34 millió márka felesleget irányoz elő, míg Nyugat-Berlin költségvetése 40 millió márka hiányt. csensziovaKiaoan a narrna- dik ötéves tervben tovább folytatódik az automatizálás, különösen a termelési folya­matok automatizálása. Csehszlovákiában már a második ötéves tervben szá­mos iparágat automatizáltak. A vegyiparban például komp­lex módon automatizálták a butil-alkohol és a cikloheksza- nol gyártását. Részben auto­matizálták a kénsav-, a szu­perfoszfát-, a nitrogén-, a szintetikus benzin- és a mű­anyaggyártást. A gépipari üzemekben 15 automata gépsor dolgozik a textilipar pamutfeldolgozó üzemeiben, a szövőgépeknek csaknem 50 százaléka auto­matagép. A harmadik ötéves terv éveiben jelentősen meggyor­sul a termelési folyamatok automatizálása. Az energeti­kai iparban befejezik a víz kazánba való adagolásának —x— MAGYAR ÉS CSEHSZLOVÁK MEZÖGAZGASAGI SZAKEMBEREK BARÁTI TALÁLKOZÓJA A JESENICEI TERMELŐSZÖVETKEZETBEN Meleg csehszlovák-magyar ba­ráti ünnepség színhelye volt csü­törtökön a Prágától mintegy har­minc kilométernyire levő Jesenice termelőszövetkezeti község. auwrnauzaiasar. Konaszai- ban valamennyi Martin-ke­mencében automata hőszabá­lyozókat helyeznek üzembe és néhány automata hengersor is megkezdi termelését. A gépgyártásban öt év alatt több mint 13 ezer új auto­mata és félautomata szer­számgépet állítanak be, köz­tük 7500 programvezérlésű gé­pet, körülbelül 1000 automata kovácsológépet és nem keve­sebb, mint 180 automata gép­sort. A Csehszlovák Szocialista Köztársaság az idén bemu­tatta legújabb sportrepülő­gépeit is. Nagy érdeklődést keltett például a kétmotoros, négyüléses Morava légitaxi, amelynek aerodinamikai és repülési tulajdonságai egé­szen kiválóak Minden negyedik család új lakásban lakik Szlovákiában A Csehszlovák Szocialista Köztársaságban 1970-ig meg­oldják a lakásproblémát. Nem véletlen, hogy egész Csehszlo­vákia, különösen pedig Szlo­vákia egy óriási építkezéshez hasonlít. Űj üzemek és léte­sítmények mellett különös gondot fordítanak á lakás- építkezésre. Szlovákiában 1948—1960-ig több mint 218 ezer lakás épült. Az újonnan épült la­kások több mint 48 százalé­kát állami szövetkezeti és vállalati lakásépítés kereté­ben építették. Egyéni lakásépítkezéssel a lakások több mint 51 száza­rációra. A két állami vállalat gépeket szállít egy szovjet színesfémkombinát felszerelé­séhez. Az NDK 160 millió ru­bel értékben főleg forgóke­mencéket, meg kohóipari malmokat szállít. A Szovjetunió és Csehszlo­vákia után Magyarország az • NDK harmadik legnagyobb • kereskedelmi partnere. Az ; NDK által szállított ipari be­• rendezéseknek jelentős részük van abban, hogy a magyar ipari termelést több mint há­romszorosára lehetett fokozni. Ugyancsak sokrétűek az NBK-ba irányuló magyar áru­- szállítmányok is. így például t textilneműt, cipőket, televí­- ziós készülékeket, konzerve- t két, meg bort szállít Magyar- . ország az NDK-nak. A Német l Demokratikus Köztársaság út­- vonalain sok száz „Ikarus” típusú autóbusz közlekedik.

Next

/
Oldalképek
Tartalom