Nógrádi Népújság, 1961. február (17. évfolyam, 9-16. szám)

1961-02-01 / 9. szám

*ííeiu~.f: 2. Állami Lev ^yaWr1-" *•» RÖuti *G PROLETÁRJAI, EGYESÜLJETEK! AZ MSZMP NÖGRAD MEGYEI BIZOTTSÁGA ÉS MEGYEI TANÁCS LAPJA XVII. ÉVFOLYAM, 9. SZÁM. ÄRA 60 FILLÉR 1961. FEBRUAR 1. Tovább növekszik a termelőtevékenység és a szolgáltatás a helyiiparban 54 MILLIÓ FORINT TERMELÉSI ÉRTÉK 1961-BEN A KÖNNYŰIPARBAN Ebben az évben jelentősei nagyobb feladatokat kell meg­oldani megyénk helyiipari vállalatainak is. A múlt év­hez képest ebben az évben a köny- nyűiparban hét százalék­kal emelkedik a terme­lékenység, s mintegy 54 millió forintos termelési érték teljesítését kíván­ják elérni. A könnyűipari vállalatok nö­vekvő termelékenysége mel­lett jelentősen emelkedik a szolgáltatás mértéke s ezen belül közvetlenül a lakosság részére végzett szolgáltatá­soké. Ebben a tervévben a tég­lagyártó üzemek 10 millió tég­lát, 400 ezer darab cserepet gyártanak, egyéb más építő­anyagok készítése mellett. Jelentős a Bútorgyártó Vál­lalat terve is, miszerint a ta­valyi évhez viszonyítva negy­ven százalékkal emelkedik a termelési érték. Az évi ter­melési értékük 8 millió négy- százezer forintot tesz ki. A könnyűipari vállalatok a megnövekedett tervfeladato­kat gazdagabb műszaki fej­lesztéssel és a most folyó norma kiigazítás segítségé­vel kívánják elérni. Az egy főre jutó teljes termelési ér­téken belül az ipari termelési érték a könnyűipari vállalatok­nál az idén tizenegy szá­zalékkal lesz nagyobb, mint tavaly. Az élelmiszeriparban a sü­tőipar területén is várhatók jelentősebb változások. Ebben az évben 3,9 százalékos ter­melési érték növekedést irá­nyozták elő, amelyből 2,2 szá­zalékot termelékenység növe­léssel kívánnak elérni. Ez többek között ázt jelenti, hogy az elmúlt évi 1760 vagon kenyérrel szemben az idén 1860 vagon, a tava­lyi 23 millió sütemény­nyel szemben az idén 28 millió elkészítését terve­zik. A megye sütőipari termé­kekkel való jobb ellátása ér­dekében még az idén új sü­tőüzemet építenek Litkén — a közeli tárgyalások ered­ményétől függ, hogy sor ke­rüljön egy másik üzem fel­építésére Kállón — valamint megkezdik a salgótarjáni ke­nyérgyár tervezését. Hz 1961. évi feladatok eredményit végrehajtásához minden !*’■* ' itt KIBŐVÍTETT ÜLÉST TARTOTT A SZAKSZERVE A Szakszervezetek Nógrád megyei Tanácsa kedden egész­napos kibővített ülést tartott Salgótarjánban, a bányász művelődési otthon nagyter­mében. A kibővített ülésen, amelyen Tőzsér K. János elvtárs, az SZMT megyei el­nöke elnökölt, részt vett Alles János elvtárs, a Magyar Szo­cialista Munkáspárt Nógrád megyei Bizottságának má­sodtitkára, Bessenyei Miklós elvtárs, a Szakszervezetek Országos Elnökségének tagja, a Postás Szakszervezet fő­titkára, Sutt Péter elvtárs, a Szakszervezetek Országos Ta­nácsának osztályvezetője, Ná­dasát András elvtárs, a Szakszervezetek Nógrád me­gyei Tanácsa vezető titkára tartott beszámolót. Nádasdi András elvtárs be­számolójában ismertette a megye ipari és mezőgazda- sági üzemei szakszervezeti bi­zottságainak elnökei, a válla­latok gazdasági vezetői — igazgatók, főmérnökök — Gépállomásainkon tavaszra készülnek A SZÉCSÉNYI TRAKTOROSOK MÁRCIUS 15-IG VÉGEZNEK A TÉLI GÉPJAVÍTÁSSAL A téli időszak közepén já­runk, már februárt mutat a naptár, nem messze van az az idő, amikor a mezőgazda­ságban megindulnak a tava­szi munkák. A tél folyamán összességé­ben dolgozó parasztságunk áttért a kisüzemi gazdálko­dásról a nagyüzemi gazdál­kodásra. Ez a gazdálkodásban tervszerűséget és gépesítést kíván. Gépállomásainkra a tavasz folyamán több munka vár mint eddig bármikor. A nagyobb feladatok el­végzése jó géppark, tö­kéletesen kijavított gé­pek nélkül nem teljesít­hető. Gépállomásaink szerelő mű­helyeiben gyors ütemben vég­zik a traktorok főjavításait és karbantartásait. Ugyanak­kor készítik a munkagépe­ket is, hogyha beköszönt a tavasz teljes felszereléssel kezdhessék el a munkát. A Szécsényi Gépállomás javítóműhelyéből a követke­zőt jelentették: annak ellené­re, hogy az alkatrész ellátás­ban hiányosságok . tapasztal­hatók januári gépjavítási ter­vüket teljesítették. Két traktor főjavítását, 10 traktor folyó javítását, 9 erőgép karbantartását végezték el. Egy traktor főjávítását és 2 traktor folyó javítását alkat­rész hiányában nem tudták el­végezni. Az erőgépek mellett 22 eke is kijavítva várja a tavaszi munkák indulását. Ezenkívül 12 garnitúra tár­csa is munkára kész állapot­ban van. A kora tavasszal szükséges gépek javítása mellett már eddig 6 cséplő­gépet is kijavítottak. A gép­állomás szerelői és traktoro­sai Ígérik, hogy a téli gépjavítást márci­us 15-re, amennyiben az alkatrészeket folyamato­san megkapják, elvégzik. A Kisterenyei Gépállomá­son a januári gépjavítás! tervet nem sikerült teljesí­teni. A fagyos idő beálltával Kedvezően alakult a csecsemőhalandóság 1960-ban TERVEK A KÜZDELEM TOVÁBBI FOKOZÁS ARA Tovább javult megyékben a csecsemőhalandóság elleni küzdelem. A múlt esztendő­ben az egészségügyi szervek erőfeszítései következtében mintegy hét tizeddel csökkent a halálozási arányszám. Ha figyelemmel kísérjük 1957 óta a csecsemőhalandó­ság alakulását, örömteli és gyors javulást tapasztalunk. 1957-ben még 8,9 százalék volt az egy éven aluli cse­csemők halálozási arányszá­ma. 1958-ban 7,3-ra, 1959-ben 5,7 százalékra, 1960-ban pe­dig további 7 százalékkal csökkent az arányszám. Az eredményhez egyebek mellett hozzájárult a mozgóorvosi szolgálat további szélesítése is. Salgótarjánban és a mun­kástelepüléseken egészen jó, a megyei átlagon jóval aluli az arányszám, viszont a me­zőgazdasági településeken még sok a javítanivaló. Ezért tovább bővítik a mozgóorvo­si szolgálatot, de segítenek a jó eredményeket elérő körze­tek orvosai is a csecsemővé­delemben, sőt a terhes ellen­őrzéseknél is. Gondoskodás történt a vé­dőnő utánpótlásról is, az idén 7, jövőre 5 új védőnő kerül a megyébe. Ez szintén jelentősen lendíthet majd e feladat megvalósításában. Ezenkívül a mozgóorvosi szolgálat — amely gyermek- és szülőorvosokböl áll — fel­adatául szabta meg, hogy egy hónapban legalább egyszer eljut a megye minden pont­jára. A munka további segí­tésére szakorvosokból álló brigád is létesült. A salgó­tarjáni kórház pedig a szé­csényi járás patronálását vál­lalta. Megyénkben az egyre ja­vuló egészségügyi munka az országos átlag fölé emelte a csecsemőhalandóság elleni küzdelem eredményeit. Ennek ellenére az egészségügyi dol­gozók további 'erőfeszítése­ket tesznek. sok gépi munkát igényeltek a termelőszövetkezetek és volt olyan nap, hogy alig volt 20—25 ember a gépek javí­tásánál. Ennek ellenére 6 erőgépet, 5 vetőgépet, 6 tár­csát, 10 hengert és 8 ekét ja­vítottak meg. Elmaradásuk pótlására a következő hetek­ben úgy szervezik a munkát, hogy ha szükséges éjjel-nappal javítják a gépeket, hogy a tavaszi munkák indu­lásakor minden gép mun­kára kész legyen. Az említett két gépállo­máson kívül a megye többi gépállomásán is szorgalmas munka folyik, jól kijavított gépekkel készülnek. szakszervezeti aktívák és megjelent államigazgatási vezetők előtt megyénk ipari és mezőgazdasági üzemeinek hároméves eredményeit, ezen belül az 1960-ban elért sike­reket. Megállapította, hogy a hároméves terv időszaká­ban a megye ipari és mező- gazdasági üzemeinek munká­sai, dolgozói eredményesen dolgoztak. Ezt mutatja, hogy a megye szocialista ipara az 1960-as év végén 18,4 százalékkal termelt töb­bet, mint a hároméves terv elején. Beszámolója második ré­szében Nádasdi András elv­'SA . <_vn népgazda- őbb feladatait is­alósításra váró fel­adatok széleskörű megvita­tása után a szakszervezeti kibővített áktívaülés megál­lapította, hogy az 1961. évi feladatok eredményes végrehajtásá­hoz minden feltétel biz­tosítva van, A kibővített aktívaülés ez­után elfogadta a Szakszerve­zetek Nógrád megyei Ta­nácsa Elnökségének irányel­veit az 1961. évi munkaver­seny feladataira. Nagyarányú vasúti korszerűsítés Hatvan-Saigótarján között A második ötéves tervben lényegesen megjavul a vas­úti közlekedés Hatvan és Salgótarján között. A kor­szerű, hézagnélküli pálya épí­tését már a korábbi években megkezdték. Ebben az év­ben további 13 kilométeres szakaszt építenek át. A Köz­lekedés- és Postaügyi Minisz­tériumtól nyert értesülés sze­rint a rekonstrukció a követ­kező években még erőtelje­sebb ütemben halad majd. A vasútvonal felújítását a MÄV az 1962—63. évekre irányozta eiő. Ez azt jelenti, hogy az egyik vágányt teljes egészében a korszerű követelményeknek megfelelően építik újra. Ugyanakkor tervbe vették a második ötéves terv kereté­ben Selyp—Nagybátony— Gyularakodó között a máso­dik vágány megépítését is. Ezt a munkát előreláthatólag 1963-ban kezdik meg és 1965- ben fejezik be. A rekonstrukció fokozottabb ütemének megindulásáig il­letve befejezéséig a Hatvan— salgótarjáni Pályafenntartási Főnökség dolgozói nagy erő­feszítéseket tesznek azért, hogy biztosítsák az egyre na­gyobb forgalom zavartalan le­bonyolítását. Az elmúlt év­ben például mintegy 100 vál­tót. kitérőt cseréltek ki ezen a vasúti szakaszon. A salgó­tarjáni külső pályaudvar for­galmi biztonsága érdekében szintén számos kitérőcserét hajtottak végre. A szalag­szerű és részben gépesített fenntartási munkák megszer­vezésével, az elavult és a háborúban teljesen tönkre­tett nagyforgalmú vasútvona­lon is sikerült átmene­tileg biztosítani az igé­nyek kielégítését. Ezt jelzik a vonal állapotá­nak javulásával együtt csök­kenő hibapontok is. A pálya­fenntartás dolgozói a múlt év második felében elért tel­jesítményükkel eleget tettek az élüzem cím eléréséhez szükséges követelményeknek. Közérdekű javaslatok a tanácstagok legutóbbi beszámolóin A tanácstagok rendszere­sen megtartott beszámolója ma már mindinkább a dol­gozók vélemény nyilvánításá­nak fórumává vált. Egy fél­év alatt például 25 025 vá­lasztópolgár hallgatta meg a tanácstagok beszámolóit. A beszámolók értékét növeli, hogy olyan problémákat tár­gyalnak meg, amelyek ,az egész megye közérdeklődésé­re számíthatnak. Többek kö­zött Cserhátsurányban. Csesztvén, Dejtáron, Kis- hartyánban, Mátranovákon, Igénylik a vegysieres növényvédelmet termelőszövetkezeteink KÖZEL ÖTEZER HOLD GYOMTALANÍTÁSÁRA SZERZŐDTEK A TSZ-EK Mezőgazdaságunkban a növényi kártevők elleni fel­készülés igen nagyfontosságú feladat. A Nógrád megyei Növényvédő Állomás már most, erőteljesen készülődik megnövekedett feladataira, hogy termelő­szövetkezeteinknek a ta­vasszal kellő időben se­gítségére siethessen. A téli napokban a gépja­vítások mellett szakmai to­vábbképző tanfolyamokat hallgatnak a Növényvédő Ál­lomás dolgozói. A permetező mesterek, Zetorvezetők új is­mereteket gyűjtenek, hogy munkájukat az eddiginél is nagyobb eredménnyel láthas­sák el. Munka az akad bőven, sőt a jelek azt mutatják, hogy ebben az esztendőben jóval több igényt kellene kielégí­teni, mint amennyire a Nö­vényvédő Állomás jelenleg képes. Eddig ugyanis a tér­melőszövetkezeteknek még mindössze 50 százaléka igé­nyelt segítséget, de a Növény­védő Állomás kapacitása — 5 ezer hold — már csaknem egészen kimerült. Kalászos területéből a csecsei Madách Tsz 100, a héhalmi Uj Élöt 300, az etesi Haladás 240, a homokíerenyei Kossuth 200, a szécsényi Rákóczi 300, a karancssági Al­kotmány termelőszövet­kezet pedig 303 holdon kérte a többek között a vegyszeres gyomirtást. A varsányi Dózsa Termelő- szövetkezet 400 hold vörös­here porzására számít, a bur­gonyabogár elleni védekezés­ben pedig a ludányhalásziak és a nógrádsápiak kérik a segítséget. Ebben az évben a megye öt járásában összesen 100 holdon simazinos, atrazinos kezeléssel gyomtalanított kí­sérleti kukorica termesztés lesz. hogy a termelőszövet­kezeti parasztság személyes tapasztalatot nyerhessen á ka­pavágás nélküli gyomtalan kukorica termesztéséről. A vegyszeres gyomtalanítás­sal termelt kukorica országos területe 1959-ben még mind­össze 300 hold volt. A kísérleti telepek után az elmúlt esztendőben a nagyüzemi gazdaságokban 3.09 holdon próbálták ki a vegyszeres gondozást, s az idén az országban 130 ezer holdon termelnek már ilymódon kukoricát. A megyei 100 holdas kísér­leti termesztést főként állami gazdaságokban végzik, mert termelőszövetkezeteink az új módszertől csak kellő gon­dossággal előkészített talajon várhatnak megfelelő ered­ményt. Nagybátonyban, Somoskőúj­falun és még más községek­ben is a tanácstagi beszámo­ló már hagyományos és a la­kosság nagy érdeklődéssel várja. Somoskőújfaluban például 120-an is részt vettek az egyik tanácstag beszámo­lóján. Érdekes az a statisztikai adat, amely a tanácstagi be­számolón való részvétel mel­lett a résztvevők aktivitását mutatja. A salgótarjáni járásban például a résztvevők kö­zül 1069-en felszólaltak és ebből 218-an olyan ja­vaslatot tettek, amely a megye gazdasági és poli­tikai helyzetét érintette. Egy másik érdekes jelen­ség is felszínre került a ta­nácstagi beszámolók értéke­lése során. A hallgatók bát­ran, őszintén beszélnek. Csé- cse, Felsőtold községekben a tanácstagi beszámolón többek között arról szóltak a válasz­tópolgárok, hogy a tsz köz­gyűlések alkalmából az idő rövidsége miatt nem tudják kifejteni véleményüket. .Azt mondták, számukra ez any- nyit jelent: el akarják foj­tani véleményüket­Kérték a tanácstagot jár­jon közbe illetékes szer­veknél, hogy végezzenek vizsgálatot ebben az ügy­ben. Ezek mellett természetesen más fontos gazdasági javas­latokat is tesznek községük fejlesztése érdekében a vá­lasztópolgárok, amelyet a ta­nácstagok a beszámolók után illetékes szervekkel tárgyal­nak meg. Érdemes tehát a tanácstagi beszámolókra gon­dot fordítani, hiszen mint a példák is mutatják a ta­nácstagi beszámolók igen jól szolgálják a tanács és a tö­megek közötti kapcsolat to­vábbi szélesítését. Modern, gépi vasalókkal vasalják a felsőruhákat is a ’ Patyolatnál.

Next

/
Oldalképek
Tartalom