Nógrádi Népújság, 1960. december (16. évfolyam, 97-104-1. szám)

1960-12-10 / 99. szám

1960. december 10. NÓGRÁDI NÉPÚJSÁG 3 A második ötéves terv indulása előtt > Az utolsó hetekhez értünk ]a hároméves terv és az ezévi ) tervfeladatok teljesítésében, j Az összkép az ipar tervtel­> jesítését illetően nem rossz, j A szocialista ipar az első > háromnegyed évben 2,6 szá- ? zalékkal szárnyalta túl ter­> melési előirányzatát, amely ’ azt jelenti, hogy október 1-ig >már a IV. negyedévi tervből >is mintegy 7—8 százalékot > előre teljesített. A gyárak »többsége jelentősen megha­> ladta a múlt év hasonló idő­> szakának termelését. A Sal- j gótarjáni Acélárugyár pél- ) dául mind teljes termel és- 5 ben, mind készáru termelés- >ben 11,5 százalékkal termelt ’többet, mint 1959 első há­romnegyed évében. A Salgó- | tarjám Tűzhelygyár ipari és > építőipari teljes termelése ’ 11,1 százalékkal volt maga­sabb a múlt év azonos idő­> szakánál. A szénbányászatban >4—5 napos előny van az éves »tervfeladat végrehajtásában. J Eredményeket ért el me­> gyénk ipara a termelékeny- Jségben is. Különösen a mi­> nisztériumi és szövetkezeti j ipar előrehaladása figyelem- , re méltó. A minisztériumi i iparban például 1960 első | félévében a termelés növe- i kedését 60 százalékban a ter- | melékenység, 40 százalékban i a munkáslétszám emelkedé- j sével biztosították. A há­) roméves terv időszakában — ; összességében a termelés nö­vekedését — mintegy 50—55 'százalékban a termelékenység ’ emelkedésével fedezte a mi- i nisztériumi ipar. Az első há- | romnegyed év adatai pedig 'arra utalnak, hogy a IV. ne- | gyedév tervszámainak figye- i lembevételével jelentős ter- | melési túlteljesítés várható. i A megye szocialista iparában 11957-hez viszonyítva mintegy 115,7 százalékos fejlődésre le- | hét számítani. Megyénk iparában már hó- j napokkal ezelőtt megkezdőd- >tek az előkészületek az , 1961-es tervév előkészítésére, Mi újság a 33. sz. AKÖV-néP A vállalat előírt alapren­tabilitásához viszonyítva egy százalékos javulás, illetve ön­költségcsökkentés jelentkezik október végéig. Ehhez hozzá­járult az, hogy a vállalat béralapgazdálkodása országos szinten elismert. Nagy sze­repe van annak is az elért eredményben, hogy a vezény­lés terén folytatott országos versenyben ez évben mindig a 3—4. helyen végeztek. Az önköltség alakulásában jelen­tős részt képvisel a gumi­abroncs, a tömlő és a védő­szalag-felhasználás. Ezért nö­velték a gumijavító üzem kihasználtsági fokát. Amíg ez az üzemrész több éven ke­resztül ráfizetéses volt, augusztustól már állandó ja­vulást ér el. A gumijavítás költsége ettől az időponttól 8—9 százalékkal csökkent. • A vállalat dolgozó ma több szociális juttatásban részesül­nek, mint a korábbi évek­ben. Ma már fűtött, zárt sze­relőcsarnokokban történik a gépkocsik javítása. Jellemző a fokozottabb gondoskodásra, hogy a salgótarjáni forgalmi központi telepen a hideg idő beálltával, mintegy 10 ezer köbméternyi légterületet fű­iének majd. hogy megfelelő munkafeltételeket teremtse­nek. * A második ötéves terv fo­lyamán tovább fejlődik majd megyénk közlekedésének ez a fontos részlege. A gépko­csiállomány előreláthatólag 30 százalékkal emelkedik majd, amely megyénk ipari fejlő­désével van összhangban. Az ötéves terv végére előrelát­hatólag Nógrád megye min­den községét bekapcsolják majd az autóbusz-forgalom­ba. A nagybátonyi főnökség dolgozóinak régi kívánsága is m»»oldást nyert. Fedett sze­relőcsarnokot építenek, a je­lenleg térdig érő sár helyén burkolt teret képeznek ki, és irodahelyiségeket is létesíte­nek. Szécsényben és Balassa­gyarmaton pedig várakozó helyiségeket építenek. a zavartalan átmenet biztosí­tására. E célkitűzés megvaló­sításának azonban ma még néhány olyan akadálya van, amelyekre feltétlenül szük­séges a figyelmét felhívni. Azon belül például, hogy a megye szocialista iparának munkája általában jónak mondható, számos fontos részletkérdésben lemaradás tapasztalható. Így például a Salgótarjáni Acélálrugyárban nem teljesítették a készáru termelési tervet és több mint 12 százalékos a lemaradás az exportterv teljesítésében. Lemaradt a gyár egyik fon­tos részlege, a gazdasági szer­számgyár is. Két üveggyá­runkban az októberi és no­vemberi erőfeszítés után to­vábbi lendületes munkára van szükség, hogy behozzák, illetve részben pótolják azt a lemaradást, amely az első háromnegyed évben keletke­zett. Szóvá kell tenni azt is, hogy a különböző vállalatok gazdasági mutatóit összevet­ve a gazdaságossági javulás nem éri el a kívánt mérté­ket. Ez bizonyítja például azt, hogy az év első felének kedvező eredménye után a III. negyedévben már a ter­melés növekedését csak 10 százalékban biztosították a termelékenység emelésével és 90 százalékban a munkás­létszám szaporításával. Ront­ja a szocialista ipar helyze­tét, hogy a tanácsi helyiipar­ban például három év alatt az egy munkásra jutó teljes termelés nem emelkedett, hanem 5,2 százalékkal csök­kent, ugyanakkor a munká­sok átlagkeresete 4,3 száza­lékkal emelkedett. Ezzel párhuzamosan a lakosság szá­mára végzett közvetlen ja­vító-szolgáltató tevékenység, a helyi árualapra való terme­lés szintén csökkent. A gazdaságos termelés, a termelékenység gyorsabb üte­mű növekedésének igen fon­tos akadálya, hogy a műsza­ki fejlesztésben csak kezde­tiek az eredmények. Ennek oka, hogy a műszaki terve­zés nem eléggé megalapozott. Csupán egy-két ember, vagy egy kisebb csoport foglalko­zik az üzemekben ezzel a fontos kérdéssel. Hiányzik a technológiai megalapozottság, gyakran előfordul, hogy a felügyeleti szervek nem ké­rik a megalapozott technoló­giai tervek kimunkálását, azok betartását. A műsza­ki fejlődés elmaradásához já­rult hozzá az is, hogy — bár a beruházások és felújítások tekintetében végzett munka jobb volt, mint az elmúlt év­ben, — a gépi beruházás tel­jesítése az építési beruházá­sok mögött maradt. Ez a helyzet mind a minisztériu­mi, mind a tanácsi iparra jellemző. , Végül szólni kell arról, hogy még mindig él és hat a mennyiségi szemlé­let, még mindig nem sikerült az ipari vállalatok munká­jában elsődleges és kizáróla­gos helyet biztosítani a gaz­daságosság szemléletének. Az általánosan megtalál­ható elmaradások mellett egyes üzemeknél külön gon­dot kell fordítani néhány fontos kérdésre. A Zagyva- pálfalvi Üveggyárban az új keverőház tárolójának elké­szítése szükséges ahhoz, hogy megfelelő anyagkészlettel ren­delkezzen a gyár. A Salgó­tarjáni Üveggyárban, a for­maöntvények pótlásánál tör­tént súlyos mulasztás veszé­lyezteti a folyamatos terme­lést. A Salgótarjáni Acéláru­gyárban anyagellátási gondok merülnek fel. Ugyancsak megfelelő anyagutánpótlásról kell gondoskodni a Zagyva- pálfalvi Bányagépgyárban is. A második ötéves tervbe való zavartalan átmenet első­sorban az ezévi tervek telje­sítésétől, a termelékenység színvonalától, az elegendő anyagkészlettől, a félkész­gyártmányok biztosításától függ. Nem szabad megenged­ni, hogy az évvégi hajrában ezek a biztosítékok háttérbe kerüljenek, veszélyeztessék az 1961. év indulásának si­kerét. A pártszervezetek is időben figyeljenek fel a gaz­dasági mutatók megfelelő arányaira, a műszaki fejlesz­tési tervek elkészítésére és arra, hogy a második ötéves terv előkészítésébe, az indu­lás feladataiba vonják be a dolgozókat, tanácskozzák meg velük a gyár, a bánya, az építkezés előtt álló tenniva­lókat. Ma már számos gyárunk­ban, ipari vállalatunknál nap mint nap figyelemmel kísé­rik, hogy mikor fejezi be a hároméves és az ezévi ter­vet. Valamennyi helyen le­gyenek tudatában annak a nagy feladatnak, hogy a mos­tani sikerek újabb, még na­gyobb eredmények elérésének alapjait képezik. Ami hozzájárult a termelékenység emeléséhez (Tudósítónktól) Nem régi gyártmány a Sal­gótarjáni Tűzhelygyárban a fürdőkályha-henger. De az el­telt idő alatt a begyakorlott­ság, a műszaki fejlődés nyo­mán itt is meglazultak a munkanormák. Ezért vált Szükségessé még február­ban, hogy ezeket a nor­mákat felülvizsgálják Az azóta eltelt idő beigazolta ennek az eljárásnak a he­lyességét. Korábban ennél a munka- folyamatnál is plafont ál­lapították meg. Csak 130 szá­zalékig vették figyelembe a teljesítést. Viszont nagyon so­kan tudták, hogy ennél ma­gasabb termelést is el lehet, érni. A normarendezés óta a fürdőkályha-henger készítésén dolgozó brigádok keresetében történt csorbulás, de növe­kedett a termelés. Szalai László például elmondja, hogy ma már naponta négy hengerrel többet készít. Ebben nagy szerepe van annak, hogy jobb az anyagellátás. Korábban megtörtént, hogy a feldolgozandó lemezen elég sok olyan rejtett hiba volt, amelyet lefestettek, de nem lehetett kellőképpen forrasz­tani. Sok időt vett el a reszelgetés, amíg forrasztásra alkalmassá tették a lemezt. Ispán János arról beszél, hogy most már nem faszén- égetésű, hanem gázfűtésű pá­kamelegítőjük van, s így nem kell várni a melegítésre. A termelés megnövekedése mel­lett a brigád három hónap alatt 180 darab fürdő­kályhára való ónt takarított meg. Mások is, így például Németh József, szintén meg­állapították, hogy ma már jobb a munkaszervezés, köny- nyebb a munka elvégzése. „Én, Tóth Sándornéval dol­gozom össze, és úgy ipar­kodunk, hogy ma is meg­keressük azt az 1700 forin­tot, amit a normarendezés Tűzvédelmi kiállíTás nyílik Salgótarjánban A megyei tanács és a me­gyei Tűzrendészen Osztály­parancsnokság rendezésében ma délelőtt 11 órakor tűzvé­delmi kiállítás nyílik Sal­gótarjánban, a városi műve­lődési otthonban. A kiállítás december 10-től december 19-ig tart nyitva reggel 9 órától délután 6 óráig. A kiállítás megtekintése díjtalan. előtt. Ezt úgy érem el — és mutatja a fakalapácsot —, hogy ennek van egy durva oldala és egy finomabb ol­dala. De a két lapja kes­keny, s így a fakalapács oldalát használom a lemez vékonyítására. Ez ugyanis na­gyobb terjedelmű és keve­sebb kézimunkát vesz igény­be, tehát haladósabb.” A műszaki fejlesztés, a munkások kisebb-nagyobb ész- szerűsítései, a jobb munka­fogások nyomán, tehát vál­tozatlanul megmaradt a ko­rábbi kereset és többet kap a népgazdaság is. De vannak még tartalékök. Németh József mondja el, hogy a szállítótargoncákat pél­dául nem lehet kellően kihasználni, mert vezetője le- és felrakó is egysze- mélyben. Ezért a targonca sokat áll. Valami megoldást kellene ta­lálni arra, hogy a szállítást meggyorsítsák. Ennek az egy brigádnak a tapasztalatai is jól érzé­keltetik, hogy milyen szük­ség volt erre a változásra. Az ilyen intézkedések is hozzájárultak ahhoz, hogy a Tűzhelygyárban az egy főre eső napi termelés a III. ne­gyedév során 16 forinttal emelkedett. Az eddigi jelek szerint ez a javulás decem­berben folytatódni fog. Kiváló eredményt érnek el a széngyalus frontfejtésen Már hírt adtunk arról, hogy a Nógrádi Szénbányászati Tröszt — a minisztérium köz­benjárására megvásárolta azt a széngyalut, amelyet a nyugatnémetek a legutóbbi Budapesti Ipari Vásáron ál­lítottak ki. Ennek a széngyalunak erénye, hogy vékonytelepben, frontfejtésen ér el kiváló eredményt. Az év közepén megkezdték Mizserfán, a Gusztáv lejtős­aknában a széngyalu üze­meltetéséhez szükséges front­fejtés előkészítését. Ezelőtt — alig több mint egy hónap­pal megkezdték a széngyalu külszíni próbaüzemeltetése után a fronti beszerelést is, két német szakember veze­tésével. Már a próbaüzemel­tetés is nagyszerű eredményt hozott: több mint 120 folyó­méter hosszú fronthomlok- hosszban jövesztették a gép segítségével a szenet. Most újabb kiváló sikerről szá­molhatnak be a széngyalus fronton dolgozó bányászok. Napokkal ezelőtt a napi 24 órában elérték a 2 méteres fronti előre­haladást — a tröszti szin­ten átlagos 1,6 folyómé­terrel szemben — ami az elkövetkezendő időkben csak fokozódhat majd. Újabb öt autóbusz a bányászok szállítására Szénmedencénkben is egyre többet tesznek azért, hogy mind kultúráltabb körülmé­nyek között utazzanak bá­nyászaink munkahelyükre, il­letve családi körükbe. Bár már eddig is közlekedett né­hány Ikarus gyártmányú autóbusz a bányászjáratokon, mégis a forgalom túlnyomó többségét az úgynevezett bó- dés-kocsik bonyolították le, amelyek hidegek, s nem felelnek meg a mai követelményeknek. A Nógrádi Szénbányászati Tröszt ebben az évben már három újabb — Székesfehér­váron gyártott, zárt Ikarus autóbuszt állított forgalom­ba, az elmúlt napokban újabb öt ilyen gyártmányú kocsival gyarapította a bá­nyászjáratok számát. Ez azt is jelenti, hogy bányászaink a téli hideg időben már kultúráltabb körülmények között vesznek részt az utazásban. A most már nyolcra nö­vekvő új autóbusz után min­den remény megvan arra, hogy fokozatosan lecserélik a bódés járatokat, s helyettük a minden igényt kielégítő autóbuszok szállítják majd bá­nyászainkat. 0 szocialista brigádok és a törzsgárda tanácskozása az Üveggyárban (Tudósítónktól) A napokban két fontos ta­nácskozás is lezajlott a Sal­gótarjáni Üveggyárban. Egyik alkalommal a szo­cialista brigádok tartottak megbeszélést. A gyárban eb­ben az esztendőben több mint hatvan dolgozó vetélke­dik a kitüntető cím elnyeré­séért. A tanácskozáson fon­tos helyet foglalt el annak megvitatása, hogyan fejlesz- szék tovább ezt a mozgal­mat. Több hozzászóló sürget­te, hogy fokozottabban kell foglalkozni azokkal a brigá­dokkal, amelyek nem érik el a kívánt eredményt, nem tel­jesítik vállalásaikat. Ehhez elsősorban a brigád tagjai­val, az emberekkel való jobb kapcsolatot kell a vezetőknek megteremteniük, nagyobb súlyt kell helyezni a neve­lésre. Ugyanakkor a műszaki „vezetők ígéretet tettek arra, hogy a jövőben jobban tá­mogatják a brigádok munká­ját. A másik tanácskozáson a gyár törzsgárdájának tagjai vettek részt. Itt olyan fon­tos kérdéseket vitattak meg, mint a műszaki fejlesztés, a termelékenység alakulása és az a fontos feladat, hogy jö­vőre közel 20 százalékkal ma­gasabb tervet kell teljesíte­nie a gyámák, mint az idén. A termelékenységnek 19 szá­zalékkal kell majd növeked­nie. A vitában felszólaló munkások ennek érdekében olyan intézkedéseket kértek, mint a kemencék egyenletes kihasználásának megvalósítá­sát, a technológiai fegyelem megtartását, a műszaki felté­telek jobb biztosítását. Ugyan­csak szóvátették a gépesítés fokozását, a jobb szakmai oktatás megvalósítását. A két tanácskozás tapasz­talatait a gyár vezetősége máris hasznosítja munkájá­ban. A legidősebb lakatos Fekete telepi József, a Zagyva- pálfalvi Bánya­gépgyár legidő­sebb lakatosa. 1919-től folyama­tos a munkaviszo­nya, ezidáig egyetlen igazolat­lan hiányzása sem volt. Magas kora ellenére még min­dig fiatalosan mozog, s bár már nyugdíjra jogo­sult, még mindig szorgalmasan dol­gozik. Jelenleg a görgőszerelő­brigád tagja, amely jó tervtel­jesítésével tűnik ki az üzemben. Saját munkája mellett nagy gon­dot fordít a f;a- talok nevelésére, szakmai tudásuk fejlesztésére. Leg­főbb vágya, hogy még sok, jó szak­munkást neveljen a gyárban. Eredményes munkájának el- Bányászat Kiváló ismeréséül kapta Dolgozója kitiin­meg ez évben a tetést. Á Nemzeti Banks problémája 1961 január 1-én megalakul a Q Magyar Nemzeti Bank megyei 2 igazgatósága, ezt megelőzően új, p modern épületébe költözik át az 5 egész hivatal. Ezzel az átköltö- P zéssel, illetve ennek lehetőségével 2 azonban baj van. Minden jel p arra mutat, hogy az építő válla- 2 lat, amely ugyan most teljes ka- P pacitással dolgozik az épületen, 2 nem tudja teljes egészében hasz- P nálható állapotban átadni a helyi- 2 Bégeket december 31-ig. Az is P igaz, hogy az építésvezetőség a A dolgozók kezdeményezése alap- P ján még a nyár elején vállalta, 2 hogy mind a lakásokat, mind a P földszinti hivatali helyiségeket 2 a szerződésben rögzített határidő-9 nél egy hónappal előbb átadják. 2 A lakásokat másfél hónappal 9 előbb át is adták, de a novem- 2 bér 30-ra ígért hivatalátadást nem 0 tudták teljesíteni. Sőt, még az 2 eredeti december 31-i határidőre P is hosszabbítást kértek. 2 Sem a Nemzet Bank, sem a 9 beruházást eszközlő megyei ta- X nács nem fogadták el ezt a ké- 9 reimet. Nem is tehették meg, 2 hiszen az egész bankapparátus 9 munkáját, az átszervezési felada- X tokát úgy időzítették, hogy az új 9 esztendőben zavartalanul kezdhes- 2 sék meg a munkát. Jelenleg az 9 a helyzet, hogy ez év végére a T bank hivatali helyiségeinek első c része elkészül és átadásra kerül. 2 A munka így Is megkezdhető, p az igaz, mégsem lehet szó nél- 2 kül elmenni az eset mellett. P Az építésvezetőség a beruházót 2 okolja, amiért a fűtést szolgáló c kazán leszállítása június helyett 2 csak októberben történt meg, a p beruházó pedig azt mondja, hogy 2 a kazán hiánya nem befolyásolta p ilyen mértékben az építkezés el- 2 húzódását. Tény viszont az, hogy p a különböző szervek összefogása 2 már az első akadály időpontjá- p ban lényegesen elősegítette volna 2 a vállalások teljesítését. Ha ezt p eddig el is hanyagolták, most, 2 amikor már tényleg szorít a cipő, P igyekezzenek közös erővel és sür- 2 gősen intézkedni a felelősség p egymásra tolása helyett. 2 KONDOROSI A OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOt

Next

/
Oldalképek
Tartalom