Nógrádi Népújság, 1960. november (16. évfolyam, 88-96. szám)

1960-11-02 / 88. szám

NÓGRÁDI •jfi ▼II. AG PSOLST ARJAI, EGYESÜLJETEK! Népújság AZ MSZMP NÓGRÁD MEGYEI bizottsága es A MEGYEI TANÁCS LAPJA XVI. ÉVFOLYAM, 88. SZÁM. ARA: 60 FILLÉR 1960. NOVEMBER 2. Kétszáznyolcvan nógrádi fiatal dolgozott vasárnap Vácott a Dunai Cement és Mészmíí építkezésein A KISZ kongresszusára ké­szülve, vasárnap 280 nóg­rádi fiatal utazott Vácra, a Dunai Cement- és Mészmű építkezéseihez. A nógrádi fiatalok népes rohambrigád­jának egy része a DCM lakó­telep építésén, más része a hatalmas gyárterületen dol­gozott. A mintegy hatvan sal­gótarjáni kőműves ipari­tanuló mellett ott voltak a szorospataki bányá­szok, a balassagyarmati középiskolások és a szlo­vák ajkú Nógrád község kiszistái is. A lakótelepen a 4-es számú harminchat lakásos épülettömb alapozását vé­gezték el Nógrád fiataljai, s ezzel újabb lakások határ­idő előtti felépítését segítet­ték elő Most már négyszáz­ötven lakás alapozásával, kettőszázharminc lakásnak pedig tető alá építésével ké­szültek el a DCM lakótele­pén. NOVEMBER 7-RE KÉSZÜL­NÉK A TŰZHELYGYÁR Nö- DOLGOZÖI A ZIM Salgótarjáni Üzem­egységében a többéves ha­gyomány alapján az üzemi nőbizottság is készül novem­ber 7-e méltó, külsőségek­ben is megnyilvánuló meg­ünneplésére. A nógrádi kiszisták által alapozott 4-es számú épület például teljesen terven felül készül s a KISZ kongresszusa kö­szöntésére december hó 15-ére vállalták annak felépítését az ország ifjúsági brigádjai. A nógrádi fiatalok vasárnap mintegy ezernyolcszáz társa­dalmi munkaórát dolgoztak a DCM építésénél. A menyei statisztikai igazgatóság jelentése 1960 harmadik negyedéve feladatainak teljesítéséről A Megyei Statisztikai Igazgatóságon elkészült az 1960. III. negyedévi felada^k végrehajtásáról szóló jelentés. Eb­ből a jelentésből közlünk az alábbiakban részleteket. Ipar, építőipar A megye szocialista ipara I960. III. negyedéves tervét 2,4 százalékkal (16,6 millió forinttal) túlteljesítette. A szocialista iparon belül az állami helyiipar kivételével (tervteljesítés 91,2 százalék), valamennyi szektor többet termelt a tervezettnél. Ked­vező a minisztériumi ipar 19,7 millió forintos és a kis­ipari termelőszövetkezetek 2 millió forintos tervtúlteljesí­tése. A megye szocialista ipa­ra 1960. éves tervét a XV. negyedéves terv 100 száza­lékos teljesítése esetén hoz­závetőlegesen 102 százalékra A hőssé ^fejlesztés eredményeivel tovább szépítik Szécsényi A rohamosan fejlődő Szé- csény nagyközséget még to­vább gazdagítják a község­fejlesztési tervben megsza­bott feladatok végrehajtásá­val is. Régi vágya már S7é:sénv- nek, különösképpen a fiata­loknak. egy strandfürdő lé­tesítése. Helyéül a festői kör­nyezetű műemlékbástya mel­letti zöldpázsittal. erdővel ölelt területet választották ki. A téglagyárban dolgozó földkiemelőgép kölcsön­kérésével rövid idő alatt elvégezték ezt a nehéz fizikai munkát és most a medence kiépítésére ké­szülnek a községbeliek. A strand építése mellett még egy csomó egyéb do­log készítését is tervbe vet­te a községi tanács és a községi népfront-bizottság. Nagy problémája a község­nek, hogy még a fontosabb útvonalakon is rosszak a járdák, utak, különösen esős időkben nagy a sár. Ennek kiküszöbölésére mintegy 350 ezer forint értékben létesí­tenek járdát. Helyrehozták a vasút felé vezető bitumenes járdát is. Mintegy 800 méteres sza­kaszon készül az idén betonlapokból járda. Ezenkívül gondot fordít a község lakossága az egyre fejlődő, szépülő Szécsény csi­nosítására is. Parkírozásra mintegy 10 ezer forintot for­dítottak az idén. Ehhez — mivel a parkosítás főleg hi­vatalok, középületek előtt történt — felhasználtak egy csomó társadalmi munkát is. Itt kell megemlíteni, hogy a községi tanács jobban meg­szervezhetné Szécsény lakói­nak társadalmi munkáját. Ke­Több mint 500 köbméter bányafa megtakarítás Mizserfán TOVÁBB TERJED A TAKARÉKOSSÁGI MOZGALOM A mizserfai bányászok ar­ról híresek, hogy a népgazda­ság érdekeit szem előtt tart­va évek óta arra < törekednek, hogy minél jobb eredménye­ket érjenek el az anyagtaka­rékosság terén. Ennek érde­kében az anyagfelhasználás terén a leggazdaságosabb módszereket alkalmazzák. Ilyen például az, hogy a bá­nya valamennyi körletében anyag és farabló mentőbri­gád működik, s egyre több azoknak a fejtési csapatok­nak a száma is, akik arra törekednek, hogy a hónap egv hetében fejtésből vissza­rabolt bányafával biztosítsák munkahelyüket. Elsősorban ennek tudható be, hogy a mizserfai bányászok az év eddig eltelt szaka­szában több mint 500 köbméter bányafát taka­rítottak meg. Ebben a versenyben elsősor­ban a Pálhegy II. és III. bá­Szerelik a vastámot. nyaüzeme és a Duclos üzem dolgozói vezetnek. A bányafatakarékosságot azonban nemcsak ez a moz­galom segítette elő Mizser- fán. Elősegítette az, hogy a bánya fejtésen dolgozó bányászai közül egyre többen értik meg a vas- támos biztosítás előnyét. Ma már korszerűen, vastám- mal biztosítják például a Duclos aknai és a Gusztáv aknai frontfejtést. A Pálhegy III. bányaüzemben például most kísérleteznek a csopor­tos kamrafejtés vastámmal történő biztosításával. Itt 3 méter vastag szénben alkal­mazzák a korszerű biztosí­tást, s a vastámok beépítésé­vel nemcsak nagy mennyi­ségű fát tudnak megtakaríta­ni, hanem biztonságosabbá is teszik a fejtési munkahelyet. Két hete folyik a szelektorozás Pásztón A Pásztó és Vidéke Kör­zeti Földművesszövetkezetnél már két hete megkezdték a rozs és búza szelektorozását. A helyi gépállomás szakem­berének segítségével nap mint nap több mázsa gabona szelektorozását végzik el a volt Szalmagyár-udvar felvá­sárlási telephelyen. Eddig kö­zel százan keresték fel a telephelyét, hogy elvégeztes­sék a vetőmag tisztítását. A nagy munka ellenére is kor­látlan mennyiségben vállal a földművesszövetkezet sze­lektorozást, mert tekintettel a forgalomra, megfelelő ka­pacitással felkészültek az igények kielégítésére. veset támaszkodnak ugyanis a község önkéntes, segítő ere­jére. Szécsényben a községfej­lesztési terv elkészítése úgy történik, hogy mindenekelőtt körzetenként megbeszélik a körzet lakóival, hogy saját területükön mit igényelnek. Ebből aztán a végrehajtó bi­zottság terjeszti tanácsülés elé azokat a legfontosabb megvalósítandó terveket, ame­lyek a legtöbb ember érde­kében létesülnének, illetve legtöbb embert érintenek, így van aztán, hogy Szé­csényben mindig a lakos­ság megelégedése szerint k őszülnek el a létesít­mények. r icséretre méltó a tanács­tagságnak azon kezdeménye­zése is, mely szerint rendsze­resen támogatják az iskolák úttörőit és a KISZ-es fia­talokat legszebb terveik, cél­jaik megvalósításában. Az idén például 3 ezer forint értékben vásároltak rádiót és lemezjátszót a KISZ-es fia­taloknak. Az úttörők számá­ra pedig 1000 forintot jut­tattak nyári táborozásuk költ­ségeinek fedezésére., Támogatja a községi tanács a tanácstagsággal egyetem­ben a nemrégen alakult tűz­oltózenekart is. A hozzáértő emberekből álló fúvószene­kar hivatott arra, hogy na­gyobb ünnepeken szolgáltas­sa a zenét a község lakói­nak legnagyobb megelégedé­sére. teljesíti, a túlteljesítés érték­ben körülbelül 54 millió fo­rint. A hároméves terv idő­szakában a szocialista iparban a termelés növe­kedésének évi átlagos üteme 5 százalék. A megye szocialista ipara 1960. III. negyedévében 9,4 százalékkal (60,9 millió fo­rinttal) többet termelt, mint az elmúlt év azonos idő­szakában. A szocialista ipar­ban foglalkoztatott munká­sok létszáma 1960. III. ne­gyedévben 2061 fővel több, mint egy évvel korábban. Az 1960. III. negyedévben elért, az elmúlt év azonos idősza­kához viszonyított 60,9 mil­lió forintos termelésnöveke­dést 90,2 százalékban lét­számnövekedés, és 9,8 szá­zalékban a termelékenység emelkedése eredményezte. Az egy munkásra jutó át­lagos havi kereset 1,8 százalékkal emelkedett az elmúlt év azonos idősza­kához viszonyítva. Az állami helyiipar ren­tabilitása 1960. év minden időszakában rosszabb, mint egy évvel korábban. Az ál­lami helyiipari vállalatok kö­zül 1960. III. negyedéves tervfeladatukat a jelentősebb termelési értékkel rendelke­ző vállalatok nem teljesí­tették. A minisztériumi és az ál­lami helyiipari vállalatoknál I960. III. negyedévben 657 esetben volt három napon túl gyógyuló baleset. A bal­esetek következtében kiesett munkanapok száma jelentő­sen megnövekedett. A megyei székhelyű építőipari vállalatok sa­ját építőipari termelése 1960. III. negyedévben 1,2 millió forinttal (2,1 százalékkal) több a ter­vezettnél. Az egy építőipari munkás­ra jutó saját építőipari ter­melési tervét az ÉM Nógrád megyei Állami Építőipari Vál­lalat 1960. III. negyedév­ben csupán 90,8 százalékra teljesítette. A 100 forint épí­tőipari munkásbérre jutó sa­ját építőipari termelés az állami építőiparban 8,7 szá­zalékkal emelkedett, az épí­tőipari munkások átlagos havi keresetének 1,3 száza­lékos emelkedésével szemben az előző év azonos idősza­kához viszonyítva. Az építőipari vállalatok 1960. III. negyedévben sem tartották be több létesítmény átadásánál a szerződésben vállalt kivitelezési határidőt. Emiatt igen sok létesítmény kivitelezési ideje a műsza­kilag indokoltnál sokkal to­vább tart. Az átadott . léte­sítmények sok esetben nem megfelelő minőségben készül­nek el. A balesetek száma 1960. III. negyedévben mind­három építőipari vállalatnál emelkedett az elmúlt év azo­nos időszakához viszonyítva. Beruházás A megyében beruházási te­vékenységet folytató adat- szolgáltatók 1960. I—III. negyedévében beruházásokra 364,1 mil­lió forintot fordítottak, 15,7 százalékkal többet, mint az előző év azonos időszakában. A felújításokra fordított ösz- szeg 66.5 millió forint volt, ez körülbelül megegyezik az elmúlt év azonos időszaká­nak teljesítésével. A kiemelt, értékhatáron fe­lüli beruházások közül az éves tervhez viszonyítva le­maradás tapasztalható az acél­árugyári beruházások teljesí­tésénél. Például a hideghen­germű fejlesztésénél 97,4 szá­zalék, az energia fejleszté­sénél 87,4 százalék, a köz­lekedés fejlesztésénél 81,1 szá­zalék az 1960. évi várható teljesítés. A salgótarjáni 575 férőhelyes kórház 1960. évi építési munkáira 10,5 millió forintot biztosítottak. Ebből az év végéig csupán körül­belül 5 millió forintot hasz­nálnak fel. Az építési mun­kák tervszerű ütemét a ter­vek hiánya akadályozza. A megye termelőszövetke­zetei részére biztosított 26,6 millió forintos 1960. évi épí­tési hitelkeretből 1960. I—III. negyedévben 9,4 millió forin­tot használtak fel. Az üzembe nem helyezett beruházások állománya 1960. január 1-től a III. negyed­év végéig körülbelül 140 mil­lió forinttal emelkedett. (Folytatás a 2. odalon) T Szombaton és vasárnap több száz holdon vetették el az őszi búzát 270 GÉP DOLGOZOTT a GÉPÁLLOMÁSOK KÖRZETÉBEN A SZÁNTÁSI, VETÉSI MUNKÁK MEGGYORSÍTÁSÁBAN Az utóbbi napokban ke­vés helyen volt eső megye- szerte és ezért meggyorsult a vetési munkák üteme Egy hete még az őszi búzának csak a 21 százaléka volt a földben, s most pedig már 38 százaléka került elvetés­re. Szombaton és vasárnap a megye szinte minden köz­ségében, ahol elmaradás ta­pasztalható a vetési mun­káknál, kinn szorgoskodtak a gazdák. A legeredményesebb mun­kát a rétsági járásban vé­gezték, ahol 1184 kh terüle­ten került földbe az őszi búza. A szécsényi és a ba­lassagyarmati járásokban 400 holdon vetettek el. A salgtóarjáni járás 388 holdon tette földbe a búzát. A vasárnap szorgalmasan dolgozó termelőszövetke­zetek közül kitűnik a szilaspogonyi Üj Élet Termelőszövetkezet, ahol 17 fogat dolgozott és 42 holdat vetettek el. A salgótarjáni járás termelő­szövetkezetei 800 gazdát és 250 fogatot mozgósítottak vasárnap a vetési és betaka­rítási munkára. Nem egy termelőszövetke­zetünk büszkén jelentheti, hogy már befejezte az őszi búza vetését. így a szír aki Űj Tavasz, az egyházasdengelegi Már­cius 15, a horpácsi Lenin, a szendehelyi Kossuth és a ceredi Búzakalász Tsz már elvetette az őszi búzát. De jól állnak a vetési mun­kákkal az erdőtarcsai Sza­badság, a héhalmi Űj Élet, az erdőkürti November 7 Termelőszövetkezetek is, ahol már nem sok hiányzik ahhoz, hogy 100 százalékra teljesítsék vetési tervüket. A kedvező időjárást ki­használták a traktorosok is. A hét végén, szombaton és vasárnap 270 traktor dolgozott a földeken, s jelentős terü­lettel növelték az őszi mélyszántás és vetések területét. A 270 gép mintegy 1100 nor- málholdnyi munkát végzett. A vetésen 45 traktor dolgo­zott, amelyek 430 kh-n tet­ték földbe a gabonát. A többi 225 gép az őszi mély­szántáson, boronáláson és műtrágyaszóráson dolgozott. Így a vasárnap folyamán 750 kh mélyszántással, 410 kh boronálással és 100 kh mű­trágyaszórással lettek keve­sebbek az elvégzendő őszi munkák. A Szécsényi Gépál­lomás körzetében Deák Imre traktoros szombaton éjfélig dolgo­zott, de vasárnap reggel 8 órakor újra munkába állt és egészen sötétedésig gépén ült. Most, hogy az idő a ve­tési munkák elvégzésére kedvező, megyeszerte meg­gyorsult a vetési munka. Mi­vel az optimális vetési idő már lejárt, holdanként aján­latos a 115—120 kilogramm búzát vetni, mert így keve­sebb kár éri a vetést fagy­kár esetén.

Next

/
Oldalképek
Tartalom