Nógrádi Népújság, 1960. augusztus (16. évfolyam, 65-70. szám)

1960-08-13 / 65. szám

nógrádi VILÁG PROLETÁRJAI, EGYESÜLJETEK! Népújság AZ MSZMP NOGRAD MEG * El bizottsága ts A MEGYEI TANÁCS LAPJA XVI. ÉVFOLYAM. 65. SZÁM. ARA: 60 FILLÉR 1960. AUGUSZTUS 13. Harmadszor is éliizem a Kisterenyei Fíítőház Ünnepségek megyeszerte a vasutasnapon ÜNNEPI TANÁCSÜLÉS, KIÁLLÍTÁS. GAZDAG MŰSOR, NAGYGYŰLÉS Hogyan ünnepel Salgótarján augusztus 20-án? A Hazafias Népfront Vá­rosi Bizottsága a Városi Ta­nács és a Vasas Szakszerve­zet megyei Bizottsága kidol­gozta alkotmányunk 11. év­fordulója, valamint a tanács fennállásának 10. évforduló­ja alkalmából rendezett ün­nepi programot. Ünnepségek, már augusztus 19-én megkezdődnek, a tanács fennállása alatt elért eredményeket bemutató kiállítással, a József Attila mű- otthonban, délelőtt amelyet velődési 9 órakor nyitnak meg. Ugyanitt az évforduló al­kalmából ünnepi tanácsülést Rendeznek amelyen oklevéllel és ajándékkal jutalmazzák a 10 éve működő tanácstagokat Este a megyei járási városi tanácstagok és az apparátus dolgozóinak rendezésében tanácsbált tartanak a megye­tanács kerhelyiségében. Másnap, az ünnep napján az üzemek vállalatok dolgo­zói szervezetten a kollégium kertbe vonulnak az ünnepi nagygyűlésre. A nagygyűlés szónoka Czottner Sándor elvtárs nehézipari miniszter, me­gyénk képviselője. Ugyanitt este ünnepi műsort ad a Budapesti Vasas Szak- szervezet Munka Vöröszász- lóérdemjelével kitüntetett 200 tagú művészegyüttese. Az ünnepség a harmadik napon 21-én tovább folytató­dik. A nap programjában sportesemények szerepelnek. Az ünnepi nagygyűlést és a Vasas művészegyüttes műsorát kedvezőtlen idő ese­tén a városi József Attila művelődési házban tartják Jó termést ígér a kukorica Eredményesnek ígérkezik a tss-ek kukoricatermesstési versenye Az idei esztendő bebizonyí­totta. hogy eredményesen folytatható a kukoricater­mesztés megyénkben is. Pár­tunk és kormányunk helyes mezőgazdasági politikájának következtében az elmúlt .évek­ben jelentős mértékben nőtt megyénkben a kukorica vetésterülete. 1958-ban mintegy 26 300 ka­tasztrális holdon termeltek kukoracát megyénk termelő- szövetkezetei, egyénileg dol­gozó parasztjai, s az idén ez a szám több mint 8 ezer holddal, 34 ezer 480 kataszt- rális holdra növekedett. A jó növényápolás, az időben végzett gondos kapálás kö­vetkeztében, valamint a meg­felelő időjárás előnyösen be­folyásolta a kukorica fejlődé­sét, amely az átlagtermések alakulásában is megmutatko­zik. A kukorica jelenlegi ál­lapota azt bizonyítja, hogy megyénkben nem lesz rosz- szabb a kukorica holdanként4 átlagtermése az elmúlt esz­tendeinél. Termelőszövetkezeteink a kukorica holdanként! átlag­termésének növelése récéké­ben az idén versenyt kezde­ményeztek, s vállalták, hogy holdanként 30 má­zsa kukoricát termelnek. A versenyben 59 termelőszö­vetkezetünk nevezett be, kö­zel 2400 katasztrális holddal. A pásztói járás termelőszö­vetkezetei, számszerint hu­szonegyen, vállalták, hogy 734 holdon 30 mázsás holdankénti átlagtermést érnek el kuko­ricából. A szécsényi járás termelőszövetkezetei 672 hold­dal neveztek be a kukorica- termesztési versenybe. Az időben végzett, gondos nö­vényápolás, a tőszám növe­lés következtében megyénk termelőszövetkezeteiben is el­érhető kukoricából a várt termés. A mátraverebélyi Március 15. Termelőszövetke­zetben a tőszám eléri a 18—22 ezret, s a kukorica jelen­legi' álfapSái véve igen szép termést vár a termelőszövetkezet. De a felsőtoldi Előre és Toldi Miklós termelőszövetkezetek, a varsányi Dózsa, a ságúj- falui Üj Élet, a pataki Kossuth Termelőszövetkezet is úgy gondozta a nyáron át a kukoricát, hogy ne vallja­nak szégyent a versenyben, vállalásuknak eleget tegye­nek. Igen fontos 1 feladat terme­lőszövetkezeteinkben, hogy a várható termésnek megfelelő tárolási helyet biztosítsanak. Ahol nincs elegendő férő­hely a kukoricának, nem sza­bad elvetni a szükségmegol­dást sem a betakarított ter­més raktározása érdekében. Az idei termés betakarítása mellett már most gondoljanak termelőszövetkezeteink a jövő esztendő kukorica termesztésére is. A Terményforgalmi Vállalat szeptember 15-ig felkeresi .mindazokat a termelőszövet­kezeteket, amelyek a jövő esztendőben is részt vesznek a kukoricatermesztési ver­senyben, mert ezen termelő- szövetkezetek már az őszi műtrágya juttatásnál — te­kintettel a kukorica termés­hozamának növelésére — na­gyobb műtrágya-mennyiség­ben részesülnek. A X. Vasutasnap alkalmá­ból a Kisterenyei Fűtőház dolgozói ismét nagyszerű eredményekkel büszkélked­hetnek: elnyerték az élüzem cí­met és ezzel együtt a fű­tőház dolgozói mintegy 7200 forint pénzjutalom­ban is részesültek. Az elért eredmény értékét külön növeli az a tény, hogy a múlt év első felében ve­zérigazgatói elismerést, máso­dik félévi munkájuk után ) pedig élüzem címet kaptak. A háromszoros élüzem fű­tőház dolgozói pénteken este vették át az újabb elisme­rést, bensőséges ünnepség ke­retében. Ugyanekkor három dolgozó „kiváló dolgozó” jel­vényt, három pedig oklevelet kapott. Az eddigi kettő mellé pedig egy újabb szocialista brigádnak adták át az elis­merő címet. Az első félévben elért nagy­szerű eredményék mellett fűtőház dolgozói ezzel is rá­szolgáltak a kitüntetésre, hogy a júliusi hónapban már 12 százalékkal magasabb tei- jesítményt értek el, mint a múlt év második felében, pedig a középfűtőházak kö­zött akkor is az első helyen végeztek. Teljesítették már az időszakos mozdonyjavítás ter­vét is és ezért elhatározták, hogy egy részlegvizsga elvég­zésére más fűtőháztól kérnek egy .mozdonyt, amely mint­egy 80 ezer forint megtaka­rítást jelent. Nálunk .viszont már nem lesz szükség idő­szakos javításra, emiatt nem fog kiesni egy-egy mozdony tizenöt napra a termelésből. Mindent egybevetve: a Kisterenyei Fűtőház dol­gozói már júliusban is teljesítették az éliizem szint feltételeit és elhatározták, hogy a má­sodik félévben is elkerülik a baleseteket és a szolgálat­képtelenségből nem lesz ki­esés, negyedszer is harcba indulnak az élüzem szint el­nyeréséért. Első félévi munkája alap­ján vezérigazgatói elismerést nyert a Salgótarjáni Fűtőház, igazgatói elismerést kapott Somoskőújfalu vasútállomás, amely egyben a határállomá­sok közötti versenyt is meg­nyerte. Az elismerő okleve­lek átadásával egyidőben ezeknél az állomásoknál is több ezer forint pénzjutalmat osztanak ki. A balassagyar­mati állomás dolgozói mint­egy 13 ezer forint jutalmat kaptak ezért a nagyszerű munkáért, amelyet az állo­más virágosítása, parkosítása érdekében kifejtettek. A legjobb eredményt elért vasúti szolgálati helyek mel­lett valamennyi állomáson megemlékeznek a vasutas­napról, köszöntik az ország vérke­ringésében, oly fontos sze­repet betöltő dolgozókat. Eddig 20 700 tonnára tehető az elcsépelt gabona Benn járunk már az augusztusban, teljes ütem­ben folyik a gabona behor- dás, a cséplés megyénk ter­melőszövetkezeteinél. Mint­egy 240 cséplőgép dolgozik és a legutóbbi jlentések sze­rint 20 ezer 700 tonna ga­bonát csépeltek el gépállomá­saink. Igen jól halad a munka a pásztói és a tol- mácsi gépállomáson, vala­mint az erdőkürti gépállomás körzetéhez tartozó termelő- szövetkezetekben. A jól szer­vezett munka eredményekép­pen Erdőtarcsán már elcsé­pelték a gabonát. A legutóbbi gépállomási jelentések számot adnak arról is, hogyan alakul a cséplést végző gépállomási dolgozók teljesítménye. Pusztai János, a pásztói gépállomás dolgo­zója július 20-a és 31-e kö­zött 260 tonna gabonát csé­pelt el. Rezák András tel­jesítménye 241 tonna volt tíz nap alatt. Rezák András a tolmácsi gépállomáson dol­gozik. Gépálomásaink, termelőszö­vetkezeteink ezekben a na­pokban úgy dolgoznak, hogy az aratáshoz hasonlóan, idő­ben befejezzék a gabona cséplését. Befejezték a cséplést-, előleget- osztottak a Dimitrov Tsz-ben Az érsekvadkerti Dimitrov Termelőszövetkezetben igen jól dolgoztak az aratás és cséplés idején a termelőszö­vetkezeti gazdák. Ennek a A HIDEGHENGERMŰ MÄJUS 1-1 PRÓBAÜZEMELTETÉSÉÉRT A szocialista szerződés alapján fokozni kell a munka ütemét Gazdag termést takarítanak be a pásztói Szabadság Tsz mákföldjeiről. A Salgótarjáni Acéláru­gyár új hideghengerművének felépítésében a legközvetle­nebb feladat a cölöpözés és az alapozás munkáinak el­végzése, a szocialista szerző­désben foglalt augusztus 10-i és szeptember 30-i időszak között. A cölöpözést a me­gyei Építőipari Vállalat vi­szonylag kielégítő ütemben végzi: eddig az összes cölöpök­nek mintegy a felét már a földbe helyezték. Ugyanakkor azonban a be­tonalap elkészítése nem ha­lad a kívánt ütemben és a jelenlegi helyzetet figyelem- bevéve fokozottabb lendület­re van szükség. A MÁVAG már leküldte az alapozó szer­kezetet is. A Földgép Vállalat e hé­ten megkezdte annak a közel 2 ezer köbméter földnek a kiemelését, amely a transz­formátorház felépítéséhez a pince és a gépalapok ki­képzéséhez szükséges. E vál­lalat itteni dolgozóinak mun­kája a jelenlegi körülmé­nyek között biztató és a je­lek szerint egy hónap alatt végeznek ezzel a munkával is. ■ Az Iparterv, amely többek között a gépalapok terveit is készíti az elmúlt napokban csatlakozott az építkezésen dolgozó beruházó és kivitele­ző vállalatok szocialista szer­ződéséhez. A tervezőintézet dolgozói vállalták, hogy szeptem­ber végéig már részlet­terveket szállítanak a gépalapok elkészítéséhez, és így a munka folyamatos­ságában nem lesz fennaka­dás. Ugyancsak vállalták, hogy rövidesen megkezdik a kemence gépalapjai tervének elkészítését is és azt decem­ber végéig leszállítják. Az Ipartev példája is ser­kentsen más vállalatokat ar­ra, hogy mindent megtegye­nek az új hideghengermű érdekében. Érthetetlen pél­dául a Dunai Vasmű eddigi magatartása, mert a hozzá intézett kérésre még mindig nem adott választ. A Ganz­Mávag pedig azt állítja, hogy a Salgótarjáni Acélárugyár vállalta: saját készletéből biztosít majd anyagot a hi­deghengermű csarnokának szerkezeti részéhez. Erről szó sem volt, hanem arról, hogy a gyár segíti az anyag meg­szerzésében a Ganz-Mávagot. Ideje lesz tehát, ha a vita helyett a megállapodásnak megfelelően mind a két fél megfelelő erőfeszítéseket tesz. Elmaradás van még a hen- gerlőgépek folyamatos üze­meltetését biztosító úgyneve­zett hurokgödör megépítésé­nél is. Jó lenne, ha ebben a kérdésben a megyei Építő­ipari Vállalat felsőbb szervei is nagyobb segítséget nyújta­nának. Mindent egybevéve: a szocialista szerződés megkötése óta a munka üteme még nem érte el kívánatos fokot, csak kezdeti eredményekről beszélhetünk. Ezen javítani valamennyi itt dolgozó vállalat elsőrendű feladata. nagy munkalendületnek, a jól szervezett munkának az ered­ménye, hogy a hét elején befejezték a cséplést. A ter­méseredmények a vártnak megfelelően alakultak. Búzá­ból 9,5, rozsból 9, tavaszi ár­pából 13, zabból 12 mázsa volt a holdankénti átlagter­més. Eddig 150 mázsa rozsot adtunk áruértékesítés címén az államnak és előlegként kaptak már gabonát a szö­vetkezeti gazdák is. Család­tagonként 2 mázsa, búzát és 1 mázsa rozsot osztottak, ta­vaszi árpát 0,5 kilogrammot munkaegységenként. A ter­melőszövetkezet vezetősége úgy határozott, hogy a már betakarított mákot, majd a cukrot is a szükségletnek megfelelően osztja, persze fi­gyelembe veszik a már tel­jesített munkaegységek szá­mát. További feladata a terme­lőszövetkezetben a magsza- puka cséplése, majd meg­kezdik a trágyahordást és a talaj előkészítését az őszi ve­tésekhez. KÖZEL 38 EZER TONNA SZÉN, 8 KAL0RIÄS MINŐSÉGJAVULÁS. 15 KILO­GRAMMOS ÖSSZÜZEMI TELJESÍTMÉNYNÖVEKEDÉS Teljesítették ígéretüket? újabb vállalást tesznek a nógrádi szénmedence bányászai KÉSZÜLŐDÉS A X. BÁNYÁSZNAPRA A nógrádi szénmedence bá­nyászai egész évi sikeres munkájuk egyik állomásá­nak, a jubiláns, a X. bányász­napot tekintik. Ezért tettek olyan vállalást a szénmeden­ce bányászai, hogy szeptem­ber 4-ét, a bányászok nagy ünnepét 36 ezer tonna ter- venfelüli szénnel 'köszöntik. Ebből az alkalomból vállal­ták, hogy a terven felül fel­színre küldött! szén mellett emelik a termelékenysé­gei, s a tervezett összüze- mi teljesítményt 5 kilo­grammal, a szén minősé­gét pedig 3 kalóriával ja­vítják. Mindebből vállalásuk értel­mében az adódik, hogy a ter­melékenység növelésével, a szén minőségének javításá­val 6,6 millió forintos több­letbevételre tesznek szert. Ja­vítják természetesen a gépi felrakás arányát is, s amint vállalták, a bányásznap tisz­teletére 60 ezer tonna szenet raknak fel terven felül gép­pel, hogy csökkentsék a ne­héz fizikai munkát. A bányásznapi munkaver­seny sikeres teljesítése érde­kében, a feladatok maradék­talan teljesítéséért az egyesr bányaüzemek között páros­verseny indult. A legjobb eredményt elérő két bánya­üzemet zászlóval, ezenkívül tíz-, illetve hatezer forinttal jutalmazzák. Ez a vetélkedés nem maradt eredménynél- kül a nógrádi szénmedencé­ben. Augusztus 10-én, szerdán a szénmedence bányászai azt jelenthették, hogy tel­jesítették ígéretüket, ele­get tettek bányásznapi felajánlásuknak, sőt, egyes mutatókban túl is teljesítették azt. Az év ele­jétől 7 hónap átlagában a szénmedence bányászai a vállalt 36 ezer tonnával szemben 37 862 tonna szenet küldtek előirányzatukon fe­lül a felszínre. A vállalt 5 kilogrammos összüzemi telje­sítménynövekedéssel szemben éves átlagban 15 kilogrammos emelkedést értek el. Ígéretü­ket túlteljesítve nem három, hanem nyolc kalóriával javí­tották a szén fűtőértékét is, ami lehetővé tette, hogy a bányásznapra tervezett 6,6 millió forintos többletbevétel­lel szemben eddig 7 millió forintot értek el. Szerdán ggelre elérték a gépi fel­rakásban vállalt 60 ezer ton­nás teljesítést is. A dolgozók aktivitása tehát bebizonyította, hogy szénme­dencénk bányászai becsülettel helytálltak a bányásznapi munkaverseny eddigi szaka­szában, bebizonyították, hogy nagyobb lehetőségek is van­nak, mint azt korábban vál­lalták. Ezért a szénmedencé­ben már megindult a moz-. galom a X. Bányásznap tisz­teletére a termelékenység nö­velése, a minőség javítása, az önköltség csökkentésének to­vábbi fokozására. A bányász­napi vállalás sikeres teljesí­tése után számos bányaüzem­nél pótvállalásokat tettek. Ménkesen, Mizserfán, Mátra- novákon, Rónabányán és Kis- terenyén további kötelezett­séget vállaltak a bányászok. Augusztus 22-én pedig vala­mennyi aknánál röpgyűlése- ket tartanak, amelyeken meg­kezdődik a szeptember 4-ig tartó bányásznapi őrség, s megindult a felmérése annak, hogy milyen újabb ereai.-^nyeket érhetnek el a nógrádi szénmedence bányászai X. Bányásznap méltó meg­ünneplésére.

Next

/
Oldalképek
Tartalom