Szabad Nógrád. 1956. július (12. évfolyam. 53-60. szám)

1956-07-04 / 53. szám

Világ proletariat egyesüljetek! ^ ^ Szabad nocbád A MEGYEI PÁRTBIZOTTSÁG ÉS A MEGYEI TANÁCS LAPJA XII. ÉVFOLYAM, 53. SZÁM. ÁRA: 50 FILLÉR 1956. JÚLIUS 4. Kitűnő eredménnyel fejezte be az első félévet a Szénbányászati Tröszt Az év elején a nógrádi bá­nyászok azt ígérték az ország­nak. hogy első félévi tervüket 25 000 tonnával teljesítik túl. Hol van már ez a szám! Azóta többszörösére emelkedett, hi­szen bányászaink — akik min­den elismerést, dicséretet meg­érdemelnek nagyszerű munká­jukért — végülis 87.406 tonná­val több szenet adtak a nép­gazdaságnak. mint amennyire tervük kötelezte őket. Júniusban egy ideig úgy lát­szott. hogy veszélybe kerülnek az előző hónapok szép ered­ményei, s a tröszt tervelőnye nem nőni, hanem csökkenni fog. Bányászaink lelkesedése azonban az átmeneti sikerte­lenség ellenére sem lanyhult, s így történt, hogy végül meg­koronázták kiváló teljesítmé­nyeiket azzal, hogy júniusban is túlteljesítették a tervet. Csupán Kazár, Tiribes és Ká- nyás nem tudott megbirkózni az előírt feladatokkal; Amikor ezeket a sorokat ír­juk, még nem tudjuk, melyik szénbányászati tröszt kapja a vándorzászlót. A nógrádi bá­nyászok erősen esélyesek; De akár megkapják, akár nem, ki­tűnő eredményükért megér­demlik mindannyiunk köszö­netét. Azt kívánjuk nekik, hogy második félévi munkáju­kat is sok siker, dicsőség kí­sérje! ÉLENJÁRÓK: Mizserfa: 4486 tonna több­let. Üzemvezető: Sándor Béla, főmérnök: Józsa Pál. Szorospatak: 3771 tonna többlet. Üzemvezető: Fuchs Jenő. főmérnök: Demeter Fe­renc. Nagybátony: 2495 tonna többlet. Üzemvezető: Tanyai Ferenc, főmérnök: Marton Mi­hály. Zagyva: 1939 tonna többlet. Üzemvezető: Simon Ernő, fő­mérnök: Harmos Mihály. Ménkes: 1583 tonna többlet. Üzemvezető: Szabó Imre, fő­mérnök: Cserjési Miklós. Róna: 1150 tonna többlet. Üzemvezető: Bükkhegyi János, főmérnök: Laczkó István. Kisterenye: 1113 tonna több­let. Üzemvezető: Ujj János, főmérnök: Sándor Gáspár. Mátranovák: 58 tonna több­let. Üzemvezető: Sárai Lajos, főmérnök: Révfalvi János. ADÓSOK: Kányás: 356 tonna tartozás. Üzemvezető: Schaffer Péter, főmérnök: Németh Lajos. Tiribes: 2328 tonna tartozás. Üzemvezető: Pintér András, főmérnök: Bakos Péter. Kazár: 3003 tonna tartozás. Üzemvezető: Szomszéd Gy. István, főmérnök: Kreffly Iván. A tröszt többlete júniusban összesen: 12 554 tonna. Igaz­gató: Sartóris Kálmán, főmér­nök: Lassan József; termelési osztályvezető: Vörös Lajos, műszaki osztályvezető: Csillag József. ; Hajas Mihály vájár, a szak- S ma kiváló dolgozója a Mi- í zsefai Bányaüzem Duclos­• aknájában dolgozik tizenöt- I tagú brigádjával, amely jú­• nius havi tervét 120,5 szá- I zalékra teljesítette, s ezzel 5 408 tonna szenet adott ter- | ven felül. A Hajas-brigád | ebben a félévben csaknem [ minden hónapban magasan i 100 százalék felett teljesí- S tette előirányzatát. Április- j ban például 125 százalékot | ért el. A kiváló brigád a | félév során a bányaüzem " egyik legjobb brigádjának bizonyult 5 Karancsi Béla, a Salgótar- ; jáni Vasöntöde és Tűzhely- J gyár technológusa. A szak- j ma kiváló dolgozója címet S ebben az évben kapta meg I elsősorban az anyagtakaré­• kosságért folytatott ered- í ményes munkája elismeré- I séül. A kitüntető cím elnye- 5 réséig 123 000 forint értékű • behozatali kokszot és 77 • ezer forint értékű homokot j takarított meg. A gyár szá- ! mos szakembere tanult az ; ő keze alatt. Legutóbb egy ■ öntészeti tanfolyamon 42 Í hallgatónak adta át több­éves tapasztalatait Jól takarékoskodnak az anyaggal a ménkesi bányászok Ménkesen, a termelésben is élenjáró bányaüzemben, a ta­karékosságról sem feledkeznek meg. A második negyedévben például a megadott bányafa mennyiségnek jelentős részét, 350 köbmétert takarítottak meg, s ez azt jelenti, hogy e hónap első három heté­ben ebből a fából fedezik a szükségletet. A takarékossági versenyből csaknem minden fejtési sza­kasz kivette a részét. A bányafához hasonlóan a robbanóanyag felhasználást is jelentősen csökkentették. A terv szerinti 0,291 kg tonnán­kénti lőszerfogyasztást egy íz­ben már 0.276 kg-ra szorították le, s ezt a számot tovább sze­retnék csökkenteni. Hajdú András és bátyja, Hajdú János dorogházi, a Szo­cialista Munka Hőse, a bánya­üzem két legjobb és legrégibb munkása, 34 csapattársukkal együtt vetélkednek a bányafa és robbanóanyag megtakarítá­sáért. s amint a fenti szám is mutatja, nem eredménytelenül. Bakos Simon felcser, kiváló bányász kamrafejtésen dolgozó öttagú csapata szintén jelen­tős mennyiségű bányafát taka­rított meg. Táborita György kiváló bányász csapata is je­lentős eredményekkel dicse­kedhet. Ezeket az eredményeket a ménkesiek kétféle módszer al­kalmazásával érték el. A már egyszer felhasznált támfákat időben rabolják ki és más he­lyen is felhasználják. Másrészt pedig a drága bányafát vastá- mokkal helyettesítik. A második negyedévi bányafa- megtakarítás, ami csak ennél a bányaüzemnél 57 500 forintot eredményezett, a Nógrád me­gyei Szénbányászati Tröszt többi üzemeiben is sikerrel járt Az első félévben 9 millió forint értékű árut gyártottak terven felül a Salgótarjáni Acélárugyárban Lapzártakor még nem -fejeződött be a Salgótarjáni Acél­árugyárban az első félévi eredmények értékelése, de az már látható, hogy a gyár háromezer tonna árut gyártott terven fe­lül, 9 millió forint értékben. A gyár munkásai előirányzatúkon felül az első félévre 701 tonna áru elkészítésére tetteik vállalást, s amint a közölt nyers eredmény mutatja, ennek több mint a négyszeresét termel­ték. A gyár üzemei közül a félém terv teljesítésében legjobb eredményeket a hideghengermű és a huzalmű érte el Az előb­bi már június 9-én, az utóbbi pedig június 20-án teljesítette fél­évi tervfeladatait. Hamarosan elkészülnek a Zagyvapálfalvi Bányagépgyár mozdonyainak mintapéldányai A kis export bánya motor­mozdonyok elkészítése után a Zagyvapálfalvi Bányagépgyár két új típusú mozdony gyártá­sát kezdte meg az elmúlt hó­napban: egy sújtólégbiztos és egy FM típusú külszíni szálli- tómozdonyét. A sújtólégbiztos mozdonnyal a nehezebb körülmények kö­zött lévő metángázos bányák­ban kívánják biztosítani a szál­lítást a tervezők. Az eddig gyártott motormoz­donyok ugyanis — melyeket már a MASZOLAJ is készített e célra — nem feleltek meg teljesen feladatuknak, nem voltak sújtólégbiztosak. A bá­nyagépgyár műszaki emberei­nek terve szerint a hőrelé — vagyis hőszabályozó — biztos­sá teszi a gépet a metángázos térben is. Az FM-típusú, külszíni szál­lításokra alkalmas mozdony a termelőszövetkezetek munká­ját segíti majd elő. Ezek a mo­tormozdonyok kényelmesebbek és nagyobb húzóerejűek lesz­nek a bányai mozdonyoknál, tekintettel arra. hogy hosszabb távon és nagyobb teher szállí­tására használják majd őket. Mindkét típusú mozdony első mintadarabjai a Bá- nyagépgyár dolgozóinak keze alatt a befejezéshez közelednek. Nemsokára maguk a bányá­szok és dolgozó parasztok győ­ződhetnek meg előnyeikről; A beadás teljesítése után szabad a. gabona forgalma mm .1 begyűjtési miniszter re mietete mm A gabonabeadási kötelezett­ség teljesítésének sorrendje a rendelet szerint a következő: Cséplőgéprész, terményköl- csön. gépállomási talajmunka- díj-tartozás, terület utáni be­adási kötelezettség. A terület utáni beadási kötelezettségen belül először a terményben fi­zetendő földadót és mezőgaz­daságfejlesztési járulékot kell teljesíteni. A gabonabeadási kötelezett­séget a beadási könyvben elő­írt gabonafélével kell teljesí­teni. Előcséplés esetén a be­adási kötelezettség teljesítésé­re a cséplőgép-, csépiőmunkás- és aratórész kiadása után fennmaradó gabonamennyiség felét, illetve, ha a beadási kö­telezettség ennél kisebb, ezt a mennyiséget kell beadni. Ha az őszi és tavaszi árpát külön csépelik, az árpabeadási kötelezettség teljesítésére ta­vaszi árpát legalább az őszi és tavaszi árpa vetésének ará­nyában kell beadni. Vetőmagszükségletként kenyérgabonából a kötelező vetésterület után holdanként búzából és rozsból 110 kg-ot, ár­pából és zabból a tavalyi ve­tésterület után holdanként 90 kg-ot vesznek figyelembe. A gabonabeadási kötelezett­ség teljesítésére 16 százalék­nál magasabb víztartalmú, ocsúval, vagy egészségre ártal­mas anyaggal kevert, csává­zott. dohos, nem természetes szagú vagy zsizsikes gabonát nem szabad átvenni. A gabonabeadási kötelezett­séget a cséplőgéptől azonnal kell teljesíteni. A terület utáni beadási köte­lezettségre a teljesítési határ­időn belül átadott kenyérga­bona minden mázsája után 10 kg korpát térítés nélkül, a gép­állomási talajmunkadíj ki- egyenlítésére átadott kenyér- gabona minden mázsája után pedig 20 kg korpát kell a ter­melő részére mázsánként 150 forintos áron adni. Ha a kor­pajárandóság a 30 kg-ot nem haladja meg, a járandóságot a kenyérgabonabeadás alkalmá­val, legkésőbb azonban a be­adást követő 10 napon beiül, ha a korpa járandóság a 30 kg- ot meghaladja, a járandóság 40 százalékát a beadás alkalmá­val, de legkésőbb a beadástól számított 10 napon belül, a fennmaradó mennyiséget pe­dig 1956, november 10 és 1957. január 21 között kell kiszol­gáltatni. A korpajárandóságot a korpautalvány ellenében a malmok, illetve cseretelepeik vagy a földművesszövetkeze­tek adják ki. A rendelet a továbbiakban részletesen szabályozza a csóp- lőgéprész beadását, a termény- kölcsönök visszaadását, a gép- állomási talajmunkadíjtarto- zás kiegyenlítését, a beadási kötelezettség teljesítését, a sörárpabeadási kötelezettség teljesítését, a nemesített kalá­szos vetőmagvak beadását, az átvétel lebonyolítását. A beadási kötelezettség tel­jesítésére a búzát, rozsot, ár­pát és zabot a terményforgal­mi vállalatok, illetve telepeik: ezenkívül búzát és rozsot az át­vételre kijelölt malmok is át­vesznek. A mezőgazdasági termelőszö­vetkezetekkel a termény át ve­vő megállapodást köthet a be­adáshoz szükséges gabonának vasútálomáson történő átadá­sára is. A termelők az állam iránti kötelezettség teljesítése után gabonafeleslegüket az ország egész területén szabadon érté­kesíthetik és mennyiségre való tekintet nélkül szabadon szál­líthatják. Megszűnik az a korlátozás, amely szerint a gabona szállí­tásához szállítási engedély szükséges. Azokat a községe­ket és városokat, ahol a csép- lés üteméhez képest a begyűj­tési tervek teljesítése nem ki­elégítő, a begyűjtési miniszter — a járási és megyei begyűj­tési hivatalok, valamint a já­rási és megyei tanácsok végre­hajtó bizottságainak javaslata alapján — a gabona szabad forgalmából kizárhatja. Ke­nyér- és takarmánygabonát —• továbbértékesítés céljából csak a terményforgalmi válla­latok vásárolhatnak. A rendelet kimondja hogy: kenyérgabonát takarmányozás­ra felhasználni nem szabad. Hogyan készült fel a Terményforgalmi Vállalat a gabona begyűjtésére? Megkezdődött az aratás. Ha­marosan elindulnak a cséplő­gépek is. Zsákba, raktárba ke­rül a gabona. Megkértük Lom­bos elvtársat, a Megyei Ter­ményforgalmi Vállalat igazga­tóját — mondja el, hogyan ké­szültek fel az új termés foga­dására, van-e elegendő rak­tár? — A gabona elhelyezése mind;g nehézségbe ütközik megyénkben. Több mint 600 vagon termést nem tudunk el­helyezni. Különösen rossz a helyzet a szécsényi járásban. Nagylóc, Rimóc és még több községben egyáltalán nincs raktárunk. Azokban a közsé­gekben, ahol nincs megfelelő tárolóhely, kényszermegoldás­ként az iskolákba gyűjtjük be a gabonát. Itt azonban gon­doskodunk arról, hogy a leg­rövidebb időn belül elszállít­suk a gabonát. A raktárak tisztításával jól állunk. Pásztó, Ságújfalu és még néhány község kivételé­vel befejeződtek a munkák. Itt is azért húzódott el, mert nem volt elegendő anyag. Minden igyekezetünkkel azon leszünk, hogy július 10-re minden rak­tár kijavítva, fertőtlenítve vár, ja a gabonát. Előre gondoskodtunk a ned­ves gabona szárításáról is. öt­hatomban működik a megye egyetlen szárító berendezése, amely naponta 150—200 mázsa gabonát szárít meg. Ide ele­gendő kokszot és munkaerőt biztosítunk. Ezenkívül több mázsa nedves gabonát diszpo­nálunk a szomszédos megyék­be. Gyorsítsuk meg a bihorhere csépiéit! ötven gép csépeli na­ponta a bíborherét me­gy es zerte. A termés jó. A horpácsi Lenin Tsz- ben például egy öthol- das tábla 27,5 mázsát adott. Az exportra kije­lölt területek termése ellen sincs panasz. Nem lesz nehéz a több mint 13 vagonos exportter­vünknek eleget tenni. A cséplés ütemét azonban fokozni kell. Az elmúlt heti időjárás megkéslel­tette a munkát, pótolni kell a lemaradást. Kü­szöbön a gabonacséplés és még alig 500 mázsa híborheremagot csépel­tünk. Megkezdődött a nyertes kötvények beváltása Már nyitás előtt tömegével álltak érdeklődők, kiváncsiak és boldog nyertesek az Orszá­gos Takarékpénztár salgótarjá­ni fiókja előtt. Kovács Józsefné, karanesal- jai lakos volt az első boldog nyertes. 200 forintos kötvénye 5000 forintot hozott a házhoz. Kovácsék bútorra gyűjtenek, modern hálószobát szeretnének berendezni és éppen jól jött ez a kis „segítség". Egy másik ötezer forintos nyertes Sztremen József, sal­gótarjáni lakos. Szép ruhákat, divatos cipőket szeretne csinál­tatni magának és családjának 200 forintja ötezerre felnövő kamatjából. Fábri Pál ugyan­csak ötezer forinttal „megsú- lyosodva" hagyta el a taka­rékpénztár épületét. Az 6 útja is az üzletek felé vezetett, egyelőre még csak szemlére, mert ő is ruhára, cipőre váltja fel a frissen kapott ropogós százasokat. Délelőtt 10 óráig mintegy 80 kötvényt fizettek ki 70 000 fo­rint értékben. A takarékpénz­tár ügyeskezű, gyorsmozgású dolgozói szívesen álltak ren­delkezésre a csupán csak ér­deklődőknek is. Igen sokan in­kább kíváncsiságból jöttek, hogy hátha nem jól hallották a rádióban, hátha tévedett az újság és mégis nyertek. Megkezdődött az aprómagvak cséplésc a berceli gépállomás körzetében is. 12 gondosan kijavított gép indult munkába. A gépek egy része indulás előtt.

Next

/
Oldalképek
Tartalom