Szabad Nógrád. 1955. szeptember (11. évfolyam. 69-76. szám)

1955-09-03 / 69. szám

VILÁG PROLETÁRJAI EGYESÜLJETEK! SZABAD MDP NOGRADMEGYEI PARTBIZOTTSAGANAK LAPJA XI. ÉVFOLYAM. 69. SZÁM ÁRA: 50 FILLÉR 1955. SZEPTEMBER 3. A BÁNYÁSZNAPRA Magyar bányásznap. A magyar szavaknak ezt az össze­tételét sem régen ismerjük még. Pártunk és kormányunk megbecsülése és szeretete, elismerése és gondoskodása folytán jött létre. A magyar munkásosztálynak azt a rétegét ünnepli ezen a napon az ország, amely a Horthy-fasizmus ellen ví­vott nehéz harcokban, s a felszabadulás után vívott hősi 6zéncsatákban pártunk egyik legmegbízhatóbb támaszává ko- vácsolódott össze. A múltban a bányászok élete nehéz, küzdelmes élet volt. A bányászok életét a Horthy-fasizmusban az üldözés, a fék­telen nyomor és kizsákmányolás jellemezte. Aki fölszólalt a tűrhetetlen helyzet ellen, azt elhallgattatták, leszámolták a bányából, kitették lakásából. Volt idő. hogy a tőkés érdekektől függően hetenként csak két-három napot dolgoztak és a napi kereset csilléseknek 1,60—1,80 pengő, vájároknak 2,30—2,50 pengő volt, ami a megélhetésre sem volt elegendő. A bányász- családok nyomorogtak, nélkülöztek, betegség, halál tizedelte a bányászok gyermekeit. A bányabárók és bányatulajdonosok nem törődtek a rokkant bányászokkal. Aki termelés közben megrokkant és nem volt alkalmas többé a tőkésprofit növe­lésére, azoktól igyekeztek megszabadulni, az utcára dobni. 1935-ben Jánosaknán Ács Dezső gerinctörést szenvedett. Az alábbi levelet írta az igazgatóságra: „öt gyermekem van. A sérülés után 50 százalékos rokkanttá nyilvánítottak, majd napi 2.80 pengős bért kaptam 12 órai műszakra. A drágaság miatt családomat képtelen vagyok eltartani.” Azonban a kér­vény süket fülekre talált. Ilyen és hasonló példák ezreit lehetne felsorakoztatni. A letiltások egész sora csökkentette a bányászok keresetét, s a nehéz, verejtékes munka után sok­szor csak üres loncédulát kaptak kézhez a bányászok. Ma szabadok, megbecsült emberek a bányászok, munká­juk és életük új tartalmat kapott. Az elsők között álltak csata­sorba a párt hívó szavára és minden akadályt legyőzve, egyre több és több szenet adtak az újjászülető gyáraknak. A felszabadulás óta nem volt fejlődésünknek olyan szakasza, amelyben bányászaink ne lettek volna az élvonalban. A gaz­dasági és politikai harcban egyaránt gerincesen megállták helyüket és beváltották a hozzájuk fűzött reményeket; A bányászok ma is az első sorban vannak, amikor ke­mény harc folyik a tervek teljesítéséért, túlteljesítéséért. Megyénk bányászai azt a fogadalmat tették, hogy az 1955-ös évben 40 ezer tonna szenet termelnek terven felül, s Ígére­tükből már 15 ezer tonna terven felüli szén kitermelését valóra váltottak; Pártunk és kormányunk megbecsülése folytán ez év szeptember 4-én már ötödik ízben ünnepeljük a magyar bányásznapot. Az erkölcsi megbecsülés mellett pénzjutalom­ban is részesülnek azok a bányászok, akik egész évben hű­ségesen. becsülettel teljesítették a haza és nép iránti kötele­zettségüket. Megyénk bányászai között a bányásznap alkal­mával mintegy 20 millió forintot fizetnek ki hűségjutalom cí­mén. A mizserfai üzemegységnél Kaposvári Ferenc elvtárs 7929 forintot, Forgács-lejtősön Kovács László DlSZ-brigád- vezető 7350 forintot, Duclos-üzemben Hajós Márton 6222 fo­rintot kap egész évben végzett hűséges munkája jutalmául. Ezenkívül hatvan bányász kormánykitüntetésben, negyven miniszteri kitüntetésben részesül és tizenhat bányász kapja meg a „Szakma kiváló dolgozója” címet. Népünk megbecsüli és jutalmazza a bányászokat, de so­kat is vár tőlük. Az elmúlt évek során sok millió forintot fordítottunk a bányák gépesítésére, korszerűsítésére. Amíg 1952-ben bányászaink nehéz, fizikai munkáját 265 fúrógép, 85 darab rázócsúszda. 31 darab kaparó és 7 darab gumiszalag könnyítette, addig jelenleg 369 darab fúrógép, 76 darab ka­paró, 101 darab rázócsúszda, 41 darab gumiszalag, 4 darab szovjet rakodógép áll a nógrádi bányászok rendelkezésére. Ezen túlmenően új fürdők, korszerű legényszállók épülnek és a régi barakélet helyett korszerű, egészséges, tiszta ott­honokban élhetnek vidéki bányászaink. Igaz. van még tennivaló bőven. Egyes üzemek nem kap­ták meg hiánytalanul a tervben előírt gépeket, felszerelése­ket. A munkavédelemnél is van még sok javítani való. De nehézségeink ellenére újabb beruházások nélkül is tovább növelhetjük a széntermelést, ha bányáinkban a becsületes bányászok példája nyomán megszilárdul a fegyelem, ha job­ban kihasználják a 480 percet, s ha a műszaki és fizikai dol­gozók segítik egymást a termelést gátló akadályok leküzdé­sében. A nógrádi szénmedence minden bányásza olyan fele­lősségérzettel és céltudatosan végezze munkáját, mint az egy­mással versenyző Budavári Károly Kossuth-díjas vájár, vagy Csuz Sándor és brigádja. A Központi Vezetőség ez év márciusi határozata nagy feladatokat rótt bányászainkra is. E határozatok sikeres meg­valósítása nagymértékben függ műszaki vezetőinktől, a mér­nököktől, technikusoktól, aknászoktól. A munka jó megszer­vezése, a kemény fegyelem megkövetelése, a gépek jobb ki­használása, az élenjáró módszerek terjesztése mind-mind fontos hozzájárulás a terv eredményes teljesítéséhez. A mű­szaki vezetők azonban csak akkor érhetnek el eredményeket, ha bátran kezdeményeznek, nem félnek az újtól, ha még szorosabban összefognak a bányászokkal, állandóan gondos­kodnak róluk, mindent megtesznek munkájuk és életkörül­ményeik megjavításáért. Bányászaink előtt nagy feladatok vannak. Ez évi tervük sikeres teljesítésével meg kell teremteniük a második ötéves tervünk beindulásának biztos alapját. Bányászainkban bízik pártunk s kormányunk, bízik egész dolgozó népünk, mert bányászainkat mindenki úgy ismeri, hogy azok sohasem hát­rálnak meg a nehézségek elől. őszinte szívből köszöntjük bányászainkat ünnepnapjukon! Csordultig teljen jókedvvel szívük, piros borral poharuk. A vidám, boldog ünnepet követő hétköznapok munkájához merítsenek erőt a feléjük áradó szeretetből. hogy a bányász­nap után megtorpanás nélkül sikeresen vívják a további győ­zelmeket a megkezdett úton; Kovács József, a megyei pártbizottság Ipari és közlekedési osztályának vezetője MAI SZAMUNKBÓL: A diósjenői kommunisták harca a KV júniusi határozatá­nak megvalósításáért. (2. old.) „Jó szerencsét, bányász elvtársak!” (3. old.) Hozzászólások Molnár Jenő: „Miért nem működik meqyénkben az írócsoport” c. cikkéhez. (4. old.) Csernák néni megtalálta helyét a szövetkezetben. (5. old.) Rádióműsor, sport, keresztrejtvény. (6. old.) Nagy tetszést aratott a szügyi tangazdaság pavilonja a balassagyarmati mezőgazdasági kiállításon Rnflfm«nfl00nnr vmOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOC Legjobbjaink képviselik Nógrád megyét a ma megnyíló Mezőgazdasági Kiállításon A sokezres látogató előtt ma nyitja meg kapuit az Országos Mezőgazdasági Kiállítás, Ezer és ezer bizonyítékát lehet lát­ni annak, hogy a felszabadult magyar nép, a párt, a munkás- osztály vezetésével, a mező- gazdaságban is mily nagyszerű eredményeket ért el a forra­dalmi átalakulás eddig meg­tett útján. Kiállítás a mezőgazdasági termelés fejlett módszereinek gazdag, kimeríthetetlen tár­háza. S e tárházban tengernyi új és hasznos tapasztalatot, erőt és lelkesedést merít­hetünk a mezőgazdasági termelés további sikeres fellendítéséhez s egyidejű­leg a termelőszövetkezeti mozgalom erősítésének és számszerű fejlesztésének erőteljesebb folytatásához. Valamennyi nógrádi dolgozót örömmel tölt el az a tudat, hogy megyénk mezőgazdasága is képviseli eredményeit a ki­állításon. A kiállításon részt- venni nagy tisztesség. Minden megbecsülést, elismerést meg­érdemelnek azok a termelőszö­vetkezeti és egyéni dolgozók, állami gazdasági dolgozók, akiknek munkája nyomán a kiállításon bemutatásra kerülő kiváló eredmények megszület­tek. A „kicsi” nógrádunkban ma még kevés az ilyenek szá­ma. De e kevés is a fejlődő nagy eredmények biztos kiin­duló pontja. A szurdokpüspöki Béke Termelőszövetkezet 18 má­zsás tavaszi árpa, a 24 má­zsás őszi árpa és a 17 má­zsás rozs átlagtermésével szerez elismerést megyénk szövetkezeti termelésének. Bizonyára sok nézője lesz a Pásztói Szabadság TSZ gyö­nyörű paprikájának, hiszen holdanként 180 mázsás átlag­termést értek el. A szécsényi tangazdaság évi 8000 kilo­gramm tejet adó , Szekfű” ne­vű tehene, a hényeli állami gazdaság évi 5800 kilogramm tejet adó „Ibolya” nevű tehene bizonyára gondolkodóba ejti majd azokat a szakembereket is, akik eddig nem sokat ad­tak Nógrád megye állatte­nyésztésére. A balassagyarmati Mes­terséges Megtermékenyítő Állomás „Sanyi” nevű törzsbikája már az Ipoly- menti tájfajta szarvasmar­hát képviseli majd a ki­állításon. S két-három év múlva újra híressé válik az ipolymenti szarvasmarhatenyésztés. De ahhoz, hogy megyénk nö­vénytermelése és állattenyész­tése híresebb legyen, mint a múltban, az szükséges, hogy termelőszövetkezeteink tagjai, az állami gazdaságok dolgozói és az egyénileg dolgozó parasz­tok gazdag tapasztalatot merít­senek a kiállítás anyagából, hogy ezeket idehaza felhasz­nálva, nagyobb léptekkel ha­ladhassunk előre a növényter­melésben és az állattenyésztés­ben. Kultúrcsoportjaink készülnek a bányásznapra Bányaüzemeinknél már lo­bognak a zászlók, lelkesen készülődnek a kultúrcsopor- tok. Azokat, akik a verseny­ben kiváló teljesítményeket értek el, virágcsokorral, dal­lal és tánccal köszöntik. Szombaton este a salgótarjáni bányász kultúrotthonban, kul­túrműsorral egybekötve adják át a „Szakma kiváló dolgozó­ja” jelvényt hős bányászaink­nak. Vasárnap a nógrádi szén­medence dolgozói kollektíván ünnepelnek Kisterenyén, a Népkertben. Már a kora reg­geli órákban zeneszó ébreszti a széncsaták hőseit, majd a bányák és külszíni üzemek, hivatalok dolgozói, megkezdik a fölvonulást. 10 órakor öt díszlövés jelzi, hogy megkez­dődik az ünnepi nagygyűlés. A délutáni órákban kultúr- és sportműsorok, majd este 8 órai kezdettel a nagybátonyi kultúrcsoport a szabadtéri színpadon mutatja be a „Já­nos vitéz” című háromfelvoná- sos daljátékot. Utána tánc éjfélig. MUNKÁHOZ LATNAK ÚJRA A DIAKOK Elfoglalják a zöld padokat a bocsárlapújtői gyerekek Mint minden esztendő szeptemberének el­ső napján, úgy most is kitárult — az ország sokezer iskolához hasonlóan — a Bocsárlap­újtői Általános Iskola kapuja, hogy bebo- csássa azokat, akik két hónappal ezelőtt bú­csút mondtak a zöld padoknak, a nagy feke­te táblának és a tankönyveknek. Kéthónapos szünet után újra víg gyermekzsivajtól han­gos a begyepesedett iskolaudvar. A jó öreg épület pedig kicsinosítva, alaposan megszé­pítve fogadja a 320 lapújtői fiút és leányt. Itt vannak már azok is, akik még csak ebben a tanévben ismerkednek meg a betű- és számvetés tudományával. A kis elsősök szemlélődve, kicsit félszegen figyelik a töb­bieket, a nagyobbakat. Némelyikük, mint például Varga Magdi, mér egészen otthono­san mozog, jól érzi magát, tetszik neki az iskola. Névrokona, Varga Józsi már nehe­zebben barátkozik. Öt édesanyja is elkísérte, de így is „eltörött a mécses“. Az idősebbek vigasztalják, de ő csak nem akar megvígasz- talódni. Egy huncut kislegény, a másodikos Karcsi így bíztatja azokat, no, meg Józsit is, akik hasztalan vigasztalják a kisfiút: nyolc év alatt meglássátok, megszokik itt ő is. Ugylátszik kevés iskolába vannak olyan búzgó elsőosztályosok, mint Lapújtőn. Néme­lyikük már a táskát is a hátéra akasztotta, úgy jött el a tanévnyitó ünnepélyre. Azokat az elsősöket, akik eddig óvodába jártak, egyenesen az óvodából kíséri az óvónéni. Mindegyiknek kezében virágcsokor és a töb­biek tapsa közepette vonulnak be az udvar­ra. Megkezdődik az ünnepély. Telekes Ilona igazgatónő szavait, aki a küszöbön álló tan­év feladatairól beszél, figyelmesen hallgat­ják a gyerekek, a szülők és a nevelők. Az ünnepi beszéd után a nagy diákok kézen- fogják az elsősöket és nótázva indulnak meg­tekinteni a tantermeket. „Itt az idő pajtás, munkához kell látni.,4“ Új tanévkezdés a Közgazdasági Technikumban Heggel 9 órára tűzték ki a Salgótarjáni Közgazdasági Technikumban is a tanévnyitó ünnepséget, de már fél 9-kor hangos az ud­var az örvendező felkiáltásoktól, nevetős, jókedvű üdvözlésektől. Az osztályokban mindenütt vidámság kí­séri egy-egy új tanuló érkezését. „De lesül­tél!“, „milyen jól nézel ki“. Ilyen és ehhez hasonló felkiáltásoktól hangosak a termek. Boldog izgalom ül az arcokon, legtöbbje már alig várta a tanév kezdetét. Csak egy osz­tályban igen elfogódottak és csendesek a ta­nulók: az elsőben. Ez nem is csodálnivaló. Kilenc óráig túl esnek a viszontlátás első örömein és komolyan, fegyelmezetten kivo­nulnak az udvarra, ahol a tanévnyitó ün­nepséget tartják. Három tanuló ünnepélye­sen hozza az iskola zászlaját, a második osztály pedig a múlt évi jó tanulás eredmé­nyeként, az iskola vándorzászlaját, amelyet a Szovjetunióból, a gomeli középiskola ta­nulóitól kapott a technikum. Ünnepélyes csend van, amikor Ravasz De­zső, az iskola igazgatója szól hozzájuk. — Ereznetek kell, hogy a mi kis közösségünk egy nagy, egy új boldog hazát építő közös­ségnek egy része és a rész felelősséggel tar­tozik az egésznek, amely azt várja tőletek, hogy a lehető legjobb képzettséggel, egész emberekként kezdjétek el majd az építő­munkát. Ezután felhívta a figyelmüket arra, hogy a szakmai tudás lehető legjobb elsajátítása, a materialista világnézet, az igaz hazafiság, a Szovjetunió iránti szeretet mennyire el­választhatatlanok egymástól és, hogy majd akkor lesznek igazán jó dolgozók, ha mun­kájukban szilárd materialista világszemlé­let irányítja őket. Ezután az elsősökhöz for­dult egy pár keresetlen, meleg szóval, Szi­geti Mária fjedig a DISZ-szervezet nevében köszöntötte az elsősöket és a többiek figyel­mébe ajánlotta, hogy segítsék őket. Legye­nek azon, hogy minél hamarább jól érezzék magukat az iskolai közösségben és jól tanul­janak; termelőszövetkezeti élet krónikája A PÁSZTÓI SZABADSÁG TSZ 180 mázsás átlagtermést ért el zöldpaprikából a Zagy­va-parti földeken. Termésük­ből bemutatnak az Országos Mezőgazdasági Kiállításon iS; 12 561 FORINT PÉNZJU­TALMAT kapott a nagyoroszi Úttörő Termelőszövetkezet, a 40 hold heteróziskukorica cí­mer ezésének idejében való el­végzéséért •k ENDREFALVÄN öt család; hat taggal aláírta a tsz belépé­si nyilatkozatot. ★ 10 FORINTOT, 2 kilogramm búzát és 1 kilogramm árpát osztottak előlegként egy mun­kaegységre a pilinyi Dózsa TSZ-ben. Például: Bárány Ber­talan 12,9 mázsa búzát, 6 má­zsa árpát és 6000 forint pénz­előleget kapott. T ERÉNY BEN 9, Csitárban pedig 5 dolgozó paraszt tsz előkészítő bizottságot alakított 30 FÉRŐHELYES tehénis­tálló és 20 férőhelyes sertés- fiaztató építését kezdik meg a berceli Aranykalász Termelő- szövetkezetben. 6,5 kilogramm búzát, 1,7 ki­logramm árpát és 10 forint előleget osztottak munkaegység génként a cserhátsurányi Sza­badság TSZ-ben. ★ A JÓ EREDMÉNYEK LÁT­TÁN négy taggal növekedett a pa ivari Béke TSZ tagsága, ahol búzából 6,7 kilogrammot, árpából 1,5 kilogrammot és pénzből 7 forint előleget osz­tottak munkaegységenként, ★ A CSÉPLÉS BEFEJEZÉSE UTÁN megkezdték a silózási munkát a dejtári József Attila Termelőszövetkezetben. A fia­talok — Belucskin Sándor DISZ-titkár vezetésével — bri­gádot alakítottak és vállalták, hogy 500 köbméter silót készí­tenek az ősz folyamán. A bri­gád tagjai között van Gaál Fe­renc, Bella László, Batta László és még több szövetke­zeti fiatal, akik már az elmúlt napokban 60 köbméter silót készítettek. ÖT KÖZÉPPARASZT 40 hold földdel tsz előkészítő bi­zottságot alakított a herencsé- nyi Liszkó-pusztán, 20 FÉRŐHELYES sertésfiaz­tató építését fejezlek be Cs észt vén a Miklc's-völgyi ter­melőszövetkezeteknél. A RÉTSÁGI járási mi gazdasági kiállításon a dió nő; Tolbuchin TSZ hal: csárdát állított fel. A ten'1 re került halakat saját tó{ daságukból halászták;

Next

/
Oldalképek
Tartalom