Szabad Nógrád. 1955. május (11. évfolyam. 35-41. szám)

1955-05-07 / 35. szám

VILÁG PROLETÁRJAI EGYESÜLJETEK! SZABAD NÓGRÚD M DP NÓGRÁDMEGYEI PÁRTBIZOTTSÁGÁNAK LAPJA KI. ÉVFOLYAM, 35. SZÁM. ARA 50 FILLÉR. A győzelem napja Tíz esztendeje, 1945. május 9-én a szovjet harcosok diadal- inas csapásainak hatására porba hanyatlott a dölyfös német sas. Miután a vörös hadsereg dicső katonái kifüstölték a fasiszta fenevad berlini barlangját, a szétzúzott, összerombolt hitleri hadigépezet most már végképpen szétesett. A hosszú évekig tartó háború szörnyű fegyverzaja után, először borult a béke áldott, simogató csendje a feldúlt Európa annyi szen­vedést átélt lakóira. Micsoda mérhetetlen erő kellett ahhoz, hogy kiüssék a gyilkosok kezéből a legmodernebb fegyvereket! Kezdetben szinte akadály nélkül gázoltak át a fasiszták Európa országain. Zuhanóbombázóik, félelmetes harcikocsijaik tízezres tömegei minden ellenállást eltiportak. Azt gondolták, nem győzheti le őket többé senki, nem kerülhet komoly akadály hódító terveik útjába. Es akkor, amikor már szinte a világ urainak érezték magukat s a Szovjetunió gyors legázolásáról ábrándoztak, egyszerre szembe találkoztak egy olyan erővel, amely előtt eltörpült technikai fölényük, semmivé zsugorodott a hódító hadjáratok során szerzett biztonságérzetük, s végülis eszeveszett futásban kellett menedéket keresniük. Ez az erő, amely a fasiszták bukását okozta, a nagy Bolsevik Párt nevelte szov­jet emberek minden áldozatra képes, törhetetlen haza- és szabadságszeretete volt. Európa sok más népe mellett mi is ennek az erőnek kö­szönhetjük, hogy az utolsó pillanatban megszabadultunk a teljes pusztulástól, amelybe csaknem belesodortak bennünket a fasiszták, hűséges cinkosaik, ^ mi hajdani uraink közremű­ködésével. De vajon csak felszabadulásunkat köszönhetjük-e a szovjet nép hatalmas erejének, amely a szocialista társadalmi rend magasabbrendűségéből fakad? Emlékezzünk vissza kissé necsak 1945-re, hanem a későbbi időkre is! Nem megkísérel­tek-e mindent a monopoltőkések, hogy bevételeik fokozására új háborút robbantsanak ki? Nem próbálták-e állandó uszí­tással, a vietnami és koreai agresszióval ismét mozgásba hozni gondosan megőrzött, sőt egyre rohamosabban szaporított hadi­gépeiket? Az, hogy kísérleteik mindeddig nem jártak ered­ménnyel. a Szovjetunió és a körülötte mindjobban fejlődő népi demokratikus országok, valamint a békemozgalom erejé­nek tulajdonítható. Óriási arányokban kibontakozó békés épí­tés. ugyanakkor éberség, megingathatatlan szilárdság, követ­kezetes politikai és gazdasági harc a béke biztosításáért — ez jellemzi a mi erőnket. Most, amikor a Hitler-fasiszták feletti győzelem újabb évfordulójáról emlékezünk meg, a múltba való visszapillantás mellett meg kell vizsgálnunk azt is, hogyan áll jelenleg a helyzet. Szerte Európában még el sem felejtették az emberek a háborús éjszakák rettegéseit, még sajognak a sebek, amelye­ket a fasiszta gyilkosok okoztak — és az Egyesült Államok proi'itéhes vezetői máris arra vetemedtek, hogy nyíltan, lep- lezgetés és szépítő magyarázgatás nélkül, minél gyorsabban és tökéletesebben felfegyverezzék a tegnapi hóhérokat, sőt azokat a becsületes nyugatnémeteket is, akiik békében akar­nak élni, dolgozni. Az imperialisták nyilván erősödni akartak ezzel a lépéssel, voltaképpen azonban máris láthatóan gyen­gültek általa. Mert hiába fogadták el a német újrafelfegyver- zésről szóló határozatokat a nyugat-európai parlamentek meg­alkuvó polgári képviselői, hiába siettetik azok végrehajtását az Egyesült Államok vezetői, a felfegyverzéssel kapcsolatos gazdasági összeütközések mind feltartóztathatatlanabbul nö­velik az ellentéteket a tőkés országok között. Ugyanakkor a háborús egyezmények megvalósítása elleni küzdelem egységbe kovácsolja ezeknek az országoknak a dolgozóit, akik sokkal nehezebben felejtik el a második világháború tanulságait, mint ahogyan azt az imperialisták szeretnék. Egyre több jó- szóndékú, de eddig talón félrevezetett, vagy tájékozatlan em­ber ismeri fel nyugaton az imperialisták politikájának igazi célját, napról napra több francia, olasz, nyugatnémet, angol, sőt amerikai dolgozó száll szenvedélyesen szembe az új háború kirobbantását célzó, a hitleri hadsereg talpraállítását szolgáló tőkés politikával. A nyugati országok békeharcos tömegei a Szovjetunió, a Kínai Népköztársaság és a testvéri népi demokráciák erejébe vetett hittel vívják küzdelmüket. Tudják, hogy a béke orszá­gainak kilencszázmillió lelket számláló táborában serény, szor­galmas építőmunka folyik, újabb meg újabb csodálatos alko­tások születnek, gyarapodik, fejlődik az ipar és a mezőgaz­daság, mind jómódúbbá, öntudatosabbá válnak a dolgozók. Látják a dolgozók szerte a világon azt is, hogy ez a hatalmas tábor valóban építi a békét, s amint számtalan jelenség — legutóbb például az osztrák kérdés megoldására irányuló nagyszerű szovjet kezdeményezés — bizonyítja, minden erejé­vel elősegíti a béke megvalósulását — de ha kell, meg is tudja azt védeni minden támadástól. Megvédi, mert amíg az impe­rialisták ellentéteik következtében fokozatosan gyengülnek, a népi demokráciák törhetetlen egységben sorakoznak fel a Szovjetunió mögé. A most összeülő varsói értekezlet — ame­lyen országaink védelmének megszilárdításáról, egybehangolá­sáról lesz szó — hathatós biztositéka annak, hogy ez az egy­ség holnap még széttéphetetlenebb, még szorosabb lesz, mint amilyen ma. Semmilyen meglepetés nem érhet bennünket ké- szigetleaiül! Hiszen még az atomenergia felhasználása terén is mi vagyunk előnyösebb helyzetben, s ha az imperialisták háborút merészelnének kirobbantani, ez a kapitalista rendszer végleges összeomlásával, teljes megsemmisülésével végződne éppúgy, mint ahogyan a hitleri harmadik birodalom is meg­semmisült 1945-ben. A Szovjetunió és a szövetséges népi demokráciák ereje tehát bizakodással, nyugalommal tölthet el bennünket. De ez a nyugalom csak akkor lehet indokolt, a háború veszélye csak akkor szűnhet meg, ha mindannyian résen vagyunk, ha min­den gondolatunkkal, minden mozdulatunkkal a béke ügyét szolgáljuk. Használjuk ki lehetőségeinket arra, hogy a terme­lés emelésével és olcsóbbá tételével, az anyagokkal és eszkö­zökkel való takarékosabb gazdálkodással, képzettségünk, szak­mai és politikai tudásunk állandó bővítésével a magunk részé­ről is hozzájáruljunk a béketábor erejének szüntelen gyara­podásához. A háború győzelmes befejezésére emlékezünk? Helyes! De emlékezzünk rá azzal is, hogy megvizsgáljuk mun­kánkat, körülményeinket és sorra vesszük, mit tehetünk ma, holnap és holnapután azért, hogy ne ismétlődhessen meg a t'érontás, hogy ne kelljen mégegyszer szenvedniük a népek­nek. Ha így harcolunk, így dolgozunk, akkor nyugodtan örül­hetnek gyermekeink a boldog jövőnek, akkor ünnepekké, a béke győzelmeinek ünnepeivé változtathatjuk a naptár szürke hétköznapjait is. 1955 MÁJUS 7. A MAI SZAMBÖL: Csökkentsük a 100 százalékon alul termelő bányá­szok számát (3. old.) — Ne feledjük Salgótarján és környéke dolgozóinak hősi harcát. (5. old.) — A né­met militarizmus felélesztése ellen (6. old.) — A kul­túra új erődje (7. old.) Még mindig Nagybátony és Szorospatak vezet a Nagybátony—Kazár, Szorospatak— Mizserfa párosversenyben. Az utóbbi értéke­lés szerint, vagyis május 1-től 4-ig Nagybá­tony 105 százalékos, Szorospatak 102 százalékos eredménnyel az első helyre került. Kazár 84,7, Mizserfa 84,4 százalékkal mesz- sze elmaradtak versenytársuktól. Lelkes május 1-i ünnepségek az egész megyében Mintha csak az időjárás is májas elsejére készülődött vol­na ... Az annyira megkésett és oly türelmetlenül sürgetett tavasz egyszerre nyárias hétivel köszöntött be: alig néhány óra alatt virágba borultak, levelet hajtottak a iák és ragyogó nap­sütés, zöldelő gyep, mámorító földillat várta a nagy ünnepet. De a természet teljes pompája sem vehette fel a versenyt a gyönyörűen feldíszített üzemek és hivatalok, meg a kicsinosított lakóházak szépségével, az ünneplő ruhába öltözött felvonulók zászló-, jelvény- és transzparens-erdeinek káprázatos tarkasá­gával. Csodálatos, tündöklő május elseje! Egész Nógrád megye egyetlen hatalmas, színes, csillogó forgatag. Ezer mosoly villant ezer szín ragyog, ezer gyerekkacagás csilingel egyszerre. Ho­gyan is örökíthetne meg minden árnyalatot a fényképezőgép, hogyan számolhatna be minden megható, felemelő mozzanat­ról a tudósítók tolla? De ha nem is tudjuk hűségesen vissza­adni mindazt, ami az ünnepségeken történt, legalább felidézni, érzékeltetni akarjuk azt az életörömöt, amely a napsugárnál is biztatóbban, melegebben sugárzott az emberek arcáról a tizen­egyedik szabad május elseje ünnepségein. Májusi seregszemle Salgótarjánban Vidám szombat este Este fél hét... A kolónia melletti diákotthon udvarán már katonás sorokban állnak a fiúk és lányok. Gyufák fénye lobban az alkonyaiban — ki­próbálják a fáklyákat —, iz­gatottan zsong a diáksereg. Egyszerre vezényszó harsan: „Vigyázz, igazodj!" Ebben a pillanatban elhallgat a zaj, ki- egyenesednek a derekak, ki­feszülnek a mellkasok. Még néhány rövid utasítás, figyel­meztetés, aztán ütemes léptek­kel indulnak el az otthon la­kói, hogy benn a városban csatlakozzanak a többi iiatal- -hoz. Alig negyedóra múlva ének­szótól hangos a város. Hosz- szan, szélesen kígyózik az utcákon a DISZ-fiatalok ha­talmas menete. Lobognak a fáklyák, cikáznak a lampio­nok vörös, sárga, kék fényei. A bányászzenekar indulókat játszik, sokszáz lelkes, ifjú torok zúgja a dalok szövegét. Miközben a diákok, ipari tanulók és a városi DISZ- szervezet tagjai felvonulnak, örömtüzek gyulladnak ki a város körül a hegyoldalakban. Még hallani a fiatalok éne­két, amikor már sokan gyüle­keznek az állomás előtti szín­padnál. Mire a műsormondó a dobogóra lép, körös-körül zsúfolásig megtöltik a teret az érdeklődők. Hamarosan min­denki meggyőződik róla, hogy érdemes volt ideállni, hiszen valóban színvonalas és szóra­koztató a szabadtéri műsor. Mindjárt kezdetben nagy taps jutalmazza a Rákóczi úti Általános Iskola kórusát, amely egy népdalfeldolgozást énekel, majd Kodály: Szabad­ság-himnuszát adja elő. Elis­meréssel adóznak a nézők Bolla Lajos kellemes csengésű, hajlékony, iskolázott tenorjá­nak és az operettrészletek szereplőinek is. Amikor a népi zenekar tagjai Botos Bandi vezetésével rákezdik a Kállai- kettőst, itt is, ott is össze­verődnek a bokák a tömeg­ben. Egyre fesztelenebb, vidá­mabb a hangulat. A nézők együtt dúdolják a magyar nó­tákat az énekesekkel. A „Le­hullott a rezgő nyáríá”-nál egy idős bácsi elandalodva súgja oda szomszédjának: „Szép, nagyon szép, de azért ezt én is el merném ám éne­kelni ott a dobogón.” Tíz óra körül kialszanak a reflektorok, sötétség borul a színpadra. Egyelőre nem kell világítás, hiszen a Rákóczi út felett, a hegyen, megkezdődik a tűzijáték. Szinte minden lö­vésnél elragadtatással moraj­lik fel a tömeg. Mindenütt csak ezt hallani: „Ilyen még nem volt Salgótarjánban.” Valóban, a tűzijáték rendezői az idén különösen kitesznek magukért. Gyors egymásután­ban bomlanak ki az égbolto­zaton a színes „virágcsokrok”, szikráznak a piros, fehér, zöld rakéták, kápráztatóan zuhog a „vízesés”. Azután folytatódik a kultúr­bemutató. Az egészen fiatal Urbán Erzsikét melegen ün­nepli a közönség a Csárdás­királynő egyik dalának igen tehetséges tolmácsolásáért. De megérdemelten osztoznak a sikerben a többi énekesek, színészek és a Mojzes tánc­zenekar tagjai is. Tizenegy óra tájban ér véget a műsor. Most van aztán nagy keletje a sörnek! Műsornézés közben mindenki jól megszomjazott, no és a meleg tavaszi este is ívás- ra csábítja az embert, így hál érthető, hogy a büfék alkal­mazottjai alig győzik csiliapít- gatni a tikkadt torkokat. Nem­sokára elnéptelenednek az utcák, elsötétednek az abla­kok, csak elvétve kopognak egy-egy megkésett járókelő léptei a kövezeten. Alszik a város, pihennek a dolgozók, hogy másnap frissen, jóked­vűen vessék be magukat az ünnepi forgatagba ... Ünnepi hangulat Nehezen lehet elképzelni, hogy az ablakrezegtető rob­bantások, majd a zenekar pat­togó, tüzes indulói ne ébresz­tettek volna fel mindenkit május 1-e reggelén! Ám aki valahogyan mégis átaludta a zenés ébresztőt, annak a csa­ládtagok készülődése verte ki a szeméből az álmot. Minden családból legalább egy-két személy feltétlenül részt vett a dolgozók seregszemléjén és a felvonulók bizony korán kezdték az öltözködést, szépít­kezést! Az acélgyár előtti térség és a Sztahanov út eleje már fél kilenc tájban tarkállik az ün­nepi zászlóktól és feliratoktól. Amerre néz az ember, minden­felé jelvények, fanyélre erősí­tett csillogó díszek, ízléses táblák. Ez utóbbiak többnyire gazdáik nagyszerű munkatel­jesítményeit hirdetik, ilyen­formán: Ozsvát Bálint henge­rész 200 százalék, Jakus Barna abroncskötő 206 százalék stb. De nemcsak az úton tapasz­talható élénk sürgés-forgás, hanem a házakban is. A kerí­tések mellett azok az idős nénik és bácsik gyülekeznek, akik nem vesznek ugyan részt a felvonuláson, nem is mennek a díszemelvény köze­lébe — messze van az már nekik —, de szeretnék leg­alább azt megnézni, ami az utcájukban történik. Vala­melyik házból kiszól nekik az egyik lakó: „Tessék egy szé­ket kihozni, aztán arra ülni!”, örömmel fogadják az öregek az „ésszerűsítést”, s hamaro­san kényelembe is helyez­kednek. Sokan a lakóházak feldíszí­tését vizsgálgatják. A Sztaha­nov út 34, számú ház előtt meglepődve állnak meg a járókelők. Csodálkozó fel­kiáltások hangzanak: „Ez már igen ... nincs több ilyen de­koráció az egész városban.” A ház méltán megérdemli a di­csérő jelzőket. Erkélyein vörös és nemzetiszínű zászlókat lo­bogtat az enyhe szél, ablakain kezik Takács elvtárs eddigi eredményeinkről, a világ dol­gozóinak nemzetközi össze­fogásáról, annak jelentőségé-, ről. A beszéd közben tizenegy hatalmas robbantás üdvözli a tizenegyedik szabad május 1-ét, majd a szovjet hősi emlékmű mellől felröppen egy galamb; 'í Üzemük makettjével jönnek az üveggyáriak tér felett ízléses, egyforma papírszala­gok húzódnak keresztül. A homlokzaton hazánk vezetői­nek arcképei sorakoznak, a főbejárat felett kis Sztálin- szobor áll. Rengeteg művirág, papírrózsa lepi el a falakat. Sőt nemcsak a falakat, hiszen a ház lakói az udvarról is gondoskodtak: papírvirágok­ból lugasokat emeltek, mű- tulipánokat ültettek a zöld gyep közepébe. A kerítésből kiemelkedő lámpaoszlopokat ügyes kezek pompás május­fákká varázsolták. Mennyi lelkesedés, mennyi szeretet sugárzik ebből a sok-sok han­gulatos díszből! Az egyik el­ragadtatott sétáló megkérdi a kerítésnél álldogáló lakókat: „Mondják már meg, hogyan csinálták?” „Nem volt nagy dolog az egész — hangzik a talán túlzottan szerény felelet. — Minden család adott néhány forintot, ebből megvásároltuk az anyagokat, utána elkészí­tettük a rózsákat, felraktuk a díszeket. Egy hétig dolgoz­tunk rajta, ma hajnalban vé­geztük az utolsó simításokat. Mindezt persze közösen.” „Akkor azért olyan szép itt minden, mert együtt csinál­ták” — jegyzi meg valaki és igaza van. Csak a közös mun­ka hozhat létre ilyen szemet- szívet gyönyörködtető ered­ményt. Benn a városban ezalatt már megteltek az utcák érdek­lődőkkel. A díszeméit. ínyen sorban helyet foglalnak a meg­hívottak: a sztahanovisták és kiváló dolgozók. Tíz órakor megszólal a hangszóró, Takács Vilmos elvtárs, a megyei párt­bizottság másodtitkára üdvözli Salgótarján dolgozó népét. Rövid beszédében mege.mlé­köröz Először aztán nyílsebesen elrepül, Nyomában tucatjával indulnak el a szelíd kis madarak a négy világtáj felé, hogy mindenüvé elvigyék a salgótarjániak bé- keüzenetét. A tér felett az égen színes léggömbök tömege lebeg. Ifjúság, erő, szépség Indulót fúj az emelvény mellett elhelyezett zenekar; kezdődik az ünnepi felvonu­lás. És ettől kezdve folyama­tosan, szünet nélkül, két órán keresztül menetelnek a dolgo­zók a díszemelvény előtt. Ahány csoport, annyi új szín, annyi meglepő, új ötlet. Ki tudna itt különbséget tenni, ki tudná bármelyik csoportot is kiemelni, amikor olyan szép, olyan kitűnően előkészí­tett minden? Először az iskolások jönnek; Villognak a fehér úttörőingek, vöröslenek a nyakkendők. Az apró kezekben papírmaséból készített palatáblák, írószerek, ábécés könyvek jelentik, hogy az első osztályosokat látjuk. Aztán hatalmas tábla közli a nézősereggel: „Felszabadulás­kor születtünk.“ Mögötte jól táplált, mosolygó, boldog gyermekek menetelnek. Egy­idősek a szabadsággal... Időn­ként egy-egy babosszoknyába öltözött kislánycsoport megáll a tribün előtt és népi tánccal kedveskedik a megye legjobb dolgozóinak. „Éljen, itt a ta­vasz, megjött, gyertek, viga- dozzunk együtt” dalolják a lánykák, s a közönség zúgó tapssal ünnepli boldog jövőnk várományosait, a gyerekeket. Fegyelmezettség, fiatalos élet­öröm jellemzi a középiskolá­(Folytatása a 2. oldalon.)

Next

/
Oldalképek
Tartalom