Szabad Nógrád. 1955. április (11. évfolyam. 27-34. szám)

1955-04-02 / 27. szám

VILÁG PROLETÁRJAI EGYESÜLJETEK! SZOBÁD NÓGRÚD MDP NÓGRÁDMEGYEI PÁRTBIZOTTSÁGÁNAK LAPJA XI. ÉVFOLYAM, 27. SZÄM. ARA 50 FILLÉR. 1955 ÁPRILIS 2. • ­Éljen április 4, hazánk felszabadulásának 10. évfordulója! XEPÜNK SZABADSAGÁN ES FELEMELKEDÉSÉNEK NA PM Tíz éve, hogy a dicső Szovjet Hadsereg győ­zelmes előnyomulásával hazánk felszabadult a rabságból, az elnyomásból. Világgá repült a hír: Magyarország szabad! Az első gondolat azokhoz a hős szovjet katonákhoz száll, akik életük feláldozásával hozták el szabadságun­kat. A magyar szabadságért sok magyar ha­zafi harcolt évszázadokon át. Rákóczi kuru­cainak, 1848 vörössipkásainak küzdelmét 1919 hős munkásainak, parasztjainak harca kö­vette. Százharminchárom napon át ragyogott a magyar szabadság csillaga. Dicső Tanácsköz­társaságunk az imperialista túlerő, a belső árulás miatt elbukott. Emléke azonban újabb harcra buzdította a magyar munkásokat, pa­rasztokat. Megyénkben a bányászok, üzemi munkások szívós harcot folytattak az átkos fasiszta rendszer ellen. 1929-ben országra szóló nagy sztrájkban mutatták meg a párt, a mun­kások erejét. 1944-ben a nógrádi partizán cso­port fegyverrel harcolt a német fasiszták ellen. A népnek a rabló világháborúval szembeni el­lenállását a karancslejtősi bányászok harca is példásan tükrözte. Nem mindenki jutott el i odáig, hogy fegyverrel szálljon szembe a német hódítókkal, a nyilas bitangokkal, de a bevo­nulás helyett az erdőkben való bujkálást vá­lasztották, a gépek elszállítása helyett a gépek elrejtését végezték. Egyszerű névtelen hősök­től kezdve országos, vagy világhírű harcosok küzdöttek a magyar szabadságért, de a győ­zelmet jelentő harcot a Szovjetunió vívta meg. Dicsőség és hála a felszabadító Szovjet­uniónak, hogy megmentette hazánkat a teljes pusztulástól! És tíz évvel később a napi tíz-tizenkét órát dolgozó vézna inasgyerekek helyett egészséges, iskolázott, ruhával ellátott ipari tanulók van­nak tágas, világos, jól felszerelt munkahelyek­ben Idősebb szakképzett munkásoktól, taná­roktól tanulják a mesterséget. A felnőtteknek nem kell félni a munkanélküliségtől, a Ilorthy- reticisaerrel együtt örökre eltűnt. A.'* iparban megszűnt a kizsákmányolás. A munkások ér­tékes munkája az országot erősíti, népünk gaz­dagságát gyarapítja. A több és jobb munka gyümölcse az egészséges modern üzemek, a szép munkáslakások, a korszerű iskolák, böl­csődék, óvodák, kórházak, a jobb utak, a több telefon, rádió stb. Csak az ötéves terv során a megye szénbányái 4 milliárd 800 millió forint értékű gépet kaptak. Ma már többszáz fúrógép, sok kilométer hosszúságú gumiszala­gok, kaparók, több rakodó gép, szellőztető stb. könnyíti a bányászok munkáját, védi egészsé­gét. A Salgótarjáni Acélgyárban csak az öt­éves terv első két évében 216 millió forintot ruháztunk be az üzem átalakításába. A Tűz­helygyár modern öntödét kapott. A Salgótar­jáni Üveggyárban az új kemence hirdeti ered­ményünket. Gyáraink új, modern nagyteljesít­ményű gépeket kaptak. Az üzemek mellett lakások és más épületek is épültek. Salgótarjánban és Nagybátonyban többszáz lakás épült, fürdőszobával ellátva. A bányász kislakás-építés keretében Kistere- nyén és Maconkán új telepek születtek. Munkásosztályunk nagy fejlődésen ment át a tíz év alatt. Egységes lett. Számban, öntudat­ban, műveltségben megnövekedett, társadal­munk vezető osztálya, a hatalom birtokosa. A társadalmi, állami élet különböző területén ott vannak a bányászokból, vasasokból, építők­ből lett vezetők. Ország, világ előtt igazolják vezetésre való képességüket. A munkásosztály példásan kivette részét a tíz év munkájából, oroszlánrésze van az elért eredményekben. Példáját követte dolgozó parasztságunk, ha­ladó értelmiségünk. Tíz évvel ezelőtt Somogy és Fejér megye titán Nógrád megye volt az, ahol a földesúri birtokok a legnagyobbak voltak. 1932-ben két birtok 10 000 kh holdon felül, két birtok 5— 10 000 holdas, tizenhárom birtok 2—5000 hol­das és harminchét birtok 1—2000 holdas volt. Gróf Almási Imrének Alsó-Felsőpetényben 6100 holdja. Grossz Jenőnek Szécsényben 5700 holdja, Sváb Sándornénak Diósjenőn 6745 holdja volt. Ugyanakkor 19 000 törpebirtokos­nak 32 000 holdja volt. A nagybirtok elnyomta, sötétségben tartotta a falut. A parasztok az apjuktól örökölt házban laktak, jóformán ugyanazzal az eszközökkel dolgoztak, mint az elődeik. Hajnali harang­szóra már keltek, nyáron este 11 órakor végez­tek. Dolgoztak, de a hasznot a földesurak, kulákok, ügyvédek húzták. Ezernyi népbeteg­ség, korai csecsemőhalál pusztította a munkást, parasztot. A felszabadulás véget vet a nagy­birtok uralmának. A kommunisták javasla­tára, a munkások segítségével kiosztották a földet. A megyében 189 000 kh-t osztottunk ki 21 564 család között. De nemcsak kiosztot­tuk a földet, hanem meg is védtük, segítettük, támogattuk az új gazdákat. Uj életet kezdett a falu is, megszűnt a lét­bizonytalanság. Az egykori zsellérekből a falu Vezetői, járási, megyei tanácsvezetők, ország­gyűlési képviselők lettek, akik a falu, az or­szág életét irányítják. Néphadseregünk szá­mos tisztje a dolgozó parasztok gyermeke. Közép- és főiskolákon sok paraszt gyermek tánul, akik tanítók, agronómusok, mérnökök, orvosok stb lesznek. A dolgozó parasztság élete szebb, vidámabb lett. 10 év alatt 69 községet villamosítottunk — többet, mint a Horthy-rendszer a villamosság felfedezése óta. A felszabadulás előtt a kultúrotthon is­meretlen volt a falun és ma 78 terjeszti a mű­veltséget, nyújt szórakozást. 1945 előtt mind­össze 8 könyvtár volt, ma 163 könyvtárunk van, 8800 kötet könyvvel. Sorolhatnánk még tovább, hiszen 2000-nél több motorkerékpár, többezer rádió hirdeti a falu megváltozott életét. Dolgozó parasztságunk elismeri álla­munk támogatását és követi pártunkat, kor­mányunkat. A jobb élet felé, a virágzó me­zőgazdálkodás megteremtéséért, a kulturáltabb életért lépnek a helyes útra, a termelőszövet­kezet útjára. Az értelmiségiek '-őzül igen sokan a múlt­ban több évig havat lapátoltak, utcát söpör­tek, vagy óraadó-tanároskodtak. Az értelmiségi munkát megcsúfoló, lealacsonyító rend el­tűnt. Értelmiségünk zöme ma őszintén szol­gálja a nép államát, a népet. Munkáját meg­becsüljük, amit a Kossuth-díj, a kiváló orvos, tanár stb. elismerő címek is hirdetnek. Tíz év nem nagy idő, de a felszabadult magyar népnek elég volt ahhoz, hogy a finánc­tőke országából a nagybirtok és a nagykapi­talizmus, a kizsákmányolok és népelnyomók országából szocializmust építő népi demokra­tikus országot építsen. Tíz év alatt ország, világ előtt csodákat műveltünk. Munkánk eredményét a magyar csodaként emlegetik. E hatalmas munkát nem egyedül végeztük. A nagy Szovjetunió mellett az európai és ázsiai népi demokráciák segítettek, támogat­tak. Testvéri barátságban menetelünk velük a szocializmus építésének útján. ETéft ered­ményeink alapfeltétele, hogy felszabadítóna, a hatalmas Szovjetunió állandóan segített, támogatott és pártunk vezetésével dolgozó népünk sikeresen küzdötte le a szocializmus építését gátló erőket. Tíz esztendővel ezelőtt a Szovjetunió sza­baddá tette az utat a népi demokratikus fej­lődésnek azzal, hogy felszabadította hazán­kat. A Szovjetunió azonban nemcsak fejlő­désünk útját tette szabaddá, hanem azóta is állandó gazdasági, politikai, kulturális segít­séget nyújt a felmerülő nehézségek legyőzé­séhez. A felszabadulás pillanatában kenyeret adott a felnőttnek, csokoládét a gyerekeknek, nyersanyagot az iparnak. Segített megindítani az életet és megvédte az imperialistákkal szem­ben fiatal állami életünket. Eljöttek hoz­zánk kiváló tudósai, mérnökei, tanárai, mező­gazdászai, építői, művészei. Segítettek jóta­náccsal, munkával, zenével, tánccal. Elmentek küldötteink a szovjet gyárakba, bányákba, kolhozokba, tudományos intézetekbe, műter­mekbe, hogy a látottak, a tanultak alapján idehaza fejlesszék iparunkat, mezőgazdasá­gunkat, tudományos és kulturális életünket. Hazánk 10 éves fejlődésében a Szovjet­unió szerepe felbecsülhetetlen. De a nagy­szerű eredmények elérésében másik alapvető feltétel, hogy van egy harcok tüzében meg- edzett, egységessé kovácsolódott pártunk a Magyar Dolgozók Pártja. Pártunk volt az amely megmutatta a kivezető utat. Pártunk volt, amely felhívta a munkára, az ország újjáépítésére a dolgozókat. Pártunk volt az, amely a felszabadulás óta vezeti azt a har­cot, munkát, amely újjáalakítja nemzetünket. Pártunknak a felszabadulás óta eltelt mun­kája is igazolja, hogy nincs más érdeke, mint a nép szolgálata. Az eltelt 10 esztendő iga­zolja pártunk politikájának helyességét. Be­bizonyosodott, hogy pártunk alapjaiban he­lyesen alkalmazta a marxizmus-leninizmus tanításait. Helyes volt a nehézipar fejlesztése, modern technikával való ellátása, mert csakis ez lehet a nép jólétének, a mezőgazdaság fel­lendítésének, a honvédelemnek az alapja. Pártunk eredményes munkájának alapja sorainak megbonthatatlan egysége, a párt és a tömegek szilárd kapcsolata. Az egységes fellépés, a tömegek élén való haladás elso­dorta az útból azokat, akik a szocializmus építése ellen törtek. Dolgozó népünk tudja, hogy pártunk helyes úton halad, teljes szív­vel követi is. Kifejeződik ez abban a hatal­mas lendületben is, ami a felszabadulási ver­seny sikeres megvívásában jutott kifejezésre. Munkások, parasztok, értelmiségiek egysége­sen támogatják a kitűzött új feladatokat, mert tudják, hogy ez az egyedüli útja a szo­cialista Magyarország megteremtésének. Éljen a magyar szabadság és függetlenség születésének nagy napja. Április 4! Dicsőség és hála a felszabadító Szovjet­uniónak, a béke és a szocializmus szilárd támaszának! Kimagasló győzelmek április 4 tiszteletére HUSZONKETEZEZt TONNA TERVEN FEEÜE SZÉN A Nógrádi Szénbányászati Tröszt dolgozói felszabadulá­sunk 10. évfordulója tisztele­tére vállalták: I . a A minőségi és mennyi- I ségi terv teljesítése ér­dekében az első negyedévben tröszti szinten minden hónap­ban rendszeresen teljesítjük előirányzott tervünket, s a ver­senyszakasz ideje alatt 6574 tonna szénnel adunk többet népgazdaságunknak. A tröszt a felszabadulási verseny ideje alatt rendszere­sen túlteljesítette tervét. A munka tökéletes megszerve­zése, a műszaki feltételek biz­tosítása eredményeként a vál­lalt 6574 tonna szenet február első felében teljesítették és március 30-ig több mint 22 000 tonnát adtak terven felül. • ,.. | A dolgozók arra tet- tek ígéretet, hogy a tervek maradéktalan teljesíté­sével egyidőben 3000 folyó­méter meddővágatot hajtanak ki. Ezen vállalásuknak eleget tenni nem tudtak. Nem fordí­tottak kellő gondot a terve­zésre. A nehézségek tömkele­gével kellett megbirkózniok azért, hogy megközelíthessék vállalásuk teljesítését. Március 30-ig 2600 folyóméter meddő­vágatot hajtottak ki. Az önköltség csökken- _____ tése érdekében arra tettek ígéretet, hogy az első negyedévben Kazár és Mizser- fa üzemegységre robbanónor­mát dolgoznak ki. A termelé­kenység, valamint az önkölt­ségcsökkentés biztosításáért kí­sérleti millszekundos robban­tásokat végeznek, hogy ezáltal a vállapok jobb kihasználásá­val, a fúrólyukak töltetének megváltoztatásával a robbanó­anyagfogyasztást az 1955. év végére 3 százalékkal csökkent­sék. Csipkés-üzemben és a többi üzemekben is bevezetik a millszekundos robbantást, mellyel az első negyedévben 200 000 tonna szenet termel­nek ki. Ezen vállalásuknak 104—105 százalékban eleget tettek. ■ ( lA jövő szénvagyon biz­L_J tosításáért Kányáson, Mátranovákon, Szorospatakon és Gyula-aknán feltárásra ke­rülő szénvagyonhoz a szüksé­ges terveket elkészítik. Válla­lásukat teljesítették, a terve­ket elkészítették, Mátranová­kon, • Szorospatakon, Gyula­tárón a munkákat megkezd ték. I r IA mennyiségi tervük I J‘ I biztosítása érdekében az első negyedévben tömeg­termelési munkahelyeket hoz­nak létre, s mintegy 1200 folyó­méter fejtési homlokhosszban végzik a termelést. A tröszt jó munkáját dicséri, hogy március végére közel 1400 fo­lyóméteres fejtésen dolgoznak. Simon Ábel, a járási pártbizottság ipari reszort vezetője. Sartóris Kálmán, tröszt-igazgató. Tóth Szőlős Barna, tröszt termelési oszt. főelőadó 9 200 tűzhely A tűzhelygyári kommunis­ták helytálltak az adott szó teljesitésében. Az MDP Köz­ponti Vezetőségének megígér­ték, hogy 8000 darab tűzhe­lyet gyártanak. Az első ne­gyedévi zárásnál őrömmel je­lentették, hogy a dolgozók 8000 darab helyett 9200 darab tűzhelyet gyártottak. A tűzhelygyári kommunis­ták helyesen indultak el a Központi Vezetőség által ki­tűzött cél felé. A felszabadulási verseny hírei Április 1-én lépett életbe a MÁV nyári menetrendje. Min­den vonat, amely január hó előtt közlekedett, valamint a gyorsvonat a régi nyári menet, rend szerint közlekedik. * A salgótarjáni vágóhíd dol­gozói március 31-én elhatároz­ták. hogy a késedelmes vágó­állat-szállítás ellenére biztosít­ják lakosságunk részére a húsellátást. A vágóállatokat — 22 mázsát — csak a délutá­ni órákban szállították a vágó­hídra. A dolgozók nem ismer­tek fáradságot, s munkaidő után láttak hozzá az állatok feldolgozásához. * A Nógrádmegyeí Kisipari Szövetkezetek dolgozói ered­ményeik fokozásával ünneplik hazánk felszabadulásának 10, éves évfordulóját. * A nógrádi szénmedence is befejezte negyedévi tervét A felszabadulási műszak so­rán a nógrádi bányászok szá­mot vetettek az elmúlt tíz esztendő alatt elért eredmé­nyekkel. Örömmel állapíthat­ták meg, hogy 1938-hoz ké­pest majdnem két és félszere­sére emelkedett a szénmeden­ce termelése. A nagyarányú gépesítés és a korszerű fejtési módszerek alkalmazása nyo­mán tíz év alatt a termelé­kenység is megkétszereződött. Az egy évtizedes szabad élet születésnapjára készülő bá­nyászok most szép születés- napi ajándékkal kedvesked­nek népgazdaságunknak: szer­da hajnalban befejezték első negyedéves tervüket és azóta már több mint 12 ezer tonna szenet bányásztak. A szénme­dence dolgozói most megfo­gadták, hogy körülbelül húsz­ezer tonna szenet termelnek a negyedévi előirányzaton fe­lül. Módosított felajánlásukat is teljesítették a mizserfai bányászok A nógrádi szénmedence mi­zserfai bányászai e hét első napján teljesítették április 4-i felajánlásukat. Ekkor megfo­gadták, hogy szabadságuk szü­letése napjáig 8500 tonnára ke­rekítik a hétfőig termelt 7961 tonna előirányzaton felüli szén mennyiségét. A felajánlás reá­lis volt, de a felszabadulási műszak lendülete roégjobban betetőzte. A versenyben eddig ismeretlen nevek kerültek a legjobbak mellé és ezekben a napokban több csapat meg­előzte a mizserfai bánya szágoshírű csapatait is. A lel­kes verseny eredményeként szombaton kettős győzelmet jelentettek a mizserfai bányá­szok. Teljesítették módosított felajánlásukat és befejezték első negyedévi tervüket. Egy órával a műszak kezdete után már azt is hírül adták, hogy felszínre küldték a negyedévi terven felül adott kétszázadik tonna szenet is. A nógrádi szénmedencében így már há­rom bányaüzem hét aknája dolgozik a második negyedévi terv teljesítésén. or­Akik az exportterv teljesítését elősegítették A • Salgótarjáni Üveggyár dolgozói március 25-én befe­jezték negyedéves exportter­vüket is. Kiváló eredményeket értek el: Zatykó Sándor duplakikós brigádja amely a második de­kádra vállalt 23 800 darab ba- garolos üveg helyett 31 917 da­rabot gyártott. Selejtje 0,9 szá­zalék. Godó Ferenc, aki rajnai és füredi üvegeket gyárt 12 800 darabos vállalását 15 093 da­rabra teljesítette, 3.6 százalé­kos selejt mellett. Gibella József, aki korsópa­lackot és kelyheket gyárt, jó- áru-tervét 113 százalékra tel­jesítette, selejtjét 14 százalék­ról 9 százalékra csökkentette. Stadler Gyula korongos csi­szoló selejtjét 7.3 százalékról 3,1 százalékra csökkentette. Rigó Gyula a tejesüveg se­lejtjét 2 3 százalékról 0.8 szá­zalékra csökkentette. Átlaga 140—150 százalék körül mo­zog. A Salgótarjáni Cipész KTSZ vállalta, hogy első negvedévi tervét 100 százalékon felül tel­jesíti. Tervét már szombaton, március 26-án 105 százalékra teljesítette. * A Pásztói Vegyes KTSZ dol­gozói közül kiválik Juhász Bé­la 142, Edőcs Lajos 210. Bagy István 190, Bakos Gyula 180 százalékos teljesítménnyel. * * Nógrád megyei Szegkovács KTSZ-néi Botos László 318, Botos József 310, Bagó Gábor 290 százalékos eredményt ért el. * A Balassagyarmati Szabó KTSZ dolgozói lelkes munká­juk eredményeként március 28-án délelőtt teljesítették első negyedévi tervüket. * A Salgótarjáni Acélárugyár dolgozói jó munkájuk eredmé­nyéként 30-án a délelőtti órák­ban befejezték első negyed­évi tervüket. ★ Vanyarc község dolgozó pa­rasztjai adott szavukhoz híven befejezték a tavaszi kalászo­sok vetését. 365 kh tavaszi ár­pát, 10 kh zabot, s búzát vetet­tek el. A napokban megkezdik a burgonya ültetését. ★ A rétsági járás termelőszö­vetkezetei jó eredményeket értek el az április 4-re indított versenyben. A tereskei Zalka Máté Termelőszövetkezet befe­jezte a vetési munkát. 13 kh árpát, 5 kh zabot, 3 kli cukor­répát, s 2 kh napraforgót vetet­tek el. A felsőpetényi Rákosi és a nógrádsápi Vörös Csillag TSZ is befejezte a kalászosok vetését. A termelőszövetkeze­tek mellett az egyéniek sem maradnak le vállalásuk teljesí­tésében. 55.5 kh cukorrépát ve­tettek el, 1143 kh őszi szántást simítóztak, s 444 kh őszi búza­vetést fejtrágyáztak.

Next

/
Oldalképek
Tartalom