Szabad Nógrád. 1953. november (9. évfolyam. 88-95. szám)

1953-11-04 / 88. szám

VILÁG PROLETÁRJAI EGYESÜLJETEK! SZQBflD NÓGRÖD MDPNOGRA DM EG YEI PÁRTBIZO T TSÁ G ÁNAK LAPJ A IX. ÉVFOLYAM, 88. SZÁM. ARA: 50 FILLÉR 1953 NOVEMBER 4. Az állampolgári fegyelem megszilárdításával a begyűjtési terv teljesítéséért Pártunk irányelvein alapuló kortnányprogrsmm legfőbb célja népünk, ezen belül a dolgozó parasztság életszínvonalának sza­kadatlan emelése. E legnemesebb cél megvalósításában, tartóssá tételében — a mezőgazdasági termelés gyors fejlesztése mellett — igen nagy jelentősége van az állami begyűjtési terv minden rész­letében való maradéktalan teljesítésének. Megyénkben értünk el eredményeket e cél megvalósítása terén. 5835 dolgozó paraszt már október közepéiig 100 százalék­ban eleget tett állampolgári kötelességének. Egész sor községünk! mint Szirák, Tolmács, Nádujfaltt községék túlteljesítették kukorica, burgonya, napraforgó begyűjtési tervüket. A rétsági és a pásztói járások túlteljesítették napraforgóiervüket. Kukorica-, burgonya-, tej-, tojás-, baromfibegyüjtésben országos viszonylatban a begyűj­tésben élenjáró megyék közé kerültünk. Mindezek a® eredmények fényesen igazolják dolgozó parasztságunk többségének magas állampolgári fegyelmét, s azt, hogy a dolgozó parasztok többsége helyesli pártunk és kormányunk politikáját, s máris tettekkel har­colnak a kormányhatározatokban megtestesülő politika végrehaj­tásáért. Ezen eredmény a gyakorlatban több húst, zsírt, s még sok más nélkülözhetetlen szükségleti cikket jelent. A begyűjtés így segíti elő a dolgozó parasztság életszínvonalának emelkedését, így biztosítja azokat a javakat, amelyek szükségesek a városi dol­gozók növekvő életszínvonalának emeléséhez. Ezek az eredmények — habár igen óagyjelentőségűek — mégsem biztosították a terv részleteiben való teljesítését. Még igen sok a tennivaló, hogy elérhessük ezt a célt. Majdnem hogy általánossá vált az az irányzat, mely szerint a begyűjtés csak a begyűjtési osztályok, begyűjtést nyilvántartók, 'begyűjtő-vállalatok dolgozóinak feladata. Ez igen téves és káros irányzat. Például a szécsényi járási tanácson reszortfeladaitnak tekintik a begyűjtési munkát. S ezt a helytelen munkamódszert a járás egész sor községi tanácsa átvette. Ez a gyakorlatban any- nyit jelent, hogy a szécsényi járás kukorica-, burgonya-, napraforgó- begyűjtési tervét október 28-ig csupán 72,5 százalékban te.jesitetie. Utolsó helyen kullog a járások között folyó begyűjtésig verseny­ben. A rétsági járási tanács elnöke, Lánszki elvtárs már megér­tette a tanácsapparátus dolgozóival, hogy a begyűjtés a tanácsok­nak, mint államhatalmi szerveknek a feladata és nem csupán a begyűjtési osztályé, a begyűjtési' nyilvántartóé. Tehát a VB-e.noi személyesen is felelős a begyűjtés munkájáért. A kollektív moz­gósítás a beadási kötelezettség teljesítésére meghozza eredményét. A rétsági járás 92,2 százalékkal első helyén áll a farasoh kozott folyó begyűjtést versenyben. Begyűjtési tervünk teljesítésének második kerékkötője egyes tanácsok megalkuvása, a törvényesség tiszteletben nem tartása. A .kormányprogramul kijövetele óta az osztályharc állandóan e.e- ződik. A kulák egyre élesedő ellenállásának éle nem utolsósorban begyűjtési rendszerünk ellen irányul. Világosan látja az e-lenség hogy a begyűjtés bomlasztásával milyen mérhetetlen kaikat okozhat. A begyűjtés elleni aknamunkája során az_ ellenség — ha párt és állami szerveink nem elég éberek — könnyen maga mellé tudja állítani a dolgozó parasztság — -különösen a közép- parasztság — legelmaradottabb rétegeit. Például Va-rsány köz­ségben aa osztályellenség befolyása alatt álló Lászlók Mihály 18 holdas középp-araszt 350 kg kukoricát rejtett el a széna alá, ahe­lyett, hogy becsületesen eleget tett volna beadási kötelezettségé­nek. Vagy Piskátor András 16 holdas pataki középparaszt, ahelyett, hogy teljesítette volna állampolgári kötelességét, 40 mázsa kuko­ricát adott el- a piáco-n. A kulik, amellett, hogy lazítja az állam­polgárt fegyelmet, maga is szabotálja a tej, tojás, élőállat beadást, hogy ezzel zavarokat idézhessen elő a dolgozók ellátása terén. Máthé Mátyás, etesi kólák, a piacon adta el a beadásra váró kuko. ricái Ersekvadkerten a kulákok 146 mázsa kukoricával és 125 má­zsa burgonyával tartoznak az államnak. E törvénysértések, szabotázseselekmények mind a>z említett tanácsok szeme láttára történik. Mind azért, mert a tanács dolgo­zóiban eltompult a forradalmi éberség, és nagyfokú a nyárspol­gári nyugalom. Ezeken a helyeken a pártszervezetek sem őrköd­nek eléggé afelett, hogy e tanácsok hogyan dolgoznak törvényeink feltétlen betartásán, hogyan alkalmazzák a szankciókat az állam- polgári kötelességről „megfeledkezők-kel” szemben. E tanácsok­nak tudniuk kell. hogy törvényeink a parasztságnak megadják^ szabadpiaci értékesítés széleskörű jogát és a dolgozó parasztság egyéb jogait, de senkit sem lehet mentesíteni a beadási kötelezett­ség teljesítése aló’.. A törvény értelmében -különféle, szankciókat lehet és kell is alkalmazni a kötelezettségüket nem teljesítőkkel szemben. Az meg egyenesen megengedhetetlen, hogy egyes taná­csaink eltűrjék a kulákok aljas szabotázscselekményeit. Az említett fogyatékosságokon kívül gátlóiag hat a begyűj­tés teljesítésére még egyes községi kommunisták, tanácstagok pélaamutatásának hiánya, a dolgozó parasztok versenyének e.bü­rokratizálása, a laza állami fegyelem, s a begyűjtés pártellen­őrzésének gyengesége. E hibák, mulasztások kijavításának -legfontosabb láncszeme az agitáeiós munka jó megszervezése, amelyet követnie kei; a személyes példa-mutatásnak. Az agitációt — a régi és elavult ér­vek helyett — új tartalommal, a kormányhatározatokból merített új érvekkel kell megtölteni. A népnevelőknek így aztán a dolgozó parasztság öntudatára, igazság-érzetére támaszkodva kell foly tatniok a politikai meggyőző munkát. A begyűjtés pártellenőrzé­sének feltétlenül azt az eredményt kell elérnie, hogy a tanácsok hajtsák végre a kormány rendeletéit, utasításait, erősítsék meg az állampolgári fegyelmet, tegyék élővé, a begyűjtési tervteljesítés motorjává a dolgozó parasztok versenymozgalmát. Pártszervezeteink népnevelői magyarázzák meg világosan kormányunk nagy horderejű intézkedéseit, amelyek a parasztság minden rétegére kiterjedtek. Mondják meg nyíltan, félreérthetet­lenül, hogy most már a dolgozó parasztokon, a falu minden dol­gozóján a sor, hogy ők is megtegyék kötelességüket: hiánytalanul teljesítsék állami termény- és áltat begyűjtési kötelezettségeiket, mert a dolgozó parasztság további felemelkedése is ettől függ Az MBP Központi Vezetőségének ülése A Magyar Dolgozók Pártja Központi Vezetősége 1953 ok­tóber 31-én kibővített ülést tar­tott. melyen megtárgyalta a Politikai Bizottság beszámoló­ját a júniusi ülésen hozott ha­tározatok végrehajtásáról, s a párt további feladatairól. A be­számolót Rákosi Mátyás elv­társ, a Központi Vezetőség első titkára terjesztette elő. Beható vita után a beszámoló alapján a kibővített ülés egyhangúlag határozatot fogadott el. A Központi Vezetőség elhatá­rozta, hogy 1954 áprilisára ösz­szehívja a Magyar Dolgozók Pártjának III. kongresszusát. A Politikai Bizottság javasla­tot terjesztett elő a pártvezető­ségek és pártválasztmányok jö­vő év elején történő újjáválasz- tásról. Ács Lajos elvtársnak, a Központi Vezetőség titkárának beszámolója alapján a kibőví­tett ülés a javaslatot elfogadta, s a kérdésben megfelelő hatá rozatot hozott. A Központ; Vezetőség Apró; Antal elvtársat beválasztotta a Politikai Bizottság tagjai so rába. Budapest, 1953 október 31. ,.Ktsomolyog zöld subája alól, Csábó szemeivel a szőlő göndör fürtje*. A pásztói Szabadság tsz-ben megkezdődött a szőlőzzüret. Mm cseri Tibor, a FM ítógíádmegyei szőlészeti felügyelője, Kelemen István tsz elnök és Percze Lajos csősz a dtfeantermő szőlőtőke felett vitatják a várható termésátlagot. Kataszteri holdanként bét hektoliter bortermést várnak. HARCBAN A NOVEMBER 7-1 FELAJÁNLÁSOK TELJESÍTÉSÉIBE Lelkes párosversenyek a forradalmi héten Az Októberi Szocialista For­radalom tiszteletére indított for­radalmi hét beindulásakor a salgótarjáni acélárugyár dolgo­zóit feldíszített üzemek várták. A hideghengermű .dolgozói hét­főn reggel 6 órakor, a műszaik kezdete előtt gyűlésre jöttek ősz. sze, ahol a nagyüzemi pártbi­zottság részéről Kovácsi elvtárs ismertette az Októberi Szocia­lista Forradalom jelentőségéi. A beszámoló után Sta.dler Géza hengerész és segítője, Horváth József 8. versenyre hív- ta kj Gaál László abroncskötő brigádját. A gyűlés után harcot indítottak a- vállalás teljesíté­séért, s a forradalmi műszak si­keréért. Stadler Géza és Hor­váth József az’ anyagok előké­szítésével a műszak első négy órájában minőségi munka mel­lett 180 százalékos teljesítményt ért el. Stadler elvtárs ígéretet tett, hogy teljesítményét még fo­kozni fogj®, hogy győztesen ke­rüljön tó a versenyből. Gaál László kötöző sem akar lemaradni ebben a versenyben. Az első négy órában 160 száza­lékos teljesítményt ért el. A hen. germű üzem októberi tervét 102,6 százalékos értékben telje­sítette. Az üzem többi dolgozója is harcol a jó eredmények megtartásáért és mindent elkö­vetnek a terv maradéktalan tel­jesítéséért, túltelj esetéséért. Tótok Károly az élen (Tudósítónktól.) A Mizserfai Szénbányák Vál­lalat dolgozói október hónapban kiváló teijesítményükkej segítet­ték elő a harmadik negyedévben szerzett adósság törlesztését. A hónap utolsó hetében egyre job­ban fokozódott a verseny a csa­patok és brigádok között. Ennek eredménye nyomán a szurdoki üzemnél Tótok Károly csapata heti tervét 324 százalékra telje­sítette. A Pálhegy II. üzemnél Kővári József csapata éri el ki­váló ’eredményt. Heti tervét 215.2 százalékra teljesítette. Szép teljesítményt ért el még ezenkí­vül ennél az üzemnél Domon­kos István, csapata tagjaival 186 százalékos eredményt harcolt ki. \ forradalmi muszáon T5ÖÖ tonna szenet termelnek terven felöl a nógrádi szén medence bányászai (Tiudősilonktöl.) Szénmedencénk dolgozói a Középdunántúli Szénbányászati' Tröszt bányászainak felhívásá­hoz csatlakozva, válaszlevelük­ben ígéretet tettek, hogy a mun­ka jobb megszervezésével, a szó. cialista versenyszellem megjaví­tásával és kiszélesítésével » no­vember és december havi tervü­ket maradéktalanul teljesítik. A havi tervek teljesítése érdekében nagyobb gondot fordítanak a tömegtermelő munkahelyek ki. szélesítésére‘és a mar meglévő f ronthomlo-khossz akaí december 31-ig közel 200 méterrel megnö­velik. A szállítás gépesítésével, a szét»!őléisíám fe}te!jesíimé- nyét az év folyamán elért 3.2 tonna átlagot 3,35 tonnára nőve. Ük. A nógrádiak megfogadták, hogy a negyedik negyedévben betervezett bányafa szükséglétbő I a vaisíámos biztosítás alkalma­zásával 1600 köbmétert takaríta­nak meg s ezáltal, az önköltsé­get 0,4 millió forinttal csökken­tik. A munkafegyelem megszi­lárdításával az eddigi igazolat­lan műszakmulasztók számát a negyedév végére a felvilágosító munka kiszélesítésével 40 száza­lékkal csökkentik. A nógrádi szén-meden-ce dol­gozóinak munkaversenyét segíti elő Kusnyér Zoltán elvtárs, a tröszt főmérnöke, aki párosver­senyre szólította Bolyki Zoltánt, a Közép dunántúli Szénbányá­szati Tröszt főmérnökét. Kus­nyér elvíárs versenyfelhívásában többek között arra tett ígéretet, hogy ai tröszt dolgozóiból alaki, tott komplexbrigádda! olyan mű­szaki támogatást nyújt a 11 vál­lalatnak, mely lehetővé teszi a negyedik negyedév hátralévő idejében előírt termelési terv ma­radéktalan -. teljesítését. Megfo­gadta, hogy ai tröszt összes elővájási munkahelyek sebessé­gének növelését — ai munkahe­lyek gépesítésével — az eddigi 1,6 méterről 2 méter átlagra nö­velik. Ezzel egyidőben ígéretet tettek arra, hogy a szénmedence dolgozói november 1-től novem­ber 7-ig forradalmi műszakot tartanaik, s a 7-ig esedékes havi tervükön felül november 7 tiszteletére 1500 tonna szenet ^küldenek a felszínre. A szénbányászati tröszt dolgozóinak elhatározása A Nógrádi Szénbányászati Tröszt fizikai és műszaki dolgo­zói a november ,7-i versenyhez csatlakozva többi között megfo­gadták, hogy a munka, jobb meg­szervezésével, a munkaverseny megjavításával november és de­cember havi mennyiségi tervüket maradéktalanul teljesítik. A tö­megtermelő fejtések növelésével, a szállítás gépesítésével a pro­duktív szenefőtéljesítményt az eddigi 3.2 tonnáról 3.5 tonnára növelik. A tervezett bányafa- szükségletből a negyedik ne­gyedévben 1.600 köbméter bá­nyafát takarítanak meg. A fa- megtakarííásra tett vállalás tel­jesítése érdekében 70 méter íronihomlokhosszúságban vas- támos biztosítást aUkaiknaznak. Fogadalmat tettek arra, hogy a bányászszakszervezet-teli — a negyedik negyedév termelési ter­vének elősegítésére — a kor­mányprogramra 6ze!lemében_ ki­dolgozott közös intézkedések minden pontját határidőre telje­sítik, s ezáltal jobb egészsége­sebb munkalehetőséget biztosí­tanak a dolgozók számára. Ezenkívül fogadalmat tettek ar­ra js, hogy ai nagytermelő válla­latoknál a sztahanovistákkal való foglalkozást rendszeresítik és a dolgozók számár® biztosít­ják a szakmai továbbképzést. HARC AZ EXPORTTERV SIKERÉÉRT Mi, a Zagyvapálfalvi Üveg­gyár dolgozói, november 7 tiszteletére azt a fogadalmat tet­tük, hogy exporllemaradásunkait a.z év végére behozzuk. A gép­üzem dolgozói az elmúlt hó­napban 116,3 százalékot értek el, a csomagolási tervet 117 szá­zalékra teljesítettük. Az export­szállítási terv terén pedig 111.6 százalékot értünk el. A vállalat igazgatósága és a műszaki dol­gozók arra törekednek, hogy minden műszaki segítség bizto­sítva legyen az exportterv mara­déktalan teljesítéséhez. Katona Gyula igazgató. A TATAROZÁS MUNKAI A KORMANYPROGRAMM megjelenése óta tanácsaink szer. vei, egyre nagyobb gonddal és felelősséggel végzik mimikájukat, a doágczók szociális, kulturális igényeinek kielégítése érdekében. Megyénk erre a célra 820.000 forintot kapott, de utólag még 100.000 forintot kap. A megyei tanács építésügyi osztálya az el­múlt hetekben szerződést kötött a tatarozó vállalattal. A tata­rozó vállalat kötelezettséget vál­lalt, hogy a pásztói és a balassa­gyarmati lakóházak tatarozás! munkáit ezév végére elvégzik. OKTOBER ELEJÉN kezdték el Pásztón két családi ház tata­rozását, amelynek határidejét december 31-re vállalták. En­nek a munkának elvégzésére 60.000 forintot fordítanak. BALASSAGYARMATON az általános iskola egv emeletének felhúzásába kezdtek. Határidejét ez év december 31-re tűzték ki. A három lakóház tatarozás! mun­káit Kazmecsik Márton építési vezető vállalta, hogy december 3.1 helyett november 30-ra befe­jezi. Ezen munkák elvégzésére 119.000 forintot fordítanak. A kormám-vpretgramm megje­lenése óta a saigótaráni Csiz­madia-telepen, a zagyvapálfalvi bányatelepen és a rónai bánya­telepen a tetők kátránvpapirral és palával való kijavítását elvé­gezték. NAGYBATONYBAN a macon- kai kislakásoknál a vízmérő óra beállítására, egv akna felépíté­sébe kezdtek. Az akna elkészí­tése után Szoros-patakon 200 méteres csővezeték lefektetésébe kezdenek. A cső lefektetése nyo­mán a sárospataki dolgozóknak •percenként 50 liter vizet biztosí­tanak. Terven felüli bányagépek a forradalom évfordulójára (Tudósítónktól) A Zagyvapálfalvi Básnyagáp- gyár dolgozói a forradalmi hét sikeres beindítása érdekében ok­tóber 30-án termelési értekezle­tet tartottak. A forradalmi hét első napján csasztuska-brigád lelkesítette a gyár dolgozóit a forradalmi héthez méltó munka- sikerekre. A felajánlások megtételénél élenjártak az esztergályos, ko* vács, vitlaműheiy és a> raktár dolgozói. Közülük egyetlen dől. gozó sincs, ki szocialista kötele­zettségei ne tett volna. A szer- «zámkészitőműhely dolgozói :s megfogadták, hogy 5000 darab láncszem legyártásához szüksé­ges présszeiszámokat november 5-re elkészítik. E munka végre­hajtására! a megadott 116 óra helyett 60 órát használnak fel. Uramec József 18 tagú lakatos- brigádjai az MD 40. típusú mo íormozdony gyártásánál 155 szá­zalékos átlagteljesítményre tett fogadalmat. Szelei Sándor gép­munkás megfogadta, hogy az eddigi 126 százalékos átlagtel­jesítményét 130 százalékra emeli és versenyre hívj® ki Sándor Géza kovácsot. A bányagépgyár vezetősége a forradalmi hét tiszteletére fel­ajánlotta, hogy terven felül: egy darab víllamosmozdony mechar nizrrmsát, 5 db újtípusú farabló, vitlát, 10 darab billenőcsillét, egy darab 400-as szállítóberen­dezést, 10 darab 20 méteres gu­miszalagot és három darab szél. lítószaiagot a 30-á határidő he­lyett 25-re elkészítenek. A vállalt kötelezettségek telje, sítéséért a bányagépgyár min­den üzemrészében kemény, öntu­datos harc indult meg. Biztosítsak a munka feltéteieit az építők számára A Salgótarjáni 63. számú Épí­tőipari Tröszt dolgozói munkai- feíajánlásokka-1 készülnek novem­ber 7. megünneplésére. Elhatá­rozták. hogy a tröszt három leg­nagyobb lakásépítkezésénél a szovjet gyorsszalagrendszerű építési módot vezetik be. A har­madik negyedévben elért 23 százalékos gép-kihasználást ai ne­gyedik negyedévben 5 százalék­kal emelik. Ennek érdekében a tröszt műszaki osztálya havi operatív tervet készít. A tröszt dolgozói a harmadik negyedév­ben 118.910 forintos anyagmeg- takarítást értek el- Ezt az össze­get ebben a negyedévben 5900 forinftar. emelik. A dolgozók magas teljesítmé­nyekkel harcolnak a fogadalom valóravá'tásáért. Pribisán Pál kőművesbrigádja 135, Verbói János sztahanovista kőműves­brigádja 167 ‘százalékos ered­ményt érnek el. A dolgozók munkalendületét azonban akadályozza-, hogy a műszaki vezetők nem biztosítják a vállalások teljesítéséhez s-zük. séges műszaki1 feltételeket. Az acél áru gyári 56 lakásos bérház, valamint a gépipari technikum építkezésénél, még a terv telje­sítéséhez szükséges előfeltételek sincsenek biztosítva.

Next

/
Oldalképek
Tartalom