Szabad Nógrád. 1953. május (9. évfolyam. 35-43. szám)

1953-05-06 / 36. szám

VTLÄC PROLETÁRJAI ECYFSÜLJETEK! IX. ÉVFOLYAM. 36. SZÁM, ARA: SO FILLÉR 1953 MÁJUS 6. A A rS D (V í' fA 1 'keik rf / ■> ve 1' i ív Á n f D l 7 fv t T C Á /■* A KI A V 1 A D T A M.D-r ■ ■ ■­lUb KA DMfcl j Y11 P AR TdIZ OI To A w A N A 1\ LArJA; A Magyar Függetlenségi Népfront, úgy mint eddig, ezután is szent köteles­ségének tartja: óvni, szilárdítani, fejlesz­teni a munkásosztály és a dolgozó parasztság szövetségét (A Magyar Függetlenségi Népfront felhívásából) választási Megyénk ipari és mezőgazdasági dolgozói egyemberként sorakoztak fel a kilencedik szabad május I-én Az ünnepség elnöksége üdvözli a felvonuló tömegeket Magyarruhás leányok egyik táncos felvonuló csoportja A szocialista jövő ifjú nemzedékei virágkoszorú alatt vonultak fel Bányászaink hatalmas karbidlámpával az ünneplő tömegek között Az acélárugyár dolgozói készítményeiket is bemutatták.^ a dolgozók seregszemléjén ) Salgótarján dolgozó népe a béke és a közelgő választási győzelem jegyében ünnepelte május 1 -ét Salgótarján és környékének dolgozó népe soha nem készült ilyen lelkesedéssel május 1 megünneplésére. A 9-ik szabad május 1. ünnepe előtt a; bá­nyák és gyárak dolgozói a ter­melés frontján ezer és ezer tanujelét adták annak a lelke­sedésnek, amely fűtötte őket május elsejére való készülésük alkalmával. A nógrádi bányá­szok több mint 15.000 tonna tervenfelüli szenet adtak ápri­lis havi tervükön felül. A Sal­gótarjáni Acélárugyár dolgozói 112 százalékos iervteljesitési értek el a nagy ünnep elöriap- ján. A Salgótarjáni Üveggyár­ban Kruspán Ede 180 százalékot. Bauer Gusztáv 150 százalékot ért el, a Salgótarjáni Vasöntö­de és Tűzhelygyárban id. Ban- dur Mihály 280. Teplán Zoltán 240 százalékra teljesítette elő­irányzott tervét. Április 30-án este már az egész város zászlódíszbe öltö­zött. A város utcáit, középüle­teit, vörös drapériák borították. Lenin, Sztálin és Rákosi elv­társak képein kívül a nemzetközi munkásosztály nagy vezetőinek arcképei hirdették, hogy Salgó­tarján dolgozói ezen a napon együtt ünnepelnek az egész vi­lág dolgozó népeivel. Május 1-én, már a kora reg­geli órákban zeneszótól volt hangos Salgótarján. Fúvószene­karok, pattogós indulókkal éb­resztették a város dolgozóit és a város utcáit rövid idő alatt ünneplő dolgozók ezrei lepték el. Egyenruhás bányászok, út­törők, ipari tanulók, fehér ruhá- bai öltözött kereskedelmi alkal­mazottak, magyar ruhás lá­nyok igyekeztek gyülekező-he­lyek felé. Délelőtt 10 óra volt. amikor a város főterén a vasútállomás­sal szemben felállított emelvé­nyen elfoglalták helyeiket a megyei, városi, és a salgótar­jáni járás pártbizottságainak tagjai, valamint az üzemek leg­jobb dolgozói, munkaérdemren- desek és sztahanovisták A salgótarjáni bányászzene- kar nyitotta meg azután a fel­vonulók ezrei előtt az utat és fegyelmezett sorokban piros és nemzetiszínű zászlóerdöve' kö­rülvéve a- Zagyvái Szénbányák harcos bányászai megindultak az emelvény felé. Margittárö dolgozói, aki-k május 1 -ét meg­őrző napon 162 százalékra tel­jesítették napi tervüket, büsz­kén, emelt fővel, két fogatcs ko csin a bányaüzemek múltbeli kézifejíéses és a jelen gépesí­tett termelési módjának illuszt­rációjával vonultak fe! a dísz- emelvény előtt. Utánuk a For- gács-lejtősakna bányászai kö­vetkeztek, maid a Szénszállító és Szolgáltató Vállalat fiatal női dolgozói gyönyörű színes népviseletben, népi tánccal ha­ladtak a vállalat élén. A Szol­gáltató Vállalat dolgozói öt­éves tervünk nógrádmegyei nagy alkotásait, a: nagybátonyi kötélpálya és egy függőakna kicsinyített mását, ezenkívül több mint két méter magas bronz karbidlámpát gittek. Egy hatalmas ötágú vörös csillag közepén fehér galambbal jel­képezték", hogy' töretlen harcosai — az emberiség nagy ügye — a béke ügyének. A harcos bányászok után aiz életerős, egyenruhás úttörők kö­vetkeztek soron. Derült ragyo­gó arccal, büszkén haladtak el a szocialista jövő reménységei. Hatalmas iskolatáblán ..Bol­dog jövőnkért szavazz a nép­frontra” felirattal, ezernyi piros- kendő lobogiatásával lépkedtek el az emelvényen ülő élenjáró dolgozók és sztahanovisták előtt. A város felnőtt lakói ki­váló termelési győzelmekkel ké­szültek ai világ dolgozóinak har­cos .seregszemléjére és a vá­lasztásokra, gyermekeik, az út­törők pedig tanulmányi eredmé­nyeik ajjég,javítására tettek fel­ajánlást. A gyermekek együtt harcolnak szüleikkel a válasz­tások sikeréért s az apró kezek­ben keményen szorított táb­la már ezekkel a szavakkal hívjai föl a város dolgozóinak figyelmét: „Értünk szavazz e népfrontra”. Most az egyenruhás ipari ta­nulók tűnnek fel a szovjet hő­sök emlékművénél. Zárt, fegyel­mezett sorokban fejük fölé é néi­vé hozzák a kedveit „Lepke“ vitorlás repülőjüket, meg egy ■széjjel bontott ejtőernyőt. Ä szűnni nem akaró felvonulók tömegei azonban tovább sorol­nak be az ünneplők seregébe. Az Állami Faluszínház és a Gépipari Technikum után már messziről látszik a Salgótarjáni Acélárugyár dolgozóinak lelkes áramlata, akik Lenin, Sztálin és Rákosi elvtársak közel négy méter nagyságú arcképeinek festményét emelik a magasba. A termelékenység növekedését jelképező grafikonok mellett egy szavazóurnát is hoznak maguk­kal, melyből a felvonulás köz­ben fehér békegaiambokat eresz­tettek a város fölé. A galambok egy ideig a főtér fölött keringe­nek, majd elindulva: a szélrózsa minden iramában, viszik Sal­gótarján dolgozó népének har­cos üdvözletét. Az Acélárugyár dolgozói ér­dekesen figurázzák ki a hábo­rúra uszító fenevadakat s köz­ben a felvonulók tömegeiből lel­kesedéssel tör elő a ,.Megvédjük u békét” kiáltás. Igen, ez a leg­keményebb harcra is elszánt tö­meg a vi:ág dolgozó népével összefogva képes ai béke meg­védésére. Most a Salgótarjáni Üveg­gyár dolgozói közelednek az emelvény fe:é. Az üveggyáriak egy nagy Föl-dgömböt hoznak magukkal, mely körül béke- galamb kering. A földgömböt széles, fehér szalag veszi körül s rajta Sztálin eiviárs, a béke megvédésének örök i-dőkre szóló útmutatásai láthatók.: „A béke fennmarad és tartós lesz, ha.- a népek kezükbe veszik a béke megőrzésének ügyét.” A gyár dolgozóinak harsány kiáltása betölti a: város főterét: „Rákosira szavazunk”, Hurrá“, „Hurrá” — és velük együtt ezrek és ezrek egyemberként ismétlik „Rákosi­ra szavazunk“. — „Hurrá!“ Ezen a lelkes ünnepen fel­sorakoztak az egészségügyi dol­gozók, orvosok, ápolónők, a ke­reskedelem és közigazgatás dol­gozói. vasutasok, az Avesz, Mezöker, a Vasötvözetgyár, a Salgótarjáni Erőmű dolgozói is. De Salgótarján népével együtt ünnepeltek ezen a napon fi Zagyvapálfalvi üveggyár és Baglyosaija-bányatelep lakói is. És a felvonulás a.ikalfflávai lel­kesedésükkel mindannyian arról teltek hitet, hogy kitartó, bátor harcosai a béke ügyének, hogy minden erejükkel arra töreksze­nek munkahelyeiken, a társadal­mi és kulturális éleiben, hogy győzelemre vigyék az egyre közeledő népirontvá 1 asjt ásokat. A Mávaut dolgozói az ünnep­lő közönség viharos tapsa köze­pette mutatták be. hogy amíg 1920 és 1944 között a hánya - bárók és lakájaik luxusautókon- kocsikáztak az utcán, addig a; bá­nyászok gyalogosan jártak lO- lö kilométer távolságról mun­kahelyeikre. Érzékeltették ez­után a felszabadulás óla a bá­nyászok szállításának fejlődését. 1948-ig ponyvás teherautók szállították a bányászt a mun­kahelyére és haza. 1949—50 lg fűthető, furnirra! fedett teher­autók, 1953-ban pedig már mo­dern „Ikarus”-autót>uszok szál­lítják a dolgozókat munka­helyükre. A felvonulás befejezése után az ünnepségen résztvett közel húszezer dolgozót a vendéglátó sáirak tömegei fogadták hűsítő italokkal és ételekkel, majd a délutáni és esti órádban az üze­mek által rendezett majálisok tettél; még szebbé és gazda­gabbá Salgótarjánban a 9-ik szabad május elsejét. Pásztó község dolgozói is hitet tellek a béke ügye mellett Pásztó község dolgozói telke­sen ünnepelték a kilencedik sza­bad május elsejét. Ünnepi dísz­be öltöztették községüket ez al­kalommal. Korán reggel zenés ébresztő köszöntötte a község dolgozóit, majd tíz órakor az úttörők vezetésével fegyelmezett zárt sorokban felvonult a köz­ség lakossága. A felvonulók kö­zött a szocialista szektorok dolgozói, kezükben lévő táblá­kon, feliratokon mutatták be, hogy mit nyújtott nekik eddig a népi demokrácia. Felvonultat­ták az új gépeket, amelyek büszkén hirdetik, hogy mező­gazdaságunk lépést tért szocia­lista fejlődésünk ütemével. A felvonulók sorai, között ha­tározott lépésekkel közeledtek, az emelvény felé a Földműves Szövetkezet dolgozói, a kórház, a KTSZ, a Népboti, a tűzoltó­ság, a rendőrség, vasutasok. postások, a; községi és a fúrási tanács kiváló dolgozói. Az ünnepélyen Gyepest János elvtárs, e járási pártbizottság titkára értékelte az eddig elér. eredményeket, s összehasonlítást tett a műit és a jelen közöri. Ezen a napon is kifejezlek dolgozóink, hogy munkás, p a raszí és haladó értelmiségiek közösen felkészültek a válasz­tási békeverseny győzeiemre- vi'téére. Ifjak és idősek együtt vonultak fel, egységet alkotva ünnepelték a kilencedik szabad május elsejét. Harci kiáltásukat hallatva kifejezték a béke ügye iránt érzett elszántságukat, ki­fejezték gyűlöletüket a háborús gvujtogafókkal szemben. Ugyan így ünnepelték a kilencedik sza- had május elsejét Ecseg, Erdő- kút, Tar és a többi községek be­csületes dolgozói is, akik zári sorokban szintén együtt vonul tak föl. Endrefalva dolgozó népe is Rákosi elvtársat választotta első jelöltjének Választási nagygyűlés Endrefalváü Az eím-ult 8 év aíafí megválto­zott országunk képe, megválto­zott a< munkásság, a dolgozó pa­rasztság élete. Erre gondolt Endrefalva dol­gozó népe, amikor a verőfényes tavaszi vasárnap délelőttön gyü­lekezett. ünnepnapja van a községnek. Választási nagygyű­lés. A választási nagygyűlésen Márton eivtárs a függetlenségi népfront járási elnöke többi kö­zött ezeket mondta: Ma már Endrefelván. minden házban villany ég. A múltban egy-két kuiűkházból hallatszott ki a rádió hangja, ina 58 rádió szórakoztatja, neveli a község -népét. A mu.lt rendszerben ONCSA-házak épülitek. Az elmúlt pár év alatt pedig 35 új lakás épült és 6 romo.s épü­letet hoztak rendbe a község- beiiek. Terveink országos, me­gyei és heiyi megvalósítását elő­segítették dolgozó parasztságunk önfeláldozó munkájukkal. Az aszály okozta nehézségek elle­nére is túlnyomó részben telje­sítették terveiket. A község ta­vaszi vetéstervét ÍOÖ százalék­ban teljesítette. A termelőszövet­kezet versenyben áll a- járásban 1 évő term, elős zö vetkeze teikke!. Mindez azt bizonyltjai, hogy Endréi alva dolgozó parasztsága, KÉPVISELŐJELÖLTEK: t. Kristóf István, a Szakszer­vezetek Országos Tanácsának elnöke, bőripari munkás. 2. Nagy Kálmán, ae MDP nógrádmegyei bizottságának tit­kára, kazánkovács. 3. Hajdú József, bányász. Salgótarján. 4. Róka Mihály ezredes. 5. Kusnyér Zoltán bánya-fő­mérnök, Salgótarján. 6. Bódí Jánosné fölömé vés. Szécsény. egységesen és szilárdan kitárta béke -mellett és kiveszi részét a munkáiból, hogy ezzel is egy ha­talmas csapást mérjen a nvu- gati imperializmusra:. Bizonyít­ja ezt az is. hogy a községnek vannak kiváló dolgozói, mint pl. ijj. Serfőzö Pál fvaská-ptl-s), Bartus Mihály alsó, akik úgy a 7. Sándor Pál. állam! gazda­ság brigádvezetöje, Hényel- puszta. PÖTKÉP VISELŐ JELÖLTEK: 1. Deák István sztahanovista vájár, Karancskeszi (Ti-ribes). 2. Bacsa Ferencné földműves, Dejtár. 3. Raj László, a borsosberényi állami gazdaság igazgatója, földműves. 4 Gyepesi János gyárwmtn icás, Pásztó tavaszi munkákban, mint a be adásban élenjárnak. Ijj. Deál Pál Fiilöp. özv. Virág fstvánri. és Deák Bertalan, akik már fél­évi tojás- és baromfi tér vüket tel­jesítenék. A továbbiakban arról beszéi-t Márton elvtárs, hogy milyen nagyjelentőségű esemény né­pünk életében az új országgyű­lés megválasztása, hogy csak a felszabadulás óta választunk saját soraink közül képviselőket és először történt meg az. hogy a jelölésre len javaslatokat nép­gyűlésen vitatták meg. Képvise­lőjelöltjeink a dolgozó nép leg­jobb fiai. Üzemi munkások, dol­gozó parasztok, haladó értelmi­ségeink és fegyveres alakula­taink legjobbjai Amikor népünk első jelöltjét, forrón szeretett Rákosi elvtársiunk nevét említet­te Márton elvtárs, egyemberként éSjenzett az egész négvszázfőny tömeg, bizonyítva ezzel hűségéit és s-zenetetét nagy pártunk fe kormányunk iránt. $ G. A nógrádmegyei választókerület kép\ iseló jelöltjei:

Next

/
Oldalképek
Tartalom