Szabad Nógrád. 1953. március (9. évfolyam. 18-25. szám)

1953-03-04 / 18. szám

Világ proletárjai egyesüljetekl SZABAD NÓGítáD MDP NÓGRÁDMEGYEI PÁRTBI ZOTTSÁGÁN AK . L A IX. ÉVFOLYAM, 18. SZÁM. ARA: 50 FILLÉR 1953 MÁRCIUS 4. A vezetés megjavításával a széntermeiési tervek teljesítéséért Népgazdaságunk rohamos fejlődése szénbányászatunkat egyre nagyobb feladatok elé állítja. Hogy a szénbányászat a fokozott követelményeknek eleget tudjon tenni, együtt kell fejlődnie az iparral, át'kel! vennie a fejlett szovjet munkamódszereket. Az 1952. tervévben a nagybátonyi szénbányák nem tettek eleget a reájuk háruló kötelezettségeknek: tervüket nem teljesítették. Ez a lemaradás, mely főleg műszaki szervezetlenségből adódott megköveteli a bányák vezetőitől, hogy az 1953. évben fokozot­tabb harcot kell folytatni a lemaradások behozásáért. A február 7-én megtartott bá n vá s zt an ács koz ásón Czottne; elvtárs bánya- és energiaügyi miniszter, a termelés fokozó­dásának egyik előfeltételét, a következőképpen állapította meg: Meg kelt javítani a vezetés színvonalát, a politikai és szakmai tanulás útján. Következetesen végre kell hajtani a párt- és kor­mányhatározatokat. Ezek a szavak teljes egészében vonatkoznak a nagybátonyi szénbányákra is. Vállalatunk, amely sokezer tonna szénnel adósa népgazdaságunknak, csak úgy tudia lemaradását behozni, ha következetesen harcol a vezetés színvonalának emeléséért, ha ■ magasabbra emel1’ a dóigőzök politikai öntudatát, szakmai kép­zettségét és kíméletlenül, eljár a munkafegyelem megszegő: ellen. Súlyos hiba, hogy körletvezetőink, aknászaink között vannak 'olyanok,' akik a nehézségek láttán siránkozni kezdenek, olcsó népszerűségre törekednek ahelyett, hogy harcosan állást foglal­nának á párt- és kormányhatározatok megvalósítása mellett Gyakori hiba az is, hogy egyes funkcionáriusok keresztezik egymás intézkedéseit. Egyes revir aknászok rosszul szervezik a munkát, az anyag- és ü-rescoi! le-el Iát ást és ezáltal saját maguk akadályozzák a 480 perc teljes kihasználását. Dolgozóink javaré­sze nem használja ki a munkaidő 480 percét, de emellett az igazo­latlan mulasztások száma is magas. Decemberben 1, januárban 0.6 százalékát tette ki az igazolatlan mulasztás az összes telje­síthető műszakok számának. Vállalatunknál eddig 28 munkahely dolgozik ciklusos mód­szerrel. Azonban ez legtöbb helyen csak elméletben van meg, mert a gyakorlatban nem minden esetben hajtják végre. Azok a csapatok, amelyek rendszeresen betartiák a ciklusos munkamene­tet, könnyebb munkával, kevesebb erőfeszítéssel iobb eredménye­ket tudnak elérni. így pl. Su-lvok gy. András és csapata az utóbbi :4öben fokozatosan emelte teljesítményét, s ennek a csapatnak termelése elérte a sztahanovista szántét. A vállalat termelése jelenleg dörrtő súlyban az elővájásokra támaszkodik, így a műszakiak legfőbb feladata, hogy törekedje­nek az előrehaladási sebesség meggy őrs ítására A bányásztanács­kozás útmutatása alapján valamennyi üzemben üzemi technoló­gust állítottunk be, akiknek fe'adatuk, hogy állandó kapcso'atban legyenek a vállalati technológiai csoporttal és saját üzemükön be­lül szervezzék, ellenőrizzék á ciklusgrafikon szerint dolgozó mun­kahelynek eredményét. Ennek a módszernek a pontos betartása és továbbfejlesztése termelésünk növekedéséhez fog vezetni. Elhatá­roztuk. hogy vállalatunk a ciklusos munkahelyek számát a.z ed- digi 28-ról 35-re emeli és ezáltal az össztermelésünk 76 száza­lékát ciklus-grafikon szerint termeljük ki. Fontos azonban, hogy üzemünknél eddig jól bevált módszereket is továbbterjesszük. A Béketáró üzemnél, pl. a kétméteres fúrószárral való kísérleti robbantások jó eredménnyel jártak. Gondoskodni kell tehát megfelelő mennyiségű kétméteres fúrórudakról, hogy a bevált robbantási módot a többi üzemeknél is alkalmazni tudjuk. Ezenkívül elengedhetetlenül fontos, hogy vállalatunk min­den műszaki dolgozója élő, eleven kapcsolatban legyen a terme­léssel, gyakoribb ellenőrzést és több támogatást kell biztosíta­nunk a munkacsapatok számára. A ciklusos módszer betartásá­val és a jobb műszaki ellenőrzéssel meg tudjuk oldani az üres- csiile-ellátás problémáit: és minden dolgozó részére meg tudjuk teremteni a tervek és vállalt kötelezettségek teljesítésének elő­feltételeit. A bányászfanácskozás útmutatásainak megbeszélése óta már némi javulás érezhető a vezetés terén. A pártszervezetek segítsé­gével jelentősen csökkentettük az igazolatlan mulasztások szá­mát és hónapok óta először, február hónap második dekádját 102.8, a harmadik dekádot pedig 109.1 százalékra teljesítettük. Nem akarunk azonban megállni ezeknél az eredményeknél. A. bányásztanácskozás útmutatásainak végrehajtásával harcolunk a vezetés színvonalának további emeléséért. Mi. akik pártunk és népünk megbízásából állunk a termelés élén, kemény kézzel és szenvedélyes harcossággal vesszük fel a küzdelmet munkánkban eddig megmutatkozó hibák ellen, hogy az 1953. évi terv teljesí­tésével, illetve túlteljesítésével kiküszöböljük az 1952-ben ejtett csorbát. Kuti Károly. a nagybátonyi szénbányák igazgatója. Azok a gépállomások, amelyek becsülettel végrehajtották a minisztertanács határozatát, a rendelkezésükre álló gépi erőket határidőre, minőségi munkává! kijavították, jelentős szolgálatot tettek dolgozó népünknek. A jól kijavított traktorra! vidáman folyik a szántási munka » diósjenői III. típusú tszcs-ben. Pospíse! Gyula tszcs-fraktoros napi 120 százalékos tervteljesítéssel járul hozzá a tavaszlbúza mielőbbi elvetéséhez. m Jettel vaIaízolj Nógrád megye ipari üzemeiben lelkes karc folyik a vállalt kö­telezettségek teljesítése érdekében. A szénbányászat területén az el­múlt évben is, de január hónapban is jelentősen elmaradtunk. Február hónapban a bányásztanácskozás után azonban egyre job­ban élénkült a munka üteme és hosszú idő után elérték, hogy a A Zagyvapálfalvi Üve agyár húzógépüzemének dolgozói az ötéves te rv eddigi időszakában már 72 napos előnyt szereztek A vágóműhely csomagolási tervének 101 százalékos teljesí­tésére tett fogadalmat és ezzel szemben február hónapban 101.9 százalékos eredményt ért el. A vágók közül különösen Jász-falvi Valter és Cserháti István szta­hanovista vágók értek el kiváló eredményt, akik február hónap­ban állandóan 190—200 száza­lékra teljesítették napi tervüket. A ládagyár dolgozói különö­sen a faanyagfelhasználás terén értek el jó eredményt, mert régi anyagok felhasználásával feb­ruár hónapban több mint 30.000 forint értékű faanyagot takarí­tottak meg. Nógrádi Szénbányászati Tröszt épületén kigyulladt-arrerv teljesítés győzelmét jelentő ötágú vörös csillag. Ezenkívül az Acélárugyár, a Zagyvapálfalvi Üveggyár, a Salgótarjáni Tűzhelygyár dolgozói is újabb ■ és újabb ' eredménye­ket érnek el a vállalt kötelezettségek teljesítéséért vívott küzde­lemben. , A 380 tonnás mozgalom eredményei az acélárugyárban A Zagyvapáifalvai Üveggyár húzógép-üzemének dolgozói áp­rilis 4. tiszteletére azt a foga­dalmat tették, hogy havi tervü­ket rendszeresen 102 százalékra teljesítik. A február havi ver­senyben azonban a vállalt 102 százalékkal szemben 103.9 szá­zalékos eredményt értek el. A húzógépüzem dolgozói ezzel az ötéves terv teljesítése terén összesen 72 napra fokozták elő­nyüket. A húzógépüzem csoportver­senyében február hónapban a harmadik csoport került a* élre 125.5 négyzetméter óránkénti teljesítménnyel. Újabb csúcsteljesítmény a tűzhelygyárban A Nógrádi Szénbányászati Tröszt 100.5 százalékra teljesítette havi tervét A Nógrádi Szénbányászati röszt legtöbb vállalata hosszú ónapokon keresztül nem tett leget kötelezettségének. Feb- jár 7-én megtartott bányász- jnácskozás óta azonban szinte aprói napra újabb sikereket rtek e! a tervteljesítés terén ’égül is február havi tervüket tröszthöz tartozó vállalatok az alábbiak szerint teljesítették: Zagyva 104,9, Kisterenye 104.3, Kányás 103.3, Mátranovák 103.2, Mizserfa 100.7, Salgó 100.—, Nagybátony 99.—, Ménkes 93.7, Tiribes 93.7 százalék. A Nógrádi Szénbányászati Tröszt február havi tervét 100.5 százalékra teljesítette. LAPZÁRTAKOR JELENTIK: Az Ujmajori Kísérleti Gazda ság február 28-ig 360 kh. őszi mélyszántáson végezte el a s'- futózást, ezenkívül 50 kh.-n a lárcsázást, 88 kh.-n pedig a fcagtakarást. Ezidáig 66 kh.-n végezték el a vetési munkát, 10 kh. mákvetésen, 25 kh. őszi ve­tésen végezték el a műtrágya- szórást. Jelenleg is folyik a fej- trágyázási munka 25 kh.-s lu­cernavetésen. A Salgótarjáni Tűzhelygyár zománcozó üzemének dolgozói már február 27-én befejezték havi tervüket s ezzel mintegy 500 darab tűzhellyel pótolták a januári tervíemaradást. Az égető brigádok közül Deák László brigádja érte el a leg­jobb eredményt. A Deák-brigád 28-án 160 százalékra teljesítette napi tervelőirányzatát. Az öntöde II-ben február 27-én újabb csúcsteljesítmény született. Ezen a napon 276 formaszekrénnyel termeltek töb­bet az előzőleg elért legjobb eredményüknél. Ezt az ered­ményt különösen Nagy Sándor és Oláh Ottó formázok segítet­ték elő, akik ez alkalommal 366 szekrényt készítettek el. Február hónap utolsó napján Teplán Zoltán köszörűs, aki Tóth Lászlóval van párosver­senyben, versenytársát meg­előzve 275 százalékra teljesí­tette normáját. A Salgótarjáni Acélárugyár január hónapban lemaradt a terv teljesítésével, sőt február közepéig súlyos veszélyek fe­nyegették a februári tervük si­kerét is. Február közepén a tervteljesítés érdekében .380 tonnás mozgalmat indítottak be a vállalat üzemei között, s ezzel az üzemek termelése napirenden növekedett. Legjobb eredményt a GSz-üzem érte el, amely a 380 tonnás mozgalomhoz való csatlakozása óta minden nap teljesítette vállalását. Ezenkívül a szakszervezet párosversenybe szervezte a brigádokat és egyé: i dolgozókat, melynek eredmé­nyeképpen Tóth Kálmán és Ko­vács Lajos köszörűsök az előző 171 százalékos termelés helyett február végére 192—194 száza­lékra fokozták eredményeiket. Tímár László mozdonyvezető és Vaspál Pál fűtő 32 százalékos szénmegtakarítást ért el Egyre fokozódik a verseny- lendiiiet a kisterenyei vasutas dolgozók között is. A kistere­nyei fűtőház utazó személyzete közül is már 65 dolgozó telje­sítette vállalását. Timár László mozdonyvezető és Vaspál Pá! fűtő, akik vállalták, hogy. szén­felhasználás terén hatszázalékos megtakarítást érnek el, szénfel­használás terén 32 százalékot takarítottak meg. Ezenkívül a verseny lendület fokozódása különösen a brigádok mun­kájában tapasztalható. Simon Pál forgalmi szolgá­lattevő és brigádja a kocsi­mozgatás és a vonatok átlag­terhelésénél kétszázalékos javu­lást vállallak, de a kocsimozga­tás terén 104 százalékot értek el, a vonatok átlagos terhelését pedig 1610 tonnáról 1650 ton­nára fokozták. Ezen az állomáson azonban hiba mutatkozik még a fajlagos kocsimozgatási egységidő, telje­sítésénél Bár minden lehető­ség megvan arra. hogy a bri­gádok ez irányban is teljesítsék vállalásukat, de szükséges, hogy ezt a munkát szakszerűen irá­nyítsák. Ugyanígy a fűtőházban is szükség van a jobb szak­vonalbeli vezetés biztosítá­sára, mert csak a rendszeresebb be­osztásokon keresztül lehet a gé­peket jobban kihasználni és szakszerűen karbantartani. Vas Ignác mozdonyvezető és Czikora László fűtő, akik jól karbantartják gépüket, javítási költségmegtakarító« terén 140 százalékot értek el. Az ilyen élenjáró dolgozók példáját kell követni, ha még eredményesebb munkát akarnak elérni a kis­terenyei vasutas dolgozók. A kisterenyei vállalat műszaki dolgozói teljesítik vállalásukat A kisterenyei szénbányák igazgatója; Harazin Sándor és a vállalat főmérnöke: Bercsényi Lajos február 10-én szocialista versenyre hívta ki a nagybáto­nyi szénbányák igazgatóját és főmérnökét. Vállalásukban sze­repel, hogy az - első negyedévi tervük: maradéktalan teljesítése mellett február 20.-tg megindíta­nak egy mezőbe haladó 80 mé­ter homlokszélességű frontfej­tést, amelynek ciklusgrafikonját kidolgozzák és március hónap­ban legalább 20 ciklust teljesí­tenek Továbbá megfogadták, hogy a szakmai tervben sze­replő csoportos pillérfejtés meg­indítását április 1. helyett már­cius 15-re előrehozzák és már­cius hónapban ennek ciklusgra-. fikonját is kidolgozzák. A válla­lások pontos végrehajtása érde­kében csapatvezetők részére két­hetenként értekezletet tartanak, ahol a tervteljesítést és a mun­kaverseny feladatait ködösen ha­tározzák meg. Ugyancsak a műszaki középkádereket is ösz- szehívják mindén, hétén - közös megbeszélésre. Vállalásukban szerepel még, hogy 1953 február 15-ig a csiga­kúti lejtősakna I. telepi feltárá­sát megindítják és ezzel mint­egy 1.1 millió tonnával növelik év végére a feltárt szénvagyont. A vállalat Tordas II. lejtősakna lemélyítéséhez pedig ciklusgra­fikont dolgoznak ki és a ne­gyedév végére, március 31-re szénre érnek. A vállalt kötelezettségek teljesítéséért azonnali intéz­kedést tettek a kisterenyei vál­lalat igazgatója és főmérnöke, hiba azonban, hogy a verseny- kihívás óta, március 2-ig egyet­len alkalommal sem teremtettek kapcsolatot a nagybátonyi .vál­lalat vezetőivel a verseny érté­kelése szempontjából. Bercsényi Lajos főmérnök a vállalás teljesítéséről szerkesz­tőségünknek az alábbiak szerint számolt be; „Vállalásunk egyik legjelentősebb tétele a csigakúti 80 méteres frontfejtés ffiígindí- tása. E-zen a szakaszon élénk ütemben folyik a munka, azon­ban céljaink elérése előtt a rsi- gakúti iejtősakna harmadik siló­jában 40 folyóméter hosszban súlyos vízbetörést kaptunk s ennek következtében a frontelő­készítést 10 napon kérésziül nem tudtuk telepíteni. Enné! az üzemnél különösen Pál Lajos és Sztrenka István csapata harcolt hősiesen a vízbetörés okozta1 ne­hézségek ellen, maid tíz na­pos küzdelem után sikerült ezt a bányarészt üzemképes állapot­ba hozni, s a vállalt 80 méter frontfejtést február 28-án meg­indítani. A frontfejtés ciklusos grafikonját kidolgoztuk, s ma már ütemes munka folyik a ciklusgrafikon segítségéve! A csigakúti lejtősakna I. telepi feltárását határidőre! megindítot­tuk! Végrehajtottuk azt a válla­lásunkat is, mely szerint a csa­patvezetők és műszaki .közép- káderek- részére értekezletet tar­tunk, s ez igen értékesnek bizo-. nyúlt. Az értekezlet sok olyan hibát felszínre hozott, amelynek kiküszöbölésével termelésünk növekedését segítettük elő. Pél­dául á vizslási üzefnnéí a túl­zott kiszolgáló létszámot csök­kentettük és a kiszolgáló személyzetből 3 főt termelőmun­kára telepítettünk. Az értekez­leten elhangzott,. hogy Tordas üzemnél egy darab fúrógép ki­használatlan. Az értekezlet után azonnal intézkedést tettünk arra vonatkozólag is, hogy ez a fúrógép a termelés szolgála­tába álljon. Dolgozóink lelkesedése és az általunk vállalt feladatok végrehajtása elősegítette, hogy vállalatunk február havi tervét 104.2 százalékra teljesítse. A február havi sikerek után azon­ban egy pillanatra Sem állunk meg,. haFco’tjnk továbbra is azért, hogy. a vállalás minden pontjait határidőre teljesítetik éi megfogadjuk, hogy március hó­napban is eleget teszünk felada­tainknak.” Bercsényi Lajos vállalati főmérnöki

Next

/
Oldalképek
Tartalom