Szabad Nógrád. 1952. december (8. évfolyam. 98-106. szám)

1952-12-03 / 98. szám

,Vilóg proletárjai egyesüljelek! I MDP NÓG RÁ D M EGYEL PÁRTBIZO TTSÁC 5ÄN AK LAPJA 1 VIII. ÉVF. 98. SZ. ARA: 50 FILLER 1952 DECEMBER 3. 1 A termelési értekezletek elé Ilyen lesz ötéves tervünk egyik nagyszerű alkotása, a tiszalöki duzzasztógát Üzemeink életében rendkívül nagy jelentősége van a ter­melési értekezleteknek. Ezeken az értekezleteken az üzemek dol­gozói, műszaki vezetőikkel közösen beszélik meg a munkaköz- ben tapasztalt fogyatékosságokat, de alkalmat ad arra is, hogy a jól bevált élenjáró termelési módszereikkel, munkaközben szer­zett jó tapasztalatokkal széles körben megismerkedjenek dol­gozóink. Az eddig megtartott termelési értekezletek arról tanúskod­nak, hogy azok jó, és lelkiismeretes előkészítéssel aktivizálni tudják a dolgozókat tapasztalataiknak, javaslataiknak megtéte­lére és ezzel nagy segítséget nyújtanak a hibák kijavításához, elősegítik a terv teljesítéséért folyó harcot. Éppen a terme'ési értekezletek eredményességének felisme­rése késztette arra a Szakszervezetek Országos Tanácsa elnöksé­gét, hogy határozatot hozzon a termelési értekezletek minden hó­nap 1—10-ig való megtartására. A Nógrádi Szénbányászati Tröszthöz tartozó üzemekben a decemberi termelési értekezletek körletenként és mezőnként, mind a három szak dolgozói részére külön külön műszakváiltás után lesz megtartva. A délutáni műszaknak azonban műszakváltás előtt kell a termelési értekez'etet megtartani úgy, hogy a dol­gozók ez alkalommal korábban menjenek munkába. Nem szabad megenjjedni azonban, hogy a termelésből az értekeztetek végett kiesés legyen. A szakszervezeti bizottságok és üzemi bizottságok a pártbizottságokkal és az igazgatókkal közösen határozzák meg a termelési értekezletek időpontját. A termelési értekezleteket azonban mindenütt üzemi bizottsági és bizalmi értekezleteknek kell megelőznie. Az értekezletek előadói az aknavezetők, illetve a körletakná- ezok legyenek. Az ÜB-elnök tartson rövid politikai beszámolót, hívja fel a dolgozók figyelmét az évi tervteljesítés fontosságára és különösen Nagybátonyban, Kisterenyén, Tiribesen és a többi le­maradó üzemeknél mondják e', milyen nagy felelősség terheli bányászainkat az évi terv teljesítése terén. Az aiknavezetők, vagy körletaktószok beszámolóikban értékel­jék azokat a hibákat, amelyek a vállalt kötelezettségek mara­déktalan teljesítését gátolják. Azokon a helyeken, ahol a Rákosi elvtársnak tett fogadalmat teljesítették, mint pl. Csipkésen, Déli­bányán és a többi élenjáró üzemeknél, ott az előadók arról szá­moljanak be, hogy milyen eredményeket értek el és ezeket mi­lyen módszerek segítségével tudták biztosítani. Ismertessék a kiemelkedő teljesítményt elérő és példamutató csapatok mun­káját, de emellett a lemaradó csapatok hibáira is mutassanak rá. A fegyelembontó lógósokat név szer int pellengérezzék ki, mu­tassák meg számszerűen, hogy a fegyelmezetlen dolgozók maga­tartása, milyen termelési kiesést Okozott az üzem életében. Mondják el, hogy a vállalt kötelezettségek teljesítésének e'fflu- la&ztása és ai tervlemaradás számszerűleg mennyi adósságot jelent és ezzel milyen jelentős veszteséget okozhat népgazdasá­gunknak. A lemaradás hátráltatja más ipari üzemek termeléséit, gátolja az ipar fej'ődését, a dolgozók igényeinek kielégítését. Részletesen foglalkozzanak a tervek nenníeljesítésének okaival, pártszerű, építő kritikát gyakoroljanak azokkal szemben, akik felelősek a lemaradásért. Úgy a vállalást teljesítő, mint a inemfeljesítő üzemeknél az e'ö a dóknak ismertetniük keit a december hónapban előttük álló termelési feladatokat. Mondják el a dolgozók előtt a termelést gátló akadályokat és ezek kiküszöbölésére kérjék a dolgozók ja­vaslatát, segítségét. Még nagyon sok üzemünknél előfordul, hogy a termelési értekezleteken a dolgozók által elmondott javaslato­kat, bírálatokat nem kezelték kellő súl'yal. Ezen a termelési ér­tekezleten, de az ezt követőkön is rendszeresen ismertessék a dolgozókkal, hogy javaslataikat hogyan hajtották végre, ezen­kívül a javaslat végrehajtása milyen eredményeket hozott a csapat, vagy üzem életében. E'engedhetetlenül fontos, hogy a termelési értekezleten jegyzőkönyvben rögzítsék a dolgozók fel- szóíiábait, észrevételeit, javaslatait. A szakszervezeti bizottságok és üzemi bizottságok legfonto­sabb feladata, hogy a dolgozóidat mozgósítsák a termelési érte­kezleteken való részvételre. Ennek biztosítása érdekében a szak- szervezeti bizalmiakon, autóbizalmiakon keresztül ismertessék a dolgozókkal a termelési értekezlet időpontját, helyét és tárgyát. E mellett használják fel az írásos aigitáciőt is. Felolvasó helyisé­gekben függesszenek ki plakátokat. A szakszervezeti bizottságok és üzembizottságok a nem füg­getlenített bizottsági tagokat is osszák be a termelési értekezletek e’lenörzésére. Ellenőrizzék, hogy a vállalatoknál, illetve üzemek­nél a javaslatok könyve meglegyen és abba rendszeresen írják be a termelési értekezleten elhangzott javaslatokat. Jelöljék meg benne a javaslatok végrehajtásának határidejét és a felelős sze­mélyeket. Szakszervezeti vezetőink nagy alapossággal és lelkiismere­tességgel készítsék elő a termelési értekezleteket, mert annak si­kere vagy sikertelensége jelentősen befolyásolja döntő tervévünk KÜRTI SÁNDOR, a Bányász Szakszervezet területi elnöke Meyliosszabbították a vas- és íémgyüjtő napok időtartamát Felsőbb hatóságaink intézke­dése alapján a vas- és fém­gyűjtést napokat meghosszabbí­tották. Városokban november 30 helyett december 10-ig, közsé­gekben december 5 helyett de­cember 15-ig tartanak a vas- és fémgyüjtési napok. Ezzel kapcsolatban felhívjuk a helyi tanácsaink figyelmét, hogy minden rendelkezésükre álló segítséget adjanak meg a vas- és fémgyűjtést végző szer­veknek annak érdekében, hogy előirányzott terveiket teljesíteni, illetve túlteljesíteni tudják. Kü­lönösen fontos azoknál a közsé­geknél, ahol e tekintetben lema­radás mutatkozik. A községi ta­nácsok beszéljék meg a helyi pártszervezettel a lemaradás okát, kérjenek segítséget, hogy munkájukat meg tudják javí­tani. Mozgósítsanak minden tö- megszervezetet, úttörőket a le­maradás behozása érdekében, de vonják be az állandó bizott­ságok és tanácsok tagjait is a vas- és fémgyűjtés munkájába. Minden községi tanácselnöknek, tanácstagnak, állandó bizottsági tagnak kötelessége példamutató jó munkával és irányítással elő­segíteni a vas- és fémgyűjtés sikerét. Bércesi Imre megyei tanács IV. ipari osztálya. ELŐRE A DÖNTŐ TERVÉV HATÁRIDŐ ELŐTTI TELJESÍTÉSÉÉRT! Békeőrségei fari Kazinczi László csapata a héke-viíágkongresszus ideje alatt és naponta 1 mázsa szénnel termelnek többet fejenkinf A mizsérfai vállalat harcos bányászai értekezletet tartottak, ahoi megbeszélték a béke-világ­kongresszus jelentőségét. Az értekezleten ifj. Kazinczi László jelvényes sztahanovista felhí­vással fordult a mizsérfai vál­lalat, valamint a nógrádi szén­bányászain tröszt összes szta­hanovistái felé, elmondotta, hogy: „A világ békeszerető dolgo­zóinak küldöttei december 12-én ülnek össze Becsben a béke-vi­lágkongresszusra. A Szovjet­unió és a népi demokratikus or­szágok dolgozói többtermeléssel készülnek erre az alkalomra. Egvre több sztahanovista tesz vállalást, hogy a béke-vil-ág­Á Mátranováki Szénbányák Csipkés üzemének fizikai és műszaki dolgozói elhatározták, hogy december 21-re, Sztálin elvtárs születésnapjára befeje­zik évi tervüket. Eddigi sike­reik eléréséhez nagy segítséget adott a szovjet néptől kapott Donbass-szénkombájn. Ez se­gítette ahhoz az üzemet, hogy november végére már december 7-i tervüket is be tudták felezni. A terv teljesítéséért folyta­tott harcban kiváló munkát végzett Czene maruzs Ernő sztahanovista brigádja, amely tél éven keresztül átlagosan Tröszt november 29-ig esedé­kes havi tervét 91.2 százalékra teljesítette. Ez a nagyfokú le­maradás annak a következmé­nye, hogy a tröszthöz tartozó vállalatok többségénél még min­dig nagyfokú a ezervezet'en- ség. Vannak ugyan vállalatok, amelyek jó eredményeket értek el, de azok a vállalatok, ame­lyek lemaradtak a tervteljesítés­sel tröszti szinten lerontják jó munkájukat. Kán yásak na 107.2, mátra- novák 101.2, a rónai válla­lat pedig 101.1 százalékra teljesítette november 29-ig előirányzott havi tervet. Kányásaknán a dolgozók lel­kes munkaversenyének követ­keztében szinte napról napra emelkedett a termelés. Az üzem dolgozói lelkesen és odaadóan harcolnak azért, hogy a negye­dik negyedévi tervük határ­idő előtti teljesítésével elnyer­hessék a megtisztelő Béke-akna címet. Mátranovákon ai harcos fizikai dolgozók mellett a műszakiak is^ olyan szocialista kötelezett­séget vállaltak, amely nagymér­tékben elősegíti termelésük fo­kozását. Sándor János főmér­nök a gépek jobb kihasználása terén végez kiváló munkát. Don hass - kom-bá j n ü z eme 1 te té sé; nek idejét fokozták és úi fron­tokat nyitottak meg, hogy a több szénért folytatott harcuk eredményesebb legyen. A rónai vállalat dolgozói is nagy felelősséget éreznek vál­lalt kötelezettségük teljesíté­séért. Azt a fogadalmat tették, hogy éves tervüket december 25-re befejezik, de Sztálin elv- társ iránt érzett szereteiük még fokozottabb harcra készteti a vállalat dolgozóit, s most arra törekszenek. hogy december 21-re Sztálin elvtárs születés­napjára befejezzék a döntő tervévet. kongresszus ideje alatt béke- őrséget tartanak, termelésüket állandóan sztahanovista szinten tartják, csapatokon belül meg­szilárdítják a munkafegyelmet és egyetlen dolgozó társuk sem marad távol igazolatlanul mun­kahelyéről. Nekünk a mizsérfai vállalat dolgozóinak is követ­nünk kell ezeknek a sztahano­vistáknak példáját. Magam ré­széről vállalom, hogu mint sztahanovista követem a Szov­jetunió és a népi demokratikus országok sztahanovistáinak példáját. Vállalom, hogy 52 tagú csapatommal a béke-világ­140 százalékot ért el. Ugyan­csak kiváló munkát végeztek Kotróczó Lajos, Gyetvai Már­ton és Bodor Ujfalusi József a kombájnnal dolgozó brigádok vezetői, a brigádtagokkal együtt, akik a ciklusos munkaszerve­zést betartva, terven felül. a negyedik negyedévben 1500 csille szenet vállal­tak és már november vé­gére 1200 csille szenet ad­tak népgazdaságunknak A műszaki dolgozók közül Pusztai Ernő és Vince István Az eddig élenjáró zagyva! vállalat november 29-ig 99.8 százalékra teljesítette előirány­zatát. A kislerenyei vállalat eredménye is kezd kibontakoz­ni. Nem régen még az utolsók között kullogott, s november 29-én már alig 9 százalék vá­lasztja el előirányzott tervének teljesítésétől. Súlyos lemaradás van azonban a nagybátonyi vállalatnál, amely mindössze 84.1 százalékra áll haivi tervtel- jesítésével. A nagybátonyi vál­lalat a harmadik negyedévben is jelentős szénmennyiséggel maradt adósa népgazdaságunk­nak, s most a negyedik negyed­évben ez tovább emelkedett. A Az Alko.mány-akna dolgozói december 2-án befejezték az 1952-es évi tervüket és ebből az alkalomból az alábbi táviratot küldték Rákosi el > társnak: Drága Rákosi elvtársi Mi, Alkotmány-akna dolgozói örömmel jelentjük, hogy az 1952. évi operatív tervünket rna^ december 2-án 11 óraikor befejeztük. December 31-ig be­zárólag az éves operatív terven falül 14.250 íoa-na szenét fo­gunk még kitermelni, mellyel a negyedik negyedéves tervet is teljesíteni fogjuk. Mi, Alkotmány-akna dolgozói tudjuk azt, hogy ezzel is nasgy csapást mérünk az amerikai im­perialistáikra, akik békénkre akarnak törni és újból egy vér­fürdőit akarnak rendezni, mint amilyen a második világháború volt. Ígérjük, hogy ezután is olyan lelkes munkalendülettel {egünk kongresszus ideje alatt békeörséget tartunk és a fejenkénti 27 mázsás ter­vünknél naponta egy-egy mázsavai többet termelünk“. Ifjú Kazinczi László példáját követte Budavári Károly jelvé­nyes sztahanovista, aki felszó­lalásában elmondotta, hogy 48 mázsás előirányzatára még 1 mázsa többtermelést vállal. Csatlakozott Kazinczi elvtárs {el­hívásához Jancsi András szta­hanovista is, aki résztvett a békekongresszuson. Felszólalá­sában kihangsúlyozta, hogy a béke ügye mindannyiunk ügye és csapatának 65 mázsás fejtel­jesítményét 67 mázsára vállalta fokozni. dolgozni, mint ezidáig és azon leszünk, hogy az 1953-as évi tervünket is maradéktalanul tel­jesítsük, illetve túlteljesítsük. Nádasdi Dezső Simon Miklós párttitkár üb.-titkár Tóth Mihály, One József, ifj. Répás István sztahanovista vájárok Délután 2 órakor az Alkot­mány akna dolgozói ropgyülést tartottak a kommunista aktivis­ták kezdeményezésére, elhatá­rozták, hogy felelősséget érez­nek nemcsak saját tervük telje- sítéséé-t, hanem az egész nógrádi szénmedence tervteljesí­téséért, ezért az elvtársak segít­ségnyújtást adnak a lemaradt üzemeknek és az üzemük leg­jobb kommunista csapatvezető­jét, aktíváit elküldik a lemaradt üzemekhez segítséget nyújtani, hogy az 1952-c tervévet mara­déktalanul tudják teljesíteni és ezzel megteremtsék az 1953-as tervév alapjait. Versenyre hívom a megye összes nyilvántartóit... Márton János, a sziráki íla- nács nyilvántartója versenyre hívta a megye összes nyilván- I áriéit az 1952/53. évi gazda- lajstrom I. részének pontos és időben való elkészítéséért. Ver­senypontjai a következők: A gazdalajstrom elkészítésé­nek munkálatait határidő előtt 2 nappal elkészíti. A gazdaJajstrom pontosan egyezni fog a járási földmérési hivatal által megkül­dött „A.” mintával. A földterüle­teket a legpontosabban a gazdál­kodók nevére írja úgy, hogy ne maradjon olyan földterület, amely az ismeretlen gazdálkodó lajstromába kerüljön. Ugyanak­kor a gazdalajstrom munkálatai mellett foltozza a begyűjtés üte­mét is. A balassagyarmati járásban 120.900 darab facsemetét ültetnek el még ebben az évben A Szovjetunió példája nyo­mán Nógrád megyében is egyre lobban fokozódik a fás!tiás. A balassagyarmati járásban még ebben az évben 220.900 facse­metét ültetnek el. Ezzel a cse- metememnyiséggel újabb 32 ka- fáSSteri hold T&rüJe^t fásítanak be. A balassagyarmati jár' Se­rény községében a fege 1 tevést l1*' zottság 42.300 darab cserfa cse­mete elültetését vállalta. Az ér­sekvadkerti Dimitrov tszcs dol­goz« 29.800 darab cserfa cse­mete, Dnégelypalánk 28.800, Szanda község pedig 20.000 cse­metefát ültet el még 1952-ben. A balassagyarmati járásban a községi tanácsok segítségével az MNDSZ- és a DISZ-tagok bevonásával eredményesen foly­nak a fásítás munkálatai. A köz­ségek közül Droge 1 y palánkon végeztek legjobb munkát a fá­sítás terén, ahol már hat és fél holdinyi területen befejezték az előirányzott fásítási munkálato­kat. Az állat- és zsírbegyiijtő vállalat járási kirendeltsége teljesítette munkavállalását A Nógrádmegyei Állat- és Zsírbegyüjtő Vállalat pásztói já­rási kirendeltsége ez év augusz­tus 5-én versenyre hívta az or­szág valamennyi kirendeltségét azzal a céllal, hogy 1952—53 első félévi begyűjtési tervét hí­zod tsertésben 100, vágómarhá­ban 105 százalékra teljesíti 1952 december 20-ra. 1952 november 25-én a kiren­deltség teljesítette versenyváHa- lását. A begyűjtött sertések nettó átlagsúlya 126, míg a vá­gómarháé 478 kg volt. A kirendeltség munkájához nagy segítséget adotlt a járási tanács és aa összes helyi ta­nács, mert jó szervezési politi­kai felvilágosító munkával a dolgozó parasztok ezreit mozgó­sították a hízottsertés és a Vá­gómarha begyűjtési terv teljesí­tésére. A csipkési üzem december 21-re befejezi évi tervét A bányavállalatok tervteljesítéséről A Nógrádi Szénbányászati űz 1952-es évi tervüket körletvezetők végeznek jó mun­kát, akik minden támogatást megadnak ahhoz, hogy a dol­gozók teljesíteni tudják vállalt költ l :• 'ttségüket. Tajti József. K.ispá! János. Dalló József, Nag' ';ovács János lakatosok és szerelők, 3, kombájnfront gépei­nek karbantartói, fáradságot nem ismerve sajti1.'lőtták el a szénkombájpbOZ szükséges szak­ismeretet és igen jó felkészüli- seggel, pontosan végezték a kombájn karbantartási munká­latait. Székely Aladár vájár a Szabad Nógrád levelezője vállalat műszaki vezetői nem fordítottak kellő gondot az elő- vájási és feltárási tervek rend­szeres teljesítésére, de a rendelkezésükre álló gépi berendezések kihasználási foka legtöbb helyen még az 50 százalékot sem éri el. A rossz munkaszervezés mellett enné! a vállalatnál a leg­nagyobb az igazolatlan mulasz­tás, November 29-ig összesen 719 műszak esett ki a termelés­ből igazolatlan mulasztás miatt. Fokozni kell a politikai fel- világosító munkát és a kommu­nista példamutatással el kell érni, hogy minden dolgozó ki­használja a 480 percet.

Next

/
Oldalképek
Tartalom