Szabad Nógrád, 1952. július (8. évfolyam, 53-61. szám)

1952-07-02 / 53. szám

yilág proletárjai egyesüljetek t SZPBflD NÓGRÖD z é érsekvadkerti gépállomás felhívása a csép lögépek jó kihasználásáért A klerikális reakció a béke ellensége, a háború propagandistája A A délibányai bányászok versenyt indítanak az „Alkotmány-akna” cím elnyeréséért MDP NÓGRÁDMEGYEI PÁRTBIZOTTSÁGÁNAK LAPJA Vili. ÉVFOLYAM, 53. SZÁM. ARA 50 FILLÉR 1952 JÚLIUS 2. Teljesítsük Rákosi elvtársnak adott szavunkat A mi harcunk a békéért, megsokszorozza a koreai nép győzelembe vetett hitét Salgótarján dolgozóinak lelkes békenagygyűlése Megyénk ipari üzemeinek dolgo­zói minden erejüket megfeszítve harcoltak a második negyedév ma­radéktalan teljesítéséért és egymás után küldték a győzelmi jelentést Rákosi elvtársnak: eleget tettünk a ránk háruló feladatoknak. A mát­ranováki, kisterenyei bányavállala­tok, azután a Zagyvapálfalvi Bá­nyagépgyár, a Salgótarjáni Acél­árugyár, a Zagyvarónai Vasötvö- zetgyár, a salgótarjáni és zagyva­pálfalvi üveggyárak, a kisterenyei téglagyár és még egy sor vállalat dolgozóinak távirata került Rákosi elvtárs elé, amelyek Nógrád megye dolgozóinak a terv mellett való harcos kiállásukat, becsületes mun­kájukat igazolja. Egyedül a Salgó­tarjáni Tűzhelygyár maradt adósa népgazdaságunknak. E nagyszerű győzelmek után a nógrádi szénmedence harcos bányá­szai kezdeményezőként léptek fel a harmadik negyedévi terv telje­sítéséért meginduló harcban. Rákosi e'.vtársnak küldött levelükben meg­írták, hogy nagy felelősséget érez­nek az ötéves tervben reájuk há­ruló feladatokkal szemben és foga­dalmat tettek arra, hogy az 1919-es harcos hagyományaikhoz méltóak maradnak, s a harmadik negyed­évben tervükön felül 24.212 tonna szenet adnak fejlődő iparunknak. E feladatok megoldásához első­sorban az szükséges, hogy bánya­üzemeink tegyék egyenletessé ter­melésüket. Szüntessék meg a hó­nap eleje j£s vége között a termelés, hullámzását. Az országos nagy- aktívaértekezlet után bányaüzeme­inknél ezen a területen tapasztal­ható volt a javulás, azonban az áp­rilis és május hónapok eredményei a régi szervezetlen munkáról ta­núskodnak. Június 27-ig is mind­össze három bányavállalatunk érte h el a 100 százalékot. A nagybátonyi *és kisterenyei vállalatok, amelyek medencénk széntermelésének leg­jelentősebb részét adják, még 27-ig is csak 92, illetve 93 százalékon álltak havi tervükkel. A harmadik negyedévre vállalt kötelezettségek teljesítése alaposabb szervezőmun­kát követel műszaki vezetőinktől. Már a hónap elején 100 százalék­kal kell indulniok üzemeinknek. A termelés egyenletessége a vezetés színvonalának, érettségének egyik legbiztosabb fokmérője. Műszaki vezetőink fordítsanak nagyobb gondot a ciklusos termelés elterjesztésére. Készítsenek ciklus grafikont az üzem termeléséről és ne forduljon elő, hogy amíg az első két órában a gépek kapacitása 15—20 százalékig, addig a 3—4 órában pedig már túl legyenek ter­helve. Törekedjenek arra, hogy a Szovjetuniótól kapott Dombassz- kombájnok, rakodógépek, fúrógépek és kaparószalagok állandó telepítés mellett ki legyenek használva. A szovjet emberek a legkorszerűbb alkotásaikat küldték el megyénk bányászainak, hogy elősegítsék a több szénért folytatott harcunkat. Ezek a korszerű gépek műszaki dol­gozóinktól feltétlenül fejlettebb szer­vezési és irányító munkát követel­nek. A gépek állandó üzemeltetése érdekében már jól előre gondoskod­ni kell a szükséges munkaterületek­ről, de elengedhetetlenül fontos, hogy gépeink folyamatos termelését a jobb ürescsille- és, anyagellátás megszervezésével is biztosítsák. A műszaki vezetők vegyék figye­lembe a dolgozók véleményét, mert ők látják legjobban, milyen meg­oldás szükséges ahhoz, hogy a vál­lalt kötelezettségeiket teljesíteni tudják. Kővári József, a pálhegyi- akna egyik csapatvezetője, amikor arra tett fogadalmat, hogy augusz­tus 20-a tiszteletébe a napi_ 45 csil­lés előirányzatukat 50 csillére eme­lik, figyelmeztetfleg kijelentette, hogy a pálhegyi keresztvágat leve­gője gyenge. Kecskés elvtárs a kányási üzem dolgozója a vízárkok karbantartására, Aradi Mihály, a szurdoki üzem dolgozója, a szüksé­ges sínmennyiség beszerzésére hívta fel a figyelmet. A mátranováki vállalat eddigi sikereihez nagy köze van annak, hogy a műszaki dolgozók minden esetben figyelembe veszik a mun­kacsapatok véleményét és gyors in­tézkedésekkel ki is javítják a hibá­kat. Ennek az eredménye, hogy Déiibányán mindössze 30—35 dol­gozó termel 100 százalék alatt. Délibánya dolgozói a kellő segítség mellett már egy év óta állandóan 100 százalék fölött teljesítik havi tervüket és ez alatt az egy év alatt az üzem termelése is duplájára emelkedett. Uj roham indul meg most a terv győzelméért, s a bányászainkkal egysorban harcolnak a vas-, üveg­es egyéb ipari üzemek dolgozói. A Salgótarjáni Acélárugyárban a dolgozók 83.7 százaléka tett szo­cialista kötelezettségvállalást au­gusztus 20 tiszteletére. A diósgyő­riek versenykihívásához csatlakoz­va, megfogadták, hogy a harmadik negyedévben terven felül 1,784.000 forint értékű árut termelnek. A vál­lalás teljesítése nagy feladatot je­lent a fizikai és műszaki dolgo­zóknak egyaránt. A harmadik negyedév egybeesik az aratási, cséplési és betakarítási munkálatokkal. A kétlaki dolgozók eddigi példái arra figyelmeztetik a párt-, szakszervezet és műszaki ve­zetőket, hogy nevelő munkájukkal keményen harcoljanak az igazolat­lan hiányzások ellen. Az elmúlt év ugyanezen időszakában a kistere­nyei fővölgyi aknán a napi iga­zolatlan mulasztás állandóan 50— 60 fő között mozgott. De a kétlaki- ság éreztette hatását a többi bánya- és ipari üzemeinknél is. Voltak olyan kétlaki dolgozók is, akik nem mulasztottak igazolatlanul, az üzem mégsem tudott eleget tenni a na­ponta rájuk háruló feladatoknak, mert a földről erejüket vesztve mentek az üzembe. A vállalások teljesítésénél nagy felelősség hárul az üzemi pártszer­vezetekre. Állandó ellenőrző mun­kát kell végezniök a termelés fö­lött. De hogy ellenőrző munkájuk jó legyen, elsősorban meg kell is­merniük üzemeik tervét, a munka­helyek és műhelyek szűk kereszt- metszetét. Állandóan tájékozódja­nak a brigádok, munkacsapatok és egyéni dolgozók termeléséről és az esetleges lemaradásoknak vizsgál­ják meg az okait. Pártszervezeteink tagságukat neveljék példamutatás­ra, a feladatok végrehajtása érde­kében. Kommunista példamutatás­sal ragadják magukkal a párton- kívüli dolgozókat is. A szakszerve­zetek vezetőségei viszont gondos­kodjanak arról, hogy a versenysza­kasz idején ne legyen egyetlen dolgozó sem, aki saját munkaterü­letén ne vállalna konkrét szocia­lista kötelezettséget. De azt is tart­sák szem előtt, hogy a vállalások teljesítése mindennap ki legyen ér­tékelve. A versenytáblákon az élen­járók és a lemaradók egyaránt ki legyenek írva, hogy a dolgozók lás­sák, milyen sikerrel hajtják végre fogadalmukat. Ha a pártszervezetek, szakszer­vezetek és műszaki vezetők az üze­mek dolgozóival karöltve harcolnak a meglévő fogyatékosságok kikü­szöböléséért és a vállalt kötelezett­ségek teljesítéséért, akkor a har­madik negyedév leteltével büszkén jelenthetjük Rákosi elvtársnak, hogy fogadalmunknak eleget tet­tünk és méltóak vagyunk megyénk harcos hagyományaihoz és a jövő­ben is számíthat országépítő mun­kánkra pártunk és Rákosi elvtárs. Pintér László, a megyei pártbizottság ipari-közlekedési, osztályának vezetője Már a kora délutáni órákban azt mutatta a város képe, ünnepre készül Salgótarján dolgozó népe. A sízén- csaták hősei, a gyárak, üzemek hiva­talok dolgozói tüntetni jöttek — a hős koreai nép mellett, az amerikai imperialista rablók ellen. Amint gyűlt a tömeg a város főterére, érezni, hogy nemcsak Salgótarján népe tiltakozik itt, bővül, terebélyesedik a tábor, az or­sóig, a békéért harcoló százmilliók tüntetnek Salgótarján dolgozóival. Ahogy jönnek Salgótarján dolgo­zói, a nemzetközi munkásosztály vezetőinek képeivel, a ti.takozás nemzetközivé lesz, ahogy hozzák a tűzhelygyári dolgozók Sztálin elvtárs képét, az acélgyáriak Kim ír Szenét és a többi üzemibeliek Thorez elvtársét, Togliatti elvtársét, érezni, nemcsak Salgótarján dolgozói kiáltják, hogy: Vesszen Trumánl, Vesz­ten Ridgway, a pestistábornok! — millióan, tízmillióan, az emberiség jobbik fele. Salgótarján dolgozó népe nemcsak a zászlóerdővel, nemcsak a koreai nép igazságos harcát hirdető táblákkal nyilvánította ki forró, testvéri szere­tett — szeretetünk cselekvő, haza- és más népen iránti szeretet. Az ünnepséget megelőző dél- előttön Zeke Ferenc, az acéláru­gyár gépkovácsa 184 százalékot teljesített. A Kisterenyei Szénbánya Vállalat délelőtt 10 órfiig 134, a mátranováki vállalat 112 százalékra teljesítette ter­vét. Amint megkezdődött a -nagyszerű ünnepség és alig csendesedett el a ko­reai vendégeink üdvözléseikor a sok­ezernyi tömeg hangja, telefonértesítést kaptunk a palotási Május 1 termelőszövet­kezetből. hogy a koreai testvé­reink iránti szeretet, az imperia­lista rablók iránti gyűlölet kifeje­zéseként 10 mázsa búzát ajánlottak fel a hős koreai nép megsegí­tésére. Megyénk dolgozóinak szíve együtt ver a koreai dolgozók szívével és ezért egységes megyénk dolgozó népe a koreai nép megsegítésében is. A békegyűlésen részt vett és fel­A magyar gyárak és üzemek dolgo­zói a szovjet példát követve, egész sor nagyszerű kezdeményezéssel harcol­nak ötéves tervünk döntő évének telje­sítési' í. Ilyen a tervet előrelendrtő kezdemé­nyezés a diósgyőri vasasoknak a gépek jobb kihasználásáért indított mozgalma. A mozgalom célja, hogy új gépek be- áillítás-a nélkül, új , beruházások nél­kül emeljék a termelést, fokozódjon a munka termelékenysége. A mozgalom megyénk üzemeiben is egyre nagyobb tért hódít. A Satgótarjáni Tűzhely­gyárban már. ezidáig ijs- <s?ép eredmé­nyeket értek el. A mozgalomhoz való csatlakozás tette lehetővé, hogy a tem- perkem-ence dolgozói harmadik ne­gyedévi tervük teljesítéséért a havi át­laghoz viszonyítva szeptember 1-ig csaknem 55 százalékkal emelik terme­lésüket. Ez az egy példa is igazolja, hogy a gépek jobb kihasználása milyen-kime­ríthetetlen tartaléka iparunknak. De nemcsak iparunknak. A mozgalmat a mezőgazdaság területére is ki keil ter­jeszteni. v Különösen most, a nagy nyári munkák idején van nagy jelentő­szólalt Csín Ban Szu elvtárs, a Koreai Munkapárt Központi Bizottságának tagja, a hazánkban tartózkodó koreai kormányküldöttség helyettes vezetője is. „Forró üdvözletei hozok a test­véri magyar népnek, a salgótarjáni bányák munkásainak, Salgótarján dol­gozó népének" — mondotta, s sza­vaira tapsvihar válaszolt. Ezután ar­ról beszélt: hogyan támadták meg Koreát az amerikai imperialisták, s hogyan próbálták megtörni a hazá­jáért küzdő népet. „Az amerikai gyil­kosok minden emberségből kivetkőzve, nemcsak barbár bombázásnak vetet­ték' alá földünket, de barbár módon bántak el az emberekkel, az öregekkel, gyermekekkel. Az asszonyok szemeit kivájták nyelvüket kitépték, megbecs. íelenitették leányainkat, azutan le­lövöldözték őket. A megpróbáltatá­sok nehéz ideje kezdődött a koreai nép számára,, az ellenségnek azon­ban, nem sikerült és soha nem fog sikerülni a koreai népet térdrekénysze- ríteni." „Hőseink annyi halhatatlan tettet vittek végbe — folytatta —, hogy nem is tudjuk azokat nektek mind el­mondani. Han Ge Rel elvtárs, amikor azt a harci feladatot kapta, hogy védelmezze a stratégiailag fontos 320-as magassági pontot, eltökélten így szóit: „A haza magassági pontja az én magassági pontont, halálomig fogom védeni a haza és a párt ne­vében". És Han Ge Rel megvédte a 320-as magassági pontot, megsemmi­sített 90 ellenséges katonát és tisztet. A harcosok ma már az egész fronton az. ’,’,^n magassági pontom megvé­dése" jelszavával küzdenek. „A mi oldalunkon áll a nagy Szovjetunió, a Kínai Népköztársaság, a ti országotok együtt a békeszeretö népekkel— folytatja Csin Ban Szu. — A ti anyagi támogatásotok és er­kölcsi segítségetek nagyban hozzájá­rul az amerikai betolakodók ellen ví­vott harc győzelméhez. Ezért bízott meg engem a koreai nép. hogy tol­mácsoljam irántatok érzett mély há­láját. Jól tudjuk, hogy milyen nyomo­rúsággal és keserves következmények­kel jár egy új háború. A második vi­sége a gépek jobb kihasználásá­nak. Számos példa van rá, hogy egyes he­lyeken a gépek jó kihasználása helyett egyenesen hátráltatják, hogy a gép vé­gezze az ember helyett a munka , ne­hezét. Ilyen memitörőrömség nyilvánult meg a pásztói állami gazdaságban is, ahol egy aratógép hevert teljesen kihaszná­Az ujmajöri kísérleti gazdaság két üzemegységének, dolgozói megyénk valamennyi gazdaságával aratási-osép- lési versenybe léptek. A gazdaság dolgozói elhatároz­ták, hogy a megszabott határidőt minden termény aratásánál egy nappal lerövidítik. Ezzel az aratási munkálatoknál a szemvesztességet a megengedett ne- negyedére csökkentik. Az aratás 82 j százalékát gépi erővel végzik. Az új- I .majori központi majorban a csép!est I villanyerőre állítják át, ezzel egy trak- J tágháború idején a hitleri rablók igája alatt, saját magatokon éreztétek a háború borzalmát. Ma a koreai való­ság, a történelemben eddig még nem látott szomorú képet mutat. Ott, ahol üzemek, bányák és vállalatok emelked­tek, amelyeket népünk saját kezével, a nagy szovjet nép önzetlen segítségé­vel épített fel, ma már nincs más, mint puszta rom. Most, hogy eljött a nyár, az alapjaikig lerombolt városok és falvak helyén fü zöldül. A gyerme­keiket kereső anyák zokogása, a szü­leiket elvesztett gyermekek keserves sírása kitörülhetetlenül belénk vési ß szilárd eltökéltséget, hogy bosszút állunk az ellenségen!” A hatalmas tömegben az .édes­anyák megmozdulnak, s forróbban ölelik magukhoz kicsi gyermekeiket. Féltő szeretettel simogatják hajukat, mély együttézéssej gondolnak a meg­kínzott koreai anyákra, akiknek a leg­nagyobb fájdalommal, a gyermekét el­vesztő anya fájdalmával kell megbir- kózniok. De Osin Ban Szu elvtárs szavai messze csengenek, $ e szavak harcba hívják Salgótarján népét, a jobb munka harcára: „A koreai nép keményeit áll a he­lyén. Tekintetét a kommunizmus felé haladó Szovjetunióra irányítja, s a népek vezérének, Sztálin elvtársnak nevével ajkán, a nagy Kína, a népi demokratikus országok és a ti orszá­gotok nagyszerű munkáján lelkesülve folytatja hősi harcát. Veletek való ta­lálkozásom méginkább megerősíti meggyőződésemet a végső győzelem­ben. Amikor visszatérünk hazánkba, őszintén elmondjuk népünknek, hogy ti hogyan harcoltok értünk. Ez meg­sokszorozza népünk szilárd akaratát, elszántságát az amerikai imperialisták fölötti győzelemre". Sztálin, Rákosi, Mao Ce Tung és Kim ír Szén elvtársiak neve zúg Sal­gótarján főterén. Es Salgótarján va­lamennyi dolgozójának nevében hang­zanak a városi pártbizottság titkárá­nak szavai: „A hős koreai nép önfel­áldozó harca új és új hőstettekre lel­kesíti Salgótarján dolgozóit. Meg­fogadjuk, hogy hűek teszünk a koreai nép barátságához, harcolunk szép ha­zánk felvirágzásáért, a világ békéjé­nek védelméért.” AZ ARATÁS, CSÉPLÉS, BETAKARÍTÁS SIKERÉÉRT Az ilinyi dolgozó parasztok a géptől adják be gabonájukat Iliny község dolgozó parasztjai az elmúlt héten megtartott szabad párt­napon foglalkoztak az aratás-cséplés, betakarítás rájuk eső feladataival. Elha­tározták, hogy a szemes terménynek learatása előtt a szántóföldi és réli széna beadási kötelezettség 80 százalékát teljesítik. Idős Paris János felszólalásá­ban kijelentette, hogy az állam iránti kötelezettségét azonnal a géptől telje­síti, mert nincs értelme annak, hogy odahaza tárolja terményeit. A pártnap részvevői Paris János felhívását magukévá tették. Elhatározták azt is, hogy az aratás után a tarlóhántást és a másodvetést is időben elvégzik. Jobban használjuk ki a mezőgazdasági gépeket! Az újmajori gazdaságban egy nappal megrövidítik az aratás idejét lattanul azzal a mondással, hogy tavaly sok baj volt vele, az idén nem akar­nak vele vesződni. A valóság az, amit Kaszá elvtárs, a gépállomás igazga­tója mond, miszerint kétnapos javító­munkával üzemképes állapotba le­hetne hozni. De nem tudni, hogy mi vezérelte az állami és erdőgazdaságok miniszté­riumát abban, hogy oda küldje a kombájnt, ahol nem tudják használni. A szécsényi tangazdaságnak olyan a földterülete, hogy a kombájn használata teljesen lehetetlen — emellett kaptak egy arató-cséplő­gépet. De a minisztérium észszerűtlen el­gondolását azzal tetézte, hogy meg­tiltotta a tangazdaságnak, hogy en­gedélye nélkül kisegítse a szomszédos községek tszcs-it, hogy a kombájn se­gítségével az aratást időben, szemvesz. tesség nélkül végezhessék el­tör felszabadul a tarlók tárcsázásá­hoz és a másodvetéshez. Az aratógép­pel és kombájnnal aratott területen azonnal megkezdik a csomózást. A cséplés után azonnal szelektorozzák a terményt és a továbbtermesztésre ke­rülő magvakat az állam rendelkezé­sére bocsátják. Vállalták még azt Í6, hogy a talajelőkészítő munkálatokat az aratással egyidőben végzik és határidő előtt 2 nappal befejezik. A felhívást a gazdaság két üzem­egysége dolgozóinak fogadalmai alap­ján készítették el.-<»■-s.

Next

/
Oldalképek
Tartalom