Szabad Nógrád, 1952. június (8. évfolyam, 45-52. szám)

1952-06-04 / 45. szám

IVilág proletárjai egyesüljetekt SZABAD NÓGRÓD Nagy feladatunk: ifjúságunk szocialista szellemben való nevelése Szabadságot Jacques Duclosnak A kettó'sszegverés eredményei a Salgótarjáni Acélárugyár szegverő üzemében 1 J MDP NÓGRÁDMEGYE I PÁRTBIZOTTSÁGÁNAK LAPJA Vili. ÉVFOLYAM, 45. SZÁM. ARA 50 FILLÉR 1952 JÚNIUS 4. Gazda Uéza elvtars á adja Huszár istvan-nenak, Etes-Rau-akna küldöttének az oklevelet, jó békeharcos munkájáért A tanácskozás részvevőinek távirata Rákosi elvtárshoz Drága Rákosi elvtárs! Mi, Nógrád megye békeharcosai az első megyei béketalálkozóról küldjük harcos üdvözletünket. Ma számot vetet lünk arról, hogy mit tettünk megyénkben a béke védelméért. Megállapítottuk, hogy harcunk a párt vezetésével, eredmé­nyes volt. Az üzemekben és mezőgazdaságban egyaránt a tervet nagyrészben teljesítettük. Ezen é napon mi. a megyei béketafálkozó küldöttei, Nógrád megye békeharcosaink nevében megfogadjuk, hogy munkánk jobb elvégzésével erő­sítjük hazánkat. A béke szavával indulunk harcba, hogy teljesítsük a ránk háruló felada'okat. Megtanítjuk megyénk minden dolgozóját harcolni a békéért, hogy sem az iparban, sem a mezőgazdaságban ne legyen lemaradás. Tudjuk, hogy ezzel erősítjük legjobban a nagy Szovjetunió, a mi drága Sztálin elv­társunk által vezetett hatalmas béketábor magyar szakaszát." NOGRADMEGYEI BÉKEHARCOSOK ELSŐ ÉRTEKEZLETÉNEK KÜLDÖTTEI Távirat a budapesti francia követséghez „A nógrádmegyei béketalálkozó résztvevői mélységesen elítélik a francia kormány újabb gaztettét, Duclos elvtárs törvényte en letartóz'atását, melyet amerikai parancsra hajtottak végre. A néptől rettegő hitvány gyilkosok: francia lakájai arra-a pártra emeltek kezet, amely a szabadságharcosok tízezreit neveli az . igaz hazafiság és a proletámemzétközlség szellemében. Ez a nyílt, fasiszta módszer a francia nép legjobbjai, a francia kommunis­ták. békeharcosok, szervezett munkások és az egész világ békéje éjién irányul. Dúc os elvtárs ma még a börtön rácsai mögött van, a pártot, a békeharcosokat üldözik, de a francia népet nem lelvet börtönbe vetni. Nincs erő, amely meg­törhetné a népek ellenállását. A dolgozókban még izzóbban él, mint1 valaha, ma még magasabban lobog az ellenség etleni gyűölet és a hazaszeretet lángja. Ha Ridgway nem lanul Koreából, Vietnamból, Hitler és társai sorsából, most megtanulja majd, hogy milyen félelmetes és Iegyőzhetet en erő a népek ereje. • ; . \ t Mi, nógrádmegyei békeharcosok követeljük Duclos elvtárs azonnali szaba: donbocsátását. Megyénk dolgozói a béke megvédésének érdek ében még szoro­sabbra zárják soraikat és a mindennapi munkánkban való helytállással, ötéves tervünk maradéktalan végrehajtásával erősítjük hazánkat, a béke országát, erősítjük a legyőzhetetlen béketábort NÓGRÁDMEGYEI BEKEHARCOSOK ELSŐ ÉRTEKEZLETÉNEK KÜLDÖTTEI Képek a megyei béketajálkozóró! A megyei vezetője Shen Yuan-Hui asszony, a kínai A tanácskozás adjon újabb lendületet békemozgalmunknak Lelkes hangulat, számos hozzászólás a megyei béketalálkozón A béketanácskozás küldöttei és vendégei az Acélárugyár szépen feldíszí- ** tett kultúrtermét zsúfolásig megíöltötték. A megyei béketalálkozón meg­jelent Shen Yuan Hui elvtársnő, a Kínai Népköztársaság küldötte, az országos béketanács részéről pedig Gazda Géza elvtárs. A békeértekezlet 10 órakor kez­dődött. Díszelnöknek Rákosi Mátyás elvtársat választották meg, az elnök­ségbe pedig a megye legjobb békeharcosait, a párt- és tömegszervezetek' ve­zetőit. . Az ünnepi beszédet Várszegi György, a szorospataki bányaüzem sztahanovista, üzemvezetője mondotta. Beszélt a Szovjetunió vezette békeharc hatalmas eredményeiről. — A koreai és kínai nép hősies, bátor harca büszkeséggel és érővel tölt el minden békehárcost — mondotta töb­bek között. A Szovjetunió, a népi de­mokráciák mellett, a kapitalista orszá­gok dolgozói is egyre elszántabban harcolnak elnyomóik, á tőkések és azok minden rendű és rangú kiszol­gálói ellen. Ahhoz, hogy a háború ma nincs közelebb, mint két, vagy három évvel ezelőtt, a mi jó munkánk is hozzá­járult. . A találkozóra való lelkes készülő­dés 120 új békeb'zottságot hozott létre. Sokezer dolgozó vett részt a kisgyűlé- seken és küldöttválasztó gyűléseken. Az itt elhangzott sok felajánlás, azok teljesítése azt bizonyítja: dolgozó né- pühk tudja, hogy a békét megvédeni csak jó munkával lehet. Az eredmé­nyiek meliett vannak hiányosságok is. A felajánlások teljesítésének egy része nem volt ellenőrizve. A béke-bizottsá­gok feladatairól szólva kihangsúlyozta, hogy népszerűsítsék a termelés élen­járóit.. pellengérezzék ki a későnjáró- kat, iogósak.at, fegyelmezetleneket. Bé- kebizattságalnk - magyarázzák meg. hogy a négy-ötszöri kapálás olyan ter­més-többletét hoz, amelyből égy sertést meg lehet hizlalni. Hozzunk tétre új békebizottságo- kat, erősítsük tc»/ább a meglévőket, hogy még fokozottabban segíthes­sék a pártot, tömegszervezetein­ket feladataik végrehajtásában. A beszámoló után a tömegszerveze­tek, az ifjúság küldöttei köszöntötték a tanácskozást, majd több mint hetvenen emelkedtek szólásra. Bányászok, ipari munkások, a falu dolgozói, értelmisé­giek egyaránt. Czitor József, az újlaki bányaüzem­től elmondotta, hogy a béketalálkozó tiszteletére vállalta: 700 mázsával túl­teljesíti tervét és 900 mázsával telje­tette túl. Bodor József, Csipkés-bánya dalgo zója elmondotta, hogy üzemük még mindig teljesítetté tervét, a béketalái- kozóra készülve pedig a dolgozók fel- aj án lása ika t t ül teljesí tették. Nagy Sándor vájár csapata pél­dául azt vállalta, hogy 100 csTlé- vel termel terven felül és 174 csillével termetek többet. Nyerges Lajos csapata pedig 100 csil lés vállalását 195 csillére teljesítette. .— Szövetkezetünk tagjai lelkesen ké­szültek a béketalálkozóra, élenjártak a tavaszi munkákban — mondotta Varga Páiné, a palotás! Május 1 tsz tagja — Megkapáltunk és kiegyeltünk 27 kát. hold répát, kétszer kapáltuk és Kegyeltük a gyapotot. Most már a ta­karmány betakarítása folyik. Eddig 30 kát. hold lucernát hprdtunk kazalba és lekaszáltunk 50 hold vörösherét. Felké­szülve várjuk az aratást és betakarí­tunk minden szem gabonát, mert tud­juk, hogy ezzel hazánkat, a béketábort erősítjük. A beadás terén is példát mu­tatunk. Egész évi tej-, ■ tojásbeadásun­kat teljesítettük. Baromjibeadásunkal 135, sertésbeadási kötelezettségünket pedig 80 százalékra teljesítettük. Meg fogadjuk, hogy ezután még jobban ki­vesszük részünket a munkából. Ifj. Nagy István, Érsek vadkert kül­dötte a következőket .mondotta: „Nem akarunk ismét háborút, azt, hogy az anyák megint aggodalommal gondol­janak arra, vissza jSn-e még az, ak'l szeretnek. Nem akarják, hogy ismét százezrek maradjanak árván, özve­gyen, nyomorékon és 600.000 halottunk legyen. Mi a béliét építjük, mi 600.000 ’■ új szakmunkást akarunk az iparban. Sofia ilyen Szorgátommal nem dolgoztak a mi falunkban, mint éppen most, ü béketalálkozóra készül­ve. Az elsők között vagyunk, akik be­fejezték a tavaszi ' mezőgazdasági munkát, az elsők között vagyunk a növényápolásban is,- de nem marad­tunk le a beadás'' kötelezettség teljesí­tése terén sem. Félévi bawrnjibéadéisi tervünket 128 százalékra, a tojást 110-re, a sertést pedig 100 százalékra teljesítettük. Gyűlöljük azokat, akik munkánk eredményeit, békénket ismét tönkre akarják tenni.” Hasonlóan beszélt Pintér József nógrádsápi dolgozó paraszt is, aki el­mondotta, hogy Nógrádsáp, dolgozói jó munkával harcolnak azért, hegy a tőkések terve, a háború kirobbantása ne sikerüljön., A növényápolást min­denki gondosan . elvégezte, az első ré­szét már be is fejezte, a fagykárt pó­tolták, ő maga a biborhere és a szöszösbükkőny lekaszálása után másodnövényként koránérö kukoricát vetett. Félévi beadási tervét a község vágó­marhából 150, sertésből 100,. baromfi­ból 115 százalékra teljesítette, tojás-» ból pedig az egész évinek 80 százalé­kát teljesítették. A tanácskozás időtertama alatt ál­landóan . érkeztek a táviratok, ame­lyekben a megye minden részéről üd­vözölték a dolgozók a tanácskozás részvevőit. A Koreai—Szovjet Társaság is táv­iratban küldte harcos üdvöz'etét megyénk legjobb békeharcosainak. A tanácskozás egyik kedves vendé­ge, a. Kínai Népköztársaság, küldötte is felszólalt: — Magyar Népköztársaságba érkezé­sem óta meggyőződtem arról, hogy nagyszerű eredményeket értek el az új ország {‘./építésében, hatalmas erő­feszítéseket tesznek a világbéke meg­őrzéséért, ötéves tervük teljesítéséért. Örömmel adom át a kínai nép lelkes üdvözletét. Kívánjuk, hogy további nagy s'kereket érjenek el. Kína népe sok háborús évet élt át, de nagy áldo­zat, sok vérhuliatás árán lerázta a feudalizmust, az imperializmust, meg­teremtette országunkban a békét. , Uj kormányunk boldog, gazdag élet táv­latát nyitotta meg népünk előtt. Az amerikai imperalisiák a háború tü­zet a kínai határig igyekeznek elvin­ni, fenyegetve a kínai nép békéjét, de ezen túlmenően Ázsia és iiz egész vi­lág népeinek békéjét. A kínai nép szé­leskörű mozgalmat indított az ameri­kai agresszióval szembeni ellenállá­sáért, Korea megsegítéséért. Sok kí­nai leány és fiú jelentkezett önként, és vállvetve harcoljak a koreai hadsereg­gel. Az öthatalmi békeegypzmény meg­Már szombaton este megkezdődött a lelkes ünnepség. A béketalá'kozó előestéjén Salgótarján üzemeinek nő­dolgozói, asszonyai, a város ifjúsága tüntető, fáklyás felvonulást rendezett végig a városon. Az utca „megvéd jük a békét” kiáltásoktól volt hangos. A menet a szovjet hősök emlék­művéhez vonult, hogy megkoszo­rúzzák azoknak a hősöknek a sír­emlékét, akik életüket áldozták szabadságunkért, gyermekeink bol­dog jövőjéért. Június 1-én a béketalálkozó ünne­pén verőfényes regge're ébredt me­gyénk dolgozó népe. A nap, a béke melletti kiállás és a gyermekek ünnepe volt. A béke és a gyermekek boldog, sága elválaszthatatlanul összefügg egymással. Salgótarján — de egész Nógrád megye dolgozói:— nagyszerű ünnepe volt a béketalálkozó és a nemzetközi gyermeknap. A megye minden hely­ségében az MNDSZ-szerVezetek meg­vendégelték a gyermekeket. A balassagyarmati ünnepségen több, mint 1000 úttörő és diák vett részt. A ligetben megrendezett ünnepségen zeneszó és kultúrműsor szórakoztatta a megjelenteket, Balassagyarmaton 1200 gyermek kapott uzsonnát a vendéglátó MNDSZ-asszonyoktól. A balassagyarmati járás MNDSZ. kötését követelő felhívást 340 millió kínai írta alá. Az ipari dol­gozók, a parasztok többszáz mil­liós tömege támogatja ■ a fron­tot, országszerte nagy adomány­gyűjtés indult meg, hogy még több fegyvert, repülőgépet adhassunk Ko­reának. A világ népeivel ’ együtt har­colunk a békéért és bizonyosak va­gyunk a győzelemben, mert a béke­tábor, élén a nagy Szovjetunióval, egyre nő és erősöd'k —■ mondotta ff kínai elvtársnő. — Sokáig éljen a kí­nai és magyar nép barátsága, éljen a világbéke! Gazda Géza elvtárs, az Országos Béketanács, küldötte beszélt ezután a békemozgalom nagy eredményeiről, majd kiosztotta a megye 25 legjobb békeháreósának a díszoklevelet. Az értekezleten határozati javaslatot hoz­tak a bé'kempzgalom további, kiszélesí­tésére és megerősítésére, „A mai béke­találkozónak — mopdja többek között a határozati javaslat —, újabb lendü­letet kell adni békemozgalmunknak, hogy a megye valamennyi dolgozójá­nál még jobban tudatossá váljon, mit jelent a teremtő béke. Valamennyi bé­keharcosnak példát kell mutatni az üzemekben, a termelésben. Bele kelt kapcsolódni a szocialista versenymoz­galomba, harcolni kell a terv mara­déktalan teljesítéséért. A falvak békeharcosai járjanak éten a növényápolási munkákban, moz­gósítsák megyénk dolgozó parasztsá­gát a gyors, szemveszteségnélküli ara­tásra, cséplésre, tarlóhántásra, a má­sodvetési terv teljesítésére. Mutassa­nak példát az állami kötelezettségek végrehajtásában azzal, hogy a cséplő­géptől a. begyüjtőhelyre viszik a gabo­nájukat. Békebizottságainknak az a feladata, hogy még több embert vonja­nak be az aktív békeharcba, tudatosít­sák a szülőkben, hogy gyermekeik szép jelenéért, boldog jövőjéért jobb mun­kával kell helytállni. A találkozón résztvett küldöttek vigyék el üzemük­be, falujukba, h'vatalukba és minden családi házhoz a béketalálkozó hang­ját, hatéi szellemét. Alakítsanak új békebizottságokat, állandó feladatok­kal lássák el a dolgozókat... A talál­kozói részvevői járjanak élen a mun­kában, a kötelezettségek teljesítésében, a béketerv végrehajtásáért folyó harc­ban. A mai béketalálkozó még jobban megerősítette a győzelembe vetett hi­tünket, mert az igazság is, az erő is a mi oldalunkon van, mert harcunkat, nemzetközi méretekben, a nagy Szovjetunió és a világ első békehar­cosa, Sztálin elvtárs, hazánkban pedig dolgozó népünk szeretett vezére, Rákosi elvtárs vezeti.” szervezetei tagtoborzó munkával ké­szültek az ünnepségre. Ennek ered­ménye, hogy megerősödtek az MNDSZ- szervezetek, jól előkészítették az ün­nepségek lefolyását. Dejtáron, Patakon az ünnepséget, hogy az még vidámabb legyen, az ei dobén tartották meg. A miháíygergi ünnepségen több, mint 600-an vettek részt. Jól sikerült Zagyva­róna községben is a gyermeknap, ahol több, mint 200 gyermeket látott ven­dégül a helyi MNDSZ. A községben megtartott ünnep­ségre ellátogatott Shen-Yuan Hűi elvtársnő is, a salgótarjáni ünnep­ségeken résztvevő kínai küldöttség vezetője. Kedves ünnepség színhelye volt a salgótar jáni bányai óvoda is, ahol a kis óvodások szép műsort adtak. A bányai iskolában tornabérrúitatót ren­deztek, majd utána a Szülői Munka- közösség látta vendégül az iskola tanulóit. Cukorkát, kiflit .és kakaót kaptak. Az acélgyári tekepályán, a szabadtéri színpadon 4—14 éves kis­lányok ba'ettáncokat mutattak be. Nagyszabású ünnepség volt Kis- terenyén is, Nagybátonyban és a megye csaknem valamennyi köz­ségében. Szabadon ünnepelt me­gyénk dolgos népe. Június !-e, a béke -és gyermekeink boldog jövője melletti harcos kiállás napja volt. Az egész megye ünnepelt a béke találkozó és a gyermeknap alkalmából

Next

/
Oldalképek
Tartalom