Szabad Nógrád, 1952. május (8. évfolyam, 36-44. szám)

1952-05-03 / 36. szám

STilág proletárjai egyesüljetek f SZOBÁD NÓGRÖD A megyei békebizottság ülése Hozzászólások a munkafegyelem kérdéséhez Növényápolással növeljük a terméseredményt V MDP NÓGRÁDMEGYEI PÁRTBIZOTTSÁGÁNAK LAPJA VIII. ÉVFOLYAM, 36. SZÁM. ARA 50 FILLÉR 1952 MÁJUS 3. Május 1 Salgótarjánban Lenin, Sztálin és Rákosi elvtársak hatalmas arcképeivel vonultak fel az Acélárugyár dolgozói Vesszenek a bacilust terjesztő knperiarsták Nagy taps köszöntötte a békegalambokat hozó járművet A fertőzött rovarokat leszóró Amerikai repülőgép mása magasra szitoíta a felvonuló dolgozók gyűlöletét A proletárszolidaritás, az imperialisták elleni gyűlölet jegyében ünnepelték május 1-ét megyénk dolgozói A salgótarjáni felvonuláson mintegy 17 ezer dolgozó vett részt atgótarján város dolgozói újabb munkasikerek eléré­sével készültek május 1 méltó megünneplésére. Üze­mekben és városban díszes feliratok hirdették a kima­gasló termelési eredményeket. Április 30-án este a Petőfi- téren Nógrád megye legjobb kultúrcsoportjai szórakoztat­ták Salgótarján város dolgozóit, ahol hat-hétezer dolgo­zó vett részt. Nyolc díszlövéssel kezdődött meg wz ün­nepség és a Petőfi-lérrel szemben tévő hegyen tűzijáté­kot rendeztek. Május elsején a bányai, az acélárugyári fúvós zenekar zenés ébresztővel köszöntötte a város dolgozóit. Már kora reggel gyülekezett Salgótarján város apraja nagyja, hogy résztvegyen a felvonuláson. Megjelent az ünnepsé­gen Apró Antal elvtárs pártunk Politikai Bizottságának tagja. A díszelnökségben foglaltak helyet Nagy Kálmán elvtárs a megyei pártbizottság titkára, valamint a tömeg­szervezetek megyei vezetői, élmunkások, sztahanovisták. Délelőtt 10 órakor kezdődött meg a színpompás felvo­nulás, élén a hős bányászokkal. Ezt követték a többi üzemek dolgozói, az Üveggyár, a Tűzhelygyár, az Acél­árugyár, a diákok, a sportolók, az építészet, valamint a többi hivatalok dolgozói. Az Acélárugyár dolgozói bernit* tatták termelvényüket, mutatva a nemzetközi munkás- osztály harcos összefogását a pestis és kolera szövetsé­gesei ellen. Bemutatták, hogy az amerikai imperialisták hogyan gyilkolják halomra a hős koreai anyákat gyerme­keket a baktériumfegyeverekkel, s jelképezték, hogy mi a munka frontján, fokozott helytállással, nagyobb terme­léssel harcolunk a békéért. Az Üveggyár dolgozói bemu­tatták hogyan készülnek a különböző üvegtárgyaik, ame­lyet a felvonulás ideje alatt is készítettek. Az üzemek dolgozói a termelőeszközök kicsinyített mását hozták el a felvonuláson. A felvonuláson mintegy 16—17.000 em­ber vett részt, mutatva a munkásosztály, harci egységét, a proletárszolidaritást, tüntettek az amerikai imperialisták ellen. Ünnepi beszédet Kelemen Jenő, a megyei pártbizottság szervező titkára mondott. A felvonulás után a délutáni órákban szerte a városban kultúrműsorral, utcabállal szó­rakoztatták a dolgozókat, valamint sportbemutatók, majá­lisok voltak a város különböző részein. Május elsején vették át Nagybátony hős bányászai az élüzemzászlót Á Nógrádmegyei Szénbányászati Tröszt nagybátonyi vállalata az első negyedévben elért eredményei után az ország nagyüzemei közül első helye­zést ért el. Ennek eredményeképpen a bánya- és energiaügyi minisztérium az élüzem első fokozatával tüntette ki. Az élüzemzászló, éRizemjelvény és oklevél ünnepélyes átadása május 1-én, a vitáig dolgozóinak harcos ün­nepén történt meg. Nagybátony köz­ség dolgozói, a fiatalok és öregek, fér­fiak és nők egyaránt resztvettek ezen az ünnepségen. Nagybátony község kultúrotthona előtt büszkén, egyenru­hába öltözve sóratooztak fel a nagybá- tonyi vállalat hős bányászai. Megje­lent Ajtai Zoltán, a bánya- és energia­ügyi minisztérium szénbányászati fő­osztályának vezetője, a párt- és szak- szervezet képviselői, valamint a Petőfi- bánya három dolgozója, hogy a nagy - bátonyi harcosoknak átnyújtsák ke­mény munkájuk után a megérdemelt jutalmat. Az ünnepi beszédet Orosz Mihály, á nagybátonyi nagyüzemi pártbizott­ság titkára- mondotta: „A mi jó mun­kánk nemcsak Nagybátony, nemcsak a magyar nép ügye, hanem egyben a világ dolgozóinak ügye is. Az első negyedév kemény hat03® után 110.9 százalékra teljesítettük negyedévi előirányzatunkat. A vállalatunk üzemei közül Szorospa- tak 106.5, Kossuth-táró pedig 117.9 százalékot ért el. Az eredmények el­éréséhez hozzájárult, hogy vállalatunk 1195 dolgozója tett Kiajánlást és har­colt a vállalt kötelezettsége teljesítésé­ért. A műszakiak 100 százalékban, a női dolgozói 87 százalékban tettek szo­cialista kötelezettségvállalást. A válla­lások teljesítésére folytatott harcban olyan eredmények születtek, mint Tar­jám István csapatáé, amely az első negyedévben 212 százalékos teljesít­ményt'ért el, vagy mint Sólyom Ist­ván csapata', amely az április 4-i ver­senyben 198.5 százalékot teljesített. Bakos kőházi János 171.2, Hives Fe­renc csapata pedig 153 százalékkal járult hozzá az első negyedévi ter­vünk teljesítéséhez. Vállalatunk mun­kahelyei 55 százalékban ciklusosán termelnek, 50 kiváló dolgozónk vég­zett munkamódszerátadást. így tud­tuk elérni, hogy a nagybátonyi válla­lat 12.238 tonnával teljesítette túl első negyedévi előirányzatát. Nagy erőfeszítés és hősies munka eredménye volt az első negyedévi terv túlteljesítése. De a nagybátonyi bá­nyászok tudják azt, hogv rajtunk van a világ szeme. Az amerikai .imperialis­ták háborús politikájára, a békés dol­gozók ellen elkövetett , merényleteire válaszoltunk az első negyedévben el­ért eredményeinkkel. Győzelemre vit­tük az első negyedévet, de ugyanezt tesszük a második negyedévben is.” Orosz elvtárs beszéde titán Ajtai Zoltán elvtárs adta át a nagybátonyi vállalat hős bányászainak a kiérde­melt jutalmakat. — Az élüzemjelvény és oklevél to­vábbi kötelezettségeket szab meg a nagybátonyi vállalat dolgozóinak. S ha a továbbiakban is meg akarják tar­tani a kitüntetést, akkor napról napra maradéktalanul teljesíteni kell elő­irányzatukat. Megígérem, hogy a mi­nisztérium részéről minden támoga­tást megadunk ahhoz, hogy a nagybá­tonyi vállalat teljesítse feladatait, de ehhez kérem a bányász elvtársak oda­adó, jó munkáját. A kisterenyel vállalat dolgozói az első negyedévi tervük sikeres teljesí­tése után az ország kisüzemei közül a második helyezést érték el. A bá­nya- és energiaügyi minisztérium az élüzem második fokozatával jutal­mazta. Május 1-én délelőtt a kistere- nyei kultúrkertben gyűltek össze a vál­lalat harcos dolgozói, az állami gazda­ság és gépállomás dolgozói, de eljött Ki'sterenye apraja-nagyja, hogy részt­vegyen. ai kettős ünnepségen. Fekete József elvtárs, a salgótarjáni járási pártbizottság küldöttének ün­nepi beszámolója után Király András és Tekeres Péter vájárok vették át az élüzemzászlót. Megyénk’ munkásosztálya mellett a dolgozó parasztság is megünnepelte a proletárszolidaritás napját, május 1-ét. E napon a községben színes fel­vonulások, kultúrműsorok voltak, a dolgozó parasztok tüntettek a béke mellett, a háborús gyújtogatok, a kolera és a pestis szövetségesei ellen. BERCEL Annak ellenére, hogy a közeli bá­nyában külön ünnepség volt, mint egy 800-an vettek részt a községben megtartott felvonuláson. A dolgozó parasztok ünneoi ruhába öltöztek. A felvonuláson a gépállomás és ai tér* melőcsoDort dolgozói haladtak az élen. vörös és nemzetiszínű zászlókkal. PÁSZTÓ Mintegy 2000 dolgozó haladt el május 1-én a 'községben a díszemel­vény előtt. A gépállomás feldíszített traktorokon vonult ki, az állami gazdaság pedig a legkorszerűbb gépe­ket mutatta be, amelyek nagyban meg­könnyítik a mezőgazdpsági munkát. Külön kiemelkedett a földművesszövet- kezet autója, amely bemutatta élet- sizínvonalunk emelkedését. Az autó Az élüzemzászlót Zsidai Pál és Szabó Gyula sztahanovista vájárok vet­ték át és fogadalmat tettek arra, hogy a második negyedévi tervüket is becsülettel teljesítik. A zászló átvétele után Megyeházi La­jos elvtárs, a nagybátonyi vállalat igazgatója sztahanovista jelvényt, szta­hanovista oklevelet és pénzjutalmakat osztott ki azok között a dolgozók kö­zött, akik jó munkájukkal hozzájárul­tak az élüzem cím elnyeréséhez. A kisterenyel vállalat az élüzem cím második fokozatát azzal nyerte el, hogy január hónapban 110.9, február, hónapban 114.9, márciusban pedig 124.5 százalékos eredményt értek el. A vállalat dolgozói hű követői voltak a Loy-mozgalomnak és a hónapról hónapra emelkedő termelésükkel végül is az első negyedévi átlagtermelésük 116.6 százalékra emelkedett. Az első negyedévben kiváló, 145 százalékos eredményt ért el Gordos bíró János, a fővölgyi üzem dolgozója. Az ünnepi gyűlés alkalmával 14 dolgozót jutal­maztak meg. egyik oldalán rengeteg textiláru, S másik oldalon pedig különböző élelmi­szerek voltak. A kórház dolgozói fehér köppenyben vonultak fel. ,A felvonulás uítán a járási kultúrház brigádja adott kultúrműsort HUGYAG Reggel 6 órakor zenés ébresztő kö­szöntötte a község dolgozóit. Az ün­nepségen mintegy 400-an vettek részt, a párttitkár és a tanácselnök beszéltek május 1-e jelentőségéről. Az ünnep­ségre felvonuló menet élén olyanok haladtak, mint Antal István és Győri István tanácstagok, akik a tavaszi mun­kák és a begyűjtés terén példát mu­tattak. Hosszú taps köszöntötte a helyi DlSZ-szervezet, az úttörők és a hon­védség színvonalas kultúrműsorát . PALOTÁS Áz ünnepségen résztvevő mintegy 600 dolgozónál körülbelül a felét a DISZ-fiataloik és az úttörők tették ki, akik lelkesen éltették a többi dolgo­zókkal együtt május 1-ét. A felvonu­láson sok dolgozó paraisizfasszony ia résztvett, valamint számos közép­paraszt. A községben délután sport­műsort tartottak. Színes felvonulások, tüntetés a béke mellett, a háborús gyújtogatok ellen megyénk falvaiban május 1-én A kisterenyei bányászok a második helyezést érték el a versenyben

Next

/
Oldalképek
Tartalom