Szabad Nógrád, 1952. április (8. évfolyam, 27-35. szám)

1952-04-01 / 27. szám

r SZABAD Örök dicsőség és hála függetlenségünk támaszának, a felszabadító Szovjetuniónak! J MDP NÓGRÁ DMEGYEI PÁRTBIZOTTSÁGÁNAK LAPJA Vili. ÉVFOLYAM, 27. SZÁM. ARA 50 FILLÉR 1952 ÁPRILIS 1. Jelentések az április 4-re tett fogadalmak teljesítéséről | Kossuth-táró | A nagybátonyi vállalat Kossuth-táró üzeménél nagy segítséget adott a tervteljesítéshez, hogy munkamódszer­átadóink kommunista becsülettel segí tették az elmaradókat. A többi között Pádár István sztahanovista vájár munkamódszerátadásával elérte, hogy a március elejei 114.8 száza­lékos átlagos csapattermelés 22-re már 151.3 százalékra emelkedett. Pádár elvtárs a szakmai nevelés mel­lett nem feledkezett meg a politikai nevelésről sem. A csapatban olyan légkört teremtett, hogy a csapat min­den tagja feladatának tekintette a több szénért folytatott harcot és ma­gáévá tette a Loy elvtárs jelszavát. Szép eredményt ért el Székely Zsig- mond sztahánovista vájár is, aki a DISZ-brigád termelésének fokozását segítette elő munkamódszerátadásával. A DISZ-brigád a hónap elején 100 százalékon alul termelt. Március 22 re már átlagosan 116.2 százalékra emel­kedett a DISZ-brigád termelése. Szuja Mária levelező. | _______Tűzhelygyár________ A Salgótarjáni Tűzhelygyárban hat­hetes tervlemaradás volt az első ne­gyedévben. Ezt a lemaradást főkép­pen az anyagellátás szervezetlensége idézte elő. Dolgozóink április 4-re olyan kö­telezettségeket vállaltak, amellyel a hathetes lemaradásukat pótolni tudják. Ä versenyben az a jelszavuk, hogy „előre a nagyobb termelésért, az első negyedévi terv maradéktalan végre­hajtásáért”. A harcok során 300, sőt ennél magasabb százalékot is elértek dolgozóink. Március 21-én az első negyedévi tervelőirányzatunkat 88 szá­zalékra teljesítettük. A hátralévő 12 százalék teljesítése további kemény munkát követel meg dolgozóinktól. 1036 fő dolgozik versenyben és har­col az első negyedév maradéktalan teljesítéséért, hogy büszkén, emelt fő­vel ünnepelhessük hazánk felszabadí­tásának 7. évfordulóját. Krácsik Edit maigkészítő április 4-e tiszteletére arra tett fogadalmat, hogy március 9-i versenyben elért 150 százalékos termelését 160 száza lékra fokozza. Lelkes munkájával 187 százalékot ért el. Ugyanígy Miskolci László magkészítő, aki 140-ről 150 százalékra vállalta emelni teljesítmé­nyét és jelenleg 183 százalékot ér. el. A tűzhelyszerelő brigádok hétfőn 620, kedden 625, szerdán 612 darab tűzhelyet szereltek össze. Öntödénkben Prókai Antal és Skrabák László elvtársak 150 százalékot vál­laltak és a termelésük 163 százalék. Skrabák elvtárs már április 12-nél, Prókai elvtárs pedig már június 14-nél tart tervével. A Tűzhelygyár dolgozóit a tervért folytatott harc napról-napra újabb eredményekhez vezette, mert tudják, hogy minden újabb munkasiker, min­den tűzhely, vagy kályha, mellyel töb­bet adnak népgazdaságunknak, köze­lebb hozza őket a szocializmus győ­zelméhez. Daku Mihály Börzsönyi Ásványbánya A Börzsönyi Ásványbánya Válla­lat március 25-én, hat nappal a ha­táridő előtt befejezte első negyedévi tervét. A negyedév hátralévő napjá­ban így már tervenfelüli termelésünk­kel gazdagíthatjuk országunkat. Tervünk határidőelőtti teljesítését az tette lehetővé, hogy a Rákosi elv­társ születésnapja tiszteletére tett vállalásokat dolgozóink becsülettel teljesítették. A negyedév során a szo­katlanul nagy havazások gátolták termelőmunkánkat, közös összefogás­sal azonban minden akadállyal szem­beszálltunk és Rákosi elvtársnak tett fogadalmunkhoz híven, tervünk határ­idő előtti befejezését biztosítottuk. Hollósi Béla igazgató. Nagybátonyi Szénbányák A nagybátonyi vállalat bányászai Rákosi elvtársnak tett fogadalmukhoz híven, igazi bányászbecsülettel telje­sítik a terven felül vállalt 9924 ton­na szén kitermelését, sőt még ezentúl április 4 tiszteletére újabb 1300 tonna felajánlást tettek. Vállalatunk március 22 én befejezte első negyedévi terv- előirányzatát. Ezt az eredményt dol­gozóink harcos lendülete és a jó mű­szaki vezetés tette lehetővé. Az üzemek munkahelyeinek 40 szá­zaléka ciklusos módszerrel termel. A termelésnek ez a szervezettebb formája elősegítette az üres csille folyamatos biztosítását. Dolgozóink legnagyobb része a mun­kahelyen vált A legjobb sztahanovis­táink munkamódszerük átadásával, a népnevelők jó politikai felvilágosító munkával segítik harcunk sikerét. így tudtuk elérni, hogy dolgozóink 96 szá­zaléka előirányzatán felül teljesít és mindössze négy százaléka nem telje­síti előirányzatát. Az első negyedévi tervünk idő előtti teljesítését az olyan jó harcosok se­gítették elő, mint Tarjáni István, aki 192, Hegedűs Isván 175 százalékot ért el a nemes versenyben. Mi nagybátonyi bányászok teljesítet­tük ígéretünket, mert emelt fővel aka­runk állni Rákosi elvtárs elé. Rákosi elvtárs még minden alkalommal tel­jesítette ígéretét, amit a dolgozóknak tett. Mi is álltuk szavunkat, s a ne­héz harcok árán fogadalmunkat valóra váltottuk. Szerémi László sztahanovista vájár. I _________ÁVESZ__________| A z Északmagyarországi Áramszol­gáltató Vállalat salgótarjáni igazga­tóságának dolgozói vállaltuk, hogy ha zánk felszabadulásának évfordulója tiszteletére Horpács község dolgozóinak má­sodik negyedévi tervünk teljesítése mellett terven felül villanyt adunk. Az előkészületi munkálatok már be­fejezés előtt állanak és így minden le­hetőség biztosítva van arra, hogy a villamosítási munkálatokat április első napjaiban megindíthassuk. A munkanorma szerint május 1-én kellene kigyulladnia a villanynak Hor­pács községben, Nógrád megye első szövetkezeti községében, de mi az AVESZ dolgozói öt nappal előbb, április 25-ére vállaljuk Horpács köz­ség villamosítását. Hogy vállalásainkat teljesíteni tud­juk, szükségünk van Horpács község dolgozóinak támogatására. E nagy feladatot csak velük karöltve tudjuk megoldani. összefogva a község dolgozóival, megmutatjuk az amerikai imperialis­táknak, hogy addig amíg ők a kolera- és pestisbacilusokkal pusz­títják Korea és Kína hős fiait, mi Nógrád megye dolgozói minden erőfeszítésünkkel a jobb és em­beribb élet kialakulásán dolgozunk. Ígéretünknek eleget teszünk, mert tudjuk, hogy ezzel egy egész község dolgozóit emeljük ki az egészségtelen életmódból, de egyidőben lehetőséget nyújtunk, hogy a rádió hangja, köny­vek és újságok betűi segítsék Horpács községet új életük kialakításában. Molnár Béla AVESZ-párttilkár. LEVELEK A FALU NAGY MUNKÁJÁRÓL Műtrágyahiány és a gépállomás hiányos felszerelése hátráltatja a tavaszi munkát Palotáson Termelőszövetkezetünk a megye tszcs-ivel folytatott versenyben nagy l endülettel végzi a tavaszi munkát. A munka gyors elvégzésére Rákosi elvtárs szü'etésnapjára tett válla ásunk is kötelezett. A munkából a fogatosoknál kü­lönösen Krekács Antal, Tóth Mihály, Balogh József és Kiss Gábor vették ki a részüket. Eddig ment is a munka. A cukorrépánk is el lett volna vetve 26-ig, de a műtrágyahiány miatt nem tudtunk tovább vetni. Csoportunk ugyan kapott diszpozíciót különböző műtrágyákra a Növényvédőszer- és Műtrágyaértékesítő Vá la'attól, de ez még nem e'ég. A diszpozíciót nem vethetjük e, mert a papírnak sem foszfát, sem nitrogén-hatása nincs. Szeretnénk, ha az illetékesek sürgősen intézkedésiek, különben hiába sietünk a minisztertanács hatá­rozatát végrehajtani. Félő, hogy nemcsak a tavaszi vetés, de az őszi vetések is fejtrágya né kü maradnak. Ezzel komoly kár éri nemcsak tszcs-inket, de népgazdaságunkat is. Csoportunk már közel három éve működik. Az évente kétszer megtartott tanácsülésen rendszeresen megtárgyaljuk a hiányosságokat. Sajnos, kevés tör­tént annak kiküszöbö ésére. Az elmúlt évben új vezető vette át az erdőkürti gépállomás irányítását. Az őszi gépál emási tanácsülésen szintén felhoztuk a hiányosságokat, többek között, hogy a gépállomásnak nincs e'ég nehézfogasa és símahengere. Vályi elvtárs, a gépállomás igazgatója ígérte, hogy mindent megtesz a hiányosságok kijavítására. A tavaszi munkák megindulásánál saj­nálattal tapaszta ltuk, hogy ezek a szerszámok még most is hiányoznak. A gép­ál omás jelentette ezt a megye* szervek felé, de ott a®t mondták, hogy mindig sírnak. Most ott álunk, hogy kijöttek a traktorok szántani fogas nélkül és az egyéni gazdálkodóktól kellett kölcsönkérni. Úgyszintén már meg ke leti vo'na hengerezni az őszi vetéseket, de ezt nem tudtuk elvégezni. A megyében biztos van c yan gépállomás, ahol kihaszná atlanul fekszenek a fogasok és a henge­rek. Ideje volna, ha az illetékesek megnéznék ezt és küldenének oda. ahol szükség van arra. ORGOVANYI JANOS, a palotási Palóc tsz elnöke. Jól dolgozik a pénzügyi állandó bizottság Nógrádsápon Kedves Elvtársak! Nem nézhetem tétlenül, hogy ami­kor dolgozó parasztságunk egymással versenyezik, ne tudjon róla megyénk dolgozó népe. Községünk a rétsági járás-összes vet vsusmyfcen áll. Március 24-én, vállalásunk előtt egy nappal, büszkén jelentettük, hogy a tavasziárpát, napraforgót, zabot és mákot elvetettük. Vállaltuk azt is, hogy április 4-re már a második ne­gyedévi baromfi- és tojásbeadás 20 százalékát teljesítjük. Példaképül áll ebben Pintér József 8 holdas, U-hlár István, Pintér István, Grenács László tanácstagok, akik már második negyedévi tervüket is teljesítették. Községünk vágómarha- és sertésbe- adását már 120 százalékra teljesítette. A pénzügyi állandó bizottság minden vasárnap látogatja a dolgozó parasz­tokat és a rendszeres, havonkénti adó­fizetésre nevelik őket. A pénzügyi ál­landó bizottság elnöke, Gémesi Ist­ván, tagjai Pintér István, Petyerák Károly és ffj. Szalai István munká­jának eredménye, hogy egyetlen na­pon 9000 forint adó befizetését ér­ték el. Uh1 ár József, párt titkár, Nóigrádsáp Szécsényfelfalu baromfiból 200, tojásból 120, hízottsertésből 190 százalékra teljesítette Terven felül adnak tejet a vadaskerti fejőgulyások Mi, a vadaskerti állami gazdaság fejőgulyásai vállaltuk, hogy negyed­évi tervünket e hó' 28-ra befejezzük. Ennek ellenére 26-ra már 105 száza­lékot teljesítettünk és terven felül ad­tunk tejet dolgozó népünknek. Ezt az eredményt elsősorban a Szovjetunió élenjáró állattenyésztőinek köszönhet­jük. Bevezettük fejészetünkbe a napi háromszori fejést, az egyedi takarmá­nyozást és a tőgymasszázst. ígérjük, hogy még több tejet adunk dolgozó népünknek, gyermekeinknek, s ezzel is kifejezzük szeretetünket pártunk iránt, s gyűlöletünket az amerikai impe­rialisták iránt. Karcag István, Ocsovai János fejőgulyások Szentén április 4-ig az egészévi tojásbeadás GO százalékát teljesítik Községünkben az elmúlt hétfőn gazdagyülést tartottunk, amelyen 94 dolgozó paraszt vett részt. Slezák elvtárs, tanácselnök az időjárás okozta kiesés pótlására, a minisztertanács ha­tározatának' végrehajtására hívta fel a dolgozó parasztok figyelmét. Községünk Rákosi elvtárs 60. szü­letésnapjának tiszteletére teljesítette vállalását. A gazdagyülésen ifj. Ma- relta Pál és ifj. Galbács Mihály megígérték, hogy földjük megművelése után az olyanok segítségére sietnek, akik igával nem rendelkeznek. Ezután április 4 tiszteletére versenyre hív­ták a község összes dolgozóit. A köz­ség dolgozni n felhívást elfogadták és többen felszólaltak, hogy 50—60 szá­zalékban már eddig el van végezve a vetés, tehát április 4-re teljesen be­fejezik. A tanácselnök elvtárs javasla­tára a gazdagyülés elhatározta, hogy a község egészévi tojásbegyüjtési tervének 60 százalékát április 4-re tel­jesíti. CSERNAK JÓZSEF Szents. 4 tavaszi munka eredményei a palotási Kossuth tszcs-ben beadási tervét Mint a Szabad Nógrád levelezője kötelességemnek tartom, hogy köz­ségünk életéről időnként beszámoljak ezzel is serkentsük a megye közsé­geit beadási kötelezettségük telje­sítésében. Szécsényfelfalu község dolgozó pa­rasztjai, szeretett vezérünk, Rákosi elvtárs iránt érzett szeretetek jeléül, 60. születésnapja alkalmával felaján­lásokat tettek beadási kötelezettségük időelőtti teljesítésére. A felajánlások nyomán és az elért eredményekből fölmérhető az a ragaszkodás, ame'ly- lyel szeretett vezérünkhöz ragaszkodik dolgozó népünk. A vállalt kötelezettséget túlteljesítve a község az 1952. évi e'ső ne­gyedévi tervét baromfiból 200 szá­zalékra, tojásból 120 százalékra, hízottsertésből 190 százalékra tel­jesítette. Ugyancsak Rákosi eivtárs születés­napjának a tiszteletére váltatta a község, hogy az első negyedévi adót 110 százalékra befizeti. Ezt a vállalá­sát is túlteljesítette, mert az- elért eredmény 138 százalék. A fenti eredményeket a helyi párt- szervezet és a helyi tanács által vég­zett felvilágosító munka nyomán érte el a község. Állandó népnevelő és felvilágosító munkával arra vettük az irányt, hogy ezt a lendü'etet április 4-re, hazánk fe szabadulásának ünnepére még tovább fokozzuk. Az április 4-i nagy ünnepre tett felajánlások, közül is vannak már kimagasló eredmények. Prauda János 3 holdas kisparaszt, aki vállalta, hogy április 4-re teljesíti egészévi baromfi- és tojásbeadási kötelezettségét, a vállait határidő előtt 9 nappal tett eleget kötelezettségének. A palotása Kossuth tszcs-ben már az árpa, a sörárpa, a hagyma, a mák, kömény, lencse, zab, zabosbükköny és a borsó vetését 100 százalékig befe­jezték. Ezzel egyidőben előkészítették 14 hold cukorrépa, 4 hold gyapot, 2 hold rostién és egy hold kenáf alá a földet. Csordás István könyvelő Balázs Pál. levelező, Sziécsényfelfanu A pártszervezet a tanács és az állandó bizottság együttműködésének eredménye Szécsénkén En, mint Szécsénke község tanácselnöke és a Szabad Nógrád hűsé­ges olvasója, sokszor irigykedve olvasom, hogy ez, vagy az a község milyen eredmé­nyeket ért el és minkét sosem emlegetnek, pe­dig nálunk is vannak eredmények. Így rájöt­tem arra, hogy a sajtó is csak úgy tud valamit közölni, ha vele is közlik, tehát én szakí­tottam időt arra, hogy felkérjem a szerkesztő­séget. rólunk is írja­nak. Szécsénke község dol­gozó * parasztsága a párt és a tanács kez­deményezésére a feb- ruári tanácsülésen fel­ajánlást tett Rákosi elv­társ születésnapjára, hogy az első negyedévi begyűjtési tervét tojás­és baromfiból 100 szá­zalékig teljesíti. Ez a terv nem egészen si­került, mert március 9-én csak 86 százalék­ban lett teljesítve. Ezt látva a község párt­titkára és a párt népnevelői útján moz­gósítottuk a dolgozó parasztságot, hogy a tervet igenis leltet tel­jesíteni, sőt túrteljesí­teni, mert a párttit­kár, Berecz András és én is a harmaditi ne­gyedévi beadásnál tar­tunk. Így ezek után az eredmény nem is ma­radt el, mert a már­cius 25-i kiértékelésnél községünk 130 száza­léknál tartott. Ugyanígy voltunk a tejbeadásnál is. A terv felbontásánál a dolgozó parasztok ne­hezen értették meg az új tejbeadási rendele­tét. Kételkedtek abban, hogy azt végre tudják hajtani, akkor jött a begyűjtési állandó bi­zottság segítségül, akik magyarázták a rendelet helyességét. Már tudni­illik, hogy a tehénnél­küli, 8 kát. holdon fe­lüli dolgozó paraszto­kat is terheli a tejbe­adási kötelezettség. A dolgozók ezt megértve a tejbeadási tervet 110 százalékra teljesítették. Még nagyobb eredmény az. hogy sem tojásból, sem baromfiból, sem tejből 1951-es hátralé­kunk nincs. Ezt úgy tudtuk elérni, hogy a pártszervezettel és an­nak titkárával és az állandó bizottsággal együtt dolgozva végez­zük a felvilágosító mun­kát. GYURCS LAJOS, tanácselnök, Szécsénke MUNKÁSOK, MUNKÁSNŐK, MŰSZAKI DOLGOZÓK! AZ ELSŐ NEGYEDÉVI TERV TELJESÍTÉSÉVEL ÉS TÚLSZÁRNYALÁSÁVAL KÉSZÜLJETEK FELSZABADULÁSUNK NÁGY ÜNNEPÉRE!

Next

/
Oldalképek
Tartalom