Szabad Nógrád, 1952. március (8. évfolyam, 18-26. szám)

1952-03-01 / 18. szám

SZABAD NÓGRÍID r Rákosi elvtárs a világ dolgozóinak vezérkarában A megyei tanácsház építéséről „A szovjet emberektől tanultam harcolni 1^^ a boldog jövőért“ M DP NÓG RÁDMEGYE I PÁRTB I ZOTTSÁGÁN AK LAPJA Vili. ÉVFOLYAM, 18. SZÁM. ARA 50 FILLÉR 1952 MÁRCIUS 1. Kiállítás a Rákosi elvtársnak küldendő ajándékokból Szerdán este nyílt meg- a salgótarjáni pártoltatok házában az a kiállí­tás, amely a megyénk dolgozóitól Rákosi elvtárs születésnapjára íiiildött ajándékokat mutatja be. A kiállítás1 egyik legszebb darabja a tűzhelygyár! dolgozók dohányos készlete, amelyben jóformán a gyár valamennyi szak­májának munkája benne van. A kié»'Irtás vasárnap délutánig lesz nyitva. Rákosi elvtárs 60. születésnapjára . PHjgPPHjPI.. v v iif ÍíP v ' *! L■ - - W ^ - «•‘*4 I . ■ 'A * 4 ■ : ■ ' < . 1 '-»- • ** V" V A nógrádi szénbányászati tröszt dolgozói díszes albumba kötve küld­ték el Rákosi elvtársnak a felajánlásukról szóló leveleket. A tröszt február 26-ával bezárólag 19.158.2 tonna szenet termelt terven felül. A kisterenyci Vállalat dolgozói már két ízben tettek újabb felajánlást, egyszer 1500, majd 1000 tonna szén .kitermelésére. A mátranovákiak újabb 2000 tonna szén ter­melését vállalták az első negyedév végéig. Túlteljesítették felajánlásukat a nagybátonyaiak is. Ez a legszebb ajándék, amit bányászaink adhatnak Rákosi elvtárs 60. születésnapjára. • A kommunizmus építkezésein legyőzik az időjárás nehézségeit A Volga—Don-csatoma építkezése hatalmas Iramban közeledik a befejezéshez. A két °ríagy folyó épülő vízválasztójához annyi követ használnak fel, amennyi­vel 112 kilométer hosszú országutat lehetne elkészíteni. A kommunizmus nagy építkezései építői legyőzik a-z időjárás nehézségeit és B. Vasziljcv búvár a jeges vízbe száll le, hogy ellenőrizze a vízalatti szűrőberendezés szerelésének munkálatait. A szovjet emberek teljesítik- Sztálin elvtársnak tett felajánlásaikat és a tervezett határidő előtt Moszkva öt tenger kikötője lesz, A Rákosi elvtársnak tett fogadalmak teljesítéséről A bányák műszaki vezetői biztosítják a vállalások túlteljesítésének feltételeit A nógrádi szénbányászati-tröszt bá­nyavállalatainak . dolgozói február 26-ig 19.158 tonna szenet termeltek ter­ven felül. Ez a szénmennyiség Rákosi elvtárs születésnapjára , indított mun­kaverseny eddigi eredménye.-Az ered­ményeket elősegítette a dolgozók Loy- mozgalomhoz való- csatlakozása. Az aktívaértekezlet, amelyen Loy elvtárs is résztvett, az üzemek dolgo­zóinak még nagyobb lendüietet adtak, de a műszaki vezetők is hevesebb hat cot indítottak a többtermelés előfelté telei • megteremtésére A Mizserfai Vállalat műszaki v zetői megkezdték a munkahelyek cik­lusos grafikonjának kidolgozását. A szurdok! üzemnél 2 csúzdafejtést in­dítottak be. A csúzdafejiés dolgozni jobb munkaviszonyok mellett termelé­süket emelni tudják Jancsi András csapata a vállalt 260 tonna szén he.yett már 282 tonnát termelt Ugyanígy Kazinczi László bordás csa pata 65 tonnás vállalása helyett 201 tonnát termeit előirányzatán felül A kazári üzemnél Domonkos István csapata, kaparószalagöt kapott, amely nagy segítséget ad termelésük növelé séhez. Kovács Bata József csapa'a pe­dig a ciklusos módszer segítségé­vel a vállalt 100 tonna szén he­lyett ma már 213 tonna többter­melést ért el. A pálhegyi üzemnél Budavári Ká roly frontbrigádja is kiváló eredményi ért el. Vállalásuk 200 tonna volt és eddig 855 tonna szenet termeltek elő­irányzatukon felül. Három acélárugyári brigád versenyének kimagasló eredménye a gépállások csökkentésében A Salgótarjáni. Acélárugyár villa­mosközpontján <3x12. főből álló brigád alakult. A Petőfi-brigádnak Róth An­tal, a Ságvári-brigádnak Hangonyi János, a József Atti la-brigádnak Har- mos Valentin lett ■ a vezetője. A brigádok cé'ul tűzték ki, hogy a gép késéseket csökkentek, az igazo­latlan mulasztásokat és késéseket megszüntetik és a környéken e'- fekvő anyagokat takarékosság szempontjába fölhaszna'ják. Célkitűzéseikért, melyet Rákosi elvfárs születésnapja tiszteletére vállaltak, ke­ményen harcolnak. A brigádok párosversenybe léptek egymással és . az utóbbi egy hét alatt 48 kg vörösrézhulladékot gyűjtöttek össze. Harmös Valentin a József At tila-brigád vezetője azt vállalta, hogy a vasöntödéi - 20 tonnás daruhoz egy használaton kívüli motort üzemképessé tesz. Ezt a vállalá­sát teljesítette, de emellett az acél- és vanantödei daruk karban­tartását is elvégezte. A párosversény idejétől kezdve a da­ruk állási ideiét amely meghibásodás­ból ered, rriimmálisra csökkentette, a legutóbbi 4 műszak alatt pedig a gon­dos kezelés következtében egyetlen percre sem. estek ki a daruk a mun­kából. Róth Antal a Ságvári-brigád vezető- Je, is példamutatóan végzi munkáját. Róth elvtárs azt vállalta, hogy a sod- ronygyá.r részbe beépítendő 2 darab ötfokozatú gép* űzembehelyezését négy nappal a megadott határidő előtt át­adja. Az egyik dróthúzógép fcapcsoló- és táv-működtető berendezését és bekötését 3 nap alatt végezte el. 28-án délben már próbára bocsá­totta az első gépet. Hangonyi János a Ságvári-brigád ve­zetője a rúdvaslágyító kemence sze­relő munkálatainak elvégzését 2 nap­pal a megadott határidő előtt vállal­ta teljesíteni. Vállalását egy héttel előbb telje­sítette. Hangonyi János jó munkájának ered­ménye, hogy a villamoskemencék idő­veszteség és munkakiesés nélkül fo­lyamatosan dolgozhatnak. A három brigádvezető példamutatá­sát látva, a brigádok tagjai is készek az áldozatos munkára. 25-én reggel a szalagvas edzőkemencéje zárlat követ­keztében üzemképtelenné, vált. A ke­mence spirálja elégett. A lehűléshez 24 óra volt szükséges, majd a lehűlés után, 26-án, Bodon Pál csoportvezető­vel, aki egyúttal versenyfelelős is, Oláli Sándor, a Ságvári-brigád egyik tagja látott neki a kemence üzembe­helyezésének. A kemencét 3 órai munkájuk után üzemképessé tették és ezzel a ke­mence 16 órai kiesését küszöböl­ték ki. Jó munkát végez még a brigád tag­jai közül Marok Tibor, aki lelkiismere­tes és figyelmes munkájával szintén hozzájárult a gépkiesés csökkentésé­hez. A három brigád tagjait, akik mind ifjúmunkások, Sajdák Zoltán üzemágvezető és Nikkel Frigyes elvr társak munkaidő után is oktatják. Azok az ifjúmunkások, akik gya­korlati munkájuk során ismeret­len problémával találkoznak munka­idő után közös megbeszélésen kap­ják meg a műszakiaktól a felele­tet. A műszaki vezetők .és a brigád tag­jainak szoros együttműködése vezeteti az eddig eléri jó eredményekhez. 93 ezer forintos megtakarítás az építészetnél A 63/1. sz. építőipari vállalat dolgo­zói- közül 597 fő tett. vállalást,, közü­lük ezidáig 352 fő. teljesítette vállalá­sát. A dolgozók 127.000 forintos meg­takarítást tűztek ki célul, amely­ből ezidáig több mint 93.000 forint értékű megtakarítást teljesítettek. A verseny folyamán Józsa János sztá- hánovista kőműves 171, Szabó Pál sztahánovisfa ács 155, Végh Imre szta- hánovista kubikos 174, Csák vári László vasbetonszerelő 195, Verbói István sztahanovista kőműves pedig 190 szá­zalékos átlagteljesítményt ért el. A téglagyári dolgozók és a villanyszerelők eredményei A Nógrádmegyei Téglagyár Válla­lat ipolytarnóci, üzemének dolgozói 109 százalékos termelésüket 120 százalékra vállalták , fokozni. A legutóbbi kiérté­kelés alapján az ipolytarnóci üzem 124 százalékos eredményt ért el. Ugyanen­nek a vállalatnak zagyvap'álfalvai üze­me vállalt köteleffettségüknek már február 21-re eleget tettek. A Nógrádmegyei Villanyszerelési Vállalatnál Molos Imre csoportja 147, Nagy László csoportja 129, Csillag Lajos csoportja pedig J14 százalékos ter­melést értek el. A vállalat dolgozót csatlakoztak a Ter­melj ma többet, mint tegnap!-mozga­lomhoz is. A mozgalom keretén belül Qalajda Jenő és Selben Sándor sze­relőmunkások 290 százalékos termelést értek el. A délibányai dolgozók válasza a palotási Palóc tsz felhívására A máfranováki szénbányák Déli- bánya üzemének dolgozói örömmel fogadták Nógrád megye legjobb ter­melőszövetkezetének, a palotási Palóc tsz szocialista versenykihívását. A versenykihívást röpgyűlésén ismertet­ték a dolgozókkal, akik elfogadták azt és javaslatot tettek az ellenterv el­A begyűjtési verseny állása megyénkben A megyei tanács begyűjtési osztá lyának február 20-i versenykiártéke'ése a begyűjtési terv teljesítése ütemének növekedéséről ad számot. Megyénk vá gómarhabeadási tervét február 20-ig 107.8 százalékra teljesítette, A ver­senyben legjobb a rétsági járás 151.6 százalékos eredményével, még.utolsó a pásztói járás, amely tervét 92.9 szá­zalékban teljesítette. Igen jó példát mutattak Horpács, Nőtincs, Litke, Hercn- csény, Homokternye községek, amc'yek tervüket 120—200 száza, lékra teljesítették. A megye vágóser.tésbeadási tervét 62.9 százalékra teljesítette. Az utolsó 10 napban a balassagyarmati járás a második helyről az ötödikre került. A többi 4 járásban fokozták a sertésbe gyűjtést. A sa'gótarjáni járás az 5-ről a 4. helyre, a rétsági járás a 3-ról a másodikra, míg a szécsényi járás a 4. helyről a 3. he.yre került. A sertésbe gyűjtésben több község túlteljesítette tervét. Somoskőújfalu 44 kg-os kölele zettségére 112 kg ot teljesített. Az élenjárókról példát vehetnének Egyházasdengeleg, Buják, Hasz­nos, Nógrádmegyer, Bánk, Felső­petény, Karancsberény, Érsek vad - kert, Szanda, Nőtincs községek, amelyek ezidáig hátul kullognak a ser- tésbegyűjtési terv teljesítésében. Megyénk a tejbegvűjtés terén szép eredményt ért el. Február 10-én már 105.5 százalékra teljesítette tervét. A tervteljesítésben példamutató ered ményt értek el a balassagyarmati, rét­sági, pásztói, szécsényi járások, arne lyek túlteljesítették tervüket, míg a sa'gótarjáni járás 85.3 százalékos ered­ményével az utó'só helyet foglalja el a járások versenyében. A sa'gótarjáni járás vegyen példát a balassagyarmati járástól, amely a 4. helyről az első helyre küzdötte fe! magát. A tejbe gyűjtés ben élenjáró közsé­gek: Cserhátsurány, Egyházasden­geleg, Héha'om, Horpács, Tolmács Szalmatercs. Baromfibegyűjtési tervünket 82.3 száza'ékban teljesítettük. A járások versenyében első a szécsényi iárás, míg utána következnek a pásztói, a balassagyarmati, a salgótarjáni, a rét­sági járások. A tojá begyűjtésben 82.1 százalékos a megye eredménye. A tojásbegyüjtés ütemét a. rétsági és szécsényi járásokban kell meggyorsi tani. készítésére. A versenyhez csatlakozva a következő vállalást tették: O Az 1952. évi tervünket 103 szá­zalékra teljesítjük azáltal, hogy az 1 főre eső termelést a múlt évhez viszonyítva 5 százalékkal emeljük. Az előirányzott termelési költségeknél 2, százalékos, az anyagnál pedig 4 szá­zalékos megtakarítást érünk el. A szén minőségét megjavítjuk. © Rákosi elvtárs 60. születésnap­jára vállaltuk, hogy az I. ne­gyedévi tervünkön felül 2634 tonna szénnel többet termelünk. E vállalá­sunkat 20 százalékkal túlteljesítjük. O A munkafegyelem terén vállal­juk, hogy az 1952. évben egyet­len igazolatlan hiányzója sem lesz üzemünknek. , O A termelés fokozása érdekébena középfokú politikai szemináriumon részvevők számát 50 százalékkal nö­veljük. Simon Miklós Varga András OB-titkár párttitkár Cserfaludi József üzemvezető. A matranováki dolgozó parasztok teljesítik beadási kötelezettségüket MATRANOVAK KÖZSÉGBEN egyre több azoknak a dolgozó• pa­rasztoknak a száma akik példásan eleget tesznek első negyedévi tojás-, baromfibeadási tervüknek. Kun Ist­ván hétholdas 100, Répás József 116, Holecz Károly hétholdas 100 darab tojást adott be az elmúlt hé­ten Forgó Lajos is kitett magáért, 5.70 kg baromfit adott be egyszerre.

Next

/
Oldalképek
Tartalom