Szabad Nógrád, 1951. augusztus (7. évfolyam, 32-35. szám)

1951-08-04 / 32. szám

P NÚGRÖ DM EG VE I« PŰ RTBfZ A párivesetőíé&ek és pártrálasztmányoh u jja választásáról Déli-kánya, as élen as augusztus 20-i versenyben - hová tartanak a nagybátonyt szénbányák? V’’*. évi vaui 32. szám Ara 50 fillér 1951. augusztus 4 Erdőkiirt, Szécsény, Etes a begyűjtési — a salgótarjáni járásban fokozni kell larlóhántási és másodvetési verseny állása 1. B. gyarmati járás 2. Rétsági járás 3. Pásztói járás 4. Szócsényi járás 5. S. tarjáni járás 20.7 százalék 26.5 százalék 17.2 százalék. 8.8 százalék 2.8 százalék 1. B. gyarmati járás 2. Rétsági járás 3. Pásztói járás 4..Szócsényi járás. 5. S. tarján! járás 52 százalék 23.9 százalék 14.9 százalék 12.7 százalék 8.1 százalék Naponta 300 mázsa gabonát csépelnek el a hényeli állami gazdaságban Párosversenyben a hevesmegyei állami gazdaságokkal A Baranya megyében lévő Csobőka- | pusztai állami gazdaságtan Eredjük elvtárs, a Szovjetunió kiváló munká­sának módszere szerint végzik a györscséplést. Amikor a nőgrádmegyei állami gazdaságok dolgozói és vezetői megismerkedtek ezzel a gyors mód­szerrel, elhatározták, hogy nálunk is megvalósítják. A nőgrádmegyei állami gazdaságok cséplési párosversenyre hívták ki a hevesmegyei állami gaz­daságokat, amelyben vállalták, hogy 10 cséplőgépet' alakítanak át a Bred- juk gyorscséplési módszerre. A továb­biakban vállalták, hogy az eredeti tervben lefektetett 26 munkanap és 28 cséplőgép helyett a 10 gyorscséplő­géppel 2 éjjeli-nappali műszakba he. lyezett géppel 16 munkanap alatt el­végzik a .cséplé3t. Emellett megtaka­rítanak 528 kilogramm üzemanyagot, továbbá vállalták, hogy a gépkiesés nem lesz 2 százaléknál nagyobb és a 6zemveszteséget 0.4 százalékra csök­kentik. A magyamándori állami gaz­daságban 1 óra próbacséplést rendez­tek a Bredjuk-féle gyorscséplési mód­szerrel, aminek eredménye 28 mázsa és 52 kilogramm. A Hevesmegyével vállalt gyorscsép­lési verseny sikere érdekében a hé­nyeli állami gazdaság Nőgrádmegye összes állami gazdaságait párosver­senyre szólította. A gazdaságban gyorscséplésre átalakítottak 2 darab 1300-as cséplőgépet. Vállalták, hogy a 2 cséplőgéppel naponta 600 mázsa gabonát csépelnek el, amivel 1 gép munkáját, valamint 10 munkanapot takarítanak meg. Emellett 0.4 száza­lékra csökkentik a szemvoszteséget. Ugyanezek a verscnypontök alapján párosversenyre hívták ki Hevesmegye Xiőrinci község állami gazdaságát. A gazdaság dolgozói levélben közöl­ték a csohókapusztai gazdaság dolgo­zóival, hogy csatlakoztak az országos gyorscséplési versenyhez, egyben fel­szólítják a többi álami gazdaságikat és a gépállomásokat is, hogy a maguk területén valósítsák meg Bredjuk elv­társ munkamódszerét. A pásztói járás területén az aratás teljesen befejeződött, sőt "a. zab ara­tása is befejezéshez közeledik. Palo­tás községben a behordás meggyorsí­tása érdekében 3 tagú brigádot szer­veztek egyéni gazdálkodókból, akik állandóan hordják a közös szérűkbe a gabonát. Ez a módszer meggyorsított« a munkálatokat. Az e'mult hét szom­batjára 10 vagon gabonát csépeltek el, amiből hárommal az állami mag­tárba szállítottak lemaradt, mert a tanács a behor- dásnál „ej, ráérünk arra még" jelszót tartotta. Úgyszintén lemaradt Kalló a/ Erdő- tárcsával folytatott párosversenyben, mert az elcsépelt mennyiségnek csak a 1" százalékát adták be a magtárba, évi tervüket mindössze 8 százalékra telj -ítették. Buják és Szurdokpüspöki — akik lemaradtak a versenyben — követhetnék Jobbágyi példáját, ahol A begyűjtési Verseny állása ,J=/amí ===^íMcmsmi £ S* — ■■ \ *//s és Daí 'S, Y ,5- 2-1%^ Kiss Ferenc és Varga István csépiőbrigádjai napi teljesítmé­nyüket 80-ről 110 mázsára emel­ték. A járás községei között lelkes ver­seny folyik az egész évi kenyér- és takarmánygabona beadási kötelezett­ség tútoljesítséért. Erdőkürt halad az élen. Az el­múlt vasárnap ünnepélyesen ad­ták át a járási vándorzászlőt a község dolgozó parasztságának, ahol az egészévi kenyérgabonának 29, takarmánygabonának pedig 53 százalékát vitték a magtárba. A községijén Bárnai János párttitkár 350, Pásztor Pál tanácstag pedig 360 százalékos teljesítményükkel járnak az élen. A versenyben Erdőkürt mel­lett halad Erdőtaresa község, ahol az e’csépelt mennyiségnek 37 százalékát vitték a magtárba. , Vanyarc, Erdökürt versenytársa szombatig az elcsépelt gabonának 23 százaléka, takarmánygabonának 13 százaléka került a magtárba.. A köz­ség évi tervét 20 százalékra teljesí­tette. A járás községek közötti verse­nyét elősegíti a járási pártbizott­ság és a járási tanács villám- újságjai, röplapjai és a verseny- táblák jő felhasználása. Ennek eredménye, hogy Erdőtaresa élretört, mert megbírálták, hogy po­rosodik a versenytábla. Azóta egy­másután kerülnek fel az eredmények. A rétsági járás községei közül a legjobb eredményt Szendehely, Berke­nye, Nógrádsáp, Nőtincs és Szécsényke községek érték el, ahol a dolgozó pa­rasztok egymást kisegítve négyen- öten hordták be a gabonát. A járás­ban elsőnek Szendehely kezdte meg a eséplést. Berkenyén DISz brigád ala­kult az egyik cséplőgépnél és ver­»Száinol ja fel megalkuvó álláspontját a szurdokpüspöki tanács Szurdokpüspökiben nem érvényesül a ,,géptől a magtárba minden feles­leges gabonát" jelszó. Az . elmúlt hét péntekig 1766 mázsa gabonát csépel, tele el és ebből a kötelezőn kívül mindössze 20 mázsát adtak be C jegyre. Mit bizonyít ez a szám? Mi a biztosíték arra, hogy minden felesleges gabona az áriam raktárába kerüljön, ha a tanács sein tekinti fel­adatának „minél több gabonát a ha­zának" jelszó megvalósítását? Ha maga is megaikuvóan kezeli a begyúj. test és azzal a magyarázattal akar kibújni a felelősség alól, hogy a lakosság GO—G5 százaléka 2—3 hold. földdel, rendelkező két lakiakból tevődik ki, akiknek még a fejadag­juk 9em termett meg. Ez semmiféle­képpen nem indokolt. Azért som, mert a 2—3 hold földdel rendelkezők köte­lezettségei ilyen elenyészők. Ez nem más, mint olcsó népszerűségre való törekvés, a dolgozók hazafiasságának lebecsülése és behódolás az ellenség begyüjtésellenes agitúciőjának. Ez oda vezetett, hogy még a törvényben előírt kötelezettségnek sem tettek eleget. így Szappan Mihály 9 holdas, vagy özv. Kupecz Pálr.é dolgozók. Szó gyen táblára nevük mégsem került ki. Papp Károly tanácstitkár úgy véli, hogy ezzel ellenséget szerezne magá­nak. Fél tehát végrehajtani a nép tör­vényét. Fegyelmezetlensége fontos oka annak, hogy nem megy a begyűj­tés! — Hová, hová Szappan János Komám...? — Viszem haza a gabonát a padlásra. Es kendék...? — Mígnem felejtettük el, hogy köteles­ségünk van államunk iránt! A gáp alól beadtuk az előírást, a feleslegből mind­járt bevittünk 8 mázsa 30. kilót, 218 sza. zalékpt teljesítettünk, most visszük haza a sok minden, amit az iparcikk utal­ványra vásároltunk a szövetkezetben...!. A tanács elnöke,, Szircsák Pál sem törődik azzal, hogy a cséplőgépeknél nap-nap után kifüggesszék . a. begyűj­tésben élenjárók neveit. Vájjon ho­gyan akarja kiszélesíteni a verseny, szeriemet ha elhanyagolja a titkár­ral együtt kijuttatni a jói teljesítő gazdák neveit a cséplőgéphez és ha nem ismerik a dolgozók az élenjáró­kat. A hiányosságokért felelős a párt- szervezet titkára, de maguk a népne­velők is. Látniuk kel!, hogy a begyüj. tés harci feladatot jelent. A pártszer­vezet vezetősége tekintse feladatának törődni a begyűjtéssel. Támaszkodjon bátran a dolgozók áldozatkészségére és ellenőrizze a tanács munkáját. A he’yi tanácsnak is fel kell szá­molni megalkuvó álláspontját. A köz­ségben nem egy 2—3 holdas van, akik nemcsak a törvényben előírt kö­telezettségüknek tettek eleget, hanem túlis teljesítették azt. A tanácsnak cselekednie kel! tehát. Ezt várja tőlük Kürti János 3 holdas, akinek beszolgáltatási kö. telczoítsége 61 kg volt és 210 kilót adott be. Vele együtt Menus Gábor 6 ho'das, aki háromtagú családdal rendelkezik és 230 kiló előirányzat helyett 758 kilót adott be és ezzel szocialista kötelezettségét 337 száza­lékban teljesítette. A tanács lendül­jön hareba a község azon 15 dolgozó­jával, akik beadási kötelezettségü­ket túlteljesítették, akik máris meg­döntötték. . a tanács megalkuvó állás­pontját, példát mutattak a község dolgozóinak. verseny legjobbjai a munkát senyben állnak a több; gépekkel. Berkenyén 5 munkacsapatot Bzervez- tek a cséplőgépekhez és a verseny fo­kozásával lehetővé válik, hogy a köz­ség a járásban elsőnek fejezze bo a eséplést. A járás területén fokozni kell a felvilágosító munkát, mert a ke­nyérgabona beadási évi tervet mindössze 3.9 százalékra teljesí­tették. A eséplést, begyűjtést hátráltatja, a behordás elhanyagolása. Így pl. Bán­kon nőm tudták megkezdeni a csép­iéjt, mert a pártszervezet és a tanács nem harcolt a gyors behordásért. A járás egyes tszcs-iben a munka jó megszervezése és a versenyszellem érvényesülése • eredményre vezetett. Élenjárnak a Romhány-Világospusztai, a tolmácsi és a szendehelyi csoportok. Szécsény járás begyűjtési versenyér ben Szécsény község az első. Az évi tervét 22 százalékra tel­jesítette a község dolgozó pa­rasztsága búzából, a rozsból pe­dig 138 százalékra. Ezért a nagyszerű eredményért meg­kapták a járási békebegyüjtési ván­dorzászlót. Szőcsényben azért érhette, cl jó eredményt, mert a pártszervezet, a tanács népnevelői már az előző este felkeresik azokat a dolgozó paraszto­kat, akik a cséplósben következnek. Megkérdezik hány hold veté.se van, kiszámolják a beadási kötelezettségét, továbbá azt, hogy a C jegyre beadott gabona után mennyi prémiumot, ipar­cikket kap. így számolták ki Horváth István 9 holdas dolgozó paraszt beadási tervét is. 3 hold földön termelt gabonát, 45 mázsát csépelt ki, amelyből 7 tagú családjának 15.40 mázsa a fejadag, 330 kg az őszi vetőmag, 440 kg a géprész, be­adási kötelezettsége 772 kg. Mi­után kötelezettségét teljesítve — látva a számadást, — még 667 kg-t adott be C-jegyre. Ipo’vszög halad az élen a balassa­gyarmati járás versenyében. Egész évi kenyérgabona beadási kötelezettségü­ket 29 .százalékra teljesítették, az el­csépel gabonamennyiségnek . 33 száza­lékát adták be. A heti ütemtervet 169 százalékra teljesítette. Utána kö­vetkezik Balassagyarmat 24 százalé­kos évi és 104 százalékos hetj ütem­terv teljesítésével. Nyomukban halad Hont község. A járási tanácsnak és a járá3i bizottságnak fokozottabb segítsé­get kell adni a nógrádmarcali ál­lami gazdaságnak, ahol 100 hold húza és árpa vár learatásra, to. vauba Iliny, Terény és Patvarc községeknek a hordási munkák meggyorsítására, mert ezekben a községekben a gabonának mind­össze 15 százaléka van behordva. A salgótarjáni járásban Etes köz­ség fejezte be 100 százaikig az ara­tást ős behordást. Ezidáig elcsépeltek 283 mázsa búzát, amelyből 54 mázsa került a magtárba. A versenyben Kisu terenye halad az élen. Mátraverebély Dorogházával áll párosversenyben, ennek az a hiá­nyossága, hogy a kiértékelés nem folyik. Megyénk dolgozó parasztsága kor­mányunktól köze! 11 inlilió forint ér­tékben kap iparcikket, amit a legjob­ban teljesítők között osztanak szét. Mészáros Ferenc dejtári közép­paraszt például már 875 forin' értékű iparcikket vásárolt. Mé szaros Ferenc 250 százalékra tel. jesitett kötelezettség után Szabó János dejtári 1 holdas 276 forint értékűt, Zsiga János 7 ho'das pedig 176 szá­zalékot teljesített és ezután kapott vásárlási utalványt. A kisebb közsé­gekben az 5 legtöbb gabonát beszol­gáltató 3—800 forintig terjedő vásár­lási utalvány,, kap, a nagyobb közsé­gekben pedig a 15 legtöbb beszolgál­tató részesül iparcikk vásárlási utal­ványban. Ezenfelül pedig minden má­zsa C-jegyre beadott gabona után 75 forintos utalvány, jár.

Next

/
Oldalképek
Tartalom