Szabad Nógrád, 1950. június (6. évfolyam, 22-25. szám)

1950-06-24 / 25. szám

Harc minden szem gabonáért Az éré t tséaire ttek 95 százaléka továbbtanulásra jelentkezett A rúdvasüzemben megtárgyalták Gerő elvtárs beszédét VI. évfolyam 25. szám. Ára 50 fillér 1950 június 24 Múktpsi ftliiifßas: AZ Í J NEMZEDÉK PÁRTUNK VEZETÉSE ALATT ÖNTUDATBAN ÉS ERŐBEN MEGNÖVEKEDVE, EGYSÉGESEN VONUL FEL A SZOCIALIZMUS ÉPÍTÉSÉRE Megalakult a Dolgozó Ifjúság Szövetsége Vasárnap tartották a DISZ alakuló kongresszusát. Ezen a napon ifjúságunk és dolgozó népünk százezreinek íigyelme a DISZ kongresszusa leié íordult■ Június 18-án ültek össze az új MBMOSZ székházban a kongresszusi küldöttek, hogy megtárgyalják a Dolgozó Itjúság Szövet­ségének megalakítását. A kongresszusi küldötteken kí­vül jelen voltak a Párt, a lenini-sztálini Komszomol, a világitjúság haladó képviselői, akikkel együtt tárgyal­ták meg az egységes szövetség megalakulását, jövőjét, feladatait. Együtt ünnepelt a Párt, az iíjúság, ünnepelték a magyar ifjúságot, amelynek életében a kongresszus döntő jelentőséggel bír. Határtalan lelkesedéssel ünnepelték a Pártot, annak bölcs vezérét, az ifjúság nagy tanítóját, Sztálin és Rákosi elvtársat, Póriunk Politikai Bizottságának tagjait. A szépen feldíszített teremben a magyar iíjúság kommu­nista mártírjainak képei voltak láthatók. Ságvári Endre, Löwi Sándor, Kilián György, Braun Éva, Geisler Eta, UUich Gyula elvtársak képei tekintettek le a gyárak, a szántóíöldek, az iskolák küldötteire. Ezeket a képeket nézik á magyar üzemek, gépállomások, lermelőcsoportok, paraszti gazdaságok és iskolák fiataljai. Amíg várakoz­nak, egymásután csendülnek fel ajkukról a mozgalmi in­dulók, éltetik a Pártot, Rákosi elvtársat. Egyik ünneplés el sem ül, amikor újabb hurrázások adnak kifejezési a Komszomol ünneplésére. Az operaházi ünnepséggel nyílt meg a Dolgozó Iljú- ság Szövetsége első kongresszusa. Majd vasárnap foly­tatták tanácskozásaikat és ekkor feJszóJalt Rákosi elv­társ is. Hosszú percekig zúgott az éljen, hurráziak a fia­talok, amikor Rákosi elvtárs, az édesapa szólt fiaihoz — tanítványaihoz. Az ifjúság egysége lépés a szocializmus felé Rákosi elvtárs üdvözölte a Dolgozó Iíjúság Szövetségét a Magyar Dolgo­zók Pártja és a népi demokrácia nevében. Majd beszélt arról, hogy a mi dolgozó ifjúságunkat eddig rész­ben szervezettségének lazasága aka­dályozta meg, hogy Pártunk vezetésé­vel elvégezhesse feladatát. Most ez az akadály elhárult a magyar ifjúság elöl és akadálytalanul törhet előre azon az úton, amely a szocializmus megvalósításához vezet. Rákosi elv- társ részletesen foglalkozott a Dol­gozó Ifjúság Szövetsége feladataival és ezek közül négy olyan kérdésről be­szélt, amely népi demokráciánk napi­rendjén van és jó megoldásától függ, hogy a fiatalság fejlődése gyorsuló iramot vesz-e vagy meglassul. — Az első kérdés — mondotta Rákosi elvtárs — a régi megvert ka­pitalista rend szellemének, gondolko­dásmódjának, szokásainak hatalma, gátló hatása fejlődésünkre. Rákosi elvtárs idézte Lenin és Sztá­lin elvtárs idevonatkozó írásait, majd beszélt arról, hogy az ellenség is fel­ismerte az ifjúság nevelésének kérdé­sét és ezért harcba kezdett. Elmon­dotta Rákosi elvtárs: az ellenség az elmaradókra, a dohogókra, önzőkre, butákra, bércsalókra, táppénzhamisi- tókra veszi az irányt, mozgósítja őket, így. próbál bennünket akadályozni jobb jövőnk felé vezető úton. — És a harc ezek ellen az elemek ellen nem könnyű és az eredmény nem gyors, mert ezeket a hátul- kullogó rétegeket támogatja min­den kapitalizmusból ránkmaradt ha­gyomány, szokás, babona, előítélet, önzés, amelytől nem mentes a pro­letariátus sem, amelyet az ellen­ség igyekszik életben tartani, sőt erősíteni. — Az ifjúság szocialista nevelése ehhez képest aránylag könnyű, A fia­tal nemzedék sokkal ke.vesebb régi ha­gyományt és szokást hoz magával, s ezeknek elhagyását, levetkezését megkönnyíti az, hogy évről-évre nő a mi neveltjeinknek száma, akik nem­csak az iskolában, hanem mindennapi életükben saját tapasztalataik alap­ján győződnek meg róla, hogy a mi rendünk az ő rendjük, hogy bizton és nyugodtan menetelhetnek Pártunk ve­zetése alatt egy jobb jövő felé. Gon­doljunk a fiatal magyar népi demo­krácia sokatigérő s gyenge hajtására, a pompás, lelkes úttörőmozgalomra, azonnal világos előttünk, hogy miért tekintünk annyi reménnyel és büsz­keséggel a szocializmus építése köz­ben a bennünket felváltó új nemze­dékre. A klérus harca az ifjúságért — A másik akadály, amely fejlődé- ünkét gátolja, szintén a régi örök- égé, az egyházi reakció, — mondotta iákosi elvtárs. Ezután foglalkozott az- al, hogy a kormány és a protestáns gyház között megegyezés jött létre, s azzal, hogy a békeívek aláírásánál néppel egybeforrott katolikus pa­ck százai is hitet tettek a béke meg- édése mellett és csak a magyar ka­otikus főpapok, rendfőnökök, népi de­mokráciánk és szocialista felemelke- ésitnk ádáz ellenségei voltak azok, kik az imperialista háborús gyujto- atók mellett foglaltak állást. Ezek- iek a főpapoknak az a számításuk, ,ogy a nyugati imperialisták szörnyű réres háború után visszaültetik őket magyar nép nyakára- Ezért küzde- iek a demokrácia megerősödése, a zocializmus építése ellen, harcot foly­atnak az ifjúság megnyeréséért, hogy .zokat népünk ellenségeivé tegyék. —- A Dolgozó Ifjúság Szövetsége :gyik feladata, hogy ebből a küzde­lemből kivegye a részét és gondos­kodjék róla, hogy az új nemzedék minden tagját népi köztársaságunk, szocialista hazánk odaadó szeretete hassa át. Ebben a harcban erősítse ifjainkat az a tudat, hogy mellettük all ke­mény kézzel és bölcs mértékletes­séggel a Magyar Dolgozók Párt ja, felemelkedésünk motorja. S ne fe­lejtsék el azt sem. hogy a ma­gyarság legjobbjai. Petőfi. Arany, Ady, József Attila dolgozó népünk felszabadulásának egyik legnagyobb akadályát a papi reakcióban látták. A magyar népi demokrácia és benne a magyar dolgozó ifjúság legjobb tör­ténelmi tradícióik szellemében cselek­szik, amikor • bátran és elszántan ve­szi fel a harcot a régi rend e meg­maradt utóhadáva!. Az ifjúság harca a jobboldali szoedemek ellen — Szólnom kell a jobboldali szo­ciáldemokratákról, akiknek régi bű­neit a népi demokrácia eddig nem kérte 6zámon és >hik emiatt felbáto­rodtak és most, .amikor az imperia­lista háborús gyű j Lógatok hangosab­ban csörtetik kardjukat, újra mozgo­lódnak. Ezek a jobboldali szociálde­mokrata vezetők a felszabadulást megelőző negyedszázadban Horthynak és reakciójának voltak helytartói a munkásság között. Ezek az ,urak egy- ideig* méglapultak de az utolsó idő­ben újra működésbe léptek. Most ők azok, akik lazítják a fegyelmet, nö­velik a selejtet, tanácsokkal látják el és bátorítják a nörmalazítókat, a bér­csalókat, a táppénzcsalókat, terjesztik az ellenség rémhíreit, igyekeznek alá­ásni a dolgozó nép jó hangulatát. — Az ifjúság közt már kevés az olyan, akihez hozzáért a jobboldali szoedem. métely. Ezért a Dolgozó Ifjúság szövetsége egységesen veheti fel velünk együtt a harcot az ellen­ség alattomos és aljas ügynökei­vel szemben és segít nekünk abban, hogy ezt az áruló aljas bandát is el­érje jól megérdemelt sorsa. A negyedik kérdésről szólva Rákosi elvtárs foglalkozott azzal a téves és veszélyes nézettel, hogy minden úgy megy nálunk, mint a karikacsapás. Ez a téves elmélet sünkre nézve. veszélyes fejlődé­Ifjűságunk történelmi feladatai — Világos, hogy ha ez így folyta­tódik, akkor, amint már egyszer mondottam, megesszük a jövőnket és hozzátehetem, különösen az iíjúság jövőjét. Ha nem tartunk mértéket, ak­kor mint rántottcsirkét megesszük azt a tyúkot, amely jövőre aranytojást tojna és ötéves tervünk gyárait, üze­meit, kultúrházait már az idén cse­megevaj és borjúsült formájában el­fogyasztanánk. — A magyar kommunisták és kü­lönösen a magyar ifjúságnak szembe kell szállni azzal a hangu­lattal, melyet az ellenség alattomo­san és átlátszó célzattal szít azért, hogy megzavarja szocialista építé­sünk rendjét és tervét. —'- Rá kell mutatni arra, hogy még nincs egy esztendeje, hogy meg­szűnt a keuyérjegy, hogy akik ma disznózsír helyett csemegevajat köve­telnek, azok még két éve örültek a margarinnak. Rá kell mutatni arra is, hogy a szocializmus építése tervsze­rűséget, fegyelmet és áldozatot, is kö­vetel a dolgozó néptől- Minél több munkával, verejtékkel, áldozattal építjük jövőnket, annál tartósabb lesz, annál drágább lesz mindannyiunk szá­A DISZ-t a marxizmus-leninizmus vezérli Szűcs Lajos elvtárs a DISZ alakuló kongresszusáról és az új ifjúsági szö­vetségről szólva kijelentette, hogy a DISZ alakuló kongresszusa nemcsak a dolgozó ifjúság, hanem fontos ese­ménye országunk politikai életének is. Foglalkozott Szűcs elvtárs a nem­zetközi helyzettel, majd beszélt arról a szeretetről, amely a magyar ifjúsá­got tölti el a Szovjetunió és nagy ve­zére, Sztálin elvtárs iránt. Szűcs elv­társ beszélt az imperialista országok­ban élő ifjúság nehéz helyzetéről. El­mondotta, hogy Jugoszláviában Tito bandája a fiatalok tízezreit hurcolja gyalázatos kényszermunkára, ahol az éhség és nyomor következtében min­den negyedik ifjú tüdőbajos. Szűcs elvtárs hangsúlyozta a továb­biakban: „Azért védjük a békét, ha­zánk szabadságát és függetlenségét, mert van mit védenünk. A magyar ifjúság nem kizsákmányolt, jogtalan, reménytelen jövőjű rabszolga többé, mint volt a Horthy-fasizmus idején. Ifjúságunk számára ma nem az a pro­bléma, hogy el tud-e helyezkedni a ter­melőmunkában, hanem az, hogy a számtalan kínálkozó és csábító lehető­ségek közül melyiket válassza". Foglalkozott ezután a magyar ifjú­ság felszabadulás utáni szervezetei­vel, a MADISZ-szal és a MINSZ-szel és megállapította, hogy ezek nem tud­ták betölteni feladatukat, elsősorban azért, mert lényegében a Magyar Dol­gozók Pártjától elszakadva dolgoztak, a Párt vezetése sokszor csak köz­vetve, kerülő úton, tehát legyengítve jutott el hozzájuk. Minden dolgozó ifjú legyen a DISZ tagja — A Dolgozó Ifjúság Szövetsége pártonkivüli tömegszervezet. Ez azt jelenti, hogy soraiban nemcsak a leg- öntudatosabb és ideológiailag legéret­tebb'dolgozó ifjak foglalhatnak helyet, hanem a magyar dolgozó ifjúság leg­szélesebb rétegei. Arra kell törekednünk, hogy a DISZ a magyar dolgozó itjúság zömének, többségének szerveze­tévé legyen. A szövetségünk tag­jai nertt lehetnek azok, akik a ki­zsákmányoló osztályhoz tartoznak, a volt nagybirtokosok, tőkések és kulákok családtagjai. De a DISZ tagja lehet és kell is, hogy legyen minién népét és hazáját őszintén szerető munkásifiú és ieánv, dol­gozó parasztfiú és leány, közép­es főiskolás fiatal.-— A Dolgozó Ifjúság Szövetségének természetesen a marxizmus-leninizmus eszmei alapjain kell állnia. Nem en­gedheti meg, hogy soraiban idegen és ellenséges ideológiai befolyás érvé­nyesüljön. Ugyanakkor azonban a DISZ-nek tudnia keli,, hogy a magyar dolgozó ifjúság széles tömegeinek marxista nevelése még olyan feladat, amely előtt áll és amelyet még ko­rántsem oldott meg. — A Dolgozó Ifjúság Szövetsége egy olyan pártonkivüli tömegszerve­zet, amelyben a vezetés a munkás- ifjúságé. A munkásosztály népi de­mokráciánk vezető osztálya, ebből következik, hogy csak a munkásifjú­ság lehet az új. magyar ifjúsági tö­megszervezet vezetője. — A Dolgozó Ifjúság Szövetségé­nek legerősebb pillére a munkásif júság mellett a dolgozó parasztifjúság lesz és kell is, hogy az legyen. A DIS3L fontos Tényezője lesz a munkásság és a dolgozó parasztság szövetségének és a szövetség megszilárdításának. A DISZ munkájának egyik legfontosabb területe a falu. A DISZ egyik legfon­tosabb feladata a szocializmu,s építé­sének támogatása a mezőgazdaságban és ezt csak a dolgozó parasztifjúság messzemenő támogatásával, segítsé­gével és munkájával oldhatja meg. — A Dolgozó Ifjúság Szövetsége olyan pártonkivüli . tömegszeryezet le,sz,f .amelyben .minden fokon közvet­lenül érvényesül és kell is érvénye­sülnie a Magyar Dolgozók Pártja ve­zető szerepének. Ez a követelmény ab­ból fakad, hogy Népköztársaságunk, munkásállamunk vezető Pártja, a szo­cialista építés irányítója, a Magyar Dolgozók Pártja és a magyar dolgoz* ifjúság a szocializmus építésében, ha­zánk felvirágoztatásának dicső mun­kájában, tehát önnön jövőjének és éle­tének kialakításában nem is tud más­ként résztvenni, mint a Magyar Dol­gozók Pártjának, népünk győzelmei szervezőjének irányításával és ve­zetésével. Szűcs elvtárs ezután a DISZ legfon­tosabb feladataival foglalkozott és négy fő szempontban szabta meg azo­kat. Dolgozz, tanulj, harcolj, nevelj! Első feladat: dolgozz. A mi nemze­dékünk történelmi hivatása, hogy fel­építse hazánkban a szocializmust. If­júságunknak e munka rohamcsapa­tává kell válnia. Egyre nagyobb azok­nak a fiataloknak a száma, akik e nagy feladat tudatában lelkesen és odaadással végzik munkájukat, akik Pártunk hívó szavára harcba indul­nak a magasabb termelékenységért, az önköltség csökkentéséért, a selejt le­szorításáért, a bércsalások kiküszöbö­léséért. El kell érnünk, hogy ne le­gyen egyetlen olyan üzem, gyár, bá­nya, ahol szervezeteink ne vonnák be az eddiginél még szélesebben és szer­vezettebben az ifjúság nagy többségét a szocialista munkaversenybe­A szocializmusnak jól képzett, ki­váló szakemberekre van szüksége. A DISZ feladata, hogy kiszélesítse és minőségileg megjavítsa a „Tanulj job- ban"-mozgalmat, hogy megszilárdítsa az iskolai fegyelmet, középiskolás és főiskolás tagjai számára az legyen a jelszó, nem lehet jó DISZ-tag az, aki rosszul tanul. A mi felszólításunk: „Tanulj!", szól az egész magyar dol­gozó ifjúságnak. A termelőmunkában résztvevő munkás- és parasztfiatal­ságnak is. A harmadik főfeladat: „Harcolj!" Éberségre neveljük az ifjúságot — mondotta Szűcs elvtárs — és harcolni fogunk a klerikális reakció ellen. Har­colni fogunk a jobboldali szociálde­mokraták, Tito-fasiszták ügynökei, nagybirtokos és tőkésosztályok ma­radványai ellen, a kulákok ellen. Az ifjúság neveléséről szólva Szűcs .elvtárs kijelentette: hazafiságra fog­juk nevelni az ifjúságot. Arra fogjuk nevelni a magyar dolgozó ifjúságot, szeresse honvédségünket, a magyar nép hadseregét, ismerje- meg népünk forradalmi hagyományait, haladó kul­túráját, becsülje meg más országok né­peit, legyen szolidáris a dolgozó tö­megekkel, A DISZ alakuló kongresszusa távira­tot intézett Sztálin és Rákosi elv­társhoz, határozati javaslatot fogadott el. s megválasztotta Központi Vezető­ségét. Megyénkben a Dolgozó Ifjúság Szö­vetség előkészületei sotán, de utána is nagy lendülettel folyt a tagtobor­zás. üzemi vonalon több mint kétezer ifjúmunkás, falusi vonalon közel ezer ifjúmunkást szerveztek be. Kiemelke­dő eredményt ért el a tagtoborzás te­rén a jobbágyi kőzetfeltáró, ahol 900 főre emelkedett a DISZ létszáma. Szép eredményt ért el a Salgótarjáni üveggyár és. az Építési. NV is. Mind­két szervezet százon felül szervezett be új tagot. A mátraszőliósi EPOSZ, 60, a nádújfalusi 25, a galgagutai 80, a kisterenyei 60 taggal szaporo­dott. A tagszervezés tovább folytató­dik, további jó eredmények várhatók.

Next

/
Oldalképek
Tartalom