Szabad Nógrád, 1950. január (6. évfolyam, 1-4. szám)

1950-01-06 / 1. szám

, ' brAD A Magyar Dolgozók Pártja, (jHák&ú JHátyds vezetésével, előre az ú-téo-es t&mx (pj^ozzlmééM VI. évfoly-ini 1. szám Ara fillér 1950 január 6 1 dolgozó nép terve AZ ÁLLAMOSÍTÁS Hossjű évszázadok nyomorúsága, ’ szolgasága után jutott oda a ma- !• ar dolgozó, liogy magáénak tud­hatja az országot, a gyárat, a föl­ei i■ . a hatalmat. Dolgoztunk évszá­zadokon át, mások jólétért, mások hasznára és harcoltunk ha két élős­ködő összennrakodott a hasznon. Miénk volt a. nyomor, a megvetés, miénk volt a munka és mások él­tek jól munlánk verejtékéből. így volt ez az egész világon, amíg a Nagy Októberi Szocialista Forrada­lom meg nem teremtette a dolgozók első hazáját á Szovjetuniót. A for­radalom, a násodik világháborúban elsöpörte az élősködőket és a Vörös Hadsereg a magyar nép kezébe tette sorsának intézését. Fázva, éhezve, rongyoskodva dolgoztunk a felsza­badulás után. — de most már ma­gunknak. Eltakarítottuk a romokat, jó pénzt teremtettünk, bíztató jövő kilátásait helyezve népünk elé. Pártunk hároméves tervet dolgo­zott ki, hogy a tervgazdálkodáson keresztül előre meghatározva, terv­szerűen építsük országunkat. A há­roméves tervben nemcsak újjáépí­tettünk, hanem újat is építettünk. Megyénk területén számtalan kéz­zelfogható eredmény bizonyítja a há­roméves terv sikerét. Uj hidak, utak épültek, javultak a lakásviszonyok, gépek beállításával könnyítettük a dolgozók nehéz munkáját. Paraszt­ságunk számára is felmérhetetlen az a segítség, amit a hároméves terv hozott. A megyében felállított gép­ei non iá sOtC esSTlarMrán—d—gepi munka elterjedése évszázados ro­bottól szabadította meg dolgozó pa­rasztságunkat. A szerződéses terme­lés, a 'szövetkezeteknek nyújtott tá­mogatás és az, hogy nemcsak földet adtunk, hanem a föld megmunkálá­sához szerszámot, gépet, igát. a ve­téshez magvakat is teremtettünk, a parasztság életének lényeges javulá­sát eredményezte. A nagyüzemi gazdálkodás elterjedése pedig azt bizonyítja, hogy megyénk paraszt­sága is felismerte jobb élete meg­teremtésének feltételét. A hároméves tervben a munkanél­küliség felszámolásával megszüntet­tük a falu nyomorát és a munkás- osztály számának szaporításával né­pünk öntudatát, szervezettségét é műveltségi színvonalát növeltük. A hároméves terv szociális és kulturá­lis téren is sok újat hozott a me­gyében. A bekötő-utak megépítése, a faluvillamosítás, az iskolák, óvó­dák, bölcsődék, szociális otthonok felállítása mind életszínvonalunk emelkedését jelenti. Megjavult az egészségügyi ellátás, csökkent a be­tegek száma és a természetes szapo­rodás örvendetesen emelkedett. Hosszú volna elsorolni mindazt, amit hároméves tervünk megyénk dolgozóinak is hozott. Általános­ságban lemérhetjük ezeket az ered­ményeket azon, hogy dolgozóink életszínvonala már most 37 száza­lékkal több a háború előttinél. A hároméves tervet 2 év és 5 hónap "alatt valósítottuk meg és ezen idő­szak alatt kijártuk a tervgazdálko­dás plső iskoláját. Hároméves nép- gazdasági tervünk főfeladata abban állott, hogy a fasiszta háborúban erősen szétzilált és jelentékeny mér­tékben elpusztult népgazdaságunkat újjáépítsük, helyreállítsuk. — mon­dotta Gerő elytárs az ötéves terv parlamenti vitájában. Ezt a felada­tot az eléröftíízött időnél 7 hónap­pal előbb valósítottuk nrep és ezzel megteremtettük a feltételét ötéves tervünk megkezdésének, amely nem­zetgazdaságunk arculatát alapve­tően változtatta meg. Es a hároméves terv egyik legfon­tosabb eredménye, hogy a hatalom döntően a dolgozó parasztsággal szövetséges munkásosztály kezébe került. A hatalom gyakorlásának feltételei megmutatkoztak, amikor megyénk dolgozói a választásokon, a ter’vkölcsönjegyzésnél egységesen sorakoztak fel Pártunk és kormá­nyunk mögé. A tömegmozgalommá nőtt munkaverseny és sztahánov- mozgalom, valainint a sztálini mű­szak kimagasló eredményei a há­roméves tervet megvalósító dolgozó nép politikai öntudatának növekedé­séről tanúskodik és arról, hogy tu­datában van annak: munkájával sa­ját jövőjét építi. Hároméves tervünk és népi demo­kráciánk ellenségeinek leleplezésé­nél szintén megmutatkozott me­gyénk dolgozóinak egysége és el­szántsága. A Mindszenty-per, majd a Rajk-banda leleplezése és felszá­molása a mélységes felháborodáson túl a munka újabb lendületét vál­totta ki és az imperialista ügynökök aljas tervének megvalósítása nyo­mán a termelés emelkedéséről, vagy a mezőgazdasági munkálatok minő­ségi és mennyiségi javulásáról szá­moltak be a jelentések. A hároméves tervben megszilár­dítottuk országunk belső helyzetét és nemzetközi viszonylatban barát és ellenség előtt egyaránt elismerést váltottunk ki. A Szovjetunió vezette hatalmas béketábor ránkeső szaka­szán védjük a békét. Országunk ki­szakadt a kapitalizmus láncolatá­ból és a szocializmus építésének út­jára lépett. ,,A legutóbbi négy-öt esztendőről túlzás nélkül elmondhat­juk- -hüfilL-r^—a viszcnuAii-a.-ajulrL-idä- szak döntő formáulot jelent orsző gunk történetében. E néhány, való­ban történelmi esztendő alatt az or­szág gazdájává vált a nép. a mun­kásosztály a Kommunisták Pártjá­nak, Rákosi elvtárs vezetésével tü­neményes gyorsasággal újjáépítette a háborúban römbadöntött országot/’ A Szovjetunió baráti támogatásával és segítségével álltunk talpra és ju­tottunk el odáig, hogy a magyar munkás többé már nem kizsákmá­nyolt bérrabszolga, hanem hazáját építő öntudatos, a munka verseny küzdelmeiben résztvevő dolgozó. Hároméves tervünk sikeres befe­jezése után, amint Gerő elvtárs mondotta: „Most a főfeladat, ame­lyet meg kell oldanunk, egész nép­gazdaságunk újjáalakítása, új ala­pokon való megszervezése." Ezt a feladatot hajtjuk végre ötéves nép- gazdasági tervünkben. Az ötéves népgazdasági terv főfeladata az, hogy lerakjuk a szociálizmus alap­jait egész népgazdaságunkban nem­csak a városban, hanem faluban is,' hogy lényegében győzelemre vigyük a szocializmus ügyét az egész ma­gyar népgazdaságban. Az ötéves tervben nem lesz orszá­gunknak és megyénknek olyan dol­gozója, akit valamilyen formában a terv beruházásai, eredményei ne érintenének. Az 50.9 milliárd fo­rint értékű beruházás, illetve az öt­éves terv végrehajtása után hazánk agráripari országból, fejlett mező- gazdasággal rendelkező ipari or­szággá válik. Ez magával hozza a falu elmaradottságának teljes és gyökeres felszámolását az élelmisze­rek és egyéb mezőgazdasági termé­kek bőségét, olcsóbbodását. Megyénk területén új gépállomá­sok, a faluvillamosítás keretén be­lül valamennyi falu villamosítása, a korszerű szociális gazdálkodás ki- terjesztése nagymértékben fogja emelni a mezőgazdasági termékek terméshozamát, az állattenyésztés minőségi javulását, • ezen keresztül a dolgozó parasztság életszínvona­lának emelkedését. Az ötéves tervben megyénk ipara is hatalmas fejlődésen fog keresztül menni. Bányáinkban, üzemeinkben a gépesítéssel emelkedik a munka termelékenysége és a fejlettebb újabb megerősödését jelenti Az elmúlt héten Rákosi elvtárs kez­deményezésére, Képköztársaságunk Elnöki Tanácsa törvényerejű rcndeleiet alkotott egyes ipari és közlekedési vállalatok tulajdonba vételéről. Ezt az államosítást, mint a törvény bevezető része megállapítja, ötéves tervtőrvényünk „sikeres megvalósítása szüksé­gessé teszi, hogy az ipar, a bányá­szat és a kohászat, valamint a közlekedés területén a Magyar Népköztársaság saiát kezébe összpontosítsa azokat a termelési és szállító eszközöket, amelyek akár jelenlegi szervezeti formájuk­ban, akár pedig megfelelő átszer­vezéssé! gazdaságós nagyüzemi, gyári jellegű termelés céljaira al- kalmasak’‘. Az államosítás törvényerőre való emelkedése meghozta megyénk terü­letére is azokat az előnyöket, amit eddig sok száz dolgozó nem élvezett. Megyénk területén több malom, épít­kezési vállalat, téglagyár, nyomda­ipari dolgozók számára hozott tényleg boldog újévet. Számtalan kisüzem dolgozói, — akik eddig tényleg nem ismerték a munkaverseny hatalmas előnyeit, akik eddig zsebből fizetett dolgozók voltak, — lettek az ötéves terv építői. Másik hatalmas jelentősége az álla­mosításnak, hogy ezzel népi demo­kráciánk ismét kihúzta az ellenség iajh.it és meg­sz túltette részükre azt a lehetőségei, hogy kémeket, rombolókat termelje­nek ki. Az újonnan államosított üzemek dol­gozói attól a.pillanattól, amikor övék lelt a gép, a malom, a nyomda, a gyár, csillogó szemmel, féltő gonddal végzik tovább munkájukat. Nevük ma már jogosan ez: az üzemek új tulaj iionosai. „4 legnagyobb őrömmel fogadtuk kormányunk bölcs intézkedését“ Az üzemek államosítása napján me­gyénkben még a nap is fényesebben csillogott. Salgótarjánban az újonnan államosított nyomdában ütemesen dü hörögnek a nyomdagépek. Egy-egv vidám nevetés és nóta vegyül a gép zúgása közé. Újból győzött a népi demokrácia. Ilyen lelkes hangulat­ban született meg az a levél is, ami tudtul adja az egész világnak a győ zelmet: .,Mi, salgótarjáni nyomdaipari dolgo­zók, a legnagyobb örömmel fogadtuk. kormányunk bölcs rendelkezését, őszin­tén szólva már régen vártuk az álla­mosítást, amivel a nyomdászság legel- nyomottabb része, a vidéki nyomdák dolgozói birtokukba vehették az üzemet. Ezzel kicsúszott a talaj a kapitalista nyomdatulajdono50k lába alól. Nem ha­rácsolhatnak már óriási vagyonokat és nem bánhatnak má- szoiga módra ve­lünk, Miénk lett az üzem, magunknak dolgozunk. . Balassagyarmaton az államosítás megtörténte után a dolgozók legelső­nek Rákosi elvtárs felé fordultak. Táviratban köszöntötték a dolgozó nép bölcs vezérét. A Balassagyarmat és Vidéke Kisiparos Építőipari Szövet­kezetének államosított dolgozói .táv­irata így hangzik: „Kedves Rákosi elvtársi Fogadja őszinte hálánkat és ragaszkodásunkat ebból az alkalomból, hogy üzemünket államosították. ígérjük és biztosítjuk, hogy az ötéves terv végrehajtását mun­kánkkal elősegítjük, felsorakozva az On bölcs vezetése alatt álló Párt mögé, hogy mielőbb felépítsük a szocialista hazát“. Az újonnan államosított autósze­relő műhely' dolgozói a következőkép­pen iidvözlik Rákopi elvtársat: „Abból az alkalomból, hogy kívánsá­gunk teljesült és államosított üzem let­tünk, mély hálánkat és forró szerete- tünket küldjük Pártunkhoz és bölcs ve­zére, Rákosi elvtál shoz. ígérjük, hogy a szocializmus építésében hti katonája le-zünk Pártunknak a termelés terén. Munkánkkal azon leszünk, hogy az öt­eves tervet megindíthassuk“. „ígérjük Rákosi elvtársnak...“ A balassagyarmati seprököto üzem dolgozói így köszöntik szeretett vezé­rüket az államosítás alkalmából: „Forró szeretőiünket és hálánkat fe­jezzük ki abból az alkalomból Rákosi elvtársnak, valamint a Magyar Dolgo­zók Pártjának, hogy üzemünket államo­sították, Ezzel régi óhajunk teljesült és ígérjük, hogy munkánkat nagyobb len­dülettel és odaadással végezzük mosc már saját üzemünkben. Egyben biztosít­juk, hogy az elkövetkező ötéves ter­vünket maradéktalanul teljesítjük, hogy a szocializmus mielőbb megvaló­sulhasson1. Az ünnepi hangulatot az újonnan államosított üzemek dolgozóinál a munka váltotta fel. Az érsekvadkerti malomban számbavették tulajdonukat a dolgozók. Rendbehozták az eddig elhanyagolt gépeket. Fábián. József, e malom egyik dolgozója ezt mondja: „Versenyezni fogunk, ki akarjuk venni részünket a munkaversenyek­ből. Most már példaképünkké vá­lik a szovjet dolgozó. Eddig ha szerettük volna is, akadályozott minket a régi tulajdonos. Ha szocia­lista munkaversenyről beszéltünk, nem találtuk meg az értelmét, hi­szen nem a népnek dolgoztunk, hanem tőkésnek, akinek ha úgy tetszett, egyszerűen elküldött az állásunkból. — Ma már miénk az üzem — mondja boldogan. A dolgozók valamennyien túláradó örömmel rendezték az üze­müket, felkészülve a további eredmé­nyes munkára, mert most már a sa­játjukban dolgoznak. Az államosítás végrehajtását me­gyénk egész területén hatalmas lelke­sedései fogadták a dolgozók. Sokáig ott fog csengeni fülünkben, vagy em­lékezetünkben az a történelmi jelentő­ségű beszéd, amikor Gerő elvtárs be­jelentette: „Gazdasági és politikai fejlődésünk, lehetővé, az ötéves terv elindítása szükségessé teszi, hogy a nagy és középipar után a tíz munkásnál töb­bet foglalkoztató és a külföldi tőkeérdekeltségek birtokában levő üzemek államosításával egész gyáriparunkat államosítjuk”. Ezzel a magyar kormány az álla­mosítást befejezettnek tekinti. A dol­gozó nép érdekeinek megfelelően is­mét egy tág teret nyitott meg a fej­lődés felé. Gerő elvtárs a továbbiakban leszö­gezte: „Az államosításra kerülő vállala­tok pontosan megvannak határoz­va és senkinek sincs joga további vállalatokat bevonni az államosí­tásba .. ” Pártuoli szava... Kormányunk igen nagy súlyt he­lyez arra, hogy kereskedelmünk, • kis­iparunk továbbra is végezze az or­szág építésében fontos munkáját. Gerő elvtárs beszédében feltárta ezt: „A jelenlegi államosítás rendsza­bálya nem vonatkozik a kisiparra és a kiskereskedelemre és hogy a kormány a jövőben sem szándéko­zik államosítani a kisipart és kiske­reskedelmet, mert ezek fontos köz- gazdasági feladatot töltenek be”. Ez Pártunk szava volt. Ez Pártunk vezetőségének határozott álláspontja. A magyar dolgozó nép még soha nem csalódott a Párt szavában. Nem is fog csalódni soha, mert a kommunis­ták még nem mondtak soha olyat, amit nem teljesítettek volna. Öröm volt mindenki számára, aki a nép érdekeit tartja szemelőtt, mert a magyar munkásosztály sok tízezré­nek kizsákmányolása szűnt meg, ami erőt, lendületet adott egy újabb lépés­hez, a boldog ország megteremtésé­hez! technikai módszerek alkalmazásával a futószalag és a foiyamrendszerű gyártási módok bevezetésével meg- könnyül a munka. Emelkedik az ötéves tervben me­gyénk dolgozóinak szociális és kul­turális jóléte. Általános iskolák, szakiskolák, kollégium, gimnázium építése váltják valóra az ötéves tervnek azt a célkitűzését, hogy fel­számoljuk a volt uralkodó osztályok műveltségi monopóliumát, lehetővé tegyük a dolgozó osztályok kulturá­lis felemelkedését, a munkások és dolgozó parasztok és értelmiségiek gyermekeinek, szakmai, közép- és főiskolai képzését és az ország nö­vekvő szakember-szükségletének el­látását. Rendelőintézetek, tanitólaká- sok, kultúrházak, új munkáslakások építése szerepelnek a tervben. Megjavult rtegyénk közlekedése a tervidőszakban. Bekötőutak építésé­vel, útjavításokkal és a Hatvan­salgótarjáni betonút megépítésével az autóbusz és a vonatközlekedés megjavításával válik valóra Gerő elvtársnak az a megállapítása, hogy:, ,,Közlekedésünknek a tervidőszak végére 60 százalékkal kell meg­haladnia az 1949. évi teljesítő­képességét." Általánosságban az életszínvonal olyan mértékben fog emelkedni, ami­lyenről a tőkés országokban nem­csak most a kibontakozó gazdasági válság és az eszeveszett háborús fegyverkezési verseny idején, de még az úgynevezett „régi jó idők­ben” sem lehetett soha szó. Az ötéves terv megvalósítása te­hát harci kérdés. Az ötéves tervről szóló zárórendelkezés megállapítja: Az ötéves terv megvalósításúhoz elengedhetetlenül szükséges, hogy: a nemzet minden hazafias és alkotó ereje fogjon össze, a munkásság és a dolgozó parasztság szövetsége le­gyen megbonthatatlan, a közös or- szágépítő munkában, a reakció, a ki­zsákmányoló elemek, az imperialista ügynökök ellen legyen szilárd a munkásosztály és Pártja a kom­munisták, a Magyar Dolgozók Pártja vezetése." Tehát Pártunk vezetése és a Szovjetunióval való barátság elmé­lyítése biztosíték arra, hogy .ötéves^ tervünket győzelemre viszi. Az Öt­éves terv sikere azonban ugyanúgy, mint hároméves tervünk sikere, min­denekelőtt dolgozó népünk jó mun­kájától íügg. Hogy az ötéves terv beruházási programmjának össze­get az előzőleg számításba vett ,35—37 milliárdról 59.9 milliárdra emelhettük fel, abba nem kis köze van a munkásosztályunkban, dol­gozó népünkben rejlő hatalmas erő­tartaléknak, amely a hároméves tervben, különösen a sztálini munka­felajánlások teljesítése és a sztálini műszak alatt megmutatkozott. Az ötéves terv megvalósítása, azon is múlik, hogy munkásosztályunk' szé­pen fejlődő munkaversenyét az újító, élmunkás és a Sztahánov-mozgal- mak igazi népmozgalommá tegyük, hogy azt az értelmiség és a dol­gozó parasztság versenyével együtt tervünk megvalósításának mozgató erejévé váljék. Az ötéves terv a béke terve. „Amit mi dolgozó népünkért teszünk, mind az egyben támogatása a haladó vi­lág nemzetközi frontjának és minden célkitűzésünk — ennek megfelelően — magamögött tudja ennek a nem­zetközi frontnak minden erejét. Mö­göttünk áll a küzdelembe felszaba­dítónk: a hatalmas Szovjetunió és bölcs vezére, a magyarságnak se- gítője, Sztálin generalisszimusz." Népünk jólétéért az erős, művelt szocialista Magyarországért ind'ul a terv, az egész magyar dolgozó nép, benne megyénk dolgozóinak részvé­telével, népünk felemelkedéséért, boldogulásáért!

Next

/
Oldalképek
Tartalom