Népszövetség, 1908 (2. évfolyam, május-december)

1908-05-01

2. oldal. NÉPSZÖVETSÉG. II. évfolyam. Május hó. tek ki a fogatokra, kocsira, sőt a szé­nára és zabra is. Ennek természetesen óriási általános drágulás lett a követ­kezése, a mit elsősorban a munkások sínylették meg. Szegény családok gyer­mekeinek ingyentejet adtak. Az első nyáron tejre elköltötték tizenhétezer frankot, a kezelők és ellenőrzők napi­dijára pedig tizennyolcezret. A városi színházat szabad jegyek által rövide­sen csődbe kergették. Sok mindenféle zavar, visszaélés, sikertelenség után a vezérurak egymás között is összevesz­tek és otthagyták állásaikait. A gyűlölt polgári kormányzásnak évekre lesz szüksége, mig a rövid idejű szociálista uralom rombolását úgy a hogy kifol­tozza. Uj-Zélandban, ebben az uj ország­ban, a törvényhozás behozta a nyolc órás munkaidőt és a minimális munka­bért megállapította. E törvényeket a munkások sürgetésére kellett nemso­kára megsemmisíteni, mert az adott föltételek alatt csak az elsőrangú erő­ket alkalmazták a munkaadók, a nagy­többség pedig kereset nélkül maradt. Ma már igen sok efféle példát lehet a nyugati népek közéletéből föl­hozni. Amerikában a nagy gazdasági válság teljesen leszerelte a szociálista szervezeteket. A száraz kenyérről van ott ma szó, nem fellengős társadalmi teóriák érvényesítéséről. Angliában a szociálistáknak, a munkáspártoknak az uralomra jutott liberálisokkal való szö­vetkezése, a polgári liberális pártra nézve igen nagy tehernek bizonyult. A liberális párt egymásután, főleg azért veszti a mandátumokat, mert a szoci- álistákkal való szövetkezése nagyon elevenen megokolható aggodalmakat ébreszt. Németországban maga a csá­szár állott a szociálistaellenes mozga­lom élére. Ausztriában súlyúk van a szociálistáknak; de ez csak annyit ér, a mennyit az egész népképviselet egy még mindig bürokratikus és abszolu­tisztikus kormányzás alatt lévő álpar­lamentáris államban érhet. A szociá­lista népképviselők fölött túlnyomó hatalommal áll a császár és kormánya. Olaszországban a szociálista parla­menti vezérek egymást leplezgetik le és semmi téren sem tudnak haladást fölmutatni. Ma szinte úgy áll a dolog, hogy a polgári társadalom erős és elszánt harcra való kiállása szétrom­bolhatná az egész szociáldemokrata szervezetet s a nagy épületből nem maradna a földszinen más, mint egy csomó meggazdagodott és kimüvelő- dött szociálista vezér, a kik minden szerénytelenség nélkül beállhatnának a polgári gazdag emberek sorába és, mint ma is teszik, szerepet játszhat­nának a gondtalanul és fényűzően élő előkelőbb társadalmi rétegekben. Azt hisszük azonban, hogy efféle föllépésre a polgári társadalomban nem sok hajlandóság van. Nem azért, mintha bárki is félne a szociálisták hatalmá­tól, hanem inkább azért, mert a pol­gári társadalmat általában áthatotta az alsóbb néposztályok haladásának szük­sége és hasznossága. A közélet vezérei majdnem minden müveit államban az alsóbb néposztályok sorsának javulá­sát munkálják és a művelt államok közgazdasági és szociális politikája mindinkább e törékvéseket veszi ala­pul és célul. Az emberiség nagy töme­gei nemzeti kötelékben igyekeznek ér­vényesülni a világ nagy színpadján és minden állam azon' igyekszik, hogy minél több gazdaságilag és kulturai- lag erős fia legyen. Ennélfogva sehol sem akarják elrombolni azokat a hasz­nos dolgokat, a melyek a szociálde­mokrácia és a polgári társadalom együt­tes hatásával jöttek létre. Sőt nagy tekintélyű politikusok, erősen dolgozó miniszterek legfőbb gondjául látjuk azt, hogy az alsóbb néposztályok iga­zán és reálisan élvezetébe jussanak a nagyobb műveltség, fejlettebb életmód, bővebb jövedelem áldásainak. Ezek a törekvések a mi politikai életünkben is erősen megvannak. Nem­csak a hivatalok dolgozószobáiban, de a törvényhozásban és a politikai élet minden jelentős tényezőjében e törek­

Next

/
Oldalképek
Tartalom