Nemzeti Népművelés, 1907 (1-24. szám)

1907-07-15 / 13. szám

1907. július 15. NEMZETI NÉPMŰ VE LÉS 7 A tizenkettedik szakasznál Simonyi Semadam Sándor: A magyarság részére is lehet jogegyenlőséget kívánni, nemcsak a nemzetiségiek szá­mára és ha az a veszély, hogy bizonyos nemzetiségi jellegű iskolák az államellenes törekvés melegágyaivá fejlődnek, azokkal szemben éppen szükség van a magyarság védel­mére. Suciu János a szakaszt nem fogadja el, hanem Goldis módosilását pártolja. Apponyi Albert gróf közoktatási miniszter : A szakasz két intézkedését telték krilika és felszólalás tárgyává. A felszólalások egy része az állami segélyezéssekkel foglal­kozott, e tekintetben hozzájárul Bohus módosításához Ami a felszólalások másik részét illeti, megjegyzi, hogy már az 1893. évi törvény a miniszter diskreczionális hatalmára bizta a felekezeti iskoláktól való segély megvonását Vlád figyel­mébe ajánlotta, hogy a tanítónak sokszor hibáján kívül be- záratik az iskola. Gondja lesz rá, hogy ilyen esetekben a tanító az állami fizetéskiegészitésben továbbra is részesül­jön. Bozóky azt mondotta, hogy a javaslathoz benyújtott módosítása nem ütközik a javaslat alapeszméibe. Bozóky azonban téved, módosítása sérti a javaslat alapelveit s ezért nem helyesli. Kéri a szakasznak Bohus módosításá­val való elfogadását. A negyedik bekezdéshez ezt a módo­sítást nyújtja be: »A 12. §. harmadik bekezdésének a végén, ahol az mondatik, hogy az államsegélyt a miniszter megtagad­hatja vagy visszavonhatja, ha azt fontos állami érde­kek kívánják, tegye hozzá a képviselőház : és az iskola fő­hatóságához intézett figyelmeztetés után az államsegély megtagadásának oka meg nem szűnt.« Bethlen István gróf: Az államsegélyek kiosztása nagy körültekintést igényel, ezért szigorú pontossággal kell meg­állapítani ama módozatokat, amelyek mellett az iskola és taní'ó államsegélyben részesül. Megfelelő módosítást nyújt be. Blahó Pál: Ugv kívánja a szakaszt módosítani, hogy a miniszternek az államsegélyre vonatkozó határozata a közigazgatási bíróságnál panaszszal legyen megtámadható. Leitner Adolf: Oly irányban kívánja a szakaszt mó­dosítani, hogy ha a szakasz 3. pontja alapján az iskola- fentartótól az iskolatarlási jog elvonatik, a bezárt iskolá­nál alkalmazott tanítót, ha az megfelelő képesítéssel bir, állami iskolánál alkalmazzák, lehetőleg rövid idő alatt. (Helyeslés.) Vlád Aurél: Pártolja a módosítást. Veres József: Ha a miniszter állami érdekből bezárni készül valamely felekezeti iskolát, szükséges, hogy értesítse erről előbb az iskolafentartót, hogy ennek módjában legyen a bezárást esetleg előidéző okokat megszüntetni, miáltal a miniszternek beavatkozása feleslegessé válik. Vértan Endre előadó: Reflektál a szakaszra nézve elhangzott észrevételekre. A 3 és 4. bekezdéshez beadott módosítást nem fogadja el úgyszintén Blahó módosítását sem. Apponyi Albert közoktatásügyi miniszter: Bár a Ve­res által benyújtott módosítás szövegében nem kongruens teljesen a szakasz szövegével, azt hiszi, nem fog bajt okozni ha elfogadjuk. Leitner módosítását s a szakaszhoz benyúj­tott egyéb módosításokat nem fogadja el. Leitner Adolf visszavonja indítványát. A Ház a szakaszt Apponyi Albert gróf, Veres József. Bohus Károly módosításával fogadja el s Bethlen István gróf, Blahó Pál, Damján Vazul, Goldis László, Kaufman Géza, Vlád Aurél módosításait s Bozóky Árpád elleninditványát mellőzi. (Folyt, köv.) Laptulajdonos és kiadó: IKZo^rács O-37-u.la,­A tisztelt háziasszonyoknak legmelegebben ajánljuk a valódi ;Franck: kávé-pótlékot mint legjobb pótkávét, belföldi nyersanyagból gyártva Franck Henr. fiai honi gyárában Kassán. Védjegy.

Next

/
Oldalképek
Tartalom