Nemzeti Népművelés, 1907 (1-24. szám)

1907-01-15 / 1. szám

1 1907. január 15. NEMZETI NÉPMŰVELÉS 13 — Tanár úr pálczát és kalapot hozott az osztályba. — Igen. Válaszolt az öreg kurtán. — Tehát ki kell dobni. — Miért? — Tanár úr mondta. — Igen, dobja ki! S a humoros fiú a tanár pálezáját s kalapjai kitette a folyosóra. így bukott meg sok nevelői elve a mi öreg tanárunknak. Miért? Mert vizet prédikált s bort ivott! No, de hát mondom, az öregnek csak az volt a hibája, hogy olyan szekérre ült fel, amelyről mi már, jobban, igen, mint nem, leszállottunk. De nem igy van ez a szülői házban és az iskolában. E helyeken mindig arra irányíthatjuk szekerünk rúdját, amerre mi akarjuk, amerre a legjobb utat véljük, de hogy a jó utón is bizto­san haladhassunk, óvatosnak kell lennünk (ne hogy a mi „fejünkben“ is felfedezze a gyermek a pipát!) (Folytatjuk.) fiz Orsz. Közoktatásügyi Tanács tagjai. A vallás- és közoktatásügyi miniszter az Orsz. Köz- okt.-ügyi Tanács tagjaivá kinevezte,: Alexander Bernát dr. budapesti tudományegyetemi nyugalmazott r. tanárt, Beöthy Zsolt dr. miniszteri tanácsos, budapesti tudományegyetemi nyugalmazott r. tanárt, Bokor József dr. budapesti tudományegyetemi magántanárt, Hegedűs István dr. budapesti egyetemi tanárt, Jancsó Benedek dr. budapesti állami főgimnáziumi tanárt, Kovács János dr. budapesti állami polgári iskolai tanitóképző- intézeti tanárt, Nagyar Gábort, a magyar kegyes tanító­rend tartományfőnökét, Medveczky Frigyes dr. udvari tanácsos budapesti tudományegyetemi nyugalmazott r. tanárt, Pauer Imre dr. miniszteri tanácsos, budapesti tudo­mányegyetemi nyugalmazok r. tanárt, Riedl Frigyes dr. budapesti tudományegyetemi hyugalmazott r' tanárt, Sebes­tyén Gyula királyi tanácsost, állami polgári iskolai tanító­képző intézeti igazgatót és Stretvizer Lajos székesfővárosi elemi népiskolai igazgatót az Országos közoktatási Tanácsba, folyó évi október hó 1-től számítandó öt évi időtartamra, előadó tanácsosokká; Antal Gábor dr. pápai evangélikus református theologiai tanárt, Badics Ferencz dr. királyi tanácsos budapesti gyakorló főgimnáziumi igazgatót, Balogh Péter bádapesti II. kerületi királyi katholikus főgimnáziumi tanárt, Bartoniek Gézát, az Eötvös báró-kollegium igaz­gatóját, Bánóczi József dr. budapesti izraelita tanitóképző- intézeti igazgatót, Beke Manó dr. budapesti tudomány- egyetemi nyugalmazott református tanárt, Benedek Elek irót, Boldis Ignácz turóczszentmártoni állami polgári isko­lai igazgatót, Burány Geágely dr.-t, a csornai premontrei­rend praelátusát, Capesius József nagyszebeni ágostai hitv. evangélikus tanítóképző-intézeti igazgatót, Cherven Flóris dr. czímzetes főigazgató, budapesti VII, kér. állami főgimnáziumi igazgatót, Dóczi Imrét, a tiszántúli ev. ref. ey/házkmület középiskolai felügyelőjét, Dreisziger Ferencz^ kalocsai kath. tanítóképző-intézeti igazr Lót, '•'rö.hlicb Izidor dr. udvari tan., budapesti egyetemi tu. Gyomlay Gyula dr.-t, a báró Eötvös-kollegium tanárát, ilosvay Lajos dr. udv. tan., műegyetemi tanárt, Juba Adolf dr. budapesti VII. kér. áll. főimnáziumi iskolaorvost és egészég-tanárt, Kassuba Domokos egri ciszt. r. főgim. igazgatót, Kiss Áron dr.-t, a budapesti áll. polgári iskolai tanítóképző­intézet igazgatóját, Komlossy Ferencz pozsonyi prépostot, Kráinmer József yozsonyi áll. polgári iskolai igazgatót, Lád Károly budapesti közs. polgári iskolai igazgatót, Lánczy Gyula dr. udvari tan., budapesti egyetemi tanárt, Marusák Pál soproni állami felsőbb leányiskolái igazgatót, Nagy Ernő dr. kolozsvári tud.-egyetemi ny. r. tanárt, Nagy László állami tanítónőkepző-intézeti tanárt, czimzetes igaz­gatót, Négyesi László dr. budapesti gyakorló főgimnáziumi tanárt, Novák Lajos ez. kananokot, budapesti kath. hit­oktatási egyházmegyei felügyelőt, Orosz István debreczeni ev. ref. képezdei igazgatót, Ottó József dr. budapesti áll. főreáliskolai tornatanárt, Pallos Albert kolozsvári áll. polgári iskolai igazgatót, Paszlavszky József budapesti áll. főreáliskolai tanárt, czímzetes igazgatót, Pál István kano­nokot, az erdélyi római kath. státus tanügyi előadóját, kPásthy Károly kecskeméti községi elemi és polgári iskolai igazgatót. Popovics Istvánt, a budapesti Thököliánum igaz­gatóját, Rajner Ferencz budapest VI. kér. állami főreál­iskolai igazgatót, Rauscher Lajos műegyetemi tanárt, Rom- bauer Emil czimzetes tankerületi főigazgatót, budapesti állami főreáliskolai igazgatót, Sághy Gyula dr. udv. tan. országgyűlési képviselőt, bpesti egyetemi tanár, Schneller István dr. kolozsvári egyetemi tanárt, Schulek Frigyes műegyetemi tanárt, babarczi Schwarczer Ottó dr.-t, a magyar főrendiház tagját, az országos egészségügyi tanács másodelnökét, Simonyi Zsigmond dr. budapesti egyetemi tanárt, Trájtler Károly budapesti községi elemi népiskolai igazgatót, Újvári Bélát, a Néptanítók Lapja szerkesztőjét, Vécsey Tamás dr. udvari tanácsost, egyetemi tanárt, Waldapfel János dr. budapesti gyakorló-főgimnáziumi tanárt. Walter Gyula dr. esztergomi kanonokot, pápai prelátust, Weszely Ödön dr. budapesti községi főreáliskolai igazgatót, Zoltvány Irén pannonhalmi Szent Benedek-rendi főiskolai tanárt pedig az említett időszakra az Országos Közoktatásügyi Tanács tagjaivá kinevezte; a tanács kebe­lében az említett időszak alatt tartandó tárgyalásokra, a szabályzat 8. §-a alapján a következő tanügyi tisztviselőket rendelte ki: Barkóczy Sándor báró dr. miniszteri tanácsost a közoktatási, Halász Ferencz miniszteri tanácsost a nép­oktatási, Morlin Emil dr. miniszteri tanácsost a népokta­tási, Kacskovics Mihály dr. miniszteri osztálytanácsost a népoktatási, Lippich Elek dr. miniszteri osztálytanácsost a rajz-, zene- és énektanítási, Neményi Imre dr. miniszteri osztálytanácsost a népoktatási, Erődi Béla dr. udvari tanácsost, budapesti fő- és székvárosi tankerületi főigaz­gatót, a közoktatási és Mosdóssy Imre budapesti fő- és székvárosi tanfelügyelőt a népoktatási tárgyalásokra, végül Sebestyén Gyula állami polgári iskolai tanítóképző-intézeti igazgatót a titkári teendők ellátása czéljából a közoktatási tanácsban elfoglalt tisztsége alól, elismerő köszönetének kifejezése mellett végleg felmentette s egyidejűleg Bozóky Gyula dr. I. kér. állami főgimnáziumi tanárt e minőségben a tanácshoz, a titkári teendők ellátása végett, ideiglenes szolgálattételre berendelte. IRODALOM. Rákóczi jön 1 Ez a czítne annak az emlékkönyvnek, melyet Vaday Józse,, nagyváradi iskola-igazgató a II. Rákóczi Fefencz, 7-\nyi Ilona és Thököly Imre ham uinak ' zahozezaia alkÁif.iára írt. Mima’’ az emlékkönyv mely < 8 oldatra térj, ', bő,- választó ;is és a / épiskolákban tartandó Rákóczí-ünnepélyekre nagyon aík.m as anyagot tartalmaz, különös figyelmébe ajánljuk úgy az iskoláknak, mint a tanítóknak is. Az egész könyv nyolez fejezetre oszlik. Történeti események adatait, beszédeket, énekeket,

Next

/
Oldalképek
Tartalom