Nemere, 1884 (14. évfolyam, 1-144. szám)

1884-02-02 / 14. szám

Geréb Ilka (Osdola), Dr. Barabás S&ndorné (K.- Vásárhely), Biró Gyuláné (Zágon), Damokos Akosné (Iiatolyka), Gaál Zsigmondné (Dálnok), Geréb Bé­lán« (K.-Vásárhely), Gidófafvy Ilka (Szentlélek), Hor­váth Ignáczné (Telek), Könczey Miklósnó (Szent­lélek), Pótsa Gyuláné (Peselnek), Itápolthy Gáborné s Lászlóné (Alcsernáton), Szörcsey Gáborné (Szörcse), és Tompa Alberné (K.-Borosnyó) úrnők; s a szép leánykák sorából: Apor Vilma (Szemerja), Bartha Ilona (Arapatak), Bartha Juliska (Szentkatolna), Bodor Irén (Léczfalva), Bogdán Gizella (Marton- l'alva), Budai Róza (Szacsva), Csorna Aida (Gelencze), Dónáth Lujza és Ida (Szörcse), Fehér Gizella (Ha- raly), Forró Eszter (Angyalos), Gaál Gizella s Ma­riska (Dálnok), Gazda Emma (Kovászna), Geréb Gizella (Osdola), Horváth Mariska (Telek), Könczey Zsuzsa (Karathna), Kun Jolán (Karathna), Mirese Berta (Barátos), Pótsa Gizella (Peselnek), Rézz Gizella (K -Borosnyó), Székely Gizella (Róty), Tö­rök Margit (Bölön) és Tompa Margit és Gizella (K.-Borosnyó) kisasszonyokat. Ha azonban a díszes koszorúból egy virágot ne­talán kifeledtem, bocsássanak meg, csak tévedésből történhetett. A nők mind selyemben jelentek meg a legkülönfé­lébb szinpompában ; a bevétel megközelíti a 250 irtot. A négyeseket 30 — 40 pár tánczolta s csak kár, hogy a terem oly kicsi s a vendéglős nem fordított több gondot vendégeire. Most pihenünk február 9-ig, hogy akkor aztán megújult erővel foghassunk a s.-szentgyörgyi kor­csolya-bálnak. .... a ............ó. Vidéki levelezés. Hosszufalu, 1884. január 28. Tekintetes szerkesztő ur! Újságot csak olvasgattam egyszer-másszor, de újságba ez ideig még nem írtam soha. Megvallom, miszerint mindég azon hitben voltam, hogy ami a lapokban megjelenik, az az utolsó betűig mind tény, de már látom, hogy bizony néha-néha kissé elferdített dolgok is szoktak újságba kerülni. Ép igy áll az ezen lapokban megjelent vallásta- nitási ügy gyei is, melyet „egy evangélikus atya“ hozott felszínre azon alaptalan állítással, hogy a helybeli községi iskolában hittan nem tanittatik. — En is evangélikus atya vagyok, nekem is jártak és járnak gyermekeim a hosszufalusi községi iskolába, és én nyugodt lélekkel mondhatom, hogy teljesen meg vagyok elégedve gyermekeim vallástani isme­reteivel. Tudomásommal a gyermekek a községi iskolában rendszeres hittantanitásban részesülnek s nagyon természetes, hogy e tanítás még jobb volna, ha azt az erre leginkább hivatott lelkész tanítaná. De ha ez nem is lehetséges, azért a községi iskolában még sincs semmi mulasztás e téren, sem tanítók, sem iskolaszék, sem felsőbb hatóság részéről, Ep ezért nem is értjük az „egy evangélikus atya“ fel­szólalását a „Határszéli Közlöny“ 3-ik számában, melyben akként tünteti fel a dolgot, mintha gyer­mekeink minden vallás, sőt általában az isteni fo­galom nélkül nőnének fel. Nem czélom polémiába bocsátkozni senkivel, csak mint atya tartozom ennyivel az iskolai hatóságnak, mely különben a maga részéről már idejekorán meg is felelt. Midőn csak kérem tek. szerkesztő urat e sorok szív es közlésére, maradtam kész szolgája Egy második evangélikus atya. Egyletek és intézetek. Brassó, 1884, január 28.*) A „Brassói Népbank“ folyó hó 27 ón tartotta az „Unió“ szálloda nagytermében mintegy 170 tag jelenlétében alakuló közgyűlését. — Az érdeklődés nagy, csakhogy ez ideig még csak az iparos osz­tályra szorítkozik, de alapos a remény, hogy csak­hamar el fog terjedni ezen üdvös és közhasznú in­tézmény a brassói közönség minden rétegében. Az intézet módot nyújt a legszegényebbeknek is, hogy filléreit összerakja, a mennyiben heti húsz krajezáros betétre van alapítva és az életképesség mellett bizonyít ama körülmény is, hogy a közgyű­lésig 310 heti húsz krajezáros betét Íratott alá. Az intézet a betétek ezen számával is prosperálhat, a kisiparosok hitelszükségletén lassan-lassan segíthet; de ha sikerül — mint reméljük ii — legalább 500 ily betétet összehozni, akkor intézetünk tiz év le- folyta alatt hatvanezer forint törzsvagyonnal bir. A közgyűlés közfelkiáltással az ügyben rendkívül buzgólkodó Nagy István urat, a polgári kör elnökét választotta ideiglenes elnökének, ki lelkes szavak kíséretében nyitván meg a gyűlést, az alap­szabálytervezet kidolgozására kiküldött öt tagú bi­zottság adta be jelentését, mely után az alapszabá­lyok pontonkénti megvitatása következett. —• Kü­lönben az egészről legközelebb többet irok s egy­előre csak elismerésemet fejezhetem ki az ügy iráut annyira buzgólkodóknak. J. *) Mult számunkra elkésve érkezett. Szerk. Közgyűlés. A sepsi-szentgyörgyi önkéntes tűzoltó- egylet lolyó évi február hó 3 ón (vasárnap) délután 2 órakor a városház tanácstermében közgyűlést tart, melyre a t. egyleti tagok és érdeklődők tisz­telettel meghivatnak. A közgyűlés tárgyai : 1) el­nöki megnyitó; 2) segédtiszt évi jelentése; 3) szá­madások felülvizsgálása; 4) költségelőirányzat; 5) indítványok. A parancsnokság megbízásából: Bar­tha Bé niám, segédtiszt. A négyfalusi polgári kaszinó könyvtára alapjának javárá szombaton, folyó 1884. évi február hó 2-án saját helyiségében (Gödri Mihály emeletes háza Csernátfalu község vásárterén) zártkörű táncz- vigalmat rendez. Belépti dij személyenkint 1 frt, családjegy 2 frt. Felülfizetések köszönettel fogad­tatnak és hirlapilag nyugtáztatnak. Kezdete este 8 órakor. VEGYES HÍREK. — Lapunk legközelebbi szama a kettős Ünnep miatt csak szerdán, február 6-án fog megjelenni. Nyilvános vizsgálatok. A s.-szentgyörgyi Székely- Mikó-kollegiumban a félévi vizsgák január hó 30- ától bezárólag február 1 -éig tartattak, melyeken számos vendég vett részt. A vizsgák eredménye a szülőket s tanügybarátokat teljesen meggyőződtet- hette arról, hogy a gyermekek sorsa ez intézetben jó kezekre van bízva. Minden egyes tantárgyban a a növendékek kellő jártasságot tanúsítottak, s mi részünkről is azon meggyőződéssel távoztunk a vizs­gálatokról, hogy a tantestület minden tekintetben megfelel magasztos hivatásának s az eddigi siker­ért elismerést érdemel. Vadirtási dijak engedélyezése. A belügyminisz­ter Hárumszékmegye közönségéhez intézett rende­letével, ragadozó vadaknak ezen megye területén nagy mérvben bekövetkezett elszaporodása miatt kérelmezett vadirtási dijakat engedélyezte, és pe­dig egy darab hiuz vagy farkas elejtése 4—4 frt, egy darab medve elejtése utáu 8 frt jutalomdijat. Ezenjutalomdijak a megye saját javadalmazásából fede- zendők, s az előre nem látott kiadások rovata alatt elszámolandók. Az elejtett vagy élve felmutatott ragadozó vadak után járó jutalomdijak odaítélése és kiutalványozása körül követendő eljárásra nézve, a miniszter rendelete részletes utasításokat tartal­maz. Báró Jósika Lajosné temetése január 30-án dél­után nagy pompával ment végbe. Már egy órakor nagy közönség hullámzott a Jósika palota előtt, mindenki igyekezve még egyszer meglátni a mindenki által szeretett és tisztelt bárónő tétemét. A közön­séget azonban csak délután két óráig bocsátották be, mert akkor már a külső födelet is lezárták. Reg­gel a ravatalteremben újra mise volt, melyen a családtagokon kívül a belső cselédség is jelen volt. Hangos zokogás töltötte be a termet, és a lelkész imája csaknem elveszett a fájdalom hangjai közt. A benső cselédség hihetetlen ragaszkodással visel­tetett úrnője iránt és valóban volt okuk reá. A Jó­sika palota már külsőleg is kifejezte a mély gyászt. Az első emeleti erkély fekete posztóval volt bevonva, középen a Jósika és Bethlen családok czimerével. A kapuközt és az egész lépcsőzetet szintén fekete posztó borította, raig alant és a lépcsőházban a fordulóknál gyászba öltözött szolgák voltak elhe­lyezve. Délelőtt tiz órakor Lönhardt Ferencz gyula- fehérvári püspök is megjelent a ravatalnál és térdre borulva mondott rövid imát. — A temetés óriási közönség részvéte mellett 3 órakor vette kezdetét. Elől a r. k. lyc. ifjúsága ment gyászlobogója alatt, utána a polgárság, melyet ornatusban Lönhardt püspök körül a kolozsvári r. k. papság nagy része követett. Külön kocsi vitte a gyönyörű koszorúk nagy tömegét s a hat lovas családi czimerekkel di- szitett fényes kocsi a drága elhunytat. A koporsót az elhunytnak övéi, az összes erdélyi arisztokráczia és a kocsik hosszú sora kísérte ki a Jósika-család- nak palotaszerü nyughelyére. József császár Debreczenben A következő tör­téneti adomát hozta Jókai Debreczenből haza a „Nemzetinek: A debreczeni kollégium könyvtárá­ban látható egy ritka könyv, mely Kálvin hitvallá­sának eredeti inculabulum példánya. A belső czim- lapra fel van Írva az emlékezetes mondat, misze rint ezt a könyvet József császár, a debreczeni kol­légiumot meglátogatva, saját kivánatára kerestette elő és abban olvasgatott. Ez alkalommal az ural­kodót fogadó szuperintendens igy szólitá a császárt, ki megkoronázott magyar király nem volt: „Hu- manissiine Caesar!“ A „humanissime“ titulus egy­úttal a diákok megszólítása is, a kik a „humanio- rákat“ frekventálják: tehát ezért! A császár meg­szólításának azonbau az volt a jelentése: „legem­berségesebb“, tehát azért. József császár azt felelte rá, hogy valóban ezt a czimzést tartja magára nézve legmegtisztelőbbnek. Az általa kívánt Kálvin köny­vét valahonnan a porból, a legalsó könyvek közül húzták elő. A császár azt kérdezte, mért van az oda eldugva? A szuperintendens feltalálta magát s azt felelte: „Azévt, mert ez a mi vallásunknak az alapja, tehát legalul kell neki lenni.“ A császár meg volt a válaszszal elégedve. Azonban más va­lami is volt még ott a kollégiumban eldugva. Egy zárdábul megszökött szerzetes, a ki beállt Debre­czenben theologus diáknak, s a kit a papok rekla­máltak. József császár haragos tekintettel fordult a szuperintendenshez, s azt mondá neki: „Mit tenne ön azon esetben, ha ön volna a császár, s önnek kellene az ilyen vétséget megbüntetni ? — „Huma­nissime Caesar! mondá erre a szuperintendens, en­gem nem neveltek úgy, hogy császár indulatokat tulajdonithattam volna el, annál fogva ezt nem is tudom elképzelni.“ A császár elmosolyodott a vá­laszra, helyesnek találta, s nem kutatta tovább a szökött barát dolgát. „Vigye az ördög, legyen hát belőle kálvinista pap!“ A kis Eisert Henrik meghalt. A bécsi Maria- hilferstrassen történt rablógyilkosság utolsó áldozata is meghalt, 27-én délután fél ötkor. Óráról-órára várták a katasztrófa bekövetkezését. Az orvosok már öt nap előtt feladtak minden reményt. A alálos ágynál a gyermek nagyanyja virrasztóit. A kis Hen­rik igen nagy haláltusát vívott, nagyanyja felé for­dult, felemelte karját, de keze vissza esett. így halt meg a szegény gyermek. Vigasztalhatlan nagyany­ját erőszakkal kellett meghalt unokája ágyától eltá­volítani. A béosi legújabb rémtett. Safek Vincze bognár­legény 23-án este mint hajléktalan jelentkezett az ottakringi rendőrségnél s miután 29 én reggel ugyan­ott jóízűen reggelizett, egész közönyösen elbeszélte az ottlevő rendőrhivatalűoknak, hogy fiát a Wein- hauserstrasse 8-dik számú házának padlásán nyaká­nak elmetszése által meggyilkolta A rendőrhivatal­nok nem akarta ezt elhinni, s midőn a délelőtt fo­lyamán elment a jelzett házba, ott a háztulajdonos is hihetetlenül rázta a fejét, de midőn felment a pad­lásra, ott a szalma között csakugyan megtalálták a kis hat éves fiú holttestét. Nyaka egyetlen egy kés- metszéssel volt elmetszve. Az orvosi vizsgálat sze­rint ez a metszés föltétlenül halálos volt. Safek, most 33 éves, ügyes és keresett munkás, de dol­gozni nem szeret s az italnak adta magát. Azt mondja, hogy a nyomor bírta gyermekének meg­gyilkolására, de ez a kifogás tarthatlan, mert ha akart volna dolgozni, 10 — 12 frtot is kereshetett volna hetenkint. A szerető boszuja Mudrovszky Kornélia cseléd már mintegy másfél év óta benső szerelmi viszonyt folytatott Görcz János asztalos legőnynyel Budapes­ten. 28 án azonban a szerelmesek valami felett any- nyira összeszólalkoztak, miszerint a férfi kijelentet­te, hogy kedvesét többet nem látogatja meg s vég­leg szakítani fog vele. Minthogy a nő kérése, sőt fenyegetése nem használt semmit, boszut forralt el­lene s 29-én reggel 6 órakor, midőr Görcz mun­kába ment — kedvese férfi ruhába öltözködve, a Ferdinánd-hidnál rálesett, hátulról hirtelen átölelte s egy nála volt éles késsel nyakát a baloldalon megvágta. A férfi segélyért kezdett kiabálni, mire egy rendőr érkezett a helyszínére s a megfutamo­dott férfiruhába öltözött nőnek utána eredve, el­fogta s bekisérte a rendőrségre. Görcz sebe 8 cm. hosszú és másfél cmeter széles, de szerencsére a gégét nem érte s igy nem életveszélyes, mindazál- tal gyógykezelés végett kórházba szállították. A nő kihallgatása alkalmával határozottan beismerte, hogy előre megfontolt szándékkal követte el tettét, de nem a nyakát akarta megmetszeni, hanem az orrát levágni és pedig azért, mert kedvese vén asszonyok pletykáira hallgatva, rosszat hitt vala róla s e miatt el akarta hagyni.. A nő ellen a törvényes eljárást megindították. — Bernstein Márk könyvkereskedésében minden­nemű napilapok, folyóiratok és könyvek megrendel­hetők bolti áron; ugyanitt kapható naponkint a „Kitartás“ czimü képes politikai napilap, ára számonként 4 kr. Közgazdaság. A háziipar- és iparoktatási országos bizottság. (Vége.) Az állami segélyezés feltételéül kikötendő lenne, hogy ezen tanfolyamokra nemcsak a Maetz és Senn gyáros műhelyében levő tanonezok és segédek, ha­nem a más vállalkozóknál és műhelyekben foglalko­zó mindazon kőműves, ács, kőfaragó s cementöntő stb.; továbbá asztalos, lakatos és gépész tanonezok és segédek is, a kik a kellő előképzettséggel bírva, a felvételi feltételeknek megfelelnek, felvétessenek s ugyanolyan gondosan képeztessenek. Sőt e tanfolyamoknak az első két év után való ismétlése s az ekkor igényelt nagyobb évi segély megadása attól teendő függővé, hogy azokon Ko­lozsvár város iparos tanonczai és segédei minél na­gyobb számmal részt vegyenek. Továbbá Maetz vállalkozón és Senn gyároson kí­vül hasonló pénzsegély lenne kilátásba helyezendő más mestereknek is tanonczaik gondosabb gyakor­lati kiképeztetésére, kik kellő képzettséggel, jóaka­rattal és arra alkalmas mühelylyel bírnak. Az érdekelt iparos körök együttes pártolásának megnyerése és biztosítása czéljából kívánatos lesz mindazon tekintélyesebb szakembereknek, mint ta­nároknak közreműködését igénybe venni, a kik er­re hajlandók és alkalmasok, annyival inkább, mert a combinatióba jöhető szakemberek a gyakorlat te­rén működvén, mind nagyon el vannak foglalva s igy a tanításra nézve hátrányos volna egyet-egyet sok tanórával terhelni, azon kívül még ily sok­féle szaknál előnyös a munkafelosztás éryényesi- tése is.

Next

/
Oldalképek
Tartalom