Nemere, 1884 (14. évfolyam, 1-144. szám)

1884-04-10 / 41. szám

— 162 ­Soha viszonyaink rendezettek nem lesznek, mig Ausztriával szemben sorompókat nem állíthatunk, — nekünk külön és önálló vámterület kell. Csak ha ez lesz, akkor lesz boldog az or­szág, a nélkül soha. Elismerte ezt félig-meddig a kormány is, elis­merte azt Fáik Miksa, a csökönös kormánypárti ember interpellácziójában, mely ez ügyben a máso­dik volt. Lett volna még kettő: Hoitsy Pál és Ug­rón Ákos, ők is ez ügyben akartak interpellálni, de abbahagyták. Elég volt Apponyi, bizonyította Tisza válasza. A marhák védelme. Budapest, 1884. ápril 7. Ez egyszer kijutott a marháknak is Bécsben, már t. i. a magyar marháknak. Mi adunk azoknak a német atyafiaknak enni va­lót és most ők henczegnek velünk szemben. Uj vá­sártörvényt adnak ki Bécsben s sértik a magyar szállító közönség érdekeit, s mikor ezek kifognak rajtok, — mert hát egy magyarnak több az esze, mint tiz németnek — akkor előáll az alsó ausz­triai helytartóság és úgyszólván kitiltja a magyar marhát Bécsből. Oly rendeletet adtak ki a mi drága szomszéda­ink, kikkel mi közösügyi viszonyban vagyunk, mely mellett lehetetlen Bécsbe vinni marhát. Nagy ria­dalom támadt erre „Jeruzsálem városában“. A mér’ sékelt ellenzék vezére, Apponyi Albert gróf felemelte szavát és sújtott, mint a villám. Interpellálta az egész kormányt s ennek az az eredménye is volt, hogy Tisza be is vallotta, hogy ő bizony csak a rendelet kibocsátása után, taián csak nehány órá­val annak életbeléptetése előtt nyert hivatalos tu­domást az egészről. Sürgönyzött is azonnal, épugy az ex-agrárminiszter, de még feleletre sem méltatta őket eddig az udvarias osztrák kormány. Odafenn jártam ma a kereskedelmi minisztériumban s csupa hosszú orrt láttam. 0 exczellencziája Bécsben kegyeskedett lenni, a kegyelmes ur kunyorálni ment, fölküldötte Tisza Kálmán, a főnök. De biz nem igen végzett eddig semmit, mert fönn jártam Tisza testőrségénél, de oda még sürgöny nem jött. Ma aztán fölment asssisz- tálni Matlekovics államtitkár és Lipthay István mi­niszteri tanácsos. Matlekovics ridegsége és hidegvé- rüsége talán segíteni fog, — de ha ezzel nem si­kerül rendet teremteni, akkor fog előállani Lipthay Pista, a világ legszivélyesebb és legelőzékenyebb embere s kísérletet fog tenni ő is. Felvitték a két szélsőséget, az egyik a konokság, a másik a szívélyesség. Mathlekovics rideg ember hírében áll, Lipthay Pista pedig az „angyalember“. De azt hiszem, egyik sem fog vizet zavarni, az osz­trák komiszságnak egyik sem lesz elég ember. Oda föl kell menni Tisza Kálmánnak, térdre borul ni Taaffe gróf előtt, könyörögni összetett kezekkel — akkor lesznek kegyesek megadni törvény biztosította jogainkat. Mert arról, hogy Tíaza Kálmán szerződés­szegést konstatáljon, arról ne álmodjék az ország ; tud ő mézesen beszélni, eget-földet Ígérni, de tenni is tud — egy nagy semmit. Addig azonban a magyar marha itthon marad és ez jól is van igy. Legjobb volna a magyar rnarlia- szállitóknak strikeolni s épenséggel semmit sem szál­lítani Bécsnek, hadd koplaljanak ő kelmék. Ha mi nem küldünk fel marhát, nincs mit enni s ez nem is fog ártani nekik. A magyar szállítók kibírják ezt, ő kelmék azonban nem. — Ugrón Ákos beszéde*) — az ipartörvényjavaslat ügyében. — T. ház! Azon felszólalások után, melyeket itt e házban szerencsénk volt hallani e törvényjavaslat tárgyalása alkalmával, valóban újabbakat felhozni alig lehet és ha ennek daczára a jelen alkalommal, is igénybe akarom venni a t. háznak becses figyel­mét, ennek oka azon kötelességérzet, a melylyel különösen választóim iránt tartozom, a midőn azok­nak óriási nagy többsége iparos lévén, azok kíván­ságát és óhajtását e házban tolmácsolni akarom. (Helyeslés a szélsőbalon. Halljuk! Ha'ljuk!) Oka másrészt felszólalásomnak az is, hogy olyanok mon­dattak különösen az önálló vámterületre vonatkozó­lag, melyekre észrevételeimet meg kell tennem, any- nyival is inkább, mert a már is nagymértékben megindult választási mozgalmak folyamán észleljük, hogy különösen a kormánypárt részéről a választó­kat az önálló vámterület ellen felhozott hamis ar­gumentumokkal akarják kapaczítálni. T. ház! Alkotmányos életünk elején a közgazda- sági kérdések és igy az iparosoknak is érdeke nem j kísértetett oly nagy figyelemmel, a minő azt meg- I illette volna, a közgazdasági kérdések e házban nem képezték oly nagy mértékben vitatkozás tárgyát, mint a legutolsó időkben, — mert alkotmányos életünk elején a politikai kérdések uralták feltétle­nül az akkori parlamentáris viszonyokat. Ugyanezt tapasztaltuk 1872-ben is, midőn az ipartörvény meg­alkotásáráról volt szó. Magyarország, nyugat és kelet között úgyszólván közvetítő szerepet játszott úgy a kereskedelmi, az ipar, mint szellemi előhaladás tekintetében ; alkot­mányos állapotunk úgy a hogy való visszaszerzése után minden szabadelvű intézkedéseit a nyugati ál­lamoknak egyszerre akartuk átültetni. Ennek ered­ménye az lett, hogy mindenütt visszaesést látunk, íme egyszerre megszüntettük az uzsoratörvényt, láttuk annak hatását és vissza kellett állítani; be­hoztuk az iparszabadságot a legnagyobb mértékben is ime most az iparszabadságot korlátozni akarjuk. Az iparszabadság elfogadása folytán, a mint itt e házban csaknem valamennyi szónok által hangsú­lyoztatok, a kontárok felülemelkedtek, a tőkepénze­sek és vállalkozók az iparosok fölé emelkedtek, azo­kat uralták, azokat úgyszólván rabigájuk alá haj tották, a szegényebb iparosoktól az árukat alacsony áron megvásárolták, vagy pedig, ha azok igy sem tudtak existálni, munkásaiknak fogadták fel. Az iparszabadság ezen visszahatása ellen akar­nak ma az iparosok védelmet, — akarják azt, hogy ezen vállalkozók, ezen tőkepénzesek, a kik összeveszik a rósz anyagot s rósz és képtelen mun­kások által földolgoztatják — természetesen olcsón, minél nagyobb területen elterjesztik, és az igazán *) Tárgyhalmaz miatt csak most közölhetjük. Szerk. szolid iparostól a vevőt eltávolítják habár ideigle­nesen is, mondom, ez ellen akarnak védekezni De t ház azon védelem, a mely a törvényjavaslat 5. S-ában foglaltatik, nem felei meg az iparosok kí­vánságának, mert azt mondani, a mi e szakaszban van hogy a minisztérium rendeletileg lógja meg- állapítani azon mesterséget, melyre képesítés szük­séges, úgyszintén azon ipari tanfolyamokat melyek­ben â képesítés szereztetik: ez nem felel meg az iparosok kívánalmainak. Ismerjük a minisztérium­nak rendeletileg való intézkedését, és ha bármely téren figyelemmel kísérjük, azzal megelegedve va • lóban nem lehetünk. Az iparosok e tekintetben határozottan kívánjak, hogy úgy a képesítésre, mint azon taniskolákra vonatkozólag, melyekben a képesítés megszerezhető, határozott intézkedés foglaltassák a törvényben, mert az iparosok a jelen közgazdasági minisztérium vezéregyéniségeitől, kik határozottan a szabad-ipai és kereskedelem iskolájának liivei, magukra nézve oly intézkedéseket nem várhatnak, melyek az ő kívánságaiknak megfelelnek. Ezen vezéregyéniségek, folytonosan a nagy gyárak és vállalkozók érdekeit mozdították elő, és ha az iparos osztály e tekin­tetben szigorú intézkedést kíván, azon nem lehet csodálkozni tisztelt ház, mert ez életkérdés, ez egy osztály kérdése, melynek cxisztencziája veszélyez­tetve van, és meg kell akadályozni azt, hogy az tör­ténjék Magyarországon is, a mi a külállamokban megtörtént, hogy az elzüllött, tönkrement iparosok ma már a nihilizmus és szocziálizmus legbuzgóbb hívei. Az iparosok második kívánsága a kónyszertársu- lás. Ők határozottan kívánják, hogy a kényszertár­sulás törvényileg mondassák ki, mert különben fe­gyelmet az iparosok felett úgy kiképezhetésiik, mint a jó áruk készítése tekintetében jövőben nem vár­hatunk. S mit látunk t. ház ? Az előttünk fekvő t.-javaslat 122 és. 123. §§ ai oly nagy űrt hagynak ezen tekintetben, hogy az iparügyi minisztériumnak irányadó férfiai, kik a mint előbb is hangoztattam, a szabad kereskedelmi és ipariskolának hívei, erre nézve szabadon intézkedhetnek, mart az ipartestü- letek szervezésére az iparosok kétharmadának ké­rése, továbbá az ipari és kereskodelmi kamarák jó véleménye és végre a törvényhatóság hozzájárulása kívántatik. S e törvényjavaslat még odáig megy — a mi szintén nagy sérelme az iparosoknak, hogy a képesítés tekintetében megengedi az egyik foglal­kozástól a másikba való áttérést, a nélkül, hogy erre a képesítést megszerezte volna, holott a már többször hivatkozott osztrák ipartörvény szerint, mely után ezen javaslat készíttetett, az iparosok csak a rokon természetű iparos foglalkozásra me­hetnek át. (Vége következik.) Vidéki levelezés. Pürkerecz, 1884. márcz. 29.*) A legközelebb mult vasárnapon a délutáni ren­des istenitisztelet órája után érdekes és épülete- előadásra gyűltünk össze egyik helybeli legtágasabb iskolai tantermünkbe. A tanterem egyik részében helyet foglaltak az állami iskolai tanító urak és az *) Tárgyhalmaz miatt késett. Szerk. NERINA. — Történeti beszély. — (Folytatás) Nagy nehezen térhetett ismét magához, mikor az csolnak a kolostor falainál kikötött s látszólag nyu­godt, biztos tartással lépett a főnöknő szobájába. Hidegen fogadták itt s ez bántotta is nagyon, mig Giovanni a legmelegebb fogadtatásban része­sült. — Önnek fivére — szólitá meg őt a fejedelem­asszony — csak egy félórával ezelőtt járt itt, érte­sítve engem fenséges nagybátyja akaratáról s kí­vánságairól s ón törekedni fogok a reám bízott fel­adatnak eleget tenni s a magas bizalmat kiérde­melni. E szent falak között nem egyönfejü leány aka­rata tört már meg s én azt hiszem, Isten s szent védőasszonyuk segítségével sikerülni fog signora Gri- mani Nerinát is reábirni kötelessége tudatára, azaz beleoltani az engedelmességet nagybátyja iránt. Ámen! — mondá Giovanni, meghajtva magát a terem egyik szögletében felállított s drágakövek­kel kirakott statua előtt; — a védőasszony szobra volt. Nerina ez alatt nézte a főnöknőt, de hiába ke­resett e majdnem kőből faragott arczban egyetlen szelíd, lágy vonást; látta, hogy e nő sem szánal­mat, sem kegyelmet nem ismer és bátorsága inogni kezdett azon gondolaton, hogy e nő parancsainak lesz ezentúl alávetve, mert a kolostor falain belül a főnöknő hatalma korlátlan. — Azonnal ki is fogom jelölni önnek szobáját — mondá ez Nerinához fordulva; majd a szolgálattevő testvérhez fordult, ki a főnöknő parancsait várva állott a küszöbön. — Menj és hivd elő Euzebia testvért! — Euzebia testvér a kápolnában van most és gyakorolja a fiatal testvérekkel az énekeket, melye­ket holnap szent anyánk nevenapján fognak előad­ni — válaszolt a megszólított. Ah, igaz, — egészen elfelejtettem, hogy másutt van elfoglalva — viszonzá gondolkodva a főnöknő; — no, de nem baj, kivételesen Rozália testvér is helyettesítheti őt. Menj, hivd ide! Rozália testvérnek egész közel kellett lenni, mert azonnal megjelent. — Vezesd a signorát szobájába; a legutolsó a folyosón jobbra, közvetetlen Euzebia testvéré mel­lett — szólitá meg szigorú hangon a főnöknő a be­lépőt. — Isten önnel Nerina! monda Givanni, kezét Nerina felé nyújtva. — El ne feledje, hogy ittlétének ideje egyedül öntől függ. Mihelyt ön a főtisztelendő főnöknőnek kijelenti, hogy kész szabad akaratából követni nagy­bátyánk akaratát, Cezar meg fog jelenni és diadal­masan fogja önt a doge palotájába visszavezetni, hogy ott esküvőjét is megtartsák. — Inkább a halált! — mormogá Nerina, nem is ügyelve a feléje nyultott kézre, s gyorsan az aj­tó fejé indult, hol az apácza már várt reá. Hosszú, sötét folyosókon keresztül haladtak, sok lépcsőt megjártak, mig végre vezetője egy ajtót nyi­tott meg előtte. — Itt vagyunk, signora, rendeltetésünk helyén ! Tágas szobába léptek, melynek rostólyozott ab­laka, sima fehér falai, durva kőtáblákkal fedett pa­dozata egy börtön benyomását tették Nerina pa­lotához szokott szemeire. Ámbár a szoba közepét szőnyeggel, — a nyers tölgyfaasztalt térítővel takar­ták le s az előtte álló támlanélküli fazsámoly he­lyett, mely a szoba előbbi lakosának ülés gyanánt szolgált, bársonynyal bevont széket adtak neki, még­is csaknem gúnynak tűntek az apácza e szavai: — Nemde, csinos és lakható szoba? Az ágyon sötét ruha és fehér fátyol feküdt, az avatonczok viselete s Nerina egész naivul kérdő: Nemde, e ruha a szoba előbbi lakójáé, kit én za­vartam ki birtokából? Az apácza tagadólag rázta fejét. — E ruhák, signora, az ön számára vannak ide- kó8zitve. Főtisztelendő anyánk parancsolta, hogy önt az avatonczok ruhájába öltöztessük. Engedje, signora, hogy segédkezet nyújtsak az öltöztetéshez. — Nem! — kiáltá Nerina szabadkozva — nem! — E ruhát hazudnék, ha felvenném, mert én nem akarok apáczai fátyolt felvenni, nem avatoncz, ha­nem fogoly vagyok ón itt! — Alkalmazkodjék signora á főnöknő rendeleté­hez, — mondá szelíd rábeszélő hangon az apácza, — mert higye meg, signora, nem szül jót, ha va­laki e falak között ellenszegül az ő rendeletéinek. Nerina kérdőleg tekintett az apácza szép, kedves arczába, kinek szemeiből szelídség, jóakarat s őszin­teség sugárzott ki s felismerve helyzetét; látva, hogy a véletlen egy résztvevő szivet vezetett eléje, leve­tette köpenyét s a fátyolt — Igaza lehet önnek, Rozália testvér; nemde úgy hívják? — mondá azután szelíden, — követni aka­rom tanácsát. — Ön oly fiatal és szép, — mondá szelíden az apácza, mialatt’ segített neki a ruhaváltásnál — — mily nehezére lehet, hogy le kell mondania a világról és örömeiről! Ha önnek helyén volnék — signora, egy perczig sem maradnék a kolostorban. — Hát ön azt hiszi, hogy szabad akaratomból vagyok ón itt? kérdő Nerina fájdalmas mosolylyal. Gyámatyám zsarnoksága száműzött engem a rideg kolostorba. — De önnek csak akarni kell, signora, és ön szabad ! — vágott közbe az apácza. (Folytatása következik.)

Next

/
Oldalképek
Tartalom