Nemere, 1884 (14. évfolyam, 1-144. szám)

1884-10-02 / 110. szám

tonaság faló!. Többeket sikerült is, rászednie. {Iát 'mire való a1 nagykövetség, s Mayer bái'ő alázik, hogy1 rtcra tudiíak ily botrányos visszaélést meggá­tolnia? o • " Botrány a színházban. A párisi Folies Bergére mult kedden furcsa jelenet színhelye volt. A színé­szek egyike a kongressuson részt vett képviselőket, igy Clémenceaut, Clovis-Hugbe9t, Rochefortot stb. utánozta a közönség legnagyobb gyönyörűségére. Végül Louise Michelre került a sor, a kiből az utánzó színész valóságos torzképet alkotott. Ekkor azonban a nézők közül valaki hirtelen odaugrik a színpadra, hatalmas nyakleveket osztogatva a szí­nésznek e szavak kíséretében : „Megállj csak, gaz­ember ! igy merészelsz megsérteni egy tisztességes nőt, a ki fogságban van és igy nem is védekez- hetik.“ Az erre következett zajongás miatt többeket elfogtak. A pofozkodó úri ember, ki készuek nyi­latkozott bármily elégtételadásra, a Bataille czimü lap szerkesztője volt. Miután kellőleg igazolta ma­gát, szabadon bocsátották. Báró mint bakter. Sprottau sziléziai városka egyetlen a maga nemében. Lakói községi adót nem fizetnek ; fát meg á tanácstól ingyen kapnak és hogy boldogságuk teljes legyen, bakterük egy báró, tel­jes czimén: Báró Salis Hallmich József. A leghosszabb nappal, mely az éjszakák rövidü­lése folytán a föld különböző részein bekövetkezik, Európában Reykjanzik izlandi városban élvezhető, lit van idő midőn három és fél hónapig nem megy le a nap. Utána következik Norvégiában Vardöhns városka, hol május 21-ikétől julius 22-éig folyvást nappal van. Ezután jön a svéd határváros Tornea; ott a leghosszabb nap 32 és fél, a legrövidebb el­lenben 2 és fél óráig tart. Szentpétervár és Tobolsk leghosszabb nappala 19 óra, a legrövidebb 5 óra. Stokholmban és Upsalában 18 és fél órányi a leg­hosszabb s 5 és fél órányi a legrövidebb nappal. Végre Berlinben és Londonban 17 és fél óráig tart a leghosszabb nappal. Hold- és napfogyatkozás. A jelen hónap bővel­kedni fog az égi testek fogyatkozásaiban. Mig né­mely évben alig egy-két fogyatkozás fordul elő, addig őzen hónapban két hét leforgása alatt egy hold- és egy napfogyatkozást fogunk megérni. A holdfogyatkozás október 4-én lesz, s annyiban bir ránk nagyobb jelentőséggel,uhogy az nemcsak Ázsiá­ban, Afrikában, Délamerikában és Ausztrália nyu­gati vidékein, hanem egész Európában is látható lesz. A napfogyatkozás, mely 18-án áll be, részle­ges lesz, láthatósági köre Ázsiának északkeleti, Amerikának északnyugati s a nagy világtengernek északi részére terjed ki. Szobaleány etikette. A „finom műveltség“ áthágta már a cselédszobák küszöbét is, mint a következő kis eset tanúsítja. Nehány nap előtt egy szakácsáé a piaezról haza jővén, a konyhaajtóra egy kis tiszta lapot talált fölszegezve. Letépve, látta, hogy ez tulajdonképen egy névjegy, mert másik oldalára ez volt nyomtatva : „Porvereő Seőpreős Milka, szo­balány Goldenperl Izidor nagykereskedő urnái.“ A névjegy egyik csücskéje is be volt hajtva, annak je­léül, hogy a névjegy tulajdonosa nem találta ott- honn a meglátogatni óhajtott konyhatündért. Xofa-furfang. X. asszonyhoz beállít egy kofa s csirkéit kínálja, drbját 60 krjával. X. asszony sze­retné megtartani, de csak 50 krt igér. A kofa hi­vatkozik szegény özvegységére s legalább 55 krt kór, mit aztán erre való tekintetből az asszony meg is ad neki. Bucsuzás közben azonban megfe­ledkezve előbbi szavairól, töprengve szól: „Mit mond majd az uram, ha haza jóvök, hogy a csirkét ily olcsón adtam el.“ Vonatvezetők és utasok. Egy németországi utazó a vasúton uralgó hangról a következő megfigyelést tette : A negyedik osztályban a vonatvezetők gorom­bák, az utasok is gorombák. A harmadikban a vo­natvezetők gorombák, az utasok udvariasak. A má­sodikban a vonatvezelők udvariasak, az utazók is udvariasak. Az elsőben a vonatvezetők udvariasak, az utasok gorombák. Irodalom. R & t h Mór kiadásában Budapesten megjelent: „Hóinál Világ“, müvolődés történeti rajzok a csá­szárság fénykorából. Kutforrások és más müvek nyomán átdolgozta Dr. Bozóky Alajos. — E mű — melyről terjedelmesen szólani csak teljes megjelenése után fogunk, 10 — 12 füzetre van ter­vezve s minden füzet ára 60 kr. Annyit azonban már mo9t is mondhatunk, hogy e mu — mint ilyen — valóban hézagpótló lesz, minthogy irodalmunk­ban eddig ily munka ismeretlen. Méltó párja lesz ennek azon jeles mű, melyet Baráczy Sándor most rendez sajtó alá : „Hel­las“ 0 Görögország képekben. Előfizetési felhivá.8 az „Ország-Világ“ legnagyobb 8 legdíszesebb magyar képes hetilapra. Lapunk ez évi folyamának utolsó negyedébe lép. Az olvasó közönséggel szemben önérzettel hivatkozunk múl­túnkra. Igyekeztünk adni és adtuuk is olyant, a mit irodalmi és művészi viszonyaink megengedtek. Ön­érzetünk serkent a tökéletesedés felé, mit, hogy elérjünk, az olvasók tömeges pártfogására van szük­ség. . . . Idegrázás és érdek feszítés nem képezte CZelunkat. Nemes, szép. jó és igaz a mi törvényeink, a nnkiiek hódolunk. Rázkódlató napi eseményeknek hern engedünk tért, mert ez kivül áll a szórakoz­tatás és ízlés keretén. A családi tűzhelyt olyan szentélynek tartjuk, hogy azt az erkölcstelenség kultuszával bűn bemocskolni. . . Pirulás nélkül ve­heti lapunkat az ártatlanság is kezébe. A családok óhajtva várt házibarátjának szerepére vágyakozunk; hogy ezt megérdemeljük-e, vagy nem, azt Ítélje meg a közönség. Feladatunkban támogatnak és támogat­tak irodalmunk következő jelesei: Jókai Mór, Irá­nyi Dániel, báró Podmaniczky Frigyes, Szontágh Pál, Klapka György, Pálffy Albert, Szilágyi Sándor, Tóth Lőrincz, P. Szathmáry Károly, Győry Vilmos, Szász Károly. Dalmady Győző, Jakab Ödön, Tolnay Lajos, gróf Vay Dániel, Szász Béla, Ábrányi Emil, Kemenc/.ky Kálmán, Bartók Lajos, gróf Teleki Sán­dor, Szokoly Viktor, Beöthy Zsigmond, Lévay Jó­zsef. Mikszáth Kálmán, Majthényi Flóra, De Ge- rando Antónia, Erdődi Sándor, Hiador, Szabó Sán­dor, Bartalus István, Adorján Sándor, dr. Beliczay Molnár György, Balázs Sándor, Dapsy László, Fü- löp AroD, Ábrányi Kornél, Nagy István, Szabó Endre, Gáspár Imre, Sziklai János stb. A szer­kesztőség törekedik egy családot képezni az olzasó közönséggel, kerül minden fennhéjázást, nem hajol meg, csak a jó Ízlés és a közönség előtt. Valóságos házibarát, örökké szivesen látott vendég akar lenni és megfelelni óhajt czimének. Képeink a művészet termékeit és alkalomszerüséget ölelik fel. Rovataink a napi események, divat, sport, háztartás, fürdők, egészségügy, irodalom, művészet, szórakozás igé­nyeit elégítik ki. Talányaink a közönség kiváló tet­szésével találkoztak eddig 8 ezután is igyekezni fo­gunk e téren a lehetőt elkövetni. Ez a mult Ígéret a jövőre nézve is, a mit, hog7 még szebbé tehes- sük, arra nézve a közönség tömeges részvétele szük­séges. Degré Alajos, az „Ország Világ“ szer­kesztője. — Az „Ország-Világ“ előfizetési ára : egy évre 8 írt, félévre 4 fit, negyedévre 2 fit. A „Vasárnapi Újság“ szept. 28-iki száma a kö­vetkező tartalommal jelent meg: Magyar királyi opera. Báró Podmaniczky Frigyes, a nemzeti szín­ház és a magyar kir. opera intendánsa. Az opera­színház. (Az épület részletes leírása.) Forster Dóra. Angol regény. Irta Besant Walter. Operánk és a diapason kérdés. Egyveleg. Az uj opera tagjai. I sö közlemény: Turolla Emma, Coppini Zsófia. Az uj opera leendő ballerinái. Várnay B. Sándortól. Op­tika és akusztika, tekintettel az operaházra. Iroda­lom és művészet. Közintézetek és egyletek. Egyház és iskola. Mi uj3ág ? Szerkesztői mondanivaló. Ha­lálozás. Sakkjáték. Heti naptár. Képek: Báró Podmaniczky Frigyes. Ybl Miklós, az operaház építője. Erkel Ferencz. Erkel Sándor, operai igaz­gató. A m. kir. dalmüszinház nézőtere. (Két oldalra terjedő kép.) Dörre Tivadar eredeti rajza. A ma­gyar kir, dalmüszinház a sugárúton. A dalmüszin­ház alaprajza, a színház Összes helyiségeinek föl­tüntetésével. Forster Dora. Turolla Emma. Coppini Zsófia, az operaszínház első magán tánezosnője. A hanghullámok terjesztése zárt helyen. Hibás el­rendezése az ülőhelyeknek. Czélszerü ülőhelyberen­dezés. Egy kilenczszáz személyzetre berendezett jó akusztikájú ülésterem alaprajza. Hivatalos árfolyamok a budapesti áru- és értéktőzsdén, 1884. okt. 1-én. Magyar aranyjáradék 6°/0 ...................................... 122.50 Magyar aranyjáradék 4°/0 .........................................92.55 Magyar papirjáradék 5% ........................................... 88 40 Magyar vasúti kölcsön................................................. 142 50 Magyar keleti vasúti államkötvény, I. kibocsátás , 96.— Magyar keleti vasúti államkötvény, II. kibocsátás . 119.— Magyar keleti vasúti államkötvény, III. kibocsátás . 101.75 Magyar fóldtehermentesitési kötvény ....................100.50 Magyar földteherment. kötvény záradékkal . . . 100.— Temes-bánáti fóldtehermentesitési kötvény . . . 100 — Temes-bánáti földteherment, kötvény záradékkal . . 100.26 Erdélyi fóldtehermentesitési kötvény ....................100.50 Horvát-szlavon fóldtehermentesitési kötvény . . . 100.— Magyar szőlődézsmaváltsági kötvény............................. 98 75 Magyar nyereménysorsjegy-kölcsön ....................114.25 Tisza-szabáljozási és szegedi sorsjegy.............................115 50 Osztrák járadék papírban .................................................80.60 Osztrák járadék ezüstben..................................... 81.75 Osztrák járadék aranyban .......................................... 104 50 1860-iki osztrák állam9orsjegyek ................................134.— Osztrák-magyar bankrészvény............................. 850.— Magyar hitelbank-részvény ....................................... 286 50 Osztrák hitelintézet-részvény ...................................... 287.60 London.....................................................................................121 70 Ezüst ..................................................................... . —.— Cs. és kir. arany............................................................ 6 75 20 frankos arany (Napoleond’or) ....... 9.66 Német birodalmi márka . . ............................ . 69.60 Felelős szerkesztő: Szterényi József. Kiadótulajdonos: Bernstein Márk. ■USBOHH 25—* ELSŐ MAGYAR NEMZETKÖZI SZABADALMI IRODA. Budapest, X. szám. A világnak ezen legolcsóbb szabadalmi irodája elvállalja szabadalmak kiesz­közlését a föld bármely államában, kezességet vállal úgy a bel-, mint a külföldi szabadalmaknak gyors és pontos kézhezjuttatásaért, elvállalja továbbá szabadal­maknak és esetleg még nem szabadalmazott találmányok a bel- és külföldön való értékesítését, védjegyek kieszközlését, kiállítók képviseletét az 1885-iki országos kiállításon. Ajánlja továbbá Remington-féle amerikai iró-gépeií, az újkornak ezen legbámulatosabb találmányát; a rajta eszközölt irás bármel)' nyomtatvány­nyal versenyez ; a munkát a rendes Írásnál négyszerié rövidebb idő alatt végzi. Egy teljesen felszerelt iró-gép ára 285 forint. Távirati czím: Szabadalmi Iroda Budapest. VII. évfolyam. ELŐFIZETÉSI FELHÍVÁS 3 — 3 t CSALÁDI LAPOK! SZP1RODALMI ES ISMERETTERJESZTŐ KEPES HETILAPRA. Felelős szerkesztő: Komócsy Lajos. Lapunk — társai között legnagyobb elterjedésnek örvendve — immár hetedik évfolyamát éli. Miutáu kívánatra mindenkinek küldünk mutatványszámot 8 egészen tájékozó előfizetési felhívást, e helyen csak röviden emlékezünk meg a közkedveltség­nek örvendő lapról. A „KEPES CSALÁDI LAPOK“ bárom ívnyi tartalommal je­len meg, a legdíszesebb kiállításban, szép, fényes, színes borítókban. Minden szám sok művészi kivitelű képet hoz. A főlapban vannak eredeti s a külföld legnagyobb I íróiból fordított rövidebb regények, elbeszélések, rajzok, életképek, humoreszkek ; ere­deti s más költemények, heti tárczák, ismertető, tudományos czikkek, a főváros, vi- 'dők s külföld válogatott, fontos hírei; az irodalom és művészet körében felmerülő minden mozzanat. Minden számhoz egy Ívnyi külön regénymalléklet könyvulakbau. Humor rovat leggyakrabban képekkel. Havonként „N Ö világ“ czimü divatlap számtalan képpel, szabásrajz­zal slb. is jár ingyenes mellókletkép. A boritók telve n komoly s tréfás ta(ányok minden fajával. A la lány fej tők közölt gyönyörű olajnyomatu képak (díszes aranykeretben), regények stb. sovsoltatnak ki. — A folyó évnegyedben külön regóny-melléklelkép „Scarpa RacheT czimü ki­tűnő, cselekvénygazdag, érdekfeszitő regényt adjuk. BHT Mutatványszámot a kiadóhivatal bárkinek küld bérmentve, -au Előfizetési ára: Egész évre 3 frt, — félévre 3 frt, — egy negyedre 1 frt 50 kr. IMTólmer Vilmos kiadó-hivatala Budapesten (papnővelde-utcza 8. szám a.) Njvin. lJerusteiu Márk, tí.-öíceiitgjörgyőii.

Next

/
Oldalképek
Tartalom