Nemere, 1883 (13. évfolyam, 1-104. szám)

1883-11-18 / 93. szám

À poseni lengyelek helyzete A három részre ezakgatott lengyelség helyzete kétségkívül legnyomasztóbb Orosz-Lengyelországban, hol a fajgyűlölet e egy brutális önkényuralom min­den eszközt felhasznál megsemmisítésére. A len­gyelek nagyobb műveltségén azonban megtört az orosz zsarnokság minden brutalitása : Lengyelország eloroizositása nem sikerült. De annál nagyobb ve­szély fenyegette Porosz Lengyelországban a lengyel elemet ; a mi nem sikerült az orosz brutalitásnak, az már-már sikerül a német elem szellemi fölényé­nek és a lengyelénél nagyobb szorgalmának s mun­kaszeretetének. Posenben a száz éves német uralom lépésről lé­pésre kezdte visszaszorítani a lengyelséget. 1815-ben még csak 160,000 német volt Posenben, az összes lakosságnak alig 18°,0-ka, mig lengyel 615,000. Negyvenhárom év alatt a németek száma megnégy­szereződött, mig a lengyelek nem egészen 28°, 0-kal szaporodtak, úgy hogy Posen 1.403,700 lakossága közül már csak 56% vagyis 783,700 volt a lengyel s 44% vagyis 620,000 a német. A következő évti­zedben azonban a német elem gyarapodása már stagnálást mutat; 1867-ben 1.535,000 lakos közül 845,000 vagyis 55% a lengyel s 690,000 vagyis nem egészen 45% a német. 1867-től kezdve a len­gyel elem ismét emelkedni kezd. A porosz kormány minden germánizálási törek­vése határozott kudarczot vall azon szívósságon, a melyet a lengyelek nemzetiségükhöz való ragasz­kodásukban tanúsítanak. A közoktatási miniszter czélezerünek látta visszavonni azon rendeletet, mely a vallástannak is német nyelven való tanítását ren­delte el. Tudvalevőleg Posenben mindent már úgy is németül tanítanak. A visszavonásra az szolgálta­tott okot, hogy a lengyel lakosság tömegesen tett óvást és folyamodott az ellen, hogy a lengyel gyer­mekektől már az utolsót, a vallást is el akarják venni. A Lengyelországra nézve már elveszettnek hitt Posenből oly hírek jönnek most, melyek azt tanú­sítják, hogy épen e tartomány lesz legerősebb vára a lengyel nemzetnek. Mind több és több birtok száll vissza a német kézből a lengyelekre. Most már a lengyel urak is kezdenek számolni ; nem élnek többé csak úgy a világba, mint annakelőtte. A lengyelek a németek­kel együtt buzgón vesznek részt mindenféle vállalat alapításában, és kivált a keményítő- és czukorgyár- tásban, a miből nagy hasznot húznak. A mezőgaz­dasági és ipari Kwilecky és Potoski-féle bank és a lengyel paraszt-bank Poseuben igen szépen prospe­rálnak. Egész Posen tartomány be van hálózva előleg egyletekkel, melyek a Schultze Delitscli-féle elven alapulnak ; s mindezen egyletek, melyeknek a főfeladatuk azonban mindenkor a lengyel nemze­tiség ápolása, kitűnően vannak szervezve, Mialatt a lengyel nemzeti propaganda anyagi elő feltételei rendkívül kedvezően alakulnak, — е(< y re élénkebb lesz az a lengyel nemzeti eszme is, hogy Lengyelország valaha mégis csak bizonyos politikai önállóságot fog nyerni. E remény a lakosságnak majd minden rétegét áthatja a legfelsőbbtől a leg­alsóig s csak kis élesztésre van szükség, hogy ha­talmas lángra gyuljou. Azok, kik a közügyek vite­lére befolynak, — a képviselők, hírlapírók és lelké­szek — nem mulasztanak el egy alkalmat sem, a lengyel nemzeti eszmét terjeszteni s a majdan nagy és önálló Lengyelországba vetett hitet táplálni. Ë czélra szolgált főkép az utóbbi időben a Szo- bieszky-ünnep. Egyáltalán nem volt ez csak egy­szerű történeti ünnepély, hanem ennek az volt a czélja, mint a sajtóban nyíltan ki is volt mondva, bogy a lengyeleket arra emlékeztesse, hogy mik voltak egykoron s mik lesznek ismét hajdan. Még a kathohkus németek is ellengyelesedtek a lengyel kerületekben. Daczára annak, hogy Posenben vala­mennyi iskolában mind németül tanítanak, azért az ifjúság, mihelyt az iskolából kilép, egyleteket ala­pit s azokban a lengyel nyelvet ápolja ; s az iskola hatását ellensúlyozza a szülői ház is, ahol a ger­mánizálási teüdencziával szemben annál szivósabban ápolják a lengyel érzelmeket s a lengyel hazához való ragaszkodást. Híiroiuszékuiegyp legtöbb adót fizető és választott bizottsági tagjainak névsora. I. Kézdi székiek. «) 1 /riIts bizottsági tagok : 1. Negresku György, Soósmező 451 írt 92 kr. 2. Damokos Mihály, Alcsernáton 397 frt 32% 1er. 3. Damokos János, Alcsernáton 374 frt 95% kr. 4. Gál Zsigmond, Dalnok 350 frt 42 kr. 5. Cseh József, Szentkatolna 319 frt 39% kr. 6. Könczey Miklós, Szentlélek 278 frt 62% kr. 7. Damokos Albert, Márkosfalva 250 frt 7% kr. 8. Kocsis Gábor, Márkosfalva 231 frt 16 kr. 9. Dombi János, Futásfalva 216 írt 27% kr. 10. Lázár Mihály, Dálnok 195 frt 72% kr. 11. Gyárfás Imre, Bita 214 frt 58 kr. 12. Barabás Gyula, Márkosfalva 191 frt 98 kr. 13. Gyárfás Albert, Bita 184 frt 92 kr. 14. Kun István. Karatlma 172 frt 76% kr. 15. Bodor Zsigmond, Léczíalva 163 frt 61 kr. 16. Elekes József, Szentkatolna 156 frt 19% kr. b) Választott bizottsági tagok : 1. Soliom Tamás, Leseinek. 2. Popovics Gyula, Leseinek. 3. Nagy Alajos. Sárfalva. 4. Szabó József, Szentkatolna. 5. Geréb István, Osdola. » 6. Zsögön József, Osdola. 7. Nagy Lázár, Kézdi-Martonos. 8. Kovács Károly, Dálnok. 9. Déneze György, Lemhény. 10. Márton Ignácz, Lemhény. 11. Bálint Ferencz, Lemhény 12. Dr. Színi Gyula, Kézdi Vásárhely. 13. Bálint Károly. Kézdi-Szentlélek. 14. Könczey Albert K.-Sztlélek. 15. Tamás Elek, K.-Sztlélek. 16. Könczey Geiza, Kézdi-Szentlélek. 17. Báró Apor János, Altorja. 18. Kelemen Tamás, Almás. 19. Szabó Mihály. Esztelnek. 20. Imecs Ernő, Kis-Borosnyó. 21. Pethő István, Feltorja. 22. Könczey Albert, Karatlma. 23. Dombi Domokos. Futásfalva. 24. Bartók Károly, Karatlma. 25. Barthos János, Altorja. 26. Dr. Cseh Károly, Kézdi Vásárhely. 27. Csíki Lázár, Alcsernáton. 28. Szaniszló Ferencz, Eelcsernáton. 29. Bajka András, Felcsernáton. 30. Miklós Imre, Dálnok. 31. Veress Lajos, Dálnok. 32. Demény Ferencz, Hatolyka. 33. Vájná Domokos, Altorja. 34. Keresztes Ede, Léczfalvn. 35. IdŐsbb Gocsmán Mihály, Maksa 36. Vitos Mózes, Nyújtód. 37. Szaesvay Sándor, Kézdi-Vásárhely. 38. Márton János, Altorja. II. Orbaiak. a) Viritis bizottsági tagok : 1. Gyárfás Lajos, Zabola 320 frt 49 kr. 2. Bányai Bogdán, Tamásfalva 285 frt 77 kr. 3. Incze György lelkész, Kovászna 238 frt 66 kr. 4. Deák Zsigmond. Telek 208 frt 7 kr. 5. Lőcsei Zsigmond, Kovászna 200 frt 65 kr. 6. Deák Domokos, Kovászna 196 frt 27% kr. 7. Csorna Károly. Gelencze 193 frt 33% kr. 8. üsia Károly ügyvéd, Kovászna 191 frt 14 kr. 9. Hollaki Attila, Kovászna 180 frt 9 kr. 10. Földes Bálint, Zágon 177 frt 19% kr. 11. Beczási Kristóf, Zágon 168 frt 51% kr. 12. Csorna Imre, Gelencze 156 frt 31 kr. b) Választott bizottsági tagok : 1. Csibi Tamás, Gelencze. 2. Fin ta Ferencz. Páva. 3. Geréb Lajos. Imecsfalva. 4. Csia Elek, Oroszfalu. 5. Thury Gergely, Tamásfalva. 6. Debreczi Ferencz. Zabola. 7-. Kónya Elek, Zabola. 8. Hadnagy Károly, Zabola. 9. Kónya János, Zabola. 10. Zonda László, Barátos. 11. Zonda Sándor, Barátos. 12. Lázár .József, Zágon. 13:- Bariba Ferencz, Zá^on. 14. Demeter Sámuel, Zágon. 15. Szörcsei Vincze, Zágon. 16. Deák Albert, Kovászna. 17. IdŐsbb Deák Károly, Kovászna. 18. Gsia György, Kovászna. 19. Deák Samuel, Kovászna. 20. Fekete Károly, Papolcz. 21. Thamó András, Kézdi-Vásárhely. 22. Kádár Ferencz, Gelencze. III. Sepsi székiek. a) Virilis bizottsági tagok : 1. Béleli Tivadar, Bodola 1261 frt 89 kr. 2. Br. Szentkereszty Béla, Árkos 942 frt 18% kr. 3. Quittner Salamon, Bodola 866 frt 27 kr. 4. Székely Gergely, Kilyén 426 frt 50% kr 5. Nagy Károly oki. gazda, Szotyor 409 frt 45 kr. 6. Ujvárossy Józset oki. érd. Uzon 377 frt 94 kr. 7. Gróf Kálnoky Imre, Kőröspatak 349 frt 67% kr. 8. Gr. Kálnoky Felix, Kőröspatak 349 frt 67% kr. 9. Serester Sándor lelkész, Kökös 32p. frt 96 kr. 10. Kónya Dániel, Nagyborosnyő 312 frt 32% kr. 11. Sylvester Dávid ügyvéd, Komolíő' 268 frt 99 kr. 12. Temesváry János, Uzon 267 frt 29 kr. 13. Temesváry Miklós, Uzon 267 frt 29 kr. 14. Temesváry Gergely, Uzon 267 frt .29 kr. 15. Seethal Ferencz, Szenti vány 251 frt 37% kr. 16 Nagy János oki. mérnök, Budapest 251 frt 38 kr. 17. Autós János, Nagy-Abony 219 frt 38 kr. 18. Lőrincz János, Szotyor 194 frt 90 kr. 19. Sántha József. Mikó-Ujfalu 183 frt 32 kr. 20. Koncz György, Nagyborosnyő 175 frt 52Va kr. , 21. Imreh Albert, Etfalva 175 frt 9‘/2 kr. 22. Salamon Antal, Réty 172 frt 97% kr. 23. Molnár Balázs, Kilyén 158 frt 91 kr. b) Választott bizottsági tagok : 1. Kónya Gábor, Sepsi-Szentgyörgy. 2. Datkó Gyula, 0-Sáncz. 3. Tompa Albert, Kis-Borosnyó. 4. Nyágovics Elek, Bodzaforduló. 5. Gidófalvi Lajos. Uzon. 6. Jakó László, Lisznyó. 7. Píinkösty Lajos, Sepsi-Szentgyörgy. 8. Magyarosi Ferencz, Hosszufalu. 9. Szentiványi Miklós, Sepsi-Szentgyörgy. 10. llápolti Mózes. Réty. 11. Simon Sámuel, Bikfalva. 12. Tölgyes István, Bikfalva. 13. Benedek Lajos. Kis-Borosnyó. 14. Kónya Lázár, Kis-Borosnyó. 15. Id. Tompa Miklós, Sepsi-Szentgyörgy. 16. Joós Elek, Kis-Borosnyó. 17. Kósa Sándor, Bodola. 18. Quittner Gusztáv, Bodola. 19. Székely György, Sepsi-Szentgyörgy. 20. Réz Farkas, Kis-Borosnyó. 21. Dávid Sándor, Mikó Újfalu. 22. Kovács Albert, Sepsi-S/entgyörgy. 23. Kelemen Lajos, Sçpsi Szentgyörgy. 24. Séra Tamás, Sepsi-Szentgyörgy. 25. Barabás József, Bedőlt. 26. Bartók Zsigmond, Bódult. 27. Tuzson János, Gidótálva. 28. Incze György, S.-Martonos. 29. Dalnok y Károly. Sepsi Szentgyörgy. 30. Szinte László, Kőrispatak. 31. Forró Béla, Sepsi Szentgyörgy. 32. Kovásznai G. József, Sepsi Szentgyörgy. 33. Ifj. Nagy Lajos, Aldoboly. 34. Mágyun Ferencz, Aldoboly. 35. Gazda István, Ilyefalva. 36. Gáli István, Ilyefalva. 37. Gidófalvi János, Szotyor. 38. Ifj. Molnár József, Kökös. IV. Miklósváriak. a) Virilis bizottsági tagok: 1. Gróf Nemes János, Hidvég 2969 frt 34 kr. 2. Gróf Kálnoky Dénes, Miklóevár 982 frt 53% kr 3. Bariba János, Bölön 726 frt 70 kr. 4. Nagy Károly, 11 id vég 681 Irt 7 kr. 5. Zathureczky Gyula, Baróth 560 frt 81 kr. 6. Dauer István, Baróth 447 frt 1% kr. 7. Goidstein József, Élőpatak 284 frt 4 kr. 8. Csulalc Zsigmond pap, Arapatak 266 frt 93 kr 9. Bartha Imre, Arapatak 231 frt 41% kr. 10. Gáspár Bogdán, Boltin 214 frt 72 kr. 11. Gidófalvi Albert, Élőpatak 203 frt 80% kr. 12. Autos József ügyvéd, Nagy Ajta 198 frt 38 kr 13. Sterio Konstantin, Brassó 183 frt 50% 14. Tra tner Lajos, Nagy-Ajta 173 frt 57 kr. 15. Zathuretzky József, Nagy-Ajta 171 frt 88% kr b) f riasztott bizottsági tagok. ; 1. Benedek Sándor, Baróth. 2. Mérik Lajos, Baróth. 3. Révay Pál, Nagy-BaczoH. 4. Sigmond Béniám, Nagy-Baczon. 5. Csíki István, Közép Ajta. 6. Nagy János, Száraz-Ajta. 7. Bartha József, Sepsi-Szentgyörgy. 8. Simon István, Száraz-Ajta. 9. Henter Béla, Nagy-Ajta. 10. Móricz József, Köpecz. 11. Ifj. Kónya Miklós, Nagy-Ajta. 12. Boér Miklós, Hidvég. 13. Rasendörfer Albert, Hidvég. 14. Antall! Lajos, Arapatak. 15. Tana Sámuel, Bölön. 16. Rácz Sándor, Bölön. V. Bereczk városiak. a) Virilis bizottsági tagok ; 1. Idősb Fénig Vaszi, Bereczk 203 frt 21% kr. 2. Hennán György, 194 frt 98 kr. 3. Id. Gocsmán János. 179 frt 97% kr. 4. Juon Radu Stencsik, 157 frt 87% kr. b) Választott bizottsági tagok : 1. Farkas Ignácz, Bereczk. 2. Költöfán Demeter. 3. Bálint László. 4. Gábor Péter. VI. Sepsi Szentgyörgy városiak. a) Virilis bizottsági tagok: 1. Ivünle József ügyvéd, 992 frt. 31 kr. 2. Bogdán András, 755 frt 34% kr. 3. Bogdán István, 552 lit 32 kr. 4. Nagy Károly ügyvéd, 730 frt 92 kr. 5. Dr. Wissiák Antal orvos, 623 frt 56 kr. 6. Báró Apor Gábor 487 frt 69 kr. 7. Kökösi Endre ügyvéd, 388 frt 44 kr. 8. Bogdán Flórián 340 frt 98 kr. 9. Kupferstich Józset 323 frt 69 kr. 10. Veress Gyula ügyvéd, 312 frt 10 kr. 11. Ferenczi Ferencz 304 frt 89 kr. 12. Mélik Kristóf 281 frt 78 kr. 2 3. Benedek János közjegyző, 266 frt 90 kr. 14. Kelemen Lajos ügyvéd, 266 frt 36% kr. 15. Bernstein Márk, 250 frt 56 kr. 16. Ötves Pál gyógyszerész, 250 frt 12 kr. 17. Pótsa József 234 frt 13% kr. 18. Beteg Bálint gyógyszerész 228 frt 61 kr. 19. Benke András, 223 frt 83% kr. 20. Jakaboe Simon 218 frt 45% kr, 21. Dr. Antal Mihály orvoy 206 frt 71 kr. 22. Vájná Károly, 206 Irt 32 ur. 23. Sir ő láván 196 Irt 17 kr. 24. Barthos Doiin.o-, 185 frt 9 kr.

Next

/
Oldalképek
Tartalom