Nemere, 1879 (9. évfolyam, 1-104. szám)

1879-04-03 / 27. szám

— 108 r.ehol Ausztriában (sic.) nem dorbézcltak oly bor zasztó módón, mint a többnyire tősgyökeres ma­gyarok és zsidók által lakott Szeged városában. A prostitúció ott legkicsapongóbb orgiáit ünnepelte és az érzéki élvezet templomaiban a berendezés gazd'agsá a felülmúlta a szentegyházakéit Egyko­rú írók Szegedet a magyar Szodomának és Gomorrhának neveztek el. Mo_-t minden ;viz alatt van, a rossz házak úgy, mint a játékbarlan­gok A modern vízözön elmosta és átadta őket az enyészetnek. Igen, isten malmai lassan őrölnek, de biztosan !„ — Gyönyörű ajánlat Egy Aliában (Sicilia lakó razdaz család nemrégen levelet kapott a ren­dőrségtől már régóta hasztalanul nyomozott Para- liume és Randazzo banditáktól, melyben felszólit- tatik, hogy azon esetben, ha nekik egy meghatá­rozott összeget fogna átszolgáltatni, abbahagyják eddigi foglalkozásukat s uj életmódot kezdenek. A család a küldött „értékes okiratot-' a bíróságnak szolgáltatta át. — Az ikrei». Családi tekintetekből a két iker­testvér mindjárt a születés után el lett választva egymástól s különböző országokba lettek felne­velve. Mintegy 30 év múlva véletlenségböl a két testvér összejön s nagyon elbámulnak a köztük levő hasonlatoság n. — Engedjen meg uram mond­ja az egyik, nekem úgy tetszik mintha mi ismertük volna egykor egymást. — Uj neme a házassági nájnbitoknak. Paris­ban egy frarczia lapban a következő házassági ajánlat jelent meg : „Nőm és én nem egymásnak vagyunk teremtve, ha akad valaki, ki el akarja venni, el válók tőle s nem követelek egyebet, mint a válópör költségét, öt év alatt eltöltött időm vesz­teségi kárpótlását, úgy fájdalom-dijamat. Honoré külváros Liliom utcza 13. sz. 5. emelet“. — Az „Erd. Prftt. közi.“ kiadását Szász Domo­kos a lap szerkesztője vette át. — A „Magyar Lexikon“ 23 és 24-ik füzete is megjelent szokott tartalmas belsővel és csinos ki­állítással. Ára egy-egy füzetnek 30 kr. Megrendel­hető Rautmann Frigyesnél Budapesten. — Sebestyén Gyula világtörténetének 3-ik füzete is beküldetett szerkesztőségünkhöz. Egyes füzet ára 30 kr. Megrendelhető a Weismann test­véreknél Budapesten. Adakozások :i szigedi át vizkárosuitak javára Bogdán István és András családja 30 frtot. Sebestyén Sándorné, Mélik Jánosné, Mélik Kris- tóíné, Gidófalvi Pálné, Bogdán Flóriné 5—5 frtot. Benkö Elekné, Gidófalvi Lászlóné, Kökösi Endréné 2—2 frtot. Kelemen Imréné 1 frtot, — Összeg : 62 forint. Mihály István né és Császár D о - mokosné gyüjtőivén adakoztak : Málnási Antal- né 15 frtot. Mihály Istvánné 3, Mihály Imre, Csá­szár Domokos 2—2 frt. Mihály Istv, Rákosi Károly, Rastavieszki, A bős Sándor, Müller, Bartha József, Ince György, Bene Gyula, Turóci András, Lekly Károly, Császár Dánielné, Benke Andrásné, Gyár­fás Sámuelné, Benkő Lajos, Dévai János, Voloncs Albertné, Darabos Ferenc, Ritter Ignác, Paál Al­bert, Fejér Árpád, Szilágyi Györgyné, Tittl János­né, Császár Sándor, Sikó Józsefné, Silvester Dénes festő, id. Nagy György, Szabó István, ifj. Mo nár György, Csutak Péterné, Barabás Józsi 1 — 1 frtot. Cseh Ferenc 60, Benkő Gyula, Veres Lázár, Réz­nek Károly, Hamar Ferenc, Petrás Géza, dr. Ka- merer, Séra István, Nagy Józsefné, Lehrerné, özv. Darabos Istvánné, Forró Zsigmond, Ferenci Fér , Ilyés Tamásné, Pap György, Csákány István cse­léd, Györke Juliánná cseléd, Szilágyi Anna, .Szé­kely József, Dézsi Ferenc, Macsek Ferencné, Fülöp Jánosné, Soos Józsefné, Kese Gergelyné, Kovács Lidia, Sütő István, Rezer Bemard, Lungo Mátyás- né, Fejér Gergely, Hodinger őrmester 50—50 krt. Ütő Béniámné, Szilágyi György 40—40 krt. Kövér Antalné, ifj. Császár József, Serester Dávid 30—3o kr, Sztoján György, Keresztes Máté, Ajben András 23—25, Gyárfás Istvánné, Jekei Jozefa, Incze Fe­renc cseléd 20—20, Fhedi Mihályné 10 krajcárt. Összeg 70 frt 30 kr. Kelemen L a j о s n é gyüjtőivén : Cserey Jánosné, Kelemen Lajos, Kelemen Lajosné 5—5 irtot. Deák Albert 2 frt 50 krt. Geréb János, Ве­ке Sámuelné, br. Reuter Oltó, Barttia Mór, .Szász Izsák ügyvédjelölt 2 — 2 Irtot. Greguss János, Za- thurecky József, Herder Károly, dr. Schwartz, szo- tyori Nagy Károly 1 — 1 forintot. Összesen 32 frt 50 kr. Veres G у u 1 á n é gyüjtőivén : A „Három­szék" szerkesztősége (Gyárfás Albert adománya) 10 frt. Künle Józsefné 5 frtot. Fglamayer Adolf, Künle Tercsi 2 — 2 frtot. Barthos Károly ügyvéd, dr. Antal Mihályné, martonfalvi Kovács László, Künle Tivadar, Móric József, Veres Gyuláné 1 — 1 Irtot. Összeg 25 frt. Jancsó Albertné gyüjtőivén : Antal Zsigmondné, Jancsó Sándorné, Nagy Dénesné, Pál Istvánné, Jancsó Sámuelné, Jancsó Albertné 1 — 1 frtot. Ifj. Nagy Istvánné 60 krt, Molnár Péterné, Sequens Gáspárné, Demeter Ferencné, Zsigmond Károlyné, Téglás Gáborné 50—5o krt. Butujás Jó zsefné, Szabó Dávidné 40—40 krt. Id. Tankó Já­nos 30, Darabos Istvánné 20, Szaniszló Miklósné 10 kr. Összeg 10 frt 90 kr._____________ A sz egedi vizkárosuitak részére e^yik közelebi számunkban kimutatatott körispa- taki gyűjtésen kívül, mely 11 frt 38 krt tett, újab­ban következő adomány к gyűltek be szerkesz­tőségünkbe : Kis-Borosnyó községe 10 frtot. Joos Elek 2 frt. A pür ereci ág. ev. egyház 4 frt, hívek­től 4 frt 82 kr, lelkésze 1 frt 68 kr, confirmandusok I frt. 50 кг. Böjthe József mérnök Bikfalváról 5 frt. összesen 29 frt. Éhez számítva a múltkori 11 frt 38 krt, begyült eddi/ összesen 40 frt 38 kr. — Ezen öszeget átadtuk megyénk főispánjának, ki rendel­tetési helyére fogja azt jutattatni. bö О 2 PIACI AB А К IS.-Szt.- György márc.31 Búza Rozs Árpa Zab legszebb . Búza (tiszta) )• közepes . gyöngébb ; vegyes)............... le gszebb .... közepes . . . . legszebb . . . . közepes . . . . 1 legszebb .... J közepes . . . . Törökbuza ..................... Ká sa................................. Bo rsó .............................. Le ncse.............................. Fu szulyka........................ Le nmag............................ Bu rgonya ........................ Marhahús ..................... Di sznóhus........................ Juhh us .............................. Fa ggyú friss.................. Br assó, márc.28 jfrt.__I kr 1 fi t I kr. 8o’l 6 0 4 II 10 L 5°i SO 5°;! 4° 44,i 6 5 4 3 3 3 3 3 2 2 3 4 5 9 4 11 2 70 90 08 20 00 90 50 10 60 90 45 35 50 10 40 40 31 34 — 32 ÍL?ték- es váltó-árjóig am a bécsi es. kir nyilvános tőzsdén áj/fii 1. Magyar Aranyjáradék...................................36.25 „ k incstári utalványok I. kibocsátás —.— « „ H- „ j;i 19.65 „ keleti vasút IE. kibocs. államkötv. 76.75 л „ „ 1876. évi államkötv. 67.25 „ vasúti kölcsön kötvény .... 103.90 „ földtehermentesitési kötvény . . . 82.25 Temesvári „ „ . . 78.50 IW‘- , . » » • • 76.75 bzőlődezmavaltsági fí . . 87.— Osztrák egys.-államadósság papírban . . 84.— n n r ezüstben . . 64.40 „ aranyjáradék..........................................64.60 : 860. államsorsjegy ................................... 77.10 Osztrák nemzetibankrészvény.........................117.50 „ hitelintézeti „ ...... 8.04 Magyar hitelbank.............................................248.80 Ezüst..................................................................2 74.25 Cs. kir. arany.................................................. 55* Na poleoncl’or................................................... g^g Német birodalmi márka.............................. 57*35 Lo ndon V 116.90 Felelős szerkesztő: Múlik József Kiadótulajdonos: Fóliák Mór. Sz 11351879. Árlej tési hirdetés. A nagy-szebeni mé!t. m. kir. pénzügyigaz- gatóságnak 1879 évi március hó 14-én 7150. szám alalt kelt rendeleté folytán az itteni vám­épületeken szükséges kijavítások iránt az irás- b 1 i árlejtés folyó évi áprfhó 5 én délelőtt 10 órakor alólirt hivatal irodájában meg fog tar­tatni. Kikiáltási ár 477 frt 49 kr. A vállalkozni szándékozók io°|e bánatpénz­zel ellátott bepecsételt írásbeli ajánlatukat az árlejtést megelőző napon este 6 óráig alólirt hivatalnál beadni szíveskedjenek. Egyszersmind megjegyeztetik, hogy az e beli köbségvetés és feltételek bármikor ezen hivatal irodájában megtekinthetők. Bodzán, 1879 márc’us 2 i-én. M kir. 1 oszt mollékvámhivatal Nyomatott Fóliák Mórnál Sepsi-Szentgyörgyön ЬОТТОПиП S. Temesvárit márciushó 29 én kihúzattak a kö­vetkező számok : 70, 37, 4, 35, 34. TUDÓSÍTÁS. Van szerencsém a t. közönség szives tu& mására hozni, miszerint üzletemben pontost 1 és csinosan elkészítek mindennemű bádog-munkákat, bádogos konyhaeszközöket fehér- és sárga réz­ből, elvállalok épületekre csatornákat, hiju- ablakokat, mindennemű p’éh bői készült fedele- k t, befödőket, nemkülönben tornyok led Ősét isepontosan igen jutányos árban és d:szes U- láhtással elvállalok. Sepsi Sztgyörgy, 1879, március 26-án, Fábián György, 3—3 bádogos. A »Háromszéki Takarékpénztár“ igazgatósága által f évi március hó 28-ára kitűzött rendes közgyűlés meg­tartása az alapszabályok 42. és 48 §-sai ahipján meghiúsulván, a részvé nyesnk 1879 ágril 8 án á. e 10 óra­kor a íakarékpénrlár helyiségében tar­tandó ezennel meghivatnak Tanácskozás tárgyai lesznek a már szétküldött meghivókbaé jelzett tárgyak. Az igazgatóság, 3UX tií Fóliák Mór $9 ï l könyv- és papir­korcskedésóben sEPSI-SZTGYÖltG yön $ gazdag raktára található vdttalzatt üzt etí fc(ln]f¥ekíiekf $ levélpapíroknak monogrammokkal. ï i I KAPHATÓK OLCSÓ ÁRBAN névnapi ajándékokra alkalmas ALBUMOK, ©I Sä MŰVIBE, t á r c z à к, mindenfele szemüvegnek, Íróasztalra való ékitések és dúsan aranyozott keretben OLAJLE NYOMA TU KÉPEK. Egyszersmind elvállalok előfizetéseket Lj bárhol hirdetett és bármely nyelven meg- p, jelenő pj FÜZETES KIADÁSOKRA j£ gggp bolti árban. ^ d

Next

/
Oldalképek
Tartalom