Nemere, 1879 - Politikai, társadalmi, szépirodalmi és közgazdászati lap (9. évfolyam, 1-104. szám, Sepsi-Szentgyörgy)

1879-02-27 / 17. szám

— GS — А „Пикuresti híradó“ irja : Zarándi Knüpf 1er Vilmos kir. tanácsos és országos képyisalo ur mint m niszteri biztos több napokat töltött varo­sunkban. Küldetéseinek célja volt, meggyőződést szerezni a felől, hogy a Román kormány végre- ha;totta-e a Budape-ten a pestis ellen hozott hatá­rozatokat. A miniszteri biztos urat rendkívüli elő­zékenységgel fogadták a Román körökben. Az osztr.-magyar követ gr. Iloyos ur pedig egy disz- ebédet adott tiszteletére, melyre több kiváló szak- férfiak hivatalosak voltak. Zarándi dr. Knöpfler Vilmos magyar miniszteri biztos urat f. hó 19-én dél után 51 j órakor fogadta a fejedelem ő felsége, tovább egy óránál tár.-algott ő Fensége a magyar miniszter biztossal. Úgy az érkezésnél mint az el- menésnél legszivélyesebben szorított kezet a ke­délyes fejedelem müveit vendégével. Társalgás köz ben kifejezést adott ő fensége azon óhajának, hogy minél gyakrabban látogatnák meg* Romániát ma­gyar államférfiak, ü fensége ezen óhajához teljes szívből mi is hozzá járulunk, mert bizony kívánatos, hogy nem felületesen hanem behatóan ösmerje meg egymást a román és a magyar nemzet.“ Nyílt szániftdás. Kézdi-Vásárhelytt az ev. ref. egyház kepe-megváltási töke szaporítására február 8-ikán tartott állárcos táncvigalomról. Bevétetett 291 ft 8oikr, kiadás 87 ft 4 kr, jövedelem 205 ft 76 kr; jegyek igénybe vétele nélkül adakoztak : Szentke- reszty Stephanie 3 frtot, mélt. b^ró Szentkereszty Irén I frtot, üzv. Cserei Jánosnl 1 frtot, mélt. Dézi Mihály 2 frtot, törvényszéki főjegyö tek. Benkő Pál I frtot, plébános tek. Bálint László 50 krt, kereskedő tek. Csiszár Mihály 1 frtot, kereskedő tek. Csiszár József 1 frtot, szeszgyáros tek. Benkő Istvánné I ftot, egyházi tanácsos tek. Bodor József 1 frtot, kereskedő tek. Páldiák Páll 1 frtot, Tímár tek. Papp János 1 frtot, kádár tek. Bodor György 50 krt,|felülfizetett özvegy tekintetes Nagy Lázárné 3 frtot, kereskedő tek. Balogh Gyula 3 frtot, ke­reskedő tek. Császár Lukács 1 frtot, szeszgyáros tek Nagy Ferenc 1 frtot. Mind az ajándékozók­nak, mind a felülfizetőknek egyházunk nevében hálás köszönetét mond a bizottmány nevében Jancsó Mózes főgondnok. — Vahot Imre, hoszabb szenvedés után — szív szélhüdésben halt meg. A temetés hétfőn délu­tán 4 órakor volt, s nem Buda-Ujlakról, hanem a kecskeméti-utca 12-ik számú házból, az elhunyt fiának, Vahot Gyulának lakásáról. — UendkiTüli természeti tünemény. Borsod- megyéből Írják a „M. Lappnak : E hó 15., 16. és 17-ikén vidékünkön szakadatlanul villámlott és dör- gött, s egész nyári viharok meleg záporokkal vál toztak. Békákat lehetett látni ugrálni s vad-ludak csoportja vonult felettünk át nyugotról kelet nek. E rendkívüli idő jelenségeket azonban kedve­ző jövő elöhirnökének nem vehetjük : a vetések­ben máris tetemes károkat látunk, s félünk az idő­járásban beálandó reakciótól.— És csakugyan 18 -án virradóra, erős nyugati szél mellett meghűlt a lwvegö s vége lett a nyárias napoknak — a mi­nőket tél derekán február közepén még soha nem értünk. I — Egy katonai őr öngyilkossága. A ,,B. B.“ J irja: Tegnapelőtt este ó óra felé, a magyar pénz­ügyminisztérium palotájában puskalövést hallottak. Á délután dolgozó hivatalnokok rémülve futottak a folyosóra, hogy a lövés okát megtudják Csakha­mar észrevették, hogy a magyar kir. állami köz­ponti pénztár előtt levő őr a fal mellett hanyatt halva fekszik. Ott volt a fegyver és a szurony is közelében Azonnal értesítették a történtekről a 66-ik gyalogezred illető őrcsapat-parancsnokát, ki meg a térparancsnokságnak tett azonnal jelentést. Rövid félóra múlva katonai bizottság jelent meg, a tényállás fölvételére. Konstatáltatok, hogyja ka tona állva, egyik kezével a fegver csövét álla alá illesztve, a másikkal a szurony segélyével a pus­kát elsütötte A golyó gégéjét s fejét repeszté szét, a koponya hátsó részén jött ki és a folyosó pla- fondjába fúródott. A lövés azonnal halált okozott. Az öngyilkos alig 18 éves ifjú, neve Schafft G., ki röviddel ezelőtt önykénytesen állt be. Hat óra előtt két perccel állíttatott az őrhelyre és hat óra­kor már halott volt. A holttestet a katonai kórházba szállították. — Egy miniszter fia. Kedden este a pesti vo­nattal egy elegáns külsejű fiatal ember tért be Te­mesvárra : vendéglőbe hajtatott és szobát nyittarott magának. A vendégkönyvbe Kadovonovics Mihály nevet irt be, Nándorfehérvárról való. Midőn egy negyedóramulva a szobaleány belépett a szobába, a iiatal embert vérében találta a szoba közepén. A megrémült leány kérdésére, hogy mi történt, az idegen azt felelte, hogy öngyilkos akart lenni, de a lövést elhibázta. Hatcsövű revolver volt mellette. A fiatal ember mellén mély seb volt, ingét is egé­szen kiégette. Csakhamar megjelent a vendéglőben Blacsovics a városi tőkapitány és Pujkon városi orvos ; az utóbbi a sebet olyannak mondta, mely majdnem lehetetlenné teszi a fiatal ember életben tarthatását. A főkapitány kérdésére : mi vitte a szerencsétlen lépésre, azt felelte, hogy atyja meg­sértette. — Kórházba szállították. Ez a fiatal em­ber, mint Írják, két évig volt mérnök Magdeburg- ban, és Prágán keresztül ment Temesvárra. Egy ná ulorfehérvári ur, ki véletlenül Temesvárit időz, meglátogatta a kórházban az idegen fiatal embert', kiben Rodovonovics nyugalmazott szerb miniszter fiát ismerte föl. — A kórházban konstatálták, hogy a fiatal ember őrült, s az öngyilkossági kísérletet is ily beszámithatlan állapotban követte el. — Csütörtökön este érkezett Temesvárra atyja s egy rokona Nándorfehérvártól. — Villamos asszony. Az Egyesült Államok­ban „Me Danube“ szerint egy különös eset történt, mely tudományos szempontból megérdemli figyel­münket. Ugyanis egy Nevéda Cityből való asszony már régóta idegbántalmakban szenvedett ; minden alkalmazásba vett eszköz nem használt fájdalmai enyhülés re. Végre megkisérlé a villamosságot s aláveté magát a villamos telep hatásainak ; de ál­tala sem nyert könnyebbülést s ezen kísérlet- t i abbahagyta. Orvosa e műtét alatt, nemkülönlu 11 a mióta az asszony a villamosságot elhagyta, sem­mi különösetj nem vett rajta észre. Január hó első napjában is hidegséget érzett idegeiben. Három nappal utána, a midőn a sötét szobába ment ruhát változtatni, legnagyobb bámulatára karját vilió fény tői körülvéve látja és kis mozgás után villamos taszításhoz hasonló lökést tapasztalt. Azután elbe­szélte orvosának, ki azonban ezt hinni nem akarta. Megkisérlé haját is szétbontani s a fésű minden vonására világos szikrák jöttek létre, melyek mint­egy a fésű fogaiból kijönni látszottak. — Az asz- szony tehát most már valóságos Leydeni pa­lack. — A chili ai éhség. Chinának San-Tung, Ho­nan, Sen-zi és Csi-li tartományaiban, melyek oly nagy területet képeznek, mint Németország és Ausztria-Magyarország összevévő, az utóbbi évek­ben körülbelül 7 millió ember lett az éhhalál ál­dozata. Dacára, hogy tavaly e tartományban esett egy kis eső, mégis oly borzasztóan dúl még egyre az éhhalál, hogy ezrenként halnak el a szerencsét­lenek. Borzasztó még olvasni is, mit a missiónari- usok e szerencsétlenek helyzetéről írnak. Eledelök fahéj, gyökerek, levelek, de szerencsés, a ki ilyen­hez is juthat. Ezrenként lesznek öngyilkosok, az életben levők pedig eladják ruhájúkat, sőt gyer­mekeiket is, hogy pár órával tovább éljenek. A hideg elöl földalatti odúkba bújnak, melyek az emberi test kigőzölgése s a miazmák folytán sir- jokká válnak. Igaz, hogy tettek valamit a nyomor enyhítésére, de ez annyi, mint egy csepp viz a mérhetetlen óceánhoz képest. E célra a múlt év­ben Angliában négyszázezer forint gyűlt össze; néhény chinai kereskedő is tekintélyes összegeket irt alá. Egy gazdag chinai 0 ezer forintot ajándé­kozott, de oly kikötéssel, hogy ezt missiónáriusok osszák szét a nyomorultak közt, ,.a hatóságokra nem meri nyugodt lélekkel bízni, mert ezek nem juttatnák rendeltetési helyére a nélkül, hogy valamit el ne csípnének belőlle.“ A chinai kormány is jelentékény összegeket utalványozott, mik azon­ban nagyobbrészt a lelkiismeretlen hivatalnokok zsebébe vándoroltak. A legnagyobb áldozatot az aurópai missionáriusok hozták a pénzek szétosztá­sa által. Semmi veszélytől sem rettennek vissza e derék emberek, kimondhatatlan nélkülözések közt utazzák be az éhségsujtotta vidékeket, s osztják ki a pénzt. 1 öbb katholikus és evangélikus missi- onárius halt meg ennek következtében éhság-hagy- mázban. Az európaiak ezen ténye, de különösen a missiónáriusok ezen önfeláldozó szeretete a kü­lönben zárkózó természetű chinaiakra a legjobb benyomást tette, a mi roppant kihatással leíiet a missiók munkálkodásának sikerére. A különben gyűlölt „fehér ördögöket“ most mindenfelé dicsé­retekkel halmozzák el, mig a mandarinokat gya- lázzák lelkiismeretlenségüknél fog'va. A sár g* halban megjelenő Szin-pao cimü chinai újság', mely a chi- naiakat mindig a „barbárak“ ellen lovalta, a leg- nagyobb elismeréssel szól a missionáriusok nemes önfeláldozásáról. LEGÚJABB. Charkow, febr. 23. Péníeken egy isme­retlen Kmpotkiii herceg kormányzóra — midőn ez ópen n hál hói hazatért — egy revolvert sütőit el. A kormányzó súlyo­san meg van sebesitvo A g>iik<bt ül­dözik. Szentpétervár, febr 23 Harminc nap óta nem fordult elő haláleset a járványos vidéken és Wetljankáhan. lőtték- as váltó-ar/oly a in a bécsi cs. kir w/Ho/ín, tőzsdén február 25. Magyar aranyjáradék .....................................84. „ kincstári utalványok J. kibocsátás keleti vasút II. kihoes. államkütv. r >1 1876. évi államkötv II. 118. 76, 06. I O2. ,, vasúti kölcsön kötvény „ földtehermentositési kötvén) ... Temesvári T"4 T / 1 • Я * • / Erdélyi Szőlődézinaváltsági * ” g! Osztrák egys.-államadósság papírban . . 8; n » „ ezüstben . . 6 „ ^ aranyjáradék...................................0'. i8 60, államsorsjegy ................................ - ■ Ny omatott Fóliák Mórnál Sepsi-Szentgyörgy Osztrák nemzetibankrészvény . . . . „ hitelintézeti „ . . . • . Magyar hitelbank..................................... Ez üst................................................................ Cs. kir. arany................................................ Napoleond’or................................................ Né met birodalmi márka.......................... Lo ndon .......................................................... 11 5.40 793-— 229.50 549 9-295/,» 57 50 116.65 Felelős szerkesztő: Múlik József. Kiadótulajdonos: Polliik Mór. piaci Ab bß о 3 Búza (tiszta) Rozs Árpa Z a b i 1 I legszebb . közepes . I gyöngébb Búza (vegyes)................ 1 legszebb .... j közepes .... \ leg'szebb .... I közepes . . . . } legszebb . . . . J közepes .... Törökbuza ....................... Kása.................................... Borsó ................................ Le ncse................................ Eu szulyka.......................... Le nmag'.............................. Bu rgonya .......................... Ma rhahús.......................... Disznóhus.......................... Juhlius................................ Fa ggyú friss................... „ .. Brassó ÍTrgyffebr. febr. 24 1 fit. kr lYt kr. 1 °| Но ÜO 20 40 II 00 ! _ 5f >: 3 4 5 9 4 1 i I 50 3О;1 44 i ­90 20 80 öo 60 20 90 50 10 60 90 45 ЗО 50 25 80 40 4° — 20 — Íi3° ÁRVEREZÉS. Bita községében a jelen 1879. év âpr il hó 24-tól kezdve egymásután következő h á г о m évre a korcsmárlási jog h aszó n b érbe fog adatni A haszonbérhez jár egy korcsmaház pin­cével ellátva, veteményes kerttel együtt, pá­linka, bor és sör s mindenféle árucikk. A kikiáltási ár s a többi feltétlek alólirt községi főbírónál megtekinthetők. Az árverezés jelen év március 1-ón fog megtartatni Bitán, 1879. február 17-én. Szabó József, 3 3 főbíró 0 rO GO-d c Ih CL) о 1—* 3 -О — гч N4 g CD <—* bß т, •-* d ► Г—1 гО 2 3 24 О Рч и IS -3 (1) £п аЗ А г-1 С- -а) > S м ® си 24 •ci d ti N-d-(-> г-ч ci -с} Г* 4—* Г“1 N » 1/5 •á 0 £ гО tw .'О 4­СО 1/1 с а) g 23 32 bß 0 ­-аз ^ 24 ш С D n -aj Г* =я М СО aj 24 О 24 aj о 0 с} 0 0 vO INJ (fő 4,-i »-о s: сfő Ciíj ■С. (fő -О G Д S М Xi :0 0 24 аГ Д -0 23 С с •а о гЗ 23 to 23 к •|~Э 22 сЗ 2i d Ю0 О о ю 24 О +-> р 15 d СЛ ГО-d £ -о GO -ci-0 -g ел d <3 С м пЗ -g Ч-. * . „ -+ со f-i -0 23 л <v 22 bß •£ А л-d (fő Cfő О о ^ Í3 ÿ Р 5 'О 23 Я - « .2 ко > г, '3. « Рн СО 0 d ^ ся t « N :о схЗ со tß О ^ :0 Е 0 'О bß ю о > 33 -0 GO С о -cl i'- l-c 00 CÍ гн С О о Vh ^ 4Í .О 4-. Чч а rC -f :S ^ ^ О d 22 ^ 24 оЗ 0 >% С 0 лЗ g 6 0-о ГР 1-1 Л -23 d -О е1 пЗ bß X) лЗ лЗ > > 24 . О Я Ê М -Си (Л 4-* 24 -О ,0 S3 IO 24 24 _-d bß с 0 tsl С о со со О .2 ÖO Gß g4 СО СО-0 со о 0 23-лЗ О сз 1-1-d 0 « 23 -ЛЗ N) > 0 гч 24 23 0 . -м +-I •° -о и 1ч -0 гн СО Is § •ГН и с гО I < w 24 Ю 1ч SO bß 0 Ti 'P 'S < S3 OJ ‘О fm N o 33 O si 23 пз £ £ о bo 33 g Z G со • —ч d !> bß 1ч Ci so

Next

/
Oldalképek
Tartalom