Nemere, 1879 (9. évfolyam, 1-104. szám)

1879-03-20 / 23. szám

È з* t o s i t é s Felkérem mindazokat, kik a folyó év május io-én Székesfehérvártt tartandó országos kiállítá­son részt venni akarnak, — hogy kiállítandó tár­gyaikat áprilhó 5-ikéig- elkészítsék, minthogy a nevezett napon Sepsi Sztgyörgyön a tárgyak nyil vánosan ki lesznek állitva. Van szerencsém a t. kiállítókkal egyszersmind azt is tudatni, hogy a tárgyakat alólirott, mint a háziipar egyesületnek megbízottja, becsomagolva, cimmel és árjegyzékkel ellátva, a szövészeti tan­műhely he’yiségében átveszem s a kiállítók csakis a Szentgyörgytöl Földvárig és vissza fizetendik a fuvart. Mélt. Potsa József elnök ur megbízásából Binder Lajos, m. k. felügyelő. P e 1 к é r é s A székelyföldi rom. kath. szegény egyházak segélyezésére alakult kézdi-vásárhelyi oltáregylet, ez évben is april hó 21-től 25-ig bezárólag tárla­tot rendez Ivézdi Vásárhelyit. Kiállittási tárgyak lesznek egyáltalán az iste­nitisztelethez, egyházi szertartásokhoz tartozó tár gyak, a melyek a tárlat bevégzése után, az ada­kozók nevének megörökösitése mellett kiosztatnak az egyes templomok ak az egylet szabályai értelmé­ben csak is kérelmezők utján a bizottság belátása szerint részrehajlatlan igazsággal u y a mint egyes helyeken arra méltó szükség van. Azon tudat, hogy az emberi társ dalmat leg­biztosabban fenntartó vallásos érzület az egyhá­zak iránt való tiszteletet — még mindig legszebb erénynek tekinti, reménylenem engedi : hogy buz­gó vallásos érzületével méltán dicsekedhető vidé­künk ezen tárlat sikerét teljesen biztosítja az által, hogy buzgó tagjai mentői több — bár mily csekély, de jó szívvel adott tárgyakat fognak beküldeni. Az egylet a maga részéről is több darab dí­szes tárgyat fog kiállítani s ez okból a na-у kö­zönség vallás és felekezetim való tekintetnélkül ké­retik arra is, hogy a csekély belépti (10 kr.) díj jal összekötött látogatás által ezen üdvös célú in­tézet javának előmozdításához hozzájárulni szíves­kedjék. A kiállítandó tárgyakat kérem legkésőbb april hó ó ig idösbb Dávid Istvánné alelnök urasz- szonyhoz Kézdi Vásárhelyre küldeni. Zágon. u. p. N gy-Borosnyó 1879. tebr. 25. Br. Szentkere-szty Stephanie, oltáragyleti elnök. EÜLŐ NFÈLÜK — Iíáromszékmegye ő Felségeik egybekelé­sük huszonötödik évfordulójának megünneplése al­kalmára teendő intézkedések céljából folyó év és hó 28-án délelőtt 10 órakor a megyeház nagyter­mében rendkívüli közgyűlést fog tartani. A gyűlés tárgyai közül megemlítjük a következőket : Elő­terjesztés ő cs. és kir. ap. Felségének és felséges hitvesének egybekelésük 25. évfordulójának folyó évi ápr. 24-én leendő megünneplése tárgyában. — M. kir. belügyminiszteri leirat a volt megyei tiszt­viselők felelősség alóli felmentése iránt. Br. Ke­mény Gábor földmiv., ipar és keresk.-ügyi m. kir. miniszter urnák körirata tárcájának átvétele alkal mából. M. kir. közlekedésügyi min. leirat a me gyei közmunka-szabályok tárgyában. M. kir. bel­ügyminiszteri leirat a s.-szentgyörgyi szemétvám­szabály tárgyában. M. kir. belügyminiszter a K.- Vásárhelytt felállítandó harmadik gyógyszertár tárgy. M. kir. belügyminiszteri leirat a dijnokok , engedélyezése tárgyában, és ezzel kapcsolatosan főispán ur átirata a megyei Írnokok fizetéseiknek I és a kezelő személyzetnek szabályozása tárgyában. Az erdélyi gazdasági egylet átirata vándorgyűlé­sének Sepsi-Szentgyörgyön leendő tartása tárgyá­ban Káinok község határozata a husvágatás tárgy. Barátos község kérése a sör és bor haszonbérének kiadhatása iránt. Uzon községének hussali ellátása ? biztosítása iránt hozott határozata. Barátos közsé- 1 gének az italmérési jog haszonbérbe adása iránt hozott határozata elleni folyamodása. — A s. sztgyörgyi jótékony nőegylet közelebb tartott választmányi gyűlésében elhatározta, hogy saját körében az alföldi árvízkárosultak javára gyűjtéseket indít meg; folyó hó 26-án pedig' ug.yan­: csak e czélra hangversenyt rendez, melyen . a lelkes nemesen érző nők készséggel vállalkoz­tak közreműködni. A hangverseny részletes pro- ,, grammját csak jövő számunkban hozhatjuk, addig i >s azonban meg kell jegyeznünk, hogy e hangver- I seny sok műélvezetet igér előre is. Óhajtjuk s \ bizton hisszük, hogy a nemes cél, az országos I csapás ügye megtölti azon estélyen a termet. Kö- 1 zönségünk részvéte ilyen alkalmaknál már annyi- [ szór bebizonyult, hogy elégnek tartjuk csupán a ^ célt felemlitni, mert a pártfogás bizonyára nem fog i elmaradni. — Szili észét. Vasárnap a „Kintornás csa­lád“ került színre. Tóth Kde ezen ismeretes szín­müve elég nagy gonddal, a darab magyaros izü í sajátosságainak megfelelő figyelemmel és sok csín­nal folyt le. В é r c i n é játékával és dalaival is­I mét tapsokra ragadta a közönséget, mig Nyéki, kissé ildomtalan mutatványaival a karzatnál számí­tott hatásra, melyet a jó ízlés hátrányára sikerült is nekie elérnie. Lapunk igénybe vett szűk tere nem engedi meg, hogy ez alkalommal hosszabb ismertetést hozzunk a szerepekről, kik általában csak elismerést érdemelnek. Kedden Csepreghy „Piros bugyelláris“ cí­mű népszínműve adatott. A darab uj és jó. Az előadás kerekded és összevágó volt. A kiállítás is szót érdemel. Az egész előadásról, valamint a színműről bővebb ismertetést jövő számunk hoz. — Színházi játékrend. Csütörtökön, március 20-án adatik „Kósza Jutka“ eredeti népszinmü da­lokkal és tóttánccal 3 felvonásban. Irta Lukácsi S. Pénteken nem lesz előadás. — Szombaton, márc. 22-én Bércy Miksa jutalmául Szigligeti „Két pisz­toly“ eredeti népszínműve kerül színre. — Vasár­nap 23-án „Vízözön“ lesz, kitűnő vígjáték énekek­kel és tündértánccal 5 felvonásban. Irta Csepreghy F. — Llétfőn 24 ikén a szegedi árvízkárosultak ja­vára „Három kalap“ kitűnő vígjáték adatik 3 fel­vonásban. Irta Hennequin Alfred, f> rd. Szász K. Midőn e darabra a jótékony cél iránti tekintetből felhívjuk közönségünk figyelmét, megjegyezzük, hogy ez előadáson felülfizetések köszönettel fo­gadtatnak és hirlapilag nyugtáztatnak. — A londoni „Daily News“ szerkesztősége egy napon negyvenezer arany forintot gyűjtött a szegediek számára. — Megdöbbentő hírekkel van tele a főváros, írja a „F. H.“ Alig cáfolták meg a keringett hirt, hogy Székes-Fehérvár a lángok martaléka lett: az éjjeli órákban arról értesülünk, hogy Kolozsvárról é kezett utasok oly értelmű bizalmas közleménye­ket tettek, hogy egy, az ottani „Karolina“-kórház­ban fekvő betegen olyszerü tünetek mutatkoztak, melyek a pestistől való leghatározattabb ag­godalomra szolgiUtattak okot. Nevet is hallottunk : állítólag Amberoj (örmény) nevű kalmár volna e beteg. E hírre egész határozottsággal tudathatjuk, írja a „Kelet“, hogy egy szó sem igaz belőle. — A szőrösei nagy liizről múlt számunkban adott tudósítás 5 emberélet-áldozatról, több igás marha elpusztulásáról tesz említést. A mint érte­sültünk, a hírek túlzottak. Emberélet egyáltalában nem esett áldozatul s a kár is sokkal mérsékeltebb, mint a hogy azt az ijedtség első pillanatában hit­ték. Különben e tárgyben elvárjuk az alispáni hi­vatal értesítését a közönség megnyugtatására, — Hibaigazítás. A kórházi 3-ik közleményből kimaradt Molnár Dénesné Boda Berta gyüjtőivén: Baka Lajosné Jancsó Rebeka 1 frt és Szacsva Pál i frt adománya. Keresztes István 2 frt (csak ke­reskedő név alatt tetetett ki). Beukő Dánielné 6 aranya helyett csak о volt jelezve. Kökösi Károly 3 frt helyett 1 frt. KÖZÖNSÉG KÖRÉBŐL *) Önök azt Írják, hogy az 1876. évi XIV. t. c* 134* § Ly szól : „Uj gyógyszertár csak akkor engedélyezhető, ha tekintettel a népesség számára s az ott fennálló gyógytárakra s a. helyi viszonyokra kellően kimutattatik, hogy az uj gyógytár annyira felesleges, miszerint az ily utón szaporodott gyógy- tárak a mások fennállását nem veszélyeztetnék.“ Ezen idézés megfelel Herr von Schmidt és társai értelmi tehetségének és jellemének — de a törvény ily érthetetlen intézkedést nem tartalmaz. A törvény idézett cikke szóról szóra Ly hang­zik . „Az engedély csak akkor tagadható meg, ha tekintettel a népesség számára, az ott már fenn­álló gyógyszertárakra s a helyi viszonyokra, kel­lően kimutattatik, hogy az uj gyógyszértár elany- nyira felesleges, miszerint az ily utón megszaporo- dott gyógyszertárak fennállását veszélyeztetné.“ Ez egészen más, mint az önök idézése, mely- lyel.a,„H.a közönsége józan eszét félrevezetni, meg mérgezni igyekeznek. Ig'enis kis érdekes kompánia ! az engedély a veszély kellő kimutatása nélkül „meg nem tagad­ható“. De hát kimutatták önök, hogy a harmadik gyógyszertár fennállása veszélyeztetve lenne ? Meg sem kisértették, mert tudták, hogy annak kimuta­tása lehetetlen. A helyett, hogy hiteles könyveik­ből a két gyógyszertár forgalmát feltüntették vol­na, jajgattak mint valami vénasszonyok s hazudo- zásokkal rágalmakkal éltek s élnek. Ez az önök mindennapi kenyere. LIanem ne higyjék, hogy Há­romszék értelmes közönsége az önök, már ismert hitelességű szavainak felül. Hogy semmit sem ér az önök piszkolódása, hazudozása és rágalmazása, az kitetszik a k.-vásárhelyi közegészségügyi bizottság­nak f. évi február 24-én kelt határozatából, mely­ben kimondatott hatarozottan és világosan, hogy városuekban egy harmadik gyógyszertár felállítása szükséges és hogy ezen 3 ik gyógyszertár által a jelenlegi gyógyszertárak fennállása veszélyeztet ve nincs ; kimondatott pedig tekintettel a népesség számára és arra, hogy a jelenlegi két gyógyszer tár a közszükségletnek nem képes megfelelni. Múltkori levelemben közölt s megdönthetien érveimre önök azzal válaszoltak, hogy hazugság­nak neveznek egy valamit, a mit én nem mon­dottam. Önök hazudnak itt is Herr von Schmidt s társai, nem én, mert én nem írtam azt, hogy 80—90 ezer lelket számit a k.-vásárhelyi orvosság fogyasztó közönség. Ez az önök koholmánya ; az önök fekete lelke feleljen róla. En a k.-vásárhelyi 2 gyógyszertárra utalt la­kosok számát tettem legalább 70 ezere s nem a k. vásárhelyi orvosságfogyasztó közönségét 80—90 ezer emberre. Es ezen számításom hiteles statisti- kai adatokon alapszik, mit ferdítéssel és epés rá­galommal megdönteni nem lehet. A k.-vásárhelyi harmadik gyógyszertár.* **) Kézdi-Yásárliely, 1879. március 12. A „Háromszék“ folyó évi 19. számában Tinc- tura Amara azt mondja, hogy én — mert nyilván engemet ért Schneider alatt — a kézdi-vásárhelyi képviselő testület gyűlésén a gyógyszerészetet oly szabad iparnak mondottam, mint a milyen a csiz- madiaság vagy szeszgyárosság s hogy egyszersmind azon meggyőződésemnek adtam kifejezést : „minél több gyógyszertár, annál jobb.“ Eltekintve attól, hogy ezen utolsó tétel kevés hozzáadással az én egyéni véleményemmel is meg­egyezik s azt hiszem — ha a tisztelt gyógszerész urak megengedik — hogy a nagy közönségre néz­ve valóban annál jobb, minél több gyógyszertár állhat fenn virágzóan, — ki kell jelentenem, hogy „Tinctura Amara“ nem mondott igazat, mert én az általa nekem tulajdonított szavakat úgy és azon értelemben, a mint jónak látta közleni, soha sem mondottam líj. Szabó Dániel. Kézdi-ViísiírkeJy, 1879. március 12. Hat. napon át Schmidt gyógyszerész _ur s kompániája egyebet nem tett a „H.“ folyó évi 19. számában „Tinctura Amara“ aláírással megjelent koholmányon való ragódasnál, kínlódásnál. A agy volt a baj, mert nem taldtatott Schmidt ur érde­kes kis kompániájában „pennás ember“, a ki a sok fejtörés után „kidrukkolt'* gorombaságokat, ferdí­téseket, egyenes hazugságokat és rágalmakat he­lyesen leirva а „H." hasábjain halhatatlanitsa. Mindenek eiőtt csodálkozásomat fejezem ki a fölött hogy Herr von Schmidt és társai előbbi le­velemért érzékenykednek ; hangomat, melyen őket megszólítottam, élesnek találják. Hiszen én^ csak azon hangot használhattam Herr von Schmidt a melyhez önök már hozzá vannak szokva. Aztán csak megengedik nekem, ha azt hiszem, hogy a rinoceros bőrének az apró tüszurás semmit sem használ. , _ Az t hiszem, hogy önok nem annyira hango­mat, mint az igazságot nem szeretik. Innen van hoay érvek helyett ferdítésekkel, hazudozasokkal és rágalmakkal harcolnak. *1 E/. n rovat alatt megjelent közleményekért felösséget > ' a Szerk. nem villái **) Tárgyhalmaz miatt késett. Szerk. „Tinctura amara“ rosszul „értesül“ (nem is mondja,lhogy tudja) mert Herr von Schmidt gyógy­szertárát valóban egy gyermekre s igy majdnem egészen az isteni gondviselésre hagyta akkor, mi­dőn Pestre kéjutazásra rándult. Csak napok múlva midőn a hatóság is már e miatt fellépni akart, ké­retett fel Molnár gyógyszerész ur és vette át a gyógyszertár vezetését. — „Tinctura Amara“ e részben hiteles felvilágositást talál a hatóságnál és Molnár gyógyszerész urnái ha tovább is két­kedik. Schmid' ur coinpaniájának feltűnő, hogy Szabó A. gyógyszerész „kaszinói tag“. Elhiszem s tudom, hogy önök nem szokták olvasással és tanulással fecsérelni idejüket, de látszik is önökön. A mi a „lét és életért“ való küzdelmet Illeti, arra nézve csak az a megjegyzésem, hogy ha bár Sz. A megél önök nélkül is, mert van miből, igen is, mi a „létért és életért“ küzdünk, mert van jo­gunk hozzá, önök pedig az ellen küzdenek ; nyel­vük mérges fulánkjával, epés rágalmazásaikkal, azon „lét és élet“ ellen merényleteket követnek el Ig-en szép egyébiránt önöknek azon beismerése, hogy Sz. A.-nalc c-'ak „itt“ van helye. Önöknek azonban sem „itt“ sem a „nagy világon“ nincs he­lyük az emberek között . — Ismerjük Schmidt urat és szemenszedett, ügyefogyott vazallusait, kik „jó pénzért“ a csillagokat is hajlandók volnának letagadni az égről, hanem elhihetik, még- sem fog önöknek sikerülni a nyilván való tények megha- zudtolása, Háromszék közönségének félznvezetése. Mein libcer Schmidt! Ön Sz. A. qualificatió- ját kisebbiteni és kisebitetni akarná, hanem feledi hogy öntől és companiájától dicsértetni gyalázat s gyaláztatni dicséret, Inkább dicsérje és dicsér­hesse ; úgy inkább célt ér. Mein liber Compania ! Igaz, hogy a mikor én az önök szellemi productumaival foglalkozom, ak­kor piszokban és sárban fetreng elmém. Azért bi­zony nincs is kedvem arra, hogy önökkel foglal­kozzam. Egyébiránt köszönöm a beismerést s azon hozzáadással, hogy a mireny olvasztásra nézve lapozgassák meg a vegytan elemeit s igy majd job­ban fog máskor a hazugság sikerülni, kijelentem, hogy önökhöz nincs több szavam- Adieu. 11. Egészséges.

Next

/
Oldalképek
Tartalom