Nemere, 1873 (3. évfolyam, 1-80. szám)

1873-10-31 / 63. szám

— 253 — hogy magasabb látkört vizsgáló tekintetűket ép azon aprólékos körülmények fogják elkerülni, melyek a gyakorlatban épen a legtöbb nehézséget okozzák. A trt. 139. §. szerint, ha valamelyik fél periratát а 138. §. alapján megillető halasztás után sem adhatná be, jegyzőkönyvileg újabb halasztást kérhet. E jegy­zőkönyv a bíróság elébe terjesztendő, s ha az ellenfél a kérelembe hallgatag vagy nyilván beléegyezett, а bíróság azt meg nem tagadhatja. Mi szükség van itten birói elintézésre, mikor a törvény ily határozott prae- cisioval mondja ki, hogy mit szabad határozni? Azt hiszem, a -pertárnok, ki előtt a jegyzőkönyv felvé­tetett, ép oly helyesen tudna eljárni, ha reá bízatnék, a nem kifogásolt kérelem felett a törvény minden kétséget kizáró szavai szerint határozni. S ennek meg volna gyakorlati haszna, mert jól­lehet, a törvény megszabja, hogy a jegyzőkönyv azon­nal a biróság eléterj esztendő, ott haladék nélkül elin- téiendő, s a hozott végzés a feleknek azonnal kézbe- »itendő: de igen jól tudjuk, hogy a gyakorlatban ezen „azonnal“ és „haladók nélkül“ gyakran napokat, sőt nem ritkán heteket jelent, mert törvényszéki kezelé­sünk nehézkessége, mely szerint egy az iktatóba be­nyújtott ügydarab az elnökhez vitetik, ez által az elő­adónak kioBztatik, ki azt a levéltári felszerelés után Ülésbe vivén, megint az elnökhöz juttatja, honnan a jegyző által átvétetvén, a kiadóba, innen ismét a jegy­zőhöz, ©ttöl_ az elnökhöz s végül megint a kiadóba küldetik, honnan kézbesítés végett a végrehajtónak kiadatik, igen is illusoriussá teszi azon intézkedést, hogy mindez „azonnal“ megtörténhessék; s különben is a biróság tekintélyével sem látom öaszeférőnek, hogy egy ily csekély jelentőségű kérdés miatt az egész nagy gépezet oly lázas mozgásba hozassák, eltekintve attól, hogy szükségfeletti idő és munkavesztegetés, •gy oly végzés meghozatalára, melynél az eredméyt absolut bizonyossággal előre tudni lehet, több mint •gy ember közreműködését igénybe venni. Mindezt ki lehetne kerülni, ha a pertárnoknak jog adatnék, oly halasztást, mely ellen kifogás nem tétetett, enge­délyezhetni. Ez által az ügymenet ez iránybani nem csekély mérvű gyorsítása éretnék el. Azon esetek eldöntése, mikor az ellenfél a ha­lasztásba bele nem egyezett, tehát midőn a pro és contra felhozott érveket fontolgatni kell, igen is he­lyes, hogy a bíróságnak tartassák fenn. Harmat L^jos. (Vége következik.) A. háromszéki leányárvaház javára tett gyűjtések folytatása. Hankó Lászlóno úrasszony gyűjteménye: IdŐsb Nagy Ferenczné 5 frt, Csutak Ferenczné szabóné 1 frt, Szöcs Bálintnó mészárosné 5 frt, id. Szőcs Mihályné 1 frt, Szász Danielnó tanárné 1 frt, özvegy Benkö Istvánné 2 frt, Benke Daniel 1 frt, Kavács József 1 frt, Bodó Sándorné 10 kr, szeszgyáros Jancsó Jánosné 1 frt, kökösi Nagy Dénesné 5 frt, Tóth Károlyné 1 frt, Csiszár Amália 1 írt, csizmadia Tóth Józselnő 50 kr, Pongrácz Danielné 50 kr, Jancsó Dánielné 80 kr, Tusa Jánosáé 40 kr, Darkó Józseíné 1 frt, Bocskor Károlyné 2 frt, Nagy Antalné 50 kr, Szabó Lajosnó 60 kr, Gál Gáspár 50 kr, Száva Jánosné 40 kr, Balog Jánosné 1 frt, Nagy Sándorné 2 frt, Vas Antalné 2 frt, Popovics Józseíné 1 frt, öreg Kovács Imrené 1 frt, Hoffmann Antalné 30 kr, Janceó Jánosné 40 kr, özvegy Jancsó Jánosné 1 frt, özvegy Fülöp Sámuelnó 2 frt, Kovács Aronné 1 frt, Gáspárek Ferenczné 1 frt, Turóczi László 2 frt, Sebesi Józsefné 1 frt, Daszbek Alajos 2 frt 50 kr, Kovács Gábor százados alapítványa Va rész 5 frt. Mártonfalváról: Horváth Zsuzsánna 5 frt, K.Horváth Ignácz 5 frt, Magyarosi Klára 2 frt, Bartók Károlina 25 frt, Német Andrásné 20 kr, Bartók Borbára 1 frt. Márkosfalváról: Forró Jánosné 2 frt, Mátyás Zsig- mondné 2 frt, Barabás Gyuláné 1 frt, Barabás Józsefné 2 frt, Forró Albert 5 frt. Fel- és Al-Csernátonból: Végh József 1 frt, Szaniszló Ferencz 1 frt, Domokos Jánosné 1 frt, László Jánosné 30 kr, László Andrásné 20 kr, Végh Pál 1 frt, özv. Rápolty Mihályné 5 frt, Tűzi Ferenczné 1 frt, Somodi Kapitánné 1 frt, Zámbler László 2 frt, Hollandi János 50 kr, Bányai Ferencz 2 frt, Dulló István 50 kr, István Dániel 50 kr, Silvester Péter 1 frt, Cseh Dávid 1 frt, Cseh Dénes 20 kr, Berki Imrené 20 kr, Kovács Zsigmond 30 kr, Benkő Ida 6 frt, Silvester Józsefné 1 frt, Baricz Antalné 5 frt. Kézdi-Vásárhelyről: Fejér Bogdánné 50 kr, Csekme Jánosné l frt, Kováce Gergely 50 kr, Jancsó Mihályné 40 kr, Csekme Lajosné 50 kr, Klein Márton 2 frt, Krinszky Róza 1 frt, Rácz Jánosné 50 kr, Kovácsi Józsefné 1 frt, Pál Sándorné 1 frt, Jancsó Danielné 1 frt, Csekme Tamásné I frt, Bede Károlyné 1 frt, Krinszky Károlyné 1 frt, Bene Albertné 1 frt, Malcher Ferdinand 2 frt, Páljános Ferdinand 50 kr, Miller Józsefné 50 kr, Páldeák Pálné 1 frt, Szilágyi Samu 1 frt, Bodó Józsefné 1 frt, Szotyori Gáborné 50 kr, Csiszár Dávid 20 kr, Perdi Mihályné 10 kr, Csiszár Samuné 1 frt, Dumbovics Józefine 5 frt, Jancsó Mózesné 5 frt, Kovács Dánielné 1 frt, Bodó Dávidné 1 frt, özv. Szőcs Anna 20 kr, Gesteri Nagy Daniné 20 kr, László Károlyné 1 írt, Kovács Jánosné 1 frt, Szőcs Jánosné 25 frt, Szigethi K. 20 kr, Csüdör Kata 1 frt, Leopold Politzer 1 frt, Jancsó Dávidné 50 kr, Szász Istvánné 50 kr, Kovács Istvánné 50 kr, Julie Adler 50 kr, Kövér Sándor és neje 2 írt, Mazingerné 2 frt, Nagy Istvánné 10 kr, Barabás Károlyné 1 frt, Szacsva Pálné 60 kr, Sebok Józsefné 40 kr, Jancsó Balázs 1 frt, Szőcs Andrásné 1 frt, Szőcs Andrásné 1 frt, Jancsó Mózes Imre fia 3 frt, Zöld Lászlóné 10 kr, Sneff József 20 kr, Sáska Antalnő alapítvány kamat fejében 1 frt 50 kr, Balog Istvánné 1 frt, özv. Jancsó Dánielné 1 frt, Viedemanné 1 frt, Molnár Daniné 2 frt, Kovács Jánosné 1 frt, Dézsi Daninő 1 frt, Vellenreiter Györgyné ala- pitványrészlet 5 frt, Máté Mihályné 2 frt. Tudzsán Jánosné 50 frt alapítvány, Dobai Jánosné 5 frt, Szőcs Mózesné 25 frt alapítvány. Tittl pénzügyér komiszárius 4 frt, Ngs. Gidófalvi Lajos ur által Élőpatakon ren­dezett bálokból jövedelem 90 frt, Jancsó Amália 2 frt, SzőcsJánosné 25 frt, Málnási Kristófné 25 frt alapitv., Máté Mihályné 2 frt, Szőcs Dánielné 2 frt, Balázs Lajos 5 forintot. (Folytatás következik.) Külföld. A „Times“-nek táviratozzák, hogy a íranczia nemzetgyűlés 27-én vagy 29-én fog egybeülni. Rheims ban a közelebbi napokban nagy köz­társaság tüntetés volt. A nép az utczákon nagy tö­megekben vonult végig, folyton kiáltozva: „Éljen a köztársaság ! le Chamborddal, a jezsuitákkal, a kor- mánynyaí ! A franczia republikánusok legújabb számítása szerint 28 szónyi többséggel rendelkeznek a monarchia ellen. A porosz ministerium most tárgyalja a polgári házasságról szóló javaslatot. Az olaez külügyminiszter, Visconti Venosta, a választáshoz intézett beszédében a király utazásáról is megemlékezett. Ausztria és ^Olaszország egy hosszan tartó vi“ szály okait elenyésztetvén, kölcsönös érdekeik alapján őszintén kezet nyújtottak egymásnak. A parlamenti krizis Dániában tetőpontra hágott. 53 tagja az elnökhöz intézett levélben kijelenték hogy ők a pénzügyi törvény ellen fognak szavazni. * A tárgyalás a kormánynak ezen nyilatkozatával nyílt meg: Ha a kamra többsége hozott határozatához hiven, vonalkodni fog a pénzügyi törvényt tárgyalni, a kormány kénytelen a királynak azt tanácsolni, hogy a kamrát oszlassa fel. 16 án történt a szavazás, mely alkalommal 53 szavazatból 45 ellenében elvettetett. Erre a kormány a kamra feloszlatásával felelt. Az uj választások novemberben fognak meg- ejtetni. Vegyes. — A magyar kölcsönről írják Bécsből ban­kár körökben elterjedt hir szerint a magyar kölcsöu sem fog kibocsáttatni s az árfolyam sem álapittatik meg A pénzpiacz jelen helyzete s azon befolyás bizony­talansága, melyet a Francziaországban majdnem napon­ként várható kormányváltozás — az európai pénzpi- aczra gyakorolni fog: lehetlenné teszi e pillanatban a mindkét részről elfogadható árfolyam meáállapitását s igy, hir szerint, abban történt megállapodás, hogy a Rothschild csoport s ennek bécsi, berlini és londoni ügytársai egyelőre a magyar kormánynak annyi ösz- szeget boesátanak rendelkezésére, amennyira szüksége van; a kölcsön végleges megállapítása azonban ké­sőbbre halasztatik. A Rothschild consortium öt évi idő tartamra elvállalta a magyar kormány minden hitel- szükségletének, egyelőre előlegezési üzlet alapján, bizonyos megbatározott kamat melletti fedezését, s ez öt év alatt fog reálisáltatni a kölcsön, nkkor, midőn erre a pénzpiacz helyzete a legkedvezőbbnek látszik, s oly föltételek alatt, melyeket mindkét fél elfogadható­nak talál. — A román kormány a vaskapu tárgyábau működ ő bizottságnak megengedte, hogy területén m kezdhesse az előmunkálatokat, kikötvén, hogy Romá­niának is joga legyen a dologba szólani. — A portugál királyné s fia nem régiben komoly veszélyben voltak. A tengerparton fürödtek. s egyszerre egy nagy hullám elkapta Károly s Alfonz herczeget. Egyibeüleg a tenger is háborogni kezeiét s az anyakirályné gyermekei után úszott kétségbe esetten. Midőn már mindhárman közelvoltak az elme- rüléshez, a közeli világitó torony őre észrevette a ful­doklókat s élte koczkáztatásával megmentésökre sietett. jókor ért oda s kimenté okét. A király, nejének az érdem s nagylelkűség keresztét adományozd e szép tettért, mig a torony őr a ,,torony és kard-ról nevezett“ érdemrend lovagjává lett. A nép sietett a királyi pár­nak szerencsekivánatát kifejezni ez alkalomból s szám­talan feliratot intézett hozzájok. A nem rég elhunyt Kuza exfejedelemnek egyik fia a porosz seregbe lép s közelebb már a megkivántató katonai előképzettség megszerzése czél- jából a hadapródok közé vétetett fel. A khedivének is egyik fia, mint ez általánosan ismeretes, a porosz hadseregben, szolgál. — Ha Benedek generalis nem nyert csatát, neje — ternót. Mint a gráczi lap teljesen hiteles for­rás utján írja, Benedek táborszernagyné megnyerte a töröksorsjegyek főnyereményét. — „Debreczenben“ October 27-éről a félrevert harang czim alatt olvassuk : Görgey vétkes a haza­árulás nagy bűnében, ha igen, akkor bűnhődjék pél­dásan, ha nem, tisztázza magát. Lépjenek fel az egyes hatóságok s kérvényezzenek az országgyűléshez, hogy a világosi ügy illetékes biróság előtt tisztára hozassák. Ezzel tartozunk azoknak, a luk a világosi fegyver- letétel után honszerelmök jutalmául az aradi vérpiaczon „kegyelemből“ főbelövettek, vagy bitóra feszittettek. Helyi különfélék. * A katonai szállásigazgatóságra Schnell Péter, városkapitány é3 Fehrentheil Vilmos, levéltárnok je­löltek közül kétszeri szavazás után is a választás nem sikerült, pedig hát ez. igen könnyű lett volna! * A polgári kör által rendezett bál, nem oly látogatott volt, mint ezt reményiettük, de azért szá­mos mindkétnemü csinos fiatalság vett abban részt reggelig kedélyesen mulattak. — Greger Ferdinánd tisztelt polgártársunk a kör iránt már többször adta jó indulatának jelét. Ez alkalommal is 4 frt. felül fizetés által kivánta gyámolitani. Fogadja szívességéért az egylet hálás köszönetét! * (Lopás.) Stephanovits György lópiaczon levő kereskedésébe folyó hó 29-re virradókig betörtek és abból 3 darab 50 frtos bankjegyet, 117 forintot kü­lönböző pénznemekben, 1 darab török lyrat, egy fél napoleondort 5—6 darab császári es királyi aranyat, 3 darab V4 frtos ezüstpénzt. 1 darab 50 báni romá­niai pénzt, továbbá egy papírba befogott 5 6 daiab külföldi váltót, 1 darab 13 részletben fizetentő Sotir Mantschu’féle sorsjegyet különféle házbérszerződéseket, törvényszéki iratokat és okmányokat és egy adókön)- vecskét elloptak. — A tettes ez ideig esmeretlen. — Az eljárás a helybeli kir. törvényszék által megin- dittatott. Gabnalizlet. Brassó, 1873. okt. 27. A múlt hetivásáron a gabnaszállitás nagyon cse­kélynek mondható, ez is kisebb kereskedők által szígcIyó fel. Búza, belföldi legsúlyosabb frt. 9.80, közepes 9.60, gyenge 9.20. Rozs belföldi 6.60-6.80, külföldi oláh­honi 5.60. Törökbuza ó 6.20, uj 4-4.20, árpa, szalad 4.40, 3.60, oláhhoni 3.40, vegyes 7.60, oláhországi 6.80, fuszúlyka fehér 7.50-8, lencse 8-8.40, borsó 7.50-8, köles 8.50—9, lenmag 9, kendermag 4.50, krumpli 1.40c Erdélyi köblöt értve készpénz fizetéssel. Bécsi tőzsde ős pénzek Brassóban október 5°/0 métalliques 5°/o nemzeti bölcsön 1860-iki államkölcsön.............................................. Bankrészvények....................................................... Hitelrészvények.................................................... London ......................................................................... Magyar földtehermentesitési kötvény • • • • Erdélyi földtehermentesitési kötvény • • • • Horvátli-Slavon földtehermentesitési kötvény Ezüst ............................-........................................ C s. kir. arany........................................................... N apoleond’or.................................................... 3 1. Pénz. 68.30 72.10 100.— 9.25 210.— 112.80 73,— 68.50 108.— 5.42 9.10 ©g-Kiadó-tulajdonos és fel. szerkesztő : Herrmann Antal.

Next

/
Oldalképek
Tartalom