Nemere, 1873 (3. évfolyam, 1-80. szám)

1873-01-17 / 5. szám

16 Szász Dánielné 1 írt. özv. Benkö Istvánné 2 frt. Ben- ke Dánielné 1 frt. Bodó Sándorné 10 kr. Jancsó Já- nosné 1 frt. Kökösi Nagy Dénesné 5 frt. Tóth Károlyné 1 frt. Csiszár Amália 1 frt. Tóth Józsefné 50 kr. Pon- grácz Dánielné 50 kr. Jancsó Dánielné 80 kr. Tusa Jánosné 40 kr. Darkó Józsefné 1 frt. Bocskor Károlyné 2 frt. Nagy Antal né 50 kr. Szabó Lajosné 60 kr. Gál Gáspár 50 kr. Száva Jánosné 40 kr. Balog Jánosné 1 frt. Nagy Sándorné 2 frt. Vas Antalné 2 frt. Popovics Józsefné 1 frt. öreg Kovács Imrehné 1 frt. Hoffmann Antalné 30 kr. Jancsó Jánosné 40 kr. özv. Jancsó Ja- nosné 1 frt. özv. Fülöp Sámuelné 2 frt. Kovács Aronné 1 frt. Összes gyűjteménye 44 frt. — kr. T. Kovács Ferenczné úrasszony gyűjteményei Kezdi- Vásárhelyről. Tóth Józsefné 5 frt. Baka Mihályné 2 frt. Szotyori Dániel 2 frt. Szöcs István 1 frt. Jancsó Leopoldné 2 frt. Imecs Bertha к. а. 1 frt. Jancsó Sámuelné 1 frt. Zsidó Józsefné 50 kr. Szabó Sámuel 1 frt. Wertán Endre 1 frt. Pongrácz János 1 frt. Popovics András 2 frt. Zakariás Árpád 1 frt. Pap Jenő 1 frt. Török Bá­lint 1 frt. Vitályos György 50 kr. György Antal 50 kr. Pfeil Gáspár 2 frt. Mágori Anna 5 frt. 20 kr. Mágori Bálintné 2 frt. Összes gyűjteménye 32 frt. 70 kr. T. Iliinké Lászlóné úrasszony a Kolozsvárra küldött ivén. Szász Gyuláné 5 frt. özv. Szász Károlyné 1 frt. Szász Domokosné 1 frt. Szász Béláné 1 frt. Szász Gyula 2 frt. Dr. Ilincz Györgyné 1 frt. Münstermann Luizné 1 frt. Kovács Károlyné 1 frt. Összesen 13 frt. T. líankó Lászlóné és Málnási Kristofnö úrasszonyok gy ii j töménye Ma r tou fa 1V á ró I. Horváth Zsuzsánna 5 frt. K. Horváth Ignácz 5 frt. Magyarosi Klára 2 frt. Bartók Karolina 25 frt. Né­met Andrásné 20 kr. Bartók Borijára 1 frt. Márkosfalváról. Forró Jánosné 2 frt. Mátyás Zsigmondné 2 frt. Barabás Gyulané 1 frt. Barabás Józsefné 2 frt. Forró Albert 5 frt. Fel- és Alcsernátonból. Végh József 1 frt. Szaniszló Ferencz 1 frt. Do­mokos Jánosné 2 frt. László Jánosné 30 kr. László Andrásné 20 kr. Végh Pál 1 frt. özv. Rápolthy Mihályné 5 frt. özv. Fűzé Ferenczné 1 frt. Somovi Kapitányné 1 írt. Zámler László 2 frt. Hollándi János 50 kr. Bá­nyai Ferencz 2 frt. Dulló István 50 kr. István Daniel 50 kr. Silvester Péter 1 frt. Cseh Dávid 1 frt. Cseh Dénes 20 kr. Berki Imréimé 20 kr. Kovács Zsigmond 30 kr. Benkö Ida 5 frt. Silvester Józsefné 1 frt. Kézdi-Yásárlielyről. Fejér Bogdánná 50 kr. Csekme Jánosné 1 frt. Kovács Gergelyné 50 kr. Jancsó Mihályné 40 kr. Csek­me Lajosné 50 kr. Klein Márton 2 frt. Krinszky Róza 1 frt. Rácz Jánosné 50 kr. Kovácsi Józsefné 1 frt. Pál Sándorné 1 frt. Szabi) Jancsó Dánielné 1 frt. Csekme Tamásné 1 írt. Bedé Károlyné 1 írt. Krinszki Károlyné 1 frt. Bene Albertné 1 frt. Malcher Ferdinand 2 frt. Páljános Ferdinánd 50 kr. Miller Józsefné 50 kr. Pál- deák Pálné 1 frt. Szilágyi Samu 1 frt. Bodó Józsefné 1 frt. Szotyori Gáborné 50 kr. Csiszár Dávid 20 kr. Perdi Mihályné 10 kr. Csiszár Samuné 1 fit. Dumbo- vics Józéíiné 5 frt. Jancsó Mózesné 5 frt. Kovács Dá­nielné 1 frt. Bodó Dávidné 1 frt. özv. Szöcs Anna 20 kr. Gesteri Nagy Daniné 20 kr. Lázzló Károlyné 1 fr. Kovács Jánosné 1 frt. Szöcs Jánosné 25 frt. Szigetin Károly 20 kr. Csüdör Kata 1 frt. Politzer Leopold 1 frt. Jancsó Dávidné 50 kr. Szász Istvánné 50 kr. Ко­л-ács Istvánné 50 kr. Adler Julié 50 kr. Kövér Sándor és nője 2 írt. Maringerné 2 frt. Nagy Istvánnné 10 kr. Barabás Károlyné 1 frt. Szacsva Pálné 60 kr. Sebök Józsefné 40 kr. Jancsó Balázs 1 frt. Szöcs Andrásné 1 frt. Jancsó Mózes Imreh fia 3 frt. Zöld Lászlóné 10 kr. Sneff József 20 kr. Balog Istvánné 1 írt. özv. Jancsó Dánielné 1 frt. Sáska Antalné kamat fejében 1 frt. 50 kr. Összes gyűjteményeik 156 frt. 60 kr. T. Szabó Mózesné nrasszouy Martonos községéből egy bizonyítvány mellett gyűjtött 17 frt. 20. kr. T. Tóth Dánielné úrasszony gyűjteményei Hatolykiiról. líj. Póp Ferencz 2 kupa rozs. Csibók János 1 kupa rozs. Pakó Elek 2 kupa rozs. Kanabé Antalné 1 kupa rozs. Mátis Simon 3 kupa rozs. Orbán Dénesné 10 kupa rozs. Pál Istvánné 2 kupa rozs. Pál Dénesné 4 kupa rozs. Pál Ferencz 4 kupa rozs. Pap Sándor 4 kupa rozs. Pakó István 2 kupa rozs. Vandó Jánosné 1 kupa árpa. Czibak Mihály 2 kupa törökbuza. Ára ösz- szesen 3 frt. 60 kr. K. L. 2 frt. Tusnádi Jánosi Péterné 2 frt. Iij. Pakó János 1 frt. Finta János 50 kr. Orbán Zsigmond 10 kr. Finta Mihály 15 kr. Finta Terka 10 kr. Kaján Dénes 10 kr. Pakó Józsefné 15 kr. Kaján Elekné 10 kr. Bende Lajosné 40 kr. Mátis Mihály 20 kr. Mátis Lázár 20 kr. Réti Mihályné 10 kr. Kaján István 12 1er. Ferencz István 20 kr. Kaján Józsefné 14 kr. Simon Ferenczné 20 kr. Kis Györgyné 40 kr. Finta Dénesné 10 kr. Kozma Ferenczné 10 kr. Finta Sándor 10 kr. Pap Lajos vidéki 20 kr. Pakó Károlyné 10 kr. Szabó Andrásné 40 kr. Vanda Jézseí 20 kr. Pál Imré- né 10 kr. Pál Ferenczné 20 1er. Bakk István 10 kr. Kanabé Lajos 32 kr. Pakó Albert 30 kr. Finta Ferenczné 40 kr. Radényi Mihályné 1 frt. Összes gyűjteménye 17 frt. 38 kr. I T. Nagy Lajosné úrasszony gyűjteménye K.-Л ásáiiielyröl Czimbalmos Ferencz 2 frt. Szöcs Ferenczné 1 írt Benkö Jezsefné 50 kr. Rácz Tamásné 1 frt. Nagy Róza Ábrahám 20 kr. Kurucsa András 1 frt. Gál Jánosné 40 kr. Jancsó Balázsné 1 frt. Jancsó Mátyásné 50 kr. ; özv. Nagy Dánielné 1 frt. Molnár Imreh 1 frt. Szöcs Andrásné 50 kr. Hermán Mihály 2 frt. Jancsó György 2 frt. özv. Nagy Dánielné 1 frt. Csiszár Dánielné 1 frt. Összes gyűjtemény 16 frt. 10 kr. T. Benkö Dánielné nrasszouy gyűjteményei Dalnokból. Bartha Lászlóné 1 frt. András Dánielné 1 frt. Hadnagy Albertné 1 frt. Lázár Bálintné 40 kr. Колтсз 1 Kelemenné 1 frt. Dimény Péter 1 frt. 60 kr. Bakk ! Mózesné 20 kr. Dimény Lajosné 40 kr. Szabó Károly- j né 50 kr. Nemes Ferenczné 50 kr. Nagy Péter 20 kr. i Veres Sándorné 10 kr. Veres József 1 frt. Polgári La­josné 10 kri Kozma Zsuzsa 1 frt. Kovács Róza 1 frt. Kovács Ilona 1 frt. Szabó Viktoria 1 frt. Gergely Zsu­zsánna 1 frt. Gergély Károly 1 frt. Szabó Mihály 2 frt. Összes gyűjtemény 17 frt. Báró Szentkeresti Stefiimé szabad választást entre­О dettképei közt kisorsolas végett az árvaház javára, 400 db. sorsjegy lesz ezen kép kisorsolására, melyből B. Szent­kereszti Stefanie 100 darabot eladás végett el is vállalt, 50 dbot pedig Szabó Mózesné, a többit a bizottmány] tagjai. Sorsjegyeket lehet kapni Fejér Lukács pénztár­noknál. Ideigl. alelnök Hankó Lászlóné felkéri nms. Há­romszék lelkes hölgyeit, szíveskedjenek ezen kisorsolás hoz л-alami munkával vagy bármi kisorsolható tárgygyal járulni. Teljes és gyors sikert óhajtva ezen sürgős és fon­tos ügynek, melyet tehetségünk szerént előmozdítani mi is kötelességünket tartjuk — buzdításul közöljük a m. év okt. hó 16 án kézdi-vásárhelyt tartott elöértekezlet- böl kibocsátott felhívást. F e I !>i V ;í s. Egy háromszéki leányárvaház alapítása érdekében j szólunk, s hívjuk fel Háromszék minden rendű lakéi- i nak figyelmét és áldozatkészségét. Nincs senki, kinek szivét meg ne hatná szánandó sorsa az árvának, ki védtelenül ki van téve egy egész élet hosszú Ínségének, s — a mi még ennél roszabb — a minden lépten megújuló sötét példák erkölcsrontó hatásának. Az emberiség életét mozgató nagy eszmék koron­ként állanak elő; mint mindennek a világon: idejük л'ап azoknak is. Hazánkban az árvaházak eszméje most emelkedett felszínre, — most ragadta meg a jóknak szivét lelkét az a gondolat, hogy oltalom nélkül kitéve a sors bizonytalan s ki tudja minő siralmas változásai­nak ne hagyjanak egy árvát is, hanem szerető karjaik­kal fogják fel, szerető szivük melegébe vegyék be, ín­ség sajtolta könynyeit töröljék le, meztelen tagjait ru­házzák fel, adjanak kenyeret az éhezőnek, hajlékot a hajléktalannak, oktassák, növeljék, tanítsák azt s adják úgy át az emberiségnek, hogy annak munkás, erkölcsös, helyét becsülettel betölteni törekvő tagja legyen. Áldott eszme! százak és ezerek boldogságát magában hordozó nagy és szép eszme ez, mely száll bérczről bérezre, völgyből völgybe, és részvétre hangol, munkára, tettre buzdít mindent a Kárpátok hazájában. — Ki nem látja hogy perezröl perezre közelebb hozza az idő a inffvelt nyugotot eddig elzárva tartott földünkhöz? Nem hall­juk-e már zsibongó mozgását a felénk tóduló külföldiek­nek? Hát kitegyük magunkat annak, hogy majd szép földünkön éhezve s rongyosan koldulni lássák a szegény árvákat, s minket barbar népnek mondjanak? magunkra vonjuk azt a nehéz ítéletet, hogy nincs szivünk, mely érezze az árvák Ínségét, nincs lelkünk, mely átgondolni tudja azoknak végtelen fájdalmát?? Ez nem lehet! Fel — felkelünk mind, s mint gyermekét védő anya, ki százszorosán felfokozva érzi erejét, s mint egy férfi, ki törhetlen kitartással küzd elébb elébb — veszszük fel s visszük elébb a szép és nemes munkát, s megmutat­juk a hazának, a világnak, hogy szép Háromszék föld­jén jó helyre talált a fennszálló eszme, minden kebel összeolvadt érzelme erős alap itt, melyen ftz árvaház biztosan felépül, s százezernyi nép lelkesültsége betölti azt szeretet melegével, gazdagítja jóindulat kenyerével, hol \'édelmet, biztos menhelyet talál, s ez által megtar­talak az emberiségnek minden árva. Áthatva a nagy és magasztos czél szentségétől, bizalommal hívunk fel mindenkit: emelkedjenek ki fa­junk megszokott lassúságából, s gyorsan és élénk lel- kesültséggel hozzák áldozataikat paloták és kunyhók lakéi mind, hogy most előre leány, de mégsem állva utánna átalános árvaházat hozzunk létre nemzetünk javára, hazánk becsületére, szegény árvák boldogitá- sára. A gyűjtő ivek szét vannak osztva, — a kéregetök eljárnak, s mindenkinek aláírandó ajándékát, részvényét alapítványát lelkiösmeretes hűséggel meg fogjuk őrizni. A k.-vásárhelyi előértekezlet határozatából. Háromszék, október 16-án 1872. A k.-vásárhelyi választmány annak nevében : B. Szentkereszly Stefanie, i. elnök. Pócsa Jáijosné, i. alelnök. Hankó Lászlóné, i. alelnök. Nagy Gábor, i. jegyző. Fehér Lukálsné, i. pénztárnok. Brassó-város képviselőségének eljárása a Hétíalusi korcsomák — Regálék — haszonbérbe adását illetőleg. 1848. előtt minden hétfalusi gazdának és lakosnak szabad volt a szeszes italt — bort és pálinkát — egy erdélyországi veder az az 8 kupánként saját házánál árulhatni, a nélkül, hogy a haszonbérlő illetőleg Brassó városa közönsége megtilthatta volna. 1848 után az ab- solutismus korszaka alatt oda vitték a brassói jó urak, hogy az erdélyországi 8 kupás vederből lett 40 kupás ausztriai veder. És később az ahsolutismus korszaka után a mindenható Brassó városi képviselőség — mel­lőzve az úrbéri patentben megállapított 8 kupás erdélyi országi vedret és később az ahsolutismus alatt létrejött 40 kupás ausztriai vedret felemelte az árulhatási jogot 8 ausztriai vederre az az 320 kupára ós ezen feltétel alatt adta is a hétfalusi korcsmárlási jogot 1865-től — 1874-ig az illető haszonbérlőknek a szegény hétfalusi gazdák nagy kárára. Mindezek után azt kérdezem Bras- sóváros képviseletétől: mely törvény alapján cselekedte ezt? és a közelebbi haszonbérbe adáskor is igy fog-e cselekedni ? NB. A hosszufalusi irodai archívumban megtalál-^ ható az illető régi Urbarial patent deákul,melybő erre nézt meggyőződést lehet szerezni. Országgyűlés. A képviselőház ülése j a n. 11. Két heti szünetelés után ma kezdte meg a képvi- selöház újból működését. Az ülés legnagyobb részét az időközben beérkezett kérvények bemutatása \7ette igénybe. Három interpelláció is volt. ORBÁN Balázs a székelyföldön behozott vámok. MADARÁSZ József * f a német nyelv hi\7atalos használata, és CSERNATONY Lajos az iránt interpellálta a kormányt, szándékozik-e a választási törvényjavaslatot kellő időben a ház elé terjeszteni ; mire a miniszterelnök az interpelláló teljes megelégedésére válaszolt. Ezután a tárgyalási sorrend állapíttatott meg. E szerint mindenekelőtt Lónyay Menyhért gróf határozáti javaslata fog tárgyaltatni a zárszámadások megvizsgá­lására vonatkozólag; ezután következnek a függőben maradó honvédelmi törvényjavaslat s a telepitvényesek- ről szóló törvényjavaslat függőben maradt szakaszai, s ezután a költségvetés. ORBÁN Balázs interpellátiója a belügyministerhez : 1- ször. Yan-e tudomása arról, hogy Székely-Ud- \rarhely városában a kormány engedélye alapján jelen év kezdetén behozott kövezetvám a közlekedés igen nagy akadályára van, főleg azért, mert nemcsak azok adóztatnak meg, kik e városba eladásra visznek vala­mely áruezikket, hanem azok is, kik meg sem állva e városon átutaznak, mi tekintve azt, hogy egész Csik és Udyarhelyszék felvidékének kizárólag fakereskedés- böl elő népe Udvarhely városán kénytelen átvonulni, ezeknek roppant megterhelteíésével van egybekötve, mig Udvarhelyszék alvidéki népe és e városon felül eső havasainál saját használatra hozott tűzifájáért is két­szeresen vámoltatik meg. 2- szor. Van e tudomása arról, hogy a parajdi sóakná-

Next

/
Oldalképek
Tartalom