Nemere, 1871 - Politikai, közgazdászati és társadalmi lap (1. évfolyam, 1-104. szám, Brassó)

1871-05-09 / 37. szám

147 — a fegyverszünet megkezdődésére kitűzött időpontig, süt még később is, a versaillesi ütegek bombákat vetettek a Neuilly-be való főbb elindulási pontokra, noha tudni lehetett, hogy az ott összegyülekezettek nem a fölkelő csapatok, hanem oly nemharczolok voltak, kik a szerencsétlen lakosok segélyezésére készültek indulni. Ezen egész időn át ok nélkül bombázták Párisnak ama részeit, melyekről tudva volt, hogy azok nem voltak megszállya a fölkelők által, mely bombázás a nép közt a legnagyobb inge­rültséget idézte elő, és sokat tett a liarcz meghosz- szabbitására. Levelezőnk szerint, az egész napon át a versaillesi tisztek igen nagy idegenkedést tanúsí­tottak a fegyverszünet létezésének elismerésétől, mely idegenkedés több mint esztelenné tétetett ama szel­lem vadsága által, mely azt sugallá : „Azok dühösek voltak a miatt, hogy egyáta- lában fegyverszünetet kelle kötniük a fölkelökkel, s mindent elkövettek, a mit csak lehetett, annak meg­hiúsítására. “ Másrészről semmi okunk sincs arról kételkedni, hogy a fölkelők ezen ingerültséget kamatostul fizetik vissza. Három hónap előtt a francziák, s az egész világon levő barátjaik tiltakoztak a németek bombá­zása ellen, s vértanuk gyanánt tisztelték a megöle­tett vagy megsérült személyeket. Most francziák bombázák Párisi, az élettel, s tulajdonnal való oly teljes nem-gondolással, melyet a poroszok sohasem haladhattak volna túl, s tény, hogy a nem-harezo- lók többet szenvedtek a küzdő felek bombáitól a múlt hónapban, mint a porosz ostrom egész tartama alatt.“ — Legujabк P á V i s, május 3. A Vincennes-erőd helyőrségét Poroszország kivánatára lejebb kell szállítani. Paris, május 3. A vincennei erőd őrsége a poroszok kivánatára lejebb szálli- tatik. Amiért és Neuillyben egyidejűleg hallatszik az ágyúzás és puskaíliz. Miután a szövetségesek a versaillesiak által hátrálni kényszeritettek, az utóbbiak ma éjjel ismét elfoglalták az Issy erődöt és a helységet. Issy tehát most délen és keleten a versail­lesiak ütegei által van fenyegetve. 3500 kőmives elfogodta a commune tanácsát és ; a nemzetőrséggel vonulnak a commune vé- ! delmére. В о 1 о g n e. május 4. A „Roma del T о pol о “ czimü lap szerkesztője elfogatott ; a házmotozásnál a rendőrség isományokra akadt, melyekből kiderül, hogy a forradal­mi párt fölkelés előidézését szándékolta. Lond on, május 4. Az alsóház Bright javaslatát elvetette. A nőknek a szavazási jog 220 szóval 151 ellen megadatott ; Gladstone ellene volt, a nélkül azonban, hogy a nők sza­vazási jogát elvben megtámadná. New-Yor k, május 3. Az Frie-va- sut-kötvények angol birtokosainak kivána­tára a törvényszék az Erie-vasut-könyvei- nek megvizsgáltatását elrendelte. Prág a, május 4. A cseh jogászegy­let egy kérvényt intéz a miniszteeiumhoz az iránt, hogy a törvényszékek belső hiva­talos közlekedésébe is a cseh nyelv hozas­sák be. Prága, május 4. A „Bohemia“ de- mentirozza azon hirt, mintha Beust és Bis­marck között politikai levelezés folyt volna. — G r á t z, május 4. A neumarkti kerü­letben az ottani lelkész önkényileg bezárá az oskolát azon ürügy alatt, hogy az os^ kola az egyházközség tulajdona. A község az iskolái ismét fölnyittatá. К rakó, május 4. A „Przeglond Polsky“ czimü lap Grocholsky kinevezte- seset, mint látható és hivatalos jelét üd­vözli annak, hogy л birodalomnak és a koronának azonosak az érdekei ; a tarto­mány legmelegebb elismeréssel adózik a fejedelem ezen tetteert, és rokonszenvvel tekint Grocholsky egyéniségére: átalában remélik, hogy d felsége Galicziát látogatá­sával fogja megtisztelni, a Galiczia sóvá­rogva tekint e látogatás elé. Brüssel, május 3. Az „Indépen­dance beige“ Verriérsből e hó 3-áról je­lenti : az éj Yerriérs és Stembertben nyu­godtan telt el. Goélmn tegnap a nyugalom komolyan megzavartatott. A munkások dijt követeltek a munka­szabad napokért, azonban elutasittattak. Harcz fejlődött ki több munkás és öt zsan- dár között, kik kövekkel dobattak meg. Több ház ostromoltatott és munkások és zsandárok megsebesítettek. E reggelen a zavarok Goéban tovább folytak. Attól tartanak, miszerint e zavarok káros hatás­sal lesznek a verriérsi munkásokra. Az elő- vigyázati rendszabályok megtétettek. Versailles, m. 4. Jules Favre mult éjjel Brüsselbe utazott, hogy a béketárgya­lásokat vigye. A „Sotirí£ czimü lap jelenti: A köz­társaság dreusi prokurátora az orleansi her- czeget fölszólította, hogy távozzék elFran- cziaországból. Versailles, május 3. A csapatok megszállották az issy-i parkot és helysé­get ; az erőd délen és nyugaton fenyegetve van a versaillesi ütegek által ; 3500 sza­badkőműves a commune mellett száll síkra. Feladatott Pesten 9-án éjjel 12 óra. Érkezett 9-án 7 óra 35 perez. Bismarck és Favre pénteken Frankfurtban megérkeztek. Ked­den Bismarck vissza tér Berlinbe, addig a béke okmány meg lesz szerkesztve. Thiers Gambettát Bordeauxban elfogatta. — A Szultán és a Ke- divé között a visszony súlyosbo­dik. Ángiia pártolja a Kedivét. Magyar színház Brassóban. Múlt csütörtökön május 4-én adatott: „Egy nő ki az ablakon kiugrik“. Vígjáték tán'cz és dalok­kal 3 felvonásban Somolkytól. A közönség valóban I élvezetes estélyt nyert, melyet nagy részben (Györf- fyné) mint Törő Bálintné ifjú asszony kedves játé­kával idézett elő, igazán csak is elismeréssel szól­hatunk e sok oldalú színésznőről — fGyörffy) ki a ' kedélyes de egyszersmind, az aczél jellemű nagy­bátyát igen jól ábrázolta elébünk, kedélyességével I mindig jó humorban tartotta a közönséget. — (Bács- né) nem kevésbbé fel fogta szerepét, és azt iparko­dott helyes módorral jellegezni. — (Ifj. Bács) a ne­jéért epedő bárod nem elég tűzzel — de mind a mellett szerepében helyén volt. Szombaton azaz május 6-án (Györffy Erzsé­bet) jutalmául, itt először: „Finnland! János“. Tör téneti drama, 5 felvonásban (fényes jelmezekben) I fordította Kossuth Lajos, (a színház zsúfolásig telve) megmutatta közönségünk, hogy méltányolni tudja azt, a kit szeret. A 3-ik felvonásban megjelenő jutalmazottat, vi­haros tapsai és koszorúkkal fogadta, s jutalmul a közönség ezen méltánylásáért, (Györffyné) a 4-ik felvonás változásában, midőn as őrjöngési jelenete volt, — meghálálni akarta a közönségnek iránta j tanúsított részvétét, mivel a jelenete igazán jól si­került volt. (Ifj. Bács) a szenvedő bérez eget jól személye- sité, különösen a 4-ik felvonásban tökéletesen othon volt. (Osváth) a királyt egy kevéssé csendesebb pathossal is vehette volna, — némely helyen, kü- lömben egy-egy jelenetben jó volt. (Bácsnét) mint királynét, el nem mulaszthatjuk, megdicsérni Ízlés telyes öltözékéért, az ipar is meglátszott, igyekez­zék is azt mindig jobban kifejteni. — (Török) az intricus canczellárt jól adta. — (Id. Bács) Braske titkos tanácsos a— de egyszersmind igazságos- a kö­zönség elismerésével találkozott ; (Gyergyói) Richersz gróf szép jellemű szerepét eleg melegséggel adta — _ _ így tehát, nem marad egyéb bátra mint azon ajáulatot tennünk, hogy csak bátran előre ! „Mert a hol szorgalom és erős akarat — ott elis­merés és jutalom is van. —t.— .. Kedden május 9-én bérlet 12-ik szám „A GYÖNGÉD ROKONOK“ családi életből merített je­les vígjáték 3 felvonásban, fordította Radnótfai. Csütörtökön május li-én bérlet 13-ik szám: „EGY JO MADAR“, eredeti jeles vígjáték 3 felv. irta Szigeti József. Szombaton május 13-án bérlet szünetben (ifj. „Bács Károly és neje jutalmául“ „A HARAMIÁK“. Drama 5 felvonásban Schillertől. V egye s. (Selyembogártojás.) Szerkesztőségünk­nél nagyobb menyiségii egészséges selyembogár tojás Sander Prázsmári erdész által az ei’délyi selyem te­nyésztést emelendő azon ajánlattal tétetett le, hogy mind azoknak, a kik abból részesülni kívánnak, in­gyen részesítsük. Ennélfogva felhívjuk mind azokat, a kik se­lyembogár tenyésztéssel akarnak foglalkozni, bogy a leggyorsabban tudassák mekkora menyiségre van szükségük, szerkesztőségünk mind addig a mig abból tart mindenkinek legszívesebben küld. Gazdasági és más jótékony egyleteket Helysé­gek elöljárók s. a. t. felszólítunk hogy körükben e tekintetben működjenek, hogy a több száz latból álló készlet legfinomabb japani zöld fonó selyembogár tojás, minnél előbb ki legyen osztva. Mint már említők a tojás maga ingyen oszta- tik ki, és a megrendelő csak is a rendes posta vitel­árat bordozandja. (M agyar - román 4b zótár irta B a r i- t i u György). Brassai esküdt polgár, az erdélyi román irodalmi társulatnak tagja és titoknokja s. a. t. 1869. Nagy 8-ad rét 41 iv. Ara keményen kötve ft. 3.70, fűzve ft. 3.20 о. é. Megszerezhető minden hazai könyvkereskedők­nél, valamint Römer & Kamner nyomdászoknál is, vagy egyenesen a szerzőtől itt helyben. El nézve ától, hogy ezen szótárnak magyar része a fogarasi féle szótárnak mintájára van ki dol­gozva, annak román része, pedig a legszigorúbb bí­rálatokat már is kedvezöleg ki állotta, de részünk­ről ezen munkát kazafiuiu és lélektani szempontból is ajánlandonak véljük. Az ugyanazon egy hazában lakó népek csakis nyelvöknek kölcsönös megtanu­lása által közlekedhetnek és ismerhetik meg egymást; ellenben mind addig, mig azok kénytelenek egy harmadik nyelv segítségével tolmácsoltatni maguknak véleményüket és érzelmöket, a valóságos egyetértés ki nem kerülhető akadályokra talál. Mivel minden szótár használatánál valamely nyelvtani előkészület is szükséges, ugyan ezúttal megemlitendőnek véljük, hogy „magyar-román nyelv­tan“ kánonok Fekete János úrtól. Román-magyar „nyelvtan“ pedig gymnasiumi tanár „Baritud Octa- viustól“ Kolozsvári kereskedő „Stein János“ urnái kaphatók. közgazdászán rovat. Brassói piacz május 5-en 1871. 64 kupás köböl. Tiszta búza ft. 7 — 7.40^ — Rozs ft. 5.30—5.40. — Zab ft. 2.90 — 3. — Агра ft. 4.20. — Borsó ft. 8. — Fekete borsó ft. 4.10. — Paszuj ft. 4.20. — Lencseb ft. 6.40 kr. — Tö­rök búza erdélyi ft. 5.20. — Oláhországi ft. 5.60. — Lenmag frt. 10.40 —11. — Kendermag ft. 4 — Köles ft. 4.40. — Sárga kása ft. 8.80. — Árpa kása frt. 9.80 —11. — Gyöngy kása fr. 12 —18. — Div ft. 5.20. — Egy mázsa szalona ft. 30—32. —, Háj ft. 36. — Füstös szalona ft. 35 — 36. — Füs­tös sonka csontal ft. 40. — Csontnélkül ft. 44. — Szalámi ft. 54—58. — Fagyu gyertya ft. 32.50. — Takarék gyertya frt. 35.50. — Hamuzsir ft. 15.50. —r Skumpia frt. 5.40 — 6.40. — Kender frt. 18 — 22. — Egy kupa hájzsir kr. 84 — 88. —• Tehénvaj frt./ 1.70 —1.80. — Juhvaj frt. 1.24. Marhahús kr. 20. — Disznohus kr. 24. Nyers hör nagy készletekben van de nem ke­restetik. — Bécsi börze május 8-áu. Brassói penzárok m.8-án. Pénznemek. Pénznemek. Arany .................... 5 . 90 Arany . ' • . 5. 84 Napoleond’or . . 9. 91 iVapoleond’or . . 9. 86 Ezüst.................... 1 22. 50 Magyar 20 franc . 9. 84 Magyar földteherm. 79. 80 Ezüst huszas . . 41. — Erdélyi „ 75. — Tallér .... 2. 50 Bánáti „ 77. 80 Török lira . 11. 28 Felelős szerkesztő és kiadó tulajdonos: KCDJCPCS Adolf.

Next

/
Oldalképek
Tartalom