Napi Hírek, 1944. június/2

1944-06-16 [0562]

<\ t Az Atlanti-fal nem kártyavár és n«m .r^ge. W B1/P7 Amsterdam , június 15,A'r^ Jivirati froda/ N Stíason, az E szakamerikai Egyesült liXemok hadügymi­nisztere a brit hírszolgálat szerint q csütörtöki sajt^rtekézleten kijelentette} a francia partokon lefolyt .isc harcokról beérkezett hlra&Urofcbe'l megállazitíiav, begy n z Atlwiti-fal nem volt sar. sem kártyavár* /MTI/ ' " ratslos közlemény Menemenosogiu lemondásáról. 7. B1/P7 Ankara, június 15, /Német Távirati Iroda/ N A miniszterelnök elnökiésWei osütörtökö:: reg-el tartott mini sztertaüé cs után a következő hivat'los közi rménvt adták ki: "Miután a minisztertanács nea helyeselte azt a kúlooliti-* kát ' amelyei Meneniencaoglu külügy: in : szter az ut'bbi npTJO^bfb folyta­tott, Menenenesogltt lenond ott ." A klilllgy^inisztórium ügyeit, mint ceár jelentette, ideig­lenesen "zarídzsoglu miniszterelnökintézi, ALI/ — •— (.Roosevelt 3 nemzetek tanácsával akarja elejét 7enni a V.Vhorui'nnk. V B1/P7 Amsterdam június l 1 ^. /Ü4met Távirati Iroda/ N A brit hírszolgálat jelenti Washingtonból:' Roosevelt elnök csütörtökön közhírré tette iz Ebesül t államok kormányának felfogását az ő "fcemze tközi V?koszervz et*r<51 M . Ebben a szervezetben le sz "egy "nemzetek t-nacsa", amely a n.euzet­közi viták elsimításával és a háborúk mosz£ka díj.yozisáv 'J 1 foglalkozik majd* Roosevelt aztttán elmondta, hogy chnez u szervezethez neezet* közi törvényszéket kell csatolni, AZ elnök ezt a nyilatkozat it Hull, Stetrinius 4s a külügyi hivatal má« tisztviselői rér.zvótelé*vei tar­tott értekezlet után tette. Az értekezleten olyaöeK v ttek részt, pJda a háború utáni tervek kidolgozásául • ' •• f cgja^kozn'ik, u ,.<. ; r/áziís csaltok tíz nap alatt e ne-.vyorki Broadwa-/ hosszát . sem tudták megtenni, $ B1/P7 B e r J In , iunius 15, jj Az angciok és amerikalat tiz napnál ezelőtt kezdték meg az Inváziót, Ma - mint a Német lávir^ti Iroia értesül - Carenteönál télies öt kilométerre íutottak el a parttal és meg Gaena^l is napy kínnal és ezernyi halott árán jutottak alig 12 kilökte nyire. Az inváziés térség mélysége a hidfö legfőbb helyénél Qaumotttnál sem múlja felül a newyorki Broadway hosszát. \z tiz nan mérlege, fi£y

Next

/
Oldalképek
Tartalom