Napi Hírek, 1944. június/1

1944-06-01 [0561]

\ t Vasváry Lajos államtitkár Pecsétté Kir. o- !2r/Sr/|«A Pécs. eáius 31. Vasváry Laios iparügyi államtitkár első hivatalos utja során szerdán a komlói allar.i kőb'zénbányát tekintette meg. Az államtitkár Aü^uand.er (kön miniszteri tanáosos, a minisztérium köz­igazgatási osztályának vezetőié és Stitz Jánoa országgyűlési képviselő társaságában gépkocsin érkezett úridra.'ahol Nikolits' llihály főispán, vitéz Horváth látván alispán, dr. Hírt Ferenc főszoRabira, a bánya­hatóság résááről'dr. Ember Kalnán bánya fő tanácsos, továbbá az üzeni vez- tői fogadták, J • Az Uzom megtekintésután Vasváry Lajos államtit­kár kiséretével bányászru£*t Öltött ős a bánya mélyében nunkaholyükön kereste fel a bányászokat, akik igen j^leeő érzéssel fogadták ezt a hi­vatalos látogatást, amely egyik Lincszeno annak a munkának, a.,ely a népi gondolkodás torén a kormány kihangsúlyozott prcfirammpontja. ü bá­nya mélyén a bányászok egészen közvetlenül' tárták fel panaszaikat az allamtitkár^slütc, aki az azokra adott válaszában hangoztatta r hogy a kormány célja a hasa minden dolgozd polgárának munkája alapján a tisz­tes megélhetés biztositása, de azért azt kéri, hogy a aunkaiegyelomben a mai időkben megkövetelt áL.ozátvállalással vizezzék oankájukat a ]obb magyar jövő érdekébon, ii bányában éett látogatás után az áláamtitkár és kísérete a Baranyavármsgyei Kőbánya üzemét tekintette meg, ahol Szép Zoltán bányaigazgató fogadta, Az államtitkár itt is jóleső érméssel állapitotta meg az izem minteszerüsógét és a munkáskuldoi-ség előtt hangoztatta, hogy a kormány elsősorban a dolgozók milliós szamának életlehetőségát akarja biztosi tani. J\ késő délutí.ri órákban érkezett az rlllamtitkár ki­séretével Pécsre, ahol Bsztorgár Lajos polgármester fogadta, kz állam­titkár megtekintette az ittJLI széamosót és a szénporos palit, amely­nek fölhasználásával óvon te az ország téglaszükségletének több r:»int háromnegyed részét lah'. t égetni éa ezáltal mintegy hétez." va.pon sze­neit lőhet más ipari célra íelhasaiálni, AZ államtitkár nagy irdcklődés­sol nézte a toglaégetós uj módját, ak:ly ennok a szénporoa palának a felhasználásával történik. Ezután Bszter^ár Lajos polgármester látta v?ndé£ül az államtitkárt ás ki sere tét 4oán a városházán, majd a Vfndógek vissza­utaztak a fővárosba. /M'i'I/ Gróf Teleki 'Béla látogatása az Erdélyi párt szorve se t-inél. Kir. o- Dr/Dr/Sa/5 Kolozsvár, május 01. „ .. Grc*f Teleki Béla az Erdéivi Párt elnöke Páll György dr. főtitkár kisér*tébon meglátogatta az'Erdélyi Párt hihamryei » a .nagyváradi szervező te*t, s azok'vezetőivel valamint parlamenti fcag­jaiv-I mojboszél ? yeket folytatott, Dr, Patzkó Elacér irszággyüléai kép­visel boielontetto ar, Erdélyi Partból való kilépését, aLClyct az el­nökség tudomásul vett, /K7I/'

Next

/
Oldalképek
Tartalom