Napi Hírek, 1944. május/1

1944-05-11 [0559]

05. folyt. A vallás- és közoktatásügyi miniszter köszönete.1olytatár. 0 KnAn7 A miskolci róm. kat. Missziónak a miskolci Kun József utcai állami népiskola szegénysorsu tanúiéi részére futtatott 3.360 pengő értékű ruha és" J fenérnenü-adonányáért, a miskolci Kálvin Szövetségnek a miskolci Kun Jézsef utcai állami népiskola szegénysorsu tanúiéi részére juttatott 1.200 pengő cipő és ruhanemű ajándékáért, köszönetét és elismerését fejfzte ki, 35 Német katonai körök meállapitásai üzebasztopol kiüritésével Yaposolatban, Irh Br/Mn7 Berlin, nájjus 11. /Mógyar Távirati Iroda/ Saebasztopol ki'üritésévei kapcsolatban német katonai körökben Qf gállapit já£, hogy a kfleti arcvonal déli szárnyának vis­szavételével a npmet hadvezetése egyben a Krim feladási) is-dha­tá.ozta és már csupán a végrehajtás időpontja marad karátos. A me, .szálló erők feladata áz veit, ho^y mihél több és minél nagyobb ellenséges erőket tartsanak lekötve. Miután ilyen médön több szovjet hadsereget sikerült a déli arcvonalszakaszrél elvonni, ahol'bevete­( . sük a visszavonulás napjaiban válságot, idézhetett volna elp, a krimi német erők teljes mértékben megoldottak feladatukat. A déli arcronaT­szaka§z megszilárdulása és megerősítése *ta a lekötött szovjet had­sereg fgyéhként még ma is a Krimen vannak, mert a szovjet hadvezető­ség á legutolsó pillanatokig remélte a krimi német haderők harapófo­S Oba fogását és megsemmisitését, A németek által előkészitett ki>Uri­és ezt a szovjet tervet azonban meghiusitotta ? A szebasztopoli hid­őnél folyó harcok célja most már csupán a hadianyagkészletek és a csapatok elszállításának fedezése, illetőleg orosz részről ennek zava­rása. A feketétengeri szovjet hajóhad, amint német katonai körökbtn " megállapít iák, a német kiürités megakadályozásában nem játszik szere­pet és csak kisebb egységei igyekeíznek beavatkozni a hadműveletekbe'• — • — 87, £rudy uyula emlékezete, o- He/Br/Mn7 Krúdy Gyula halálának 11. évfordulója alkalmából május 12.-én délelőtt barátai ia tisztelői felkeresik a nagy Írtnak a Kerepesi-uti temetőben levő sirját. Találkozás a halottasnáznál delel Sít 11 órakor. /MTI/ (Prodomo:' A fe ti hir szives közlését kéri Herczegh Elei ér, a Magyar üEávirati Iroda szerkesztője." j m±. fdJS

Next

/
Oldalképek
Tartalom